Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 006555 18458069 na godz. na dobę w sumie
Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności - ebook/pdf
Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789921 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadziła szereg istotnych dla wierzycieli i ich dłużników rozwiązań. W opracowaniu przedstawiamy jakie nowe rozwiązania wprowadzono tą ustawą w zakresie

• dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych i uproszczonych

• stworzenia rejestru informacji o zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

• obrony przedsiębiorcy przed nieuzasadnionym zgłaszaniem jako dłużnika do Biur Informacji Gospodarczych

• solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców robót budowlanych.

Opracowanie zawiera przykłady i wzory pism.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

REGULAMIN PRACY 3 Jak prawidłowo tworzyć przepisy zakładowe Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników powinni po- siadać regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Regulaminy te powinni tworzyć również pracodawcy zatrudniający od 20 do 49 pra- cowników, jeżeli zażądały tego działające w firmie związki zawodowe. Pracodawcy muszą też posiadać inne przepisy zakładowe, np. regu- lamin zfśs czy obwieszczenie o systemach czasu pracy. W przypad- ku sprzeczności przepisów zakładowych z przepisami prawa pracy powszechnie obowiązującego – przepisy zakładowe nie będą miały zastosowania. Źródłami prawa pracy są Kodeks pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia ukła- dów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 9 § 1 Kodeksu pra- cy). Niektóre przepisy prawa pracy odwołują się do praktyki zakładowej przyjętej u danego pracodawcy, co nakazuje włączyć ją do „pomocniczych” źródeł prawa pracy regulujących wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Nie ma przeciwwskazań, aby zakładowa praktyka, o ile nie jest sprzeczna z zasadami i przepisami prawa pracy, stała się częścią spi- sanych regulacji zakładowych. Przepisy wewnątrzzakładowe są przejawem znacznej autonomii zakładu pracy w zakresie kształtowania relacji pracodawca–pracownicy. Dają one możliwość wprowadzania regulacji uwzględniającej specyfikę i charakter danego zakładu pracy. Jednak nie mogą kształtować relacji zakładowych w sposób zupełnie dowolny, w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązujących. Postanowienia zawarte w regulaminach, statutach, układach zbiorowych i porozu- mieniach zbiorowych nie mogą być dla pracowników mniej korzystne niż przepi- sy Kodeksu pracy oraz pozostałych ustaw i aktów wykonawczych (art. 9 § 2 Kodeksu pracy). UWAGA! Przepisy zakładowe nie mogą być mniej korzystne niż przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie prawa pracy. Warto zauważyć, że wskazana regulacja zakazuje kształtowania zakładowych źródeł prawa pracy w sposób mniej korzystny od ustaw – bez precyzyjnego wskazania, że cho- dzi tu wyłącznie o ustawy zaliczane do prawa pracy. Tym samym można przyjąć, że je- żeli przepis art. 300 Kodeksu pracy odsyła do odpowiedniego zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stosunku pracy – tam, gdzie dana sprawa nie jest unormowana przepisami prawa pracy, to pracodawca nie ma prawa stosować w regulacjach zakłado- wych, np. regulaminach, zasad sprzecznych z przepisami Kodeksu cywilnego, np. w kwestii maj 2017 IFK 4 JAk PRAwIdłowo TwoRZYĆ PRZEPIsY ZAkłAdowE obliczania terminów, udzielania pełnomocnictw czy zachowywania właściwej formy czyn- ności prawnych. Przepis zakazujący kształtowania w drodze regulaminów czy układów zbiorowych pracy sytuacji prawnej pracowników w sposób mniej korzystny niż przepisy ustawowe nie precy- zuje, czym się kierować, dokonując oceny w omawianym zakresie. Z całą pewnością taką ocenę należy przeprowadzać przez pryzmat obowiązujących, powszechnych przepisów, pa- miętając, że postanowienia wewnętrzne mogą być niekorzystne dla pracownika, pomimo że w konkretnej sytuacji pracownik subiektywnie uznaje daną zakładową regulację z różnych względów za korzystną dla siebie. Postanowienia zawarte w regulaminach oraz statutach nie mogą kształtować sytuacji pracowników w sposób mniej korzystny niż postanowienia układów zbiorowych pracy i po- rozumień zbiorowych. Regulacje ustalające pierwszeństwo poszczególnych źródeł prawa pracy nie wskazują w sposób bezpośredni skutków prawnych wprowadzenia regulaminów, statutów czy ukła- dów zbiorowych zawierających postanowienia mniej korzystne, niż wynika to z przepisów kodeksowych czy innych powszechnie obowiązujących norm prawa pracy. Można jednak przyjąć, że postanowienia układów zbiorowych, regulaminów czy statutów sprzeczne z po- wszechnymi normami prawa pracy nie będą stanowiły źródła praw i obowiązków stron sto- sunku pracy, zgodnie z zasadą uprzywilejowania pracowników. W praktyce nie można wykluczyć, że opracowane, wdrożone i stosowane postanowienia zawarte w regulaminach, statutach czy układach zbiorowych, określające prawa i obowiąz- ki stron stosunku pracy, mogą naruszać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Takie regulacje zakładowe, jeżeli naruszają zasady równego traktowania, nie obowiązują (art. 9 § 4 Kodeksu pracy). Przystępując do tworzenia regulacji zakładowych, należy w pierwszej kolejności do- brze zapoznać się z aktualnie i powszechnie obowiązującymi źródłami prawa pracy. Przepisy te wyznaczają bowiem granicę swobody, jaką ma pracodawca oraz przedstawi- ciele pracowników w zakresie kształtowania wzajemnych praw i obowiązków zawartych w regulaminach czy układach zbiorowych. Właściwa znajomość obowiązujących przepi- sów – zarówno na etapie tworzenia przepisów zakładowych, jak i w okresie ich obowią- zywania – daje możliwość uniknięcia kolizji zapisów regulaminowych z powszechnymi normami prawa pracy. Tworząc przepisy zakładowe, warto posługiwać się w miarę prostym i jednoznacznie brzmiącym językiem, co z pewnością uczyni zapisy bardziej przyjaznymi w stosowaniu. 1. Regulamin pracy 1.1. Kto musi tworzyć regulamin pracy Procesy pracy z uwagi na swoją złożoność wymagają, szczególnie u większych pracodaw- ców, uregulowania, które określałoby wzajemne prawa i obowiązki związane bezpośrednio z pracą oraz pozostałą aktywnością pracowników na terenie zakładu pracy. Takim zbiorczym uregulowaniem organizacji i porządku w procesie pracy jest regulamin pracy. maj 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: