Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 006966 19929622 na godz. na dobę w sumie
Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 54
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-098-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów dostawy na gruncie prawa cywilnego. Dodatkowo publikacja zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF umożliwiającego edycję.
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Polski system prawa należy do nielicznych, w których umowa dostawy jest odrębnym typem zobowiązania umownego. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów dostawy na gruncie prawa cywilnego. Publikacja odnosi się jednak także do regulacji prawa europejskiego, a w szczególności zasady swobody przepływów towarów. Oprócz prawnych aspektów związanych z konstruowaniem umów dostawy publikacja zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF umożliwiającego edycję.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze i e n a z d ą z r a z i o w a r P Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Umowa dostawy warszawa 2010 Copyright © 2010 IsBN: 978-83-7537-098-0 Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl opracowanie edytorskie: aleksandra Towpik Skład: Dorota Kopytowska Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. 3 Umowa dostawywww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer Spis treści I. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... 5 II. Wykonanie umowy – prawa i obowiązki stron .............................................. 28 III. Wzór umowy ................................................................................................ 48 IV. Orzecznictwo sądowe .................................................................................. 51 Pobierz wzór umowy jako plik RTF 4 Umowa dostawywww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer II. WYKONANIE UMOWY - PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Istotą każdego stosunku zobowiązaniowego, w tym również umowy dostawy, jest to, że wierzyciel (czyli podmiot uprawniony) może żądać od dłużnika (czyli od podmiotu zobowiązanego) określonego zachowania (spełnienia świadcze- nia), a dłużnik powinien to świadczenie spełnić (art. 353 § 1 k.c.), przy czym świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (§ 2 art. 535 k.c.). W przypadku umowy dostawy świadczenie tak dostawcy, jak i odbiorcy, będzie polegało przede wszystkim na działaniu (czynieniu, facere). Ponadto skoro dostawca jest zobowiązany także do wydania rzeczy, to jego świadczenie ma również postać dare. W kontekście wykonania umowy dostawy znaczenie ma przepis art. 354 k.c., który z jednej strony określa zasady wykonania zobowiązania (§ 1) i w tym sensie ma wymiar uniwersalny, odnoszący się do każdego stosunku zobowiąza- niowego, z drugiej strony zaś nakłada na wierzyciela obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania (§ 2). Z przepisu art. 354 § 1 k.c. wynika, że zobowiązanie powinno być wykonane zgodnie z jego treścią (czyli zgodnie z postanowieniami umowy dostawy) oraz w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu, zasadom współżycia społecznego, jak również ustalonym zwyczajom. Zarówno dostawca, jak i odbiorca, powinni wykonywać umowę dostawy z zachowaniem należytej staranności. W tym kontekście istotne jest ustalenie, czy strony umowy dostawy mają status przedsiębiorcy, czy też zawierają umowę dostawy w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Z art. 355 § 1 k.c. wynika, że dłużnik jest obowiązany do zachowania staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (tj. do zachowania należytej staranności). Jednakże, jeśli dłużnik zaciąga zobowiązanie w zakresie prowa- dzonej przez siebie działalności gospodarczej, należytą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (§ 2 art. 355 k.c.). Jak już wspomniano, dostawca powinien mieć status przedsiębiorcy, mimo że art. 605 k.c. nie przesądza tej kwestii. W związku z tym w odniesieniu do dostawcy obowiązuje podwyższony miernik staranności. Wykonując umowę dostawy powinien on bowiem zachowywać się jak profesjonalista. Ocena na- leżytej staranności ma znaczenie przy ustalaniu winy dłużnika (niedbalstwa) w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania. Z kolei ocena należytej staranności odbiorcy uzależniona jest od tego, czy zawiera on umowę dostawy jako przedsiębiorca, czy jako konsument. prawa i obowiązki stron 28 Umowa dostawywww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferWykonanie umowy – prawa i obowiązki stron Ustalając prawa i obowiązki stron w umowie dostawy należy pamiętać, że jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Dostawca i odbiorca są jedno- cześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Obowiązki dostawcy są zatem odbiciem praw odbiorcy, i odwrotnie – obowiązki odbiorcy są odzwier- ciedleniem uprawnień przysługujących dostawcy. Analiza praw i obowiązków stron umowy dostawy zostanie dokonana na dwóch płaszczyznach. Najpierw zostaną wskazane prawa i obowiązki stron wynika- jące z przepisów k.c., a następnie przedstawione zostaną prawa i obowiązki określone w ustawie o sprzedaży konsumenckiej, stosowanej przez odesłanie w art. 6051 k.c. Z przepisów art. 605-612 k.c. wynikają następujące obowiązki dostawcy: a) Obowiązek wytworzenia rzeczy będących przedmiotem świadczenia. Jak wynika z art. 605 k.c., przedmiotem świadczenia w umowie dostawy mogą być rzeczy oznaczone co do gatunku. W związku z powyższym będą to jedynie rzeczy ruchome. Skoro dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy, oznacza to, iż nie istnieją one jeszcze w chwili za- wierania umowy dostawy; są to zatem rzeczy przyszłe. Ponadto przed- miotem świadczenia w umowie dostawy mogą być rzeczy zamienne, chyba że strony postanowią inaczej. Jest to konsekwencją uznania, że w wykonaniu przedmiotowej umowy mają być wytworzone i dostarczone rzeczy oznaczone co do gatunku. Kwestią wymagającą ustalenia jest określenie, czy dostawca może powie- rzyć wytworzenie rzeczy osobie trzeciej (np. przedsiębiorcy posiadające- mu określoną linię produkcyjną). Zagadnienie to ma znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Przede wszystkim stwierdzić należy, że z art. 605 k.c. wynika, że dostawca powinien być jednocześnie wytwórcą rzeczy (dostawca zobowiązuje się m.in. do wytworzenia oraz do ich dostarcze- nia). Należy też mieć na uwadze, że adresatem szczególnych obowiązków wynikających z art. 608 § 1 i § 2 k.c. (zawiadomienie o przygotowaniu do produkcji, umożliwienie sprawdzenia jakości materiałów lub surowców, sprawdzenie procesu produkcji) jest dostawca. W sytuacji powierzenia wykonania rzeczy osobie trzeciej mogłoby się okazać, że odbiorca nie zawsze będzie miał możliwość zrealizowania swoich uprawnień, co z kolei może rodzić odpowiedzialność kontaktową po stronie dostawcy. Z pewnością powierzenie wytworzenia rzeczy w całości osobie trzeciej oznacza zatracenie differentia specifica umowy dostawy. W takim przy- padku należałoby uznać, że została zawarta umowa mieszana, łącząca cechy umowy dostawy z umową sprzedaży lub pośrednictwa. Wydaje się jednak, że inaczej należy ocenić sytuację, w której dostawca powierza osobie trzeciej wykonanie tylko części rzeczy albo wykonanie tzw. pół- produktu, który następnie będzie przetwarzany przez dostawcę. Za taką interpretacją przemawiają względy celowościowe (potrzeby obrotu). prawa i obowiązki dostawy wynikające z k.c 29 Umowa dostawywww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferWykonanie umowy – prawa i obowiązki stron W celu uniknięcia wątpliwości należy postulować, aby strony w umowie dostawy uregulowały kwestię dopuszczalności powierzenia wytworzenia rzeczy osobie trzeciej, niebędącej dostawcą, przy czym, jak wspomniano, nie może to prowadzić do sytuacji, w której wytwórcą byłby wyłącznie ten podmiot. Wydaje się, że w omawianym przypadku strony umowy do- stawy mogą wykorzystać konstrukcję zastępstwa pośredniego. Wówczas dostawca nabywałby wytworzone rzeczy od osoby trzeciej (pośrednika) we własnym imieniu, ale na rachunek odbiorcy. Następnie na podstawie stosunku łączącego dostawcę z odbiorcą (umowy dostawy), zobowiązany byłby do przeniesienia na odbiorcę wytworzonych rzeczy (dostarczenia ich). Będące przedmiotem świadczenia dostawcy rzeczy oznaczone co do gatunku mogą być wytworzone zarówno z surowców lub materiałów będących własnością dostawcy, jak i odbiorcy. b) Obowiązek dostarczenia przedmiotu świadczenia. Jednym z zasad- niczych obowiązków dostawcy jest dostarczenie wytworzonych rzeczy ruchomych, oznaczonych co do gatunku. Istotne jest, że ustawodawca inaczej niż przy umowie sprzedaży używa określenia „dostarczenie”, nie zaś „przeniesienie własności” (por. art. 535 k.c.). Wydaje się, że termin „dostarczenie” powinien być rozumiany dostatecznie szeroko jako jej wydanie. W zależności od okoliczności konkretnego przypadku może oznaczać albo „tylko” przeniesienie posiadania wytworzonych rzeczy, albo też przeniesienie ich własności. Decydujące w tym zakre- sie jest ustalenie, z czyich materiałów lub surowców wytworzony został przedmiot dostawy, a zatem czy surowce i materiały wykorzystane w procesie produkcji stanowiły własność dostawcy, czy odbiorcy. Jeśli użyte do wytworzenia produkty stanowiły własność dostawcy, wówczas powi- nien on przenieść ich własność na odbiorcę. Do przeniesienia własności wymagane jest przeniesienie posiadania rzeczy (argument z art. 155 § 2 k.c.). Dla wystąpienia skutku rozporządzającego nie jest wymagane zawarcie odrębnej umowy, chyba że strony postanowią inaczej. Z kolei w przypadku gdy przedmiot dostawy został wytworzony z surowców lub materiałów, których właścicielem jest odbiorca, wówczas nie następuje przeniesienie własności, a dostawca jest obowiązany jedynie przenieść ich posiadanie na odbiorcę. Ponadto należy mieć na uwadze, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić w szczególny sposób – wytworzone rzeczy mają być bowiem dostarczane periodycznie albo częściami (art. 605 k.c.). c) Obowiązek zawiadomienia dostawcy, że surowce lub materiały dostar- czone przez odbiorcę są nieprzydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy (art. 607 k.c.). d) Obowiązek zawiadomienia odbiorcy o przygotowaniu rzeczy do pro- 30 Umowa dostawywww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferWykonanie umowy – prawa i obowiązki stron Pozostałe publikacje z serii Aktualne umowy gospodarcze: i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Umowa licencyjna w prawie autorskim Z publikacji dowiesz się jak na podstawie umowy licencyjnej na autorskich praw majątkowych licencjodawca może upoważnić licencjobiorcę do korzystania z utworu na wyraźnie wymienionych w umowie polach eks- ploatacji. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Publikacja zawiera kompleksowy komentarz prawny dotyczący umowy o zachowanie poufności. Z publikacji dowiedzą się Państwo, jak w sku- teczny sposób zabezpieczyć interes gospodarczy firmy, chroniąc tajemn- ice biznesowe i technologiczne przedsiębiorstwa. Publikacja dostarczy szczegółowej wiedzy prawnej dotyczącej umowy o zachowaniu poufno- ści zawieranej zarówno z innym przedsiębiorcą, jak i z osobą fizyczną. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Publikacja zawiera obszerny komentarz prawny dotyczący umowy założycielskiej spółki cywilnej. W publikacji opisano kompleksowo zagadnienia związane z zakładaniem spółki cywilnej na gruncie prawa polskiego, jak i prawa europejskiego. W publikacji poruszane są zagadn- ienia od momentu formułowania umowy spółki i jej rejestracji do momentu jej rozwiązania i procesu likwidacyjnego. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: