Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00373 005141 19961282 na godz. na dobę w sumie
Umowa licencyjna w prawie autorskim. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Umowa licencyjna w prawie autorskim. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 46
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-074-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF.
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego.
Publikacja opisuje treść umowy licencyjnej. Zawiera także komentarz prawny dotyczący tak istotnych zagadnień jak rozwiązanie umowy czy skutki niewykonani lub nienależytego wykonania umowy. W publikacji znajdą Państwo także tematycznie dostosowany wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy licencyjnej w formie pliku RTF umożliwiającego edycję.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze i e n a z d ą z r a z i o w a r P Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Umowa licencyjna w prawie aUtorskim warszawa 2010 Copyright © 2010 IsBN: 978-83-7537-074-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl opracowanie edytorskie: aleksandra Towpik Skład: Dorota Kopytowska Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. 3 Umowa licencyjna w prawie aUtorskimwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer Spis treści Zagadnienia ogólne ...................................................................................... 5 I. II. Wykonanie umowy – prawa i obowiązki stron .............................................. 24 III. Wzór umowy licencyjnej ............................................................................... 34 IV. Orzecznictwo sądowe .................................................................................. 38 Pobierz wzór umowy jako plik RTF 4 Umowa licencyjna w prawie aUtorskimwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer z zachowaniem praw osoby, która program przerobiła, pod warun- kiem, że wykonanie obu kategorii czynności (określonych w lit. a i lit. b) jest koniecznie do używania programu komputerowego przez jego legalnego nabywcę zgodnie z zamierzonym celem, włącznie z poprawianiem błędów. Zatem na podstawie wytycznych wynikających z przedstawionej dyrektywy, państwa członkowskie powinny w odniesieniu do uprawnień użytkownika pro- gramu komputerowego określonych w art. 5 ust. 1 i 3 wprowadzić takie regula- cje w prawie wewnętrznym, które pozwoliłyby na wyłączenie tych uprawnień na podstawie postanowień umowy (np. licencyjnej), w odróżnieniu od prawa określonego w art. 5 ust. 2 (tj. prawa do wykonania kopii zapasowej programu komputerowego), którego umowa nie może użytkownikowi odebrać. Większość postanowień omawianych dyrektyw zostało implementowanych do polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powoływanej dalej jako pr. aut. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), jednak jej przepisy nie zostały w pełni zharmonizowane ze wszystkimi wytycznymi wy- mienionych wyżej dyrektyw. Brak bowiem w polskiej ustawie odpowiednika art. 15 dyrektywy o ochronie baz danych, a art. 171 pr. aut. kształtuje dużo węższy zakres uprawnień legalnego użytkownika w porównaniu z art. 6 wspomnianej dyrektywy. Na podstawie umowy licencyjnej autorskich praw majątkowych licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wyraźnie wymienionych w umowie polach eksploatacji, zazwyczaj otrzymując w zamian stosowne wy- nagrodzenie. Zatem skutkiem zawarcia umowy licencyjnej, w odróżnieniu od umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, jest jedynie ograniczenie autorskich praw majątkowych licencjodawcy na rzecz licencjobiorcy. Przed- miotem umów licencyjnej oprócz utworów mogą być również prawa pokrewne. Instytucja umowy licencyjnej autorskich praw majątkowych uregulowana zo- stała w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. nr 34, poz. 234). Ponadto należy zaznaczyć, że do umów prawnoautorskich (w tym umów licencyjnych), w sprawach nieuregulowanych w ustawie pr. aut., mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.). Przepisy prawa autorskiego odnoszące się do umów są przepisami szczególnymi w stosunku do norm k.c. w zakresie umów. Umowa licencyjna autorskich praw majątkowych jest umową konsensualną, a więc dla jej skuteczności wystarczy porozumienie stron (consensus), dostar- czenie bowiem utworu przez autora nie stanowi przesłanki zawarcia kontraktu, a jest jedynie spełnieniem jednego ze świadczeń umownych. Jest to również umowa mająca najczęściej charakter odpłatny. Licencjodawcy nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z utworu przez licencjobiorcę tylko wtedy, gdy definicja umowy licencyjnej charakter prawny umowy 8 Umowa licencyjna w prawie aUtorskimwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne wyraźnie zostało to zastrzeżone w umowie. Zgodnie bowiem z art. 43 ust 1 pr. aut., jeżeli z umowy nie wynika, że udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje wynagrodzenie. Jest to zatem z reguły umowa wzajemna, jednak tylko wtedy, gdy jest umową odpłatną. Ponadto należałoby jej przyznać także charakter zobowiązujący, gdyż nakłada ona na strony kontraktu zobo- wiązania do realizacji określonych w umowie świadczeń. W doktrynie można również spotkać poglądy, zgodnie z którymi umowa licencyjna uznawana jest za czynność o charakterze upoważniającym. Daje ona bowiem licencjobiorcy „kompetencje” do korzystania z prawa przysługującego licencjodawcy, który w związku z tym jest zmuszony do znoszenia działania licencjobiorcy wkra- czającego w sferę jego praw wyłącznych. Kontrowersje natomiast pojawiają się w doktrynie w kwestii możliwości przyznania umowie licencyjnej charakteru rozporządzającego. Zagadnienie to może być rozpatrywane w zasadzie głównie względem umów licencyjnych wyłącznych, jednak jego głębsza analiza wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Umowy licencyjne w prawie autorskim można podzielić na następujące kategorie: 1) 2) 3) 4) licencje wyłączne i niewyłączne, licencje podstawowe i sublicencje, licencje ustawowe, licencje upoważniające do korzystania z dzieła już istniejącego lub też takiego, które ma powstać w przyszłości. Ad 1) W świetle art. 67 ust. 2 pr. aut. umowa licencyjna jest umową wyłączną, jeżeli została w niej zastrzeżona na rzecz licencjobiorcy wyłączność korzystania z utworu w określony sposób, co oznacza, że na określonych w umowie polach eksploatacji i na danym terytorium oraz przez oznaczony w umowie okres czasu licencjobiorcy przysługuje wyłączne uprawnienie do korzystania z utworu, będącego przedmiotem umowy. Na skutek udzielenia licencji wyłącznej, licen- cjodawca nie może udzielić dalszych licencji innym podmiotom na korzystanie z tego samego przedmiotu na tych samych polach eksploatacji. Co więcej, za- wierając umowę licencyjną wyłączną nawet sam twórca może zobowiązać się do tego, że nie będzie korzystał z przedmiotu umowy w zakresie objętym treścią umowy. Natomiast w wyniku udzielenia licencji niewyłącznej, licencjodawca nie zostaje pozbawiony możliwości udzielenia kolejnych upoważnień innym osobom do korzystania z danego utworu, na tych samych polach eksploatacji (art. 62 ust. 2 pr. aut.). Ze względu na dość istotne ograniczenie uprawnień licencjodawcy udzielającego licencji wyłącznej, ustawodawca wprowadził w art. 67 ust. 2 pr. aut. domniemanie udzielenia licencji niewyłącznej w sytuacji, gdy w umowie nie zastrzeżono wyraźnie wyłączności korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji. Ad 2) Podział na licencje podstawowe i sublicencje odbywa się według kryterium podmiotu udzielającego licencji. Z licencją podstawową mamy klasyfikacja umów licencyjnych 9 Umowa licencyjna w prawie aUtorskimwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne do czynienia, jeżeli ograniczenia autorskiego prawa majątkowego dokonuje osoba wyłącznie uprawniona do danego utworu, tj. twórca lub nabywca mająt- kowych praw autorskich do utworu. Natomiast o sublicencji możemy mówić wówczas, gdy podmiotem udzielającym upoważnienia do korzystania z dzieła jest licencjobiorca. Z kolei sublicencje można podzielić na pierwotne – udzielane przez licencjobiorców, oraz dalsze – udzielane przez sublicencjobiorców. W myśl art. 67 ust. 3 pr. aut.: „Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji”. Jak wynika a contrario z cytowanego przepisu, licencjobiorca może udzielić sub- licencji tylko wówczas, gdy strony w umowie wyraźnie tak postanowią. Należy jednak podkreślić, że licencjobiorca udzielając sublicencji nie może wykraczać poza zakres licencji podstawowej. Warto jeszcze zaznaczyć, że niezależnie od powyższego licencjodawca może udzielić licencjobiorcy pełnomocnictwa do zawierania w jego imieniu umów licencyjnych w dowolnym zakresie. Sublicencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia licencji podstawowej. Ad 3) Licencja ustawowa jest szczególnym rodzajem licencji, do której nie mają zastosowania przepisy o umowach licencyjnych, gdyż upoważnienie do korzy- stania z utworu pochodzi nie od uprawnionego do utworu, ale od ustawodawcy. Licencja ustawowa występuje wtedy, gdy ustawodawca wyraźnie w przepisach prawa zezwala na korzystanie z utworu w określonym zakresie bez potrzeby uzyskiwania zgody autora, ale z zastrzeżeniem obowiązku zapłacenia twórcy stosownego wynagrodzenia, czego przykładem mogą być w szczególności normy prawne zawarte w art. 25 ust. 2, art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 2, art. 33 pkt 3 pr. aut. Ad 4) Umowa licencyjna w prawie autorskim może dotyczyć zarówno utworów już istniejących (stworzonych przed zawarciem umowy), jak i takich, które do- piero mają być stworzone przez autora na zamówienie licencjobiorcy. Stroną umowy licencyjnej jest podmiot udzielający licencji (licencjodawca) oraz podmiot, na rzecz którego licencja została udzielona (licencjobiorca). Licen- cjobiorcą może być każdy podmiot prawa – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Licencjodawcą może być natomiast podmiot autorskich praw majątkowych, tj. autor utworu będącego przedmiotem licencji lub podmiot, który co prawda nie jest autorem, ale nabył wcześniej autorskie prawa majątkowe do danego utworu, jak też poza twórcą inne osoby uprawnione autorsko w sposób pierwotny, o których mowa w ustawie, tj. np. pracodawca osoby, która stworzyła program komputerowy w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy (art. 74 ust. 3 pr. aut.). Po- nadto należy dodać, że ustawodawca wprowadził na rzecz uczelni (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) pewne możliwości w zakresie dysponowania pracą dyplomowa studenta. Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przez okres 6 miesięcy liczony od obrony pracy. Dopiero po upływie tego okresu, w przypadku bezczynności uczelni student, który przygotował pracę dyplomowa, może ją opublikować, chyba że praca ta jest częścią utworu zbiorowego (art. 15a pr. aut.). W przypadku współautorstwa strony umowy 10 Umowa licencyjna w prawie aUtorskimwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne Pozostałe publikacje z serii Aktualne umowy gospodarcze: i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze Umowa dostawy Publikacja zawiera praktyczne komentarze dotyczące zawierania umów dostawy w obrocie gospodarczym. W publikacji opisano zarówno zagadn- ienia związane z prawem europejskim dotyczącym umowy, jak i prawem krajowym. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Publikacja zawiera kompleksowy komentarz prawny dotyczący umowy o zachowanie poufności. Z publikacji dowiedzą się Państwo, jak w sku- teczny sposób zabezpieczyć interes gospodarczy firmy, chroniąc tajemn- ice biznesowe i technologiczne przedsiębiorstwa. Publikacja dostarczy szczegółowej wiedzy prawnej dotyczącej umowy o zachowaniu poufno- ści zawieranej zarówno z innym przedsiębiorcą, jak i z osobą fizyczną. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Publikacja zawiera obszerny komentarz prawny dotyczący umowy założycielskiej spółki cywilnej. W publikacji opisano kompleksowo zagadnienia związane z zakładaniem spółki cywilnej na gruncie prawa polskiego, jak i prawa europejskiego. W publikacji poruszane są zagadn- ienia od momentu formułowania umowy spółki i jej rejestracji do momentu jej rozwiązania i procesu likwidacyjnego. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa licencyjna w prawie autorskim. Aktualne umowy gospodarcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: