Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00173 008282 18793899 na godz. na dobę w sumie
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! - książka
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1795-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czyżby kolejna Twoja prezentacja okazała się nieskuteczna?
Czas skończyć gadać i zacząć sprzedawać!

Człowiek ma jeszcze tę wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać.
Stanisław Jerzy Lec

Masz szansę odkryć swoją własną, jednoosobową niszę rynkową. Nie ma potrzeby, byś koncentrował się na szerokiej grupie klientów. Musisz dotrzeć tylko do jednego umysłu. Do jednej pary uszu. Do jednego portfela. Musisz dostać się do świadomości Twojego klienta. A kiedy już się tam znajdziesz, zacznij sprzedawać siebie!

Mimo całego dzisiejszego natłoku informacyjnego, reklam, promocji, nowinek, wiadomości i gadżetów - to, co powinno wstrząsnąć Twoim klientem, to właśnie Twój komunikat. Niech będzie osobisty, elastyczny i kuszący. Niech płynie swobodnie wśród chaosu i szumu informacyjnego, docierając wprost do wybranego odbiorcy. Niech trwale programuje jego zachowanie, a Tobie zapewni sukces w sprzedaży.


Poznaj język umysłu:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! Autor: Duane Lakin T³umaczenie: Wojciech Sztukowski ISBN: 978-83-246-1795-1 Tytu³ orygina³u: The Unfair Advantage: Sell with NLP! Format: 158x235, stron: 232 Czy¿by kolejna Twoja prezentacja okaza³a siê nieskuteczna? Czas skoñczyæ gadaæ i zacz¹æ sprzedawaæ! • Sedno NLP • Zasady procesu kupowania • Jêzyk sprzedawcy, jêzyk nabywcy • S³owa, które dzia³aj¹ • Prowadzenie prezentacji i sprzeda¿ zespo³owa • Skuteczne s³owo pisane • NLP w telemarketingu Cz³owiek ma jeszcze tê wy¿szoœæ nad maszyn¹, ¿e umie siê sam sprzedaæ. Stanis³aw Jerzy Lec Masz szansê odkryæ swoj¹ w³asn¹, jednoosobow¹ niszê rynkow¹. Nie ma potrzeby, byœ koncentrowa³ siê na szerokiej grupie klientów. Musisz dotrzeæ tylko do jednego umys³u. Do jednej pary uszu. Do jednego portfela. Musisz dostaæ siê do œwiadomoœci Twojego klienta. A kiedy ju¿ siê tam znajdziesz, zacznij sprzedawaæ siebie! Mimo ca³ego dzisiejszego nat³oku informacyjnego, reklam, promocji, nowinek, wiadomoœci i gad¿etów — to, co powinno wstrz¹sn¹æ Twoim klientem, to w³aœnie Twój komunikat. Niech bêdzie osobisty, elastyczny i kusz¹cy. Niech p³ynie swobodnie wœród chaosu i szumu informacyjnego, docieraj¹c wprost do wybranego odbiorcy. Niech trwale programuje jego zachowanie, a Tobie zapewni sukces w sprzeda¿y. Poznaj jêzyk umys³u: • Odkryj mechanizmy przyswajania informacji. • Kreuj swoj¹ mentalnoœæ. • Naucz siê wywieraæ wp³yw na podœwiadomoœæ innych ludzi. • Wzbudzaj aktywnoœæ umys³u, poprzedzaj¹c¹ zaplanowane zachowanie. Spis treĂci Przedmowa ............................................................................................ 5 Rozdziaï 1. Co to jest NLP? .............................................................. 11 Rozdziaï 2. NLP i sprzedaĝ ............................................................... 21 Rozdziaï 3. Konstruowanie procesu sprzedaĝy ................................ 37 Rozdziaï 4. JÚzyk umysïu .................................................................. 45 Rozdziaï 5. Dopasowywanie jÚzyka .................................................. 61 Rozdziaï 6. Zwracanie siÚ do odbiorców o zróĝnicowanych preferencjach WSK ........................................................ 89 Rozdziaï 7. Wykorzystywanie wskazówek wzrokowych ................. 103 Rozdziaï 8. Procedury kupowania .................................................. 119 Rozdziaï 9. Odzwierciedlanie niewerbalne ..................................... 127 Rozdziaï 10. Kreowanie dziaïañ za pomocÈ sïów ........................... 137 Rozdziaï 11. Obudowywanie polecenia dziaïania ............................. 155 Rozdziaï 12. Utrzymywanie przewagi ............................................... 175 Rozdziaï 13. Zastosowanie specjalne: prezentacje i sprzedaĝ zespoïowa ................................ 185 Rozdziaï 14. Zastosowanie specjalne: pisanie listów i notatek ........ 191 Rozdziaï 15. Zastosowanie specjalne: telemarketing ....................... 197 DODATEK ........................................................................................ 219 Lista kontrolna technik ukrytej przewagi ............................... 220 Wskaěnik preferencji jÚzykowych NLP (LPI) ......................... 223 Rozdziaï 1. Co to jest NLP? Kiedy przemawiaï Perykles, ludzie stwierdzali: „Jak dobrze mówi!”, jednak kiedy przemówiï Demostenes, powiedzieli: „Maszerujmy!”. P. LeRoux, Selling to A Group: Presentation Strategies Wprowadzenie Twoja praca polega na wpïywaniu na ludzi. Wykorzystujesz wszystkie umiejÚtnoĂci, jakie posiadasz. Jak jednak wiesz, sÈ dni, kiedy Twój urok dziaïa, i sÈ dni, kiedy okazujesz siÚ nieskuteczny. Jednego dnia moĝesz byÊ gorÈcy, a drugiego lodowato zimny. Czasami moĝesz mówiÊ, aĝ zsi- niejesz, a i tak nic siÚ nie zdarza. Niekiedy sïowa po prostu nie przyno- szÈ rezultatów, które chcesz zobaczyÊ. A póěniej przychodzÈ dni, kiedy zwyczajnie nie jesteĂ w stanie powiedzieÊ niczego niewïaĂciwego — wszystko wydaje siÚ dziaïaÊ doskonale. Dobre dni sprawiajÈ, ĝe ludzie chÚtnie przypisujÈ sobie zasïugi, gdy osiÈgnÈ sukces — ci sami ludzie wolÈ jednak obwiniaÊ sïuchaczy za dni zïe: „Klient byï oporny”. „Dzisiaj nie byli gotowi do zakupu”. „Cena byïa za wysoka”. Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! „Konkurencja nas wykoñczyïa”. „Gorzej niĝ dzieci — oni nigdy nie sïuchajÈ!”. Problemem nie sÈ jednak odbiorcy. Problemem jesteĂ Ty! Mimo to jesteĂ tÈ samÈ osobÈ zarówno w dobre, jak i w zïe dni. W wielu przypadkach sprzedajesz ten sam produkt lub tÚ samÈ usïugÚ, starajÈc siÚ przekazaÊ ten sam komunikat tym samym osobom. Dlaczego zatem dostrzegasz odmienne rezultaty? Odpowiedě tkwi w Twoich sïowach i w tym, jak ich uĝywasz. Poraĝki komunikacyjne SpÚdziïem prawie dwadzieĂcia lat na pomaganiu ludziom w nawiÈ- zywaniu lepszej komunikacji. Niezaleĝnie od tego, czy wspieraïem wa- lecznego sprzedawcÚ, czy rozmawiaïem z menedĝerem, który chciaï byÊ lepszym mentorem dla swojego asystenta, miaïem do czynienia z pro- blemami komunikacyjnymi przybierajÈcymi setki rozmaitych postaci. W trakcie tej podróĝy odkryïem dwa powody leĝÈce u podstaw wiÚk- szoĂci poraĝek komunikacyjnych. Niezwracanie uwagi Po pierwsze, ludzie, którzy nie komunikujÈ siÚ skutecznie, czÚsto nie dostrzegajÈ swojego problemu. Czy kiedykolwiek sïyszaïeĂ, jak przedstawiciel handlowy mówiï: „Wow, mamy to! Pokochali nas!” tylko po to, by nastÚpnego dnia odkryÊ, ĝe klient zawarï transakcjÚ z kimĂ innym? A moĝe sïyszaïeĂ, jak inĝy- nier mówiï: „Dokïadnie wiem, czego chce klient — proszÚ bardzo, to wïaĂnie to”, a znacznie póěniej dowiadywaliĂcie siÚ, ĝe zaoferowany produkt w ogóle nie jest tym, czego chce klient? ByÊ moĝe oglÈdaïeĂ czyjeĂ rozpaczliwe próby przekonania odbiorców, którzy bynajmniej 12 Co to jest NLP? nie sïuchali juĝ prowadzÈcego? Wszystkie te sytuacje sÈ przykïadami niezdawania sobie sprawy z poraĝki komunikacyjnej. Zabrakïo jednak kogoĂ, kto w porÚ zauwaĝyïby: „Oto klasyczny przykïad braku komu- nikacji!”. Niekiedy ludzie nie dostrzegajÈ problemu, poniewaĝ sÈ zbyt skoncen- trowani na sobie. Jeĝeli martwisz siÚ tym, jak wyglÈdasz, lub tym, jak brzmiÈ Twoje sïowa, nie zwrócisz uwagi na wpïyw, jaki wywierasz na innych. Kolejnym powodem, dla którego ludzie wydajÈ siÚ nie zauwaĝaÊ tego, ĝe nie sÈ skuteczni, jest brak opcji. Bez opcji moĝe im brakowaÊ odwagi, by dostrzec, ĝe nie sÈ efektywni. Jeĝeli starasz siÚ coĂ sprzedaÊ i wygïa- szasz najlepsze przemówienie, na jakie CiÚ staÊ, nie moĝesz pozwoliÊ sobie na zwracanie uwagi na takie drobiazgi jak nieskutecznoĂÊ. Jeĝeli jednak zauwaĝysz swój brak zainteresowania lub poczujesz, ĝe coĂ idzie nie tak, co powiesz? Juĝ daïeĂ z siebie wszystko i nie masz nic lepszego do zaoferowania! Brak wariantów reakcji jest najwaĝniejszym powodem, dla którego ludzie ignorujÈ sygnaïy informujÈce o tym, ĝe nie sÈ skuteczni. Nie posiadajÈc opcji, nie moĝesz reagowaÊ. Nie wiesz, dokÈd zmierzasz. Moĝesz zatem po prostu udawaÊ, ĝe niczego nie zauwaĝasz. Dostrze- ĝenie poraĝki wymaga odwagi — wymaga jednak równieĝ posiadania planu B. WiÚkszoĂÊ ludzi nie posiada tego rodzaju przewagi. Niepowtarzanie Drugie z moich odkryÊ dotyczÈcych komunikacji zwiÈzane jest z tym, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi, którzy potrafiÈ skutecznie siÚ komunikowaÊ, nie wie, dlaczego tak siÚ dzieje. W rezultacie nie potrafiÈ byÊ stale skuteczni. PamiÚtasz, kiedy ostatnio miaïeĂ wspaniaïy dzieñ? Kiedy wszystko szïo dobrze i kiedy udawaïo Ci siÚ skutecznie sprzedawaÊ swoje pomysïy? NastÚpnego dnia rano byïeĂ peïen energii i gotów na kolejny udany 13 Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! dzieñ. Nie okazaï siÚ on jednak tak dobry. Ludzie CiÚ nie sïuchali. Twoje pomysïy byïy kwestionowane. Nikt niczego nie kupowaï. Co siÚ staïo? To tak, jakbyĂ trafiï w okolice doïka z drugiego koñca pola gol- fowego, a póěniej nie byï w stanie umieĂciÊ w nim piïki. Jeĝeli nie wiesz, co zrobiïeĂ dobrze, nie jesteĂ w stanie tego powtórzyÊ. WiÚkszoĂÊ odnoszÈcych sukcesy sprzedawców i menedĝerów nie wie, co sprawia, ĝe sÈ skuteczni. PosiadajÈ to, co czÚsto okreĂla siÚ mianem „nieĂwiadomej kompetencji”. W rezultacie, gdy sprawy toczÈ siÚ po ich myĂli, majÈ trudnoĂci z okreĂleniem przyczyn takiego stanu. Kiedy coĂ udaje im siÚ jednego dnia, nastÚpnego nie sÈ w stanie powtórzyÊ osiÈ- gniÚtego sukcesu. Oznacza to, ĝe nie sÈ w stanie uczyÊ swoich umie- jÚtnoĂci. Czy widziaïeĂ kiedyĂ doskonaïego przedstawiciela handlo- wego, który wkrótce po awansie na kierownika sprzedaĝy odkryï, ĝe nie potrafi uczyÊ podwïadnych tego, co sam umie? NieznajomoĂÊ przyczyn sukcesu oznacza, ĝe moĝemy mieÊ problemy z powtórzeniem go, kiedy bÚdzie trzeba. Bez tego rodzaju zrozumie- nia — niezaleĝnie od tego, czy sprzedajesz produkty, kierujesz grupÈ roboczÈ, czy piszesz tekst reklamowy — nie bÚdziesz mógï mieÊ pew- noĂci, ĝe sukces odniesiony we wtorek zwiÚkszy szanse na osiÈgniÚcie sukcesu w ĂrodÚ. Krótko mówiÈc, przyczyny wiÚkszoĂci poraĝek komunikacyjnych moĝna podsumowaÊ w nastÚpujÈcy sposób: 1. Jeĝeli wystÚpuje problem, ignorujesz sygnaïy, poniewaĝ ich nie zauwaĝasz lub nie wiesz, co jeszcze mógïbyĂ zrobiÊ. 2. Jeĝeli problem nie wystÚpuje, nie wiesz, co zrobiïeĂ dobrze, i nie potrafisz powtórzyÊ skutecznych dziaïañ. 14 Co to jest NLP? NLP — elementy ukïadanki Na poczÈtku lat siedemdziesiÈtych XX wieku zajmowaïem siÚ roz- wijajÈcÈ siÚ wówczas psychologiÈ terapii rodzinnej. AnalizujÈc pracÚ takich terapeutów i teoretyków, jak Virginia Satir, Paul Watzlawick, Gregory Bateson, Milton Ericskon, Carl Whitaker i inni, wraz ze wspóï- pracownikami odkrywaïem nowe terytorium, dla którego ustalono jesz- cze niewiele reguï — zwracano raczej uwagÚ na dajÈce siÚ zaobserwo- waÊ rezultaty. Jednym ze skutków takiego nowego spojrzenia na terapiÚ i zmianÚ byïo uznanie, iĝ niektórzy ludzie posiadajÈ umiejÚtnoĂci, które umoĝliwiajÈ skuteczne zmienianie postaw i zachowañ bliěnich, podczas gdy reszta ma trudnoĂci z wywieraniem trwaïego wpïywu na innych. W pewnym momencie staraïem siÚ nauczyÊ mïodego praktykanta sku- tecznych technik terapii rodzinnej — osiÈgaïem jednak niewielkie suk- cesy. Byïem pewien, ĝe mój brak skutecznoĂci jest spowodowany jego opornoĂciÈ i brakiem chÚci wspóïpracy. Pewnego dnia mój uczeñ wró- ciï z odbywajÈcego siÚ w Kalifornii warsztatu i powiedziaï: „WïaĂnie skoñczyïem kurs programowania neurolingwistycznego. Byï zadzi- wiajÈcy. Uczyli mnie tego samego, czego pan mnie próbuje nauczyÊ. Ale kiedy oni to robili, to miaïo sens!”. WïaĂnie tak rozpoczÚïa siÚ moja przygoda z NLP. NLP — lub programowanie neurolingwistyczne1 — oparte jest na spo- strzeĝeniach Johna Grindera i Richarda Bandlera. StarajÈc siÚ dowie- dzieÊ, dlaczego niektórzy ludzie sÈ skuteczni jako osoby wprowadza- jÈce zmiany, a inni nie, zaczÚli nadawaÊ nazwy wzorcom jÚzykowym i komunikacyjnym, które prowadziïy do skutecznego wywierania wpïy- wu oraz efektywnej perswazji. PrzyglÈdali siÚ i przysïuchiwali wielu 1 Termin „programowanie neurolingwistyczne” zostaï stworzony przez Alfreda Korzybskiego. Dotyczy on wzajemnej zaleĝnoĂci pomiÚdzy umysïem i jÚzykiem. Sposób naszego myĂlenia wpïywa lub programuje sposób posïugiwania siÚ jÚzykiem. Podobnie, nasz sposób mówienia ujawnia procesy myĂlowe. 15 Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! osobom dopóty, dopóki nie udaïo im siÚ wyróĝniÊ wzorców, które zawsze prowadziïy do sukcesu. NastÚpnie sami naĂladowali („mode- lowali”) takie wzorce, odkrywajÈc, iĝ dziÚki stosowaniu takich samych jÚzykowych i niewerbalnych wzorców komunikacji równieĝ oni sÈ w stanie przeprowadzaÊ zmiany! Gdy rozszerzyli prowadzone badania i skategoryzowali poczynione obserwacje, ich taksonomia wzorców interakcyjnych staïa siÚ znana jako NLP. W ramach NLP zidentyfikowano i nazwano wzorce komunikacji, które powodowaïy udane zmiany u innych ludzi. Niezaleĝnie od tego, czy byliĂmy profesjonalnymi sprzedawcami, czy terapeutami, dowiedzie- liĂmy siÚ, na co zwracaÊ uwagÚ. ZyskaliĂmy moĝliwoĂÊ uczenia siebie i innych tego, jak byÊ bardziej spostrzegawczym, elastycznym i wraĝ- liwym. Ponadto otrzymaliĂmy zróĝnicowane wzorce reakcji, z których mogliĂmy wybieraÊ. ZaczÚliĂmy dysponowaÊ opcjami reakcji na innych ludzi i na zróĝnicowane sytuacje. MieliĂmy plan A, B i C — w zaleĝno- Ăci od potrzeb. Od 1970 r. dziÚki wysiïkom takich osób jak Anthony Robbins i inni NLP rozrosïo siÚ od stosunkowo nieznanego zbioru technik dla tera- peutów do generujÈcego wiele milionów dolarów przemysïu samopo- mocy. Podobnie jak kaĝda dobra koncepcja, NLP byïo zarówno roz- waĝnie wdraĝane w okreĂlonych obszarach, jak i bezmyĂlnie promowane i niewïaĂciwie prezentowane w innych. Fundamentalne obserwacje i odkrycia majÈ siÚ jednak dobrze. Wzorce komunikacji pozwalajÈce wywieraÊ wpïyw na innych ludzi i tworzyÊ zmiany zostaïy nazwane i zwielokrotnione — obecnie mogÈ byÊ one wykorzystywane przez kaĝdÈ osobÚ zajmujÈcÈ siÚ sprzedawaniem czy przekonywaniem. Zasady NLP W zrozumieniu zaleĝnoĂci pomiÚdzy sïowami, psychologiÈ i perswazjÈ moĝe Ci pomóc kilka zasad, dziÚki którym NLP okazuje siÚ tak potÚĝ- nym narzÚdziem. 16 Co to jest NLP? 1. Postrzegamy informacje szybko i bez udziaïu ĂwiadomoĂci Umysï pozaĂwiadomy2 moĝe odbieraÊ informacje, a nawet podejmowaÊ decyzje. W istocie, umysï reaguje szybciej na boděce pozaĂwiadome niĝ wówczas, gdy umysï Ăwiadomy wie o tym, co jest widziane lub sïyszane. Umysï Ăwiadomy wydaje siÚ zwiÚkszaÊ opór i komplikowaÊ kontekst. Komunikaty sÈ spowalniane, filtrowane, a niekiedy nawet znieksztaïcane. Znaczna czÚĂÊ tego, co nazywamy „intuicjÈ”, jest w rzeczywistoĂci postrzeganiem poza ĂwiadomoĂciÈ. 2. Moĝemy wpïywaÊ na swój pozaĂwiadomy umysï Znaczna czÚĂÊ tego, co robimy, ma charakter pozaĂwiadomy. Oddychamy, kaszlemy, ziewamy. Zwykle nie myĂlimy: „Hm, to moĝe teraz nabiorÚ powietrza do pïuc”. Pomimo tego na coĂ tak automatycznego jak tÚtno moĝemy wpïywaÊ myĂlami. Spróbuj tego: powiedz sobie, ĝe bÚdziesz staraï siÚ wyczuÊ bicie serca — nasïuchuj go. NastÚpnie powiedz sobie, ĝe chcesz przyspieszyÊ tÚtno. Weě gïÚboki oddech. NastÚpnie skieruj uwagÚ na lewÈ dïoñ. Powiedz sobie, ĝe chcesz pomyĂleÊ o mrowieniu lewej dïoni. Widzisz, co siÚ dzieje? Nasza umiejÚtnoĂÊ kontrolowania autonomicznego ukïadu nerwowego jest podstawÈ techniki, którÈ nazywa siÚ obecnie biofeedbackiem (biologicznym sprzÚĝeniem zwrotnym). Moĝemy wytrenowaÊ swój ukïad nerwowy. Moĝemy zatem wytrenowaÊ swoje myĂlenie, poniewaĝ myĂlenie jest czynnoĂciÈ ukïadu nerwowego — czynnoĂciÈ neurologicznÈ. Oznacza to, ĝe moĝemy programowaÊ swoje umysïy tak, by pracowaïy dla nas za poĂrednictwem monologów wewnÚtrznych, czyli tego, 2 Sïowo „pozaĂwiadomie” stosowane jest w celu unikniÚcia stosowanego w psychologii historycznego rozróĝnienia pomiÚdzy „nieĂwiadomym” i „podĂwiadomym”. OkreĂlenie „pozaĂwiadomy” oznacza po prostu, ĝe bodziec nie dociera do Ăwiadomego umysïu. Niekiedy boděce takie okreĂla siÚ mianem „podprogowych”. 17 Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! czym naprawdÚ jest myĂlenie. Programowanie neurolingwistyczne zwiÈzane jest zatem z posiadanÈ przez umysï umiejÚtnoĂciÈ wywierania wpïywu na zachowanie, a takĝe z tym, ĝe nasze zachowanie ujawnia sposoby funkcjonowania umysïu. Ta wzajemna zaleĝnoĂÊ stanowi podstawÚ dla szkoleñ w zakresie takich technik samopomocy, jak wizualizacja, autoafirmacje czy moc pozytywnego myĂlenia. 3. JesteĂmy w stanie wywieraÊ wpïyw na pozaĂwiadome myĂlenie innych ludzi ¥cieĝkÈ do umysïu pozaĂwiadomego jest jÚzyk3. Sïowa kreujÈ aktywnoĂÊ mózgu. DziÚki efektywnemu posïugiwaniu siÚ sïowami jesteĂmy w stanie pomijaÊ opór ĂwiadomoĂci i kreowaÊ aktywnoĂÊ mentalnÈ nie tylko w swoim umyĂle, lecz równieĝ w procesach myĂlowych innych ludzi (to ksiÈĝka dla profesjonalnych sprzedawców i menedĝerów — nie mogïoby byÊ inaczej…). Przeczytaj na przykïad to zdanie: Nie myĂl o róĝowym sïoniu! MyĂlisz o róĝowym sïoniu, prawda? Mimo ĝe komunikat brzmiaï: „Nie myĂl o róĝowym sïoniu”. Dlaczego zatem nadal widzisz oczami umysïu róĝowego sïonia? Poniewaĝ te sïowa nie mogÈ zostaÊ zignorowane! Umysï zareagowaï, pomimo ĝe komunikat zaczynaï siÚ od sïowa nie (fenomen ten zostanie omówiony w rozdziale jedenastym). Wzorce komunikacyjne, za poĂrednictwem których moĝna przekazywaÊ niezauwaĝone, niewywoïujÈce oporu komunikaty, okazujÈ siÚ bardziej efektywne od tych, które muszÈ konkurowaÊ ze Ăwiadomym oporem i filtrowaniem. Mózg musi reagowaÊ, nawet jeĂli wïaĂciwe komunikaty nie docierajÈ do ĂwiadomoĂci. 4. AktywnoĂÊ umysïu poprzedza zachowanie (i czÚsto nim kieruje) PodjÚcie w umyĂle decyzji dotyczÈcej dziaïania nastÚpuje przed wystÈpieniem zachowania, a nawet przed zrozumieniem decyzji 3 Jackendoff R., Patterns of Mind, Basic Books, Nowy Jork 1994. 18 Co to jest NLP? Ăwiadomej. W praktyce oznacza to, ĝe podjÚcie przez odbiorcÚ decyzji dotyczÈcej zakupu lub wiary w Twoje sïowa czÚsto nastÚpuje, ZANIM uĂwiadomi on sobie takÈ decyzjÚ. Nic dziwnego, ĝe ludzie czÚsto wymyĂlajÈ takie wspaniaïe racjonalizacje dotyczÈce podejmowanych dziaïañ! Prawdziwe powody pozostajÈ czÚsto poza ĂwiadomoĂciÈ. WpïywajÈc na aktywnoĂÊ umysïowÈ, moĝemy wpïywaÊ na nastÚpujÈce po niej zachowanie. „Ludzie niekiedy Ăwiadomie planujÈ, a nastÚpnie dziaïajÈ, jednak czÚĂciej na zachowanie wpïywajÈ procesy nieĂwiadome, tzn. ludzie dziaïajÈ, a nastÚpnie, w miarÚ potrzeb, wymyĂlajÈ wymówki”.4 W ramach NLP zidentyfikowano pewnÈ liczbÚ technik, które mogÈ nieustannie wpïywaÊ na myĂlenie nasze i naszych bliěnich. DziÚki NLP moĝesz kreowaÊ aktywnoĂÊ umysïu i uzyskiwaÊ zmiany zachowañ w sposób subtelny, a zarazem efektywny. Stosowane w kontekĂcie osobistej uczciwoĂci i profesjonalizmu, okazuje siÚ ono potÚĝnym, produktywnym narzÚdziem. WkïadajÈc odrobinÚ wysiïku i wykazujÈc odwagÚ wypróbowywania nowoĂci, moĝesz nauczyÊ siÚ technik NLP i zdobyÊ ukrytÈ przewagÚ. 4 Jacoby L.L., Lindsay D.S., Toth J.P., Unconscious influences revealed, „American Psychologist”, Vol. 47, nr 6, czerwiec 1992, s. 802 – 809. 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: