Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 008416 11000931 na godz. na dobę w sumie
Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny - ebook/pdf
Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 457
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5087-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustalenie konstrukcji oraz charakteru prawnego umowy licencyjnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania wielu problemów, które rodzi nawiązanie stosunku licencji. Prezentowana monografia poświęcona jest poszukiwaniu rozwiązań do tego właściwych, opartych na wyważeniu interesów wszystkich uczestników procesu eksploatacji praw autorskich.

Obrót prawami autorskimi wymaga często nawiązania wielu stosunków umownych. Relacje, powstające w procesie eksploatacji tworzą zwykle łańcuch powiązań. Zadaniem prawa jest dostarczenie stosownych instrumentów oraz sformułowanie odpowiednich reguł, tak aby wspominane powiązania ułożyć w sposób należyty. Jednym z nich jest umowa licencji. Obowiązująca ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia wprawdzie licencję jako instrument eksploatacji praw autorskich, jednak nie normuje jej  w sposób wyczerpujący. Ten stan rzeczy rodzi pytania o podstawową strukturę oraz jej charakter prawny. Kształt umowy licencyjnej ma znaczenie dla relacji pomiędzy jej stronami, jednak równie istotne jest określenie pozycji licencjobiorcy wobec kolejnych nabywców eksploatowanego prawa.

W monografii podjęto rozważania dotyczące pozycji prawnej licencjobiorców oraz sublicencjobiorców. W procesie eksploatacji dzieła powstaje bowiem zwykle cały łańcuch, powiązanych ze sobą stosunków licencyjnych. W związku z tym prezentowane opracowanie udziela odpowiedzi m.in. na pytania:

Autorka wyjaśnia również pozycję licencjobiorcy wobec osób naruszających prawo autorskie, a także wobec innych licencjobiorców, rozważając, czy licencjobiorca dysponuje prawem skargi wówczas, gdy jego interesy są zagrożone lub naruszane postępowaniem wymienionych wyżej podmiotów, czy też może jest on w tym względzie uzależniony od aktywności licencjodawcy.

Ponadto, w prezentowanej monografii wyjaśniono  pojęcie „pole eksploatacji” oraz wskazano cechy odróżniające je od tych postanowień umownych, które służą wskazaniu sposobu korzystania z przedmiotu licencji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM STRUKTURA I CHARAKTER PRAWNY BEATA  GIESEN Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BEATA GIESEN • UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM STRUKTURA I CHARAKTER PRAWNY Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Piotr Wiatrowski DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO W JUDYKATURZE SĄDU NAJWYŻSZEGO www.ksiegarnia.beck.pl UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM STRUKTURA I CHARAKTER PRAWNY BEATA GIESEN WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Redakcja: Agata Ponikowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5086-8 ISBN e-book 978-83-255-5087-5 Spis treści Wykaz skrótów ......................................................................................................... XI Bibliografia ............................................................................................................... XV Uwagi wprowadzające ........................................................................................... XXIII Rozdział I. Rys historyczny oraz rozważania prawnoporównawcze ........... 1 § 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 1 § 2. Instytucja licencji na tle rozwoju podstawowych założeń prawa autorskiego – rozważania historyczne ............................................... § 3. Instytucja licencji – uwagi prawnoporównawcze ............................ I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Licencja w prawie francuskim ................................................... 1. Wprowadzenie ......................................................................... 2. Podstawowe założenia eksploatacji utworów ..................... 3. Natura prawna cesji ............................................................... 4. Rodzaje cesji ............................................................................. 5. Sublicencja (sous cessions) ..................................................... 6. Forma umowy cesji ................................................................. 7. Zakres cesji oraz obowiązek oznaczenia pól eksploatacji 8. Ochrona sukcesyjna ............................................................... 9. Eksploatacja uprawnień osobistych ..................................... III. Licencja w prawie niemieckim ................................................... 1. Wprowadzenie ........................................................................ 2. Podstawowe założenia eksploatacji utworów ..................... 3. Pojęcie i rodzaje licencji ......................................................... 4. Natura prawna licencji ........................................................... 5. Obowiązek oznaczenia pól eksploatacji .............................. 6. Ochrona sukcesyjna ............................................................... IV. Licencja w prawie szwajcarskim ................................................ 1. Wprowadzenie ........................................................................ 2. Podstawowe założenia eksploatacji utworów .................... 3. Pojęcie licencji i jej rodzaje .................................................... 4. Rodzaje licencji ........................................................................ 5. Natura prawna licencji .......................................................... 6. Umowa licencji a umowa o przeniesienie praw autorskich ................................................................................. 7. Ochrona sukcesyjna ............................................................... 3 11 11 12 12 13 15 18 18 19 19 21 21 22 22 24 26 27 29 30 30 30 32 34 35 36 40 41 VV 8. Upoważnienie do korzystania z autorskich praw na dobrach osobistych ............................................................ V. Licencja w prawie amerykańskim ............................................. 1. Wprowadzenie ........................................................................ 2. Podstawowe założenia eksploatacji ..................................... 3. Podstawowe formy eksploatacji utworów .......................... 4. Natura prawna umowy licencyjnej ...................................... 5. Licencja a przeniesienie praw copyright .............................. 6. Licencja wyłączna oraz niewyłączna ................................... 7. Forma umowy licencyjnej ..................................................... 8. Zagadnienie pól eksploatacji ................................................. 9. Znaczenie wpisu licencji do rejestru praw autorskich ...... 10. Dysponowanie uprawnieniami osobistymi ...................... VI. Licencja w prawie angielskim .................................................... 1. Wprowadzenie ......................................................................... 2. Podstawowe założenia eksploatacji utworów .................... 3. Dysponowanie uprawnieniami osobistymi twórcy .......... 4. Pojęcie licencji i jej natura prawna ....................................... 5. Rozróżnienie pomiędzy przeniesieniem a udzieleniem licencji ....................................................................................... 6. Licencja wyłączna oraz niewyłączna ................................... 7. Dorozumiana licencja (implied licences) ............................. 8. Ochrona sukcesyjna ............................................................... Rozdział II. Ukształtowanie licencji w prawie polskim .................................. § 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... § 2. Licencja jako odrębny typ umowy? .................................................... § 3. Charakterystyka powiązań licencji z innymi umowami ................ I. Samodzielność licencji występującej w powiązaniu z innymi umowami ...................................................................... II. Charakterystyka zależności pomiędzy licencją a umowami jej towarzyszącymi ...................................................................... § 4. Podstawowe elementy umowy licencyjnej ........................................ I. Uwagi ogólne ................................................................................ II. Zobowiązanie licencjodawcy do upoważnienia licencjobiorcy do korzystania .................................................... III. Oznaczenie dzieła będącego przedmiotem upoważnienia .... IV. Oznaczenie przynajmniej jednego pola eksploatacji w obrębie uprawnienia autorskiego przekazywanego do korzystania .............................................................................. V. Wskazanie odpłatności za udzieloną licencję lub porozumienie co do nieodpłatności licencji ............................ VI. Oznaczenie czasu trwania uprawnień licencyjnych ............... 42 44 44 45 48 49 50 51 52 53 54 56 57 57 58 60 60 61 63 63 64 65 65 68 73 73 78 83 83 84 85 86 87 91 VI Spis treści 1. Uwagi ogólne ............................................................................ 2. Określenie czasu ..................................................................... VII. Wskazanie miejsca wykonywania uprawnień z licencji ......... 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Znaczenie postanowienia określającego miejsce korzystania z przedmiotu licencji ........................................ 3. Sposoby oznaczenia miejsca korzystania z przedmiotu licencji .............................................................. VIII. Oznaczenie sposobu korzystania z przedmiotu licencji ....... Rozdział III. Natura umowy licencyjnej ............................................................ § 1. Spór o podstawową konstrukcję – negatywnie czy pozytywnie ukształtowana licencja? ........................................................................ I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Podstawowa konstrukcja licencji w rozwoju historycznym – kształtowanie się modelu ......................................................... § 2. Model licencji w prawie polskim – negatywnie czy pozytywnie ukształtowana licencja? ........................................................................ § 3. Podstawowe koncepcje wyjaśniające naturę licencji – podział z uwagi na charakter prawa przysługującego licencjobiorcy ......... I. Uwagi ogólne ................................................................................ II. Teoria o upoważniającym charakterze licencji ....................... III. Teoria o obligacyjnym charakterze licencji ............................. IV. Teoria o rozporządzającym charakterze licencji ................... V. Teoria o urzeczowionym zobowiązaniu ................................... VI. Charakter prawa licencjobiorcy – prezentacja własnego poglądu ......................................................................... 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Powody przemawiające za oparciem pozycji licencjobiorcy na prawie podmiotowym bezwzględnym . 3. Analiza argumentów podnoszonych przez zwolenników tezy o wyłącznie zobowiązującym charakterze licencji ... 4. Wnioski końcowe .................................................................... Rozdział IV. Rodzaje licencji ................................................................................ § 1. Licencja wyłączna i niewyłączna ........................................................ I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Znaczenie cechy „wyłączności” dla charakteru prawa leżącego u podstaw licencji ......................................................... § 2. Sublicencja .............................................................................................. I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Podmioty uprawnione do udzielenia sublicencji .................... III. Zależność zakresu sublicencji od zakresu licencji głównej ... 91 93 96 96 96 97 99 101 101 101 102 109 115 115 117 120 122 125 129 129 130 138 143 145 145 145 147 151 151 153 154 VII Spis treści IV. Zakres obowiązków sublicencjobiorcy ..................................... V. Wyrażenie zgody przez licencjodawcę na udzielenie sublicencji ................................................................... VI. Charakter prawny zgody na udzielenie sublicencji ................ VII. Zakres wymaganej zgody ........................................................... VIII. Znaczenie zakończenia stosunku licencji głównej dla istnienia stosunku sublicencji ............................................... Rozdział V. Przedmiot umowy licencyjnej ........................................................ § 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... § 2. Autorskie prawa osobiste jako przedmiot upoważnienia do korzystania? ...................................................................................... § 3. Autorskie uprawnienia majątkowe, jako przedmiot upoważnienia do korzystania........................................................................................ I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Pole eksploatacji jako przedmiot umowy licencyjnej – charakterystyka ogólna ............................................................ 1. Wprowadzenie ......................................................................... 2. Pojęcie pola eksploatacji na tle podstawowych założeń eksploatacji utworu ................................................................. 3. Rola „pola eksploatacji” w systemie monistycznym i dualistycznym ....................................................................... 4. Konstrukcja pola eksploatacji w prawie polskim .............. 5. Znaczenie konstrukcji „pól eksploatacji” ........................... 6. Pole eksploatacji w obecnie obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ........................ 7. Pola eksploatacji a poszczególne uprawnienia autorskie . 8. Podstawowe cechy konstrukcji „pól eksploatacji” ............ III. Kryteria ustanowienia cząstkowych pól eksploatacji ............ IV. Nieznane pola eksploatacji jako przedmiot umowy licencyjnej ....................................................................... V. Obowiązek określenia pól eksploatacji ..................................... 1. Wstęp ........................................................................................ 2. Stanowisko nauki polskiej w sprawie obowiązku wyraźnego wymienienia pól eksploatacji .......................... 3. Obowiązek wyraźnego oznaczenia pól eksploatacji – prezentacja własnego stanowiska ..................................... VI. Teoria „celu przeniesienia” a obowiązek wyraźnego oznaczenia pól eksploatacji ........................................................ Rozdział VI. Podmioty występujące w stosunku licencji ............................... § 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... § 2. Licencjodawca ........................................................................................ VIII 156 159 161 164 169 172 172 173 190 190 193 193 194 196 199 199 201 204 206 212 218 221 221 223 228 244 251 251 252 Spis treści § 3. Licencjobiorca ........................................................................................ § 4. Inne podmioty występujące w stosunku licencji ............................. I. Wprowadzenie .............................................................................. II. Rola agencji pośredniczących w procesie udzielania licencji III. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi .. 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Charakter prawny umowy o powierzenie praw autorskich do zarządu .................................................. 3. Charakterystyka stosunków umownych nawiązywanych przez organizacje zbiorowego zarządzania z użytkownikami praw autorskich ...................................... Rozdział VII. Treść umowy licencyjnej – prawa i obowiązki stron ............. § 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... § 2. Obowiązki licencjodawcy .................................................................... I. Obowiązek ustanowienia prawa do korzystania na rzecz licencjobiorcy ................................................................ II. Obowiązek umożliwienia licencjobiorcy korzystania z utworu ................................................................... 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Treść obowiązku umożliwienia korzystania ..................... III. Obowiązek dbałości o zachowanie prawa ................................ 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Dopuszczalność zrzeczenia się prawa przez autora .......... 3. Obowiązek podjęcia obrony prawa w procesie wytoczonym licencjodawcy przez osobę trzecią ............... IV. Obowiązek współdziałania z licencjobiorcą w razie naruszenia prawa do korzystania .............................................. § 3. Obowiązki licencjobiorcy .................................................................... I. Obowiązek zapłaty na rzecz licencjodawcy wynagrodzenia 1. Uwagi wprowadzające ............................................................ 2. Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz czynniki wpływające na jego wysokość ............................. 3. Prawo twórcy żądania podwyższenia wynagrodzenia w razie rażącej dysproporcji między nim a korzyściami osiąganymi przez licencjobiorcę ........ II. Obowiązek rozpowszechniania dzieła ..................................... 1. Uwaga wstępna ........................................................................ 2. Charakterystyka ogólna ........................................................ 3. Treść obowiązku rozpowszechnienia utworu .................... 4. Wykonanie obowiązku rozpowszechnienia utworu ........ 257 258 258 259 260 260 263 270 286 286 289 289 291 291 291 299 299 304 305 307 311 311 311 313 315 335 335 335 342 343 IX Spis treści 5. Prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy na wypadek nieprzystąpienia do rozpowszechniania utworu – charakterystyka uprawniania z art. 57 PrAut ... § 4. Obowiązek powstrzymania się od podejmowania działań konkurencyjnych ................................................................................... § 5. Obowiązek licencjodawcy do powstrzymania się od działań naruszających interesy licencjobiorcy ................................................ Rozdział VIII. Umowa licencyjna na tle innych umów o korzystanie z praw na dobrach niematerialnych ........................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... § 2. Umowa licencyjna a umowa dzierżawy ............................................. § 3. Umowa licencyjna a użytkowanie praw ............................................ § 4. Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych .......................................................................................... Rozdział IX. Znaczenie oraz kształt umowy licencyjnej w obrocie gospodarczym ................................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ....................................................................................... § 2. Dzieła naukowe...................................................................................... § 3. Znaczenie licencji w umowie o redakcję dzieła zbiorowego .......... § 4. Umowa licencyjna w zakresie książek do słuchania ....................... § 5. Licencja upoważniająca do korzystania z elektronicznej formy dzieł słownych........................................................................................ § 6. Licencja w umowie packagingu ........................................................... § 7. Licencja w umowie o kooperację pomiędzy wydawnictwami ....... § 8. Umowa licencji upoważniająca do korzystania z dzieł architektonicznych ................................................................................ § 9. Umowa licencyjna upoważniająca do korzystania z fotografii ..... § 10. Umowa licencji w zakresie dzieł plastycznych ................................... § 11. Umowa licencji upoważniająca do korzystania z dzieła audiowizualnego ..................................................................................... § 12. Licencja w umowie merchandisingu .................................................... § 13. Licencja w umowach o wystawienie dzieł scenicznych .................... § 14. Licencja w umowach o korzystanie z software ................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................ II. Klauzule CPU w programach licencyjnych na oprogramowanie komputerowe ........................................... Indeks rzeczowy ....................................................................................................... 348 358 359 362 362 363 368 371 379 379 381 383 383 384 385 386 387 393 395 397 401 405 410 410 413 425 X Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CA ......................................... ustawa z 1976 r. Copyright Act (ustawa federalna, CA) CDPA .................................... ustawa z 1988 r. znana pod nazwą Copyright, Design and Patent Act CPI........................................... ustawa Nr 92-597 z 1.7.1992 r. Code de la Propriété Intellectuelle (francuski Kodeks Własności Inte lek- tualnej) konwencja berneńska .......... konwencja berneńska z 9.9.1886 r. o ochronie dzieł li- terackich i artystycznych w brzmieniu Aktu paryskie- go z 24.7.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) KC .......................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KC franc. ............................... Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code poz. 93 ze zm.) civil) Bürgerliches Gesetzbuch) KC niem. ............................... Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – PrAut .................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrAut z 1926 r. ..................... ustawa z 29.3.1926 r. o prawie autorskiem (tekst jedn.: Dz.U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260 ze zm.) PrAut z 1952 r. ..................... ustawa z 10.7.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.) prawo autorskie) prawo autorskie) UrhG z 1965 r. ..................... ustawa z 9.9.1965 r. Urheberrechtsgesetz (niemieckie UrhG z 1992 r. ..................... ustawa z 9.10.1992 r. Urheberrechtsgesetz (szwajcarskie VARA .................................... Visual Artists Right Act z 1990 r. VerlG z 1901 r. ..................... ustawa z 19.6.1901 r. Verlagsgesetz (niemiecka ustawa w sprawie praw wydawniczych) 2. Organy orzekające BGH ...................................... Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof) ETS ....................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości XI Sąd Krajowy (Landgericht) Sąd Wyższej Instancji (Oberlandesgericht) Sąd Rzeszy (Reichsgericht) Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy LG ......................................... OLG ....................................... RG .......................................... SA ......................................... SN .......................................... 3. Czasopisma, publikatory AcP ........................................ Archiv für die civilistische Praxis AfP ......................................... Archiv für Presserecht AJP/PJA ................................ Aktuelle juristische Praxis/Pratique juridique Actuelle BGHZ .................................... Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen BSN ........................................ Biuletyn Sądu Najwyższego CR .......................................... Computerrecht Dz.U. ..................................... Dziennik Ustaw GRUR .................................... Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht GRUR Int. ............................. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Inter- nationaler Teil KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego NJW ....................................... Neue Juristische Wochenschrift NP ........................................ Nowe Prawo OSN ...................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSP ....................................... Orzecznictwo Sądów Polskich PPH ....................................... Przegląd Prawa Handlowego PS ........................................... Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ......................................... Rejent RGBl ...................................... Reichsgesetzblatt RGZ ....................................... Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen ROHGE ................................ Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts SI ........................................... TPP ........................................ Transformacje Prawa Prywatnego UFITA .................................. Zeitschrift für Urheber-, Film- und Theaterrecht Zb.Orz. .................................. Zbiór Orzeczeń ZNUJ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZUM ...................................... Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht Studia Iuridica XII Wykaz skrótów 4. Piśmiennictwo Barta, Markiewicz, Komentarz PrAut, 2011 ������ Barta, Markiewicz, Prawo autorskie, 2010 ��������� J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o pra- wie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2011 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010 Berger, Wündisch, Urhebervertragsrecht, 2008 Urhebervertragsrecht Handbuch (red� Ch. Berger, S. Wün disch), Baden-Baden 2008 Ferenc-Szydełko, Komentarz PrAut, 2011 ��������� Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych� Komentarz (pod red� E. Ferenc-Szydełko), Warszawa 2011 Nordemann, Urheberrecht, 2008 ............... F. Fromm, J. Nordemann, Urheberrecht, Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, zum Verlagsgesetz und zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (red� A� Nor- demann, J. Nordemann, W. Nordemann), Stuttgart 2008 S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937 Schricker, Loewenheim, Urheberrecht, 2010 �������������� G. Schricker, U. Loewenheim, Urheberrecht, Kom- Ritterman, Komentarz PrAut, 1937 ������ System PrPryw, t� [ ] ������������ mentar, München 2010 System Prawa Prywatnego (red� naczelny Z. Rad- wański), t� 1, Prawo cywilne – część ogólna (pod red� M. Safjana), Warszawa 2007, 2012; t� 2, Prawo cywilne – część ogólna (pod red� Z. Radwańskiego), Warszawa 2003; t� 4, Prawo rze czowe (pod red� E. Gniewka), Warszawa 2005, 2007, 2012; t� 6, Prawo zobowiązań – część ogólna (pod red� A. Olejniczaka), Warszawa 2009; Suplement do t� 6, Warszawa 2010; t� 13, Prawo autorskie (pod red. J. Barty), Warszawa 2003, 2007 Targosz, Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące, 2010 � T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy prze- noszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010 XIII Wykaz skrótów część 5. Inne skróty cz� ������������������������������������������� m�in� �������������������������������������� między innymi niem� ������������������������������������� niemiecki np� ����������������������������������������� na przykład Nr ������������������������������������������� numer opubl� ������������������������������������ opublikowane orz� ���������������������������������������� orzeczenie ozz ����������������������������������������� organizacja zbiorowego zarządzania por� ���������������������������������������� porównaj tzn� ���������������������������������������� to znaczy tak zwane tzw� ���������������������������������������� z� �������������������������������������������� zeszyt zob� ��������������������������������������� zobacz § ��������������������������������������������� paragraf XIV Wykaz skrótów Bibliografia 1928; P. Allfeld, Das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, München M. Andrzejewski, Ograniczenie zasady swobody umów w przedmiocie wynagrodzenia autorskiego w polskiej i niemieckiej ustawie o prawie autorskim, w: Zagadnienia prawa autorskiego (pod red. A. Matlaka), ZNUJ PIPWI 2007, Nr 97; J. Badowski, Die Rechtsbeziehung zwischen Verwertungsgesellschaft und Urheber – Das polnische Recht – dargestellt am Beispiel der Verwertungsgesellschaft ZAIKS, w: Wahrnehmungsrecht in Polen, Deutschland und Europa (red. K. Peifer, K. Riesenhuber), Berlin 2006; B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licen- cje, TPP 2008, Nr 2; J. Barta, R. Markiewicz, Obowiązek wymienienia pól eksploatacji w umowie licen- cyjnej, w: J. Barta, A. Matlak, Prawo własności intelektualnej. Wczoraj, dziś, jutro, ZNUJ PIPWI 2007, Nr 100; J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczości naukowej i artystycznej, w: Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym (pod red. J. S. Piątowskiego), Wrocław 1986; J. Barta, R. Markiewicz, Podstawowe zasady dotyczące umów autorskich, PUG 1994, Nr 11; 2008, Nr 6; J. Barta, R. Markiewicz, Problemy Prawa autorskiego związane z rewaloryzacją zabyt- kowych budynków, KPP 1993, Nr 3; S. Bechtold, Zur rechtsökonomischen Analyse im Immaterialgüterrecht, GRUR Int. F. Beier, H. Götting, M. Lehmann, R. Moufang, Urhebervertragsrecht, München 1995; L. Bently, B. Sherman, Intellectual property Law, Oxford 2009; J. Błeszyński, Die Rechtsbeziehungen zwischen Verwertungsgesellschaft und Nutzer – das polnische Recht, dargestellt am Beispiel der Verwertungsgesellschaft ZAIKS, w: Wahrnehmungsrecht in Polen, Deutschland und Europa (red. K. Peifer, K. Riesen- huber), Berlin 2006; J. Błeszyński, Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, ZNUJ PWiOWI 1980, J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988; J. Błeszyński, Prawo do wynagrodzenia twórcy utworu, w: Księga Pamiątkowa ku czci prof. M. Kępińskiego, Warszawa 2012; J. Błeszyński, M. Staszków, Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983; R. Blum, Länderbericht Schweiz, w: E. Langen, Internationale Lizenzverträge, Wein- Nr 23; heim 1958; XV R. Blum, M. Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Bern 1959; I. Breuer, Die rechtliche Natur der Patentlizenz, GRUR 1912, Nr 1; M. Bukowski, Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pra- wami pokrewnymi, w: Prawo autorskie a postęp techniczny (pod red. J. Barty, R. Markiewicza), Kraków 1999; F. Bydlinski, Zulässigkeit und Schranken „ewiger” und extrem langdauernder Vertragsbindung, Schriftenreihe Niederösterreichische Juristische Gesellschaft 1991, Nr 58; R. von Büren, L. David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, t. I/1 (Allgemeiner Teil – Grundlagen), Basel 2002, t. I, cz. I; F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wien–New York 1991; R. Clarida, Copyright Law Deskbook, Arlington 2009; H. Coing, F. Brändl, Staudinger Kommentar zum BGB, t. I, Allgemeiner Teil, Berlin 1957; (red. E. Wadle), Berlin 1993; W. Cornish, Das “Statute of Anne”, w: Historische Studien zum Urheberrecht in Europa W. Cornish, Der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts nach dem neuen britischen Urheberrechtsgesetz von 1988, GRUR Int. 1990, Nr 7; W. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London 2007; 1979, Nr 3, poz. 52; J. Craig, M. Leaffer, P. Jaszi, T. Ochoa, Copyright Law, San Francisco 2010; M. Czajkowska-Dąbrowska, glosa do wyroku SN z 8.2.1978 r., II CR 515/77, OSP M. Czajkowska-Dąbrowska, Licencja nie przenosi praw autorskich, PPH 1995, Nr 7; M. Czajkowska-Dąbrowska, Rozpowszechnianie utworów przez radio, Warszawa 1981; M. Czajkowska-Dąbrowska, Treść (elementy struktury) prawa autorskiego a treść pra- wa własności, SI 1994, Nr 21; M. Czajkowska-Dąbrowska, I. Wiszniewska, Merchandising – czyli komercjalizacja popularnych symboli, PPH 1998, Nr 10; L. David, Ist der Numerus clausus der Immaterialgüterrechte noch zeitgemäss?, AJP/PJA 1995, Nr 11; H. Desbois, Le droit d`auteur en France, Paris 1973; H. Desbois, Le droit d`auteur en France, Paris 1978; A. Dietz, Vergleichende Analyse der Regelung des Rechts der Verwertungsgesellschaften im polnischen Urheberrecht nach seiner Reform von 2010 (Dz.U. Nr. 152, Pos. 1016), w: Księga Pamiątkowa ku czci prof. M. Kępińskiego, Warszawa 2012; H. Domagalski, Jak pogodzić twórcę z właścicielem dzieła. Plastyczka nie godzi się na zmiany wnętrza NBP, Rzeczpospolita z 4.7.1996 r.; T. Dreier, G. Schulze, Urheberrechtsgesetz. Kommentar, München 2008; M. Drela, O zobowiązująco-rozporządzającym skutku umowy licencyjnej i o ustawo- wym prawie odstąpienia od tej umowy, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 2161, Wrocław 2009; G. Dulckeit, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, Tübingen 1951; XVI Bibliografia Angeles 1988; 1992; GRUR 1988, Nr 7; M. Eggersberger, Die Übertragbarkeit des Urheberrechts in historischer und rechts- vergleichender Sicht, München 1992; L. Enneccerus, H. Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse, Tübingen 1954; B. Fidlow, Doctrine and the Employee/Independent Contractor Dichotomy, Los W. Fikentscher, Schuldrecht, Berlin–New York 1985; M. Flint, N. Fitzpatrick, C. Thorne, User’s Guide to Copyright, West Sussex 2006; W. Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, t. II, Das Rechtsgeschäft, Berlin H. Forkel, Lizenz an Persönlichkeitsrechten durch gebundene Rechtsübertragung, H. Forkel, Zur Fortentwicklung unseres Lizenzrechts, w: Festschrift für A. Kraft zum 70. Geburtstag (red. G. Hönn, H. Konzen, P. Kreutz), Frankfurt am Main 1998; C. Frey, Die Rechtsnatur der Patentlizenz, Zürich 1976; B. Gadek-Giesen, Plagiat dzieł naukowych. Zagadnienia wybrane, ZNUJ PWiOWI 2011, Nr 112; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ PWiOWI 1974, Nr 3; O. von Gierke, Dauernde Schuldverhältnisse, Jherings Jahrbücher 1914, Nr 64; O. von Gierke, Deutsches Privatrecht, t. I, 4. Kapitel, 3. Titel, Reprint UFITA 1994, Nr 125; nickiej), Warszawa 2009; Int. 1991, Nr 8–9; B. Giesen, w: Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz (pod red. M. Pyziak-Szaf- J. Ginsburg, Urheberpersönlichkeitsrechte im Rechtssystem des Common Law, GRUR E. Gniewek, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006; R. Golat, Programy komputerowe w prawie cywilnym i podatkowym, Gdańsk 2005; B. Goldmann, Das Urheberrecht an Bauwerken – Urheberpersönlichkeitsrechte des Architekten im Konflikt mit Umbauvorhaben, GRUR 2005, Nr 8; P. Goldstein, Copyright, t. I, Austin–Boston–Chicago–New York–The Netherlands, P. Goldstein, Das urheberrechtliche Gemeingut – Copyright,s Commons, GRUR Int. supplement 2009; 2006, Nr 11; P. Goldstein, Was ist Copyright?, GRUR Int. 1991, Nr 11; K. Górecka, Pojęcie utworu audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, PS 1997, Nr 7–8; H.-P. Götting, Der Begriff des geistigen Eigentums, GRUR 2006, Nr 5; D. Göttlicher, Iustum pretium und Vertragsgerechtigkeit, Osnabrücker Schriften zur Rechtsgeschichte 6, Göttingen 2004; M. Groß, Der Lizenzvertrag, Frankfurt am Main 2011; E. W. Grunert, w: Praxiskommentar zum Urheberrecht (red. A.Wandtke, W. Bullinger), Berlin 2006; XVII Bibliografia T. Grzeszak, Roszczenie autora o podwyższenie wynagrodzenia w projekcie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a klauzula rebus sic stantibus, SI 1994, Nr 21; K. Grzybczyk, Komercyjne wykorzystanie dóbr niematerialnych (merchandising), Valeat aeguitus, Katowice 2000; S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973; S. Grzybowski, w: System Prawa Cywilnego, t. I, Ossolineum 1985; P. Harum, Die gegenwärtige Österreichische Preßgesetzgebung, Wien 1857; R. Hauck, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte am Beispiel einfacher immate- rialgüterrechtlicher Lizenzen, AcP 2011, t. 211; S. Haupt, Urheber- und verlagsrechtliche Aspekte bei der Hörbuchproduktion, UFITA 2002, t. 2; H. Heinrichs, w: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, München 2006; G. Henn, Patent- und Know-how-Lizenzvertrag, Heidelberg 2003; Herders Konversations – Lexikon, t. 5, Freiburg 1905; H.-P. Hillig, O. Blechschmidt, Die Materialentschädigung für reversgebundenes Noten- material, ZUM 2005, Nr 7; R. Hilty, Die Rechtsgrundlage des Lizenzvertrags, w: H .U. Walder, Aspekte des Wirt- schaftsrechts, Festgabe zum schweizerischen Juristentag, Zürich 1994; R. Hilty, Gedanken zum Schutze der nachbarrechtlichen Leistungen – einst, heute und morgen, UFITA 1991, Nr 116; R. Hilty, Lizenzvertragsrecht, Bern 2001; R. Hilty, Urheberrecht, Bern 2011; R. Hilty, M. Berger, Urheberrecht am Scheideweg, t. 59, Bern 2002; G. Hug, w: Urheberrechtsgesetz, Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Bern 2006; H. Isay, Grundfragen des schweizerischen Lizenzrechts, Zürich 1936; M. Kaser, R. Knütel, Römisches Privatrecht, München 2003; B. Keller, J. Cunard, Copyright Law, New York 2004; R. Klostermann, Das Patentgesetz für das deutsche Reich vom 25. Mai 1877, Frankfurt J. Kohler, Die Idee des geistigen Eigentums, AcP 82 (1884), Reprint UFITA 1993, am Main 1877; Nr 123; J. Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, Mannheim 1878; J. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1907; A. Kopff, Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autor- skiego, Kraków 1961; P. Kostański, Pozycja prawna licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości licen- cjodawcy, ZNUJ PIPWI 2006, Nr 95; R. Kraßer, Die Wirkung der einfachen Patentlizenz, GRUR Int. 1983, Nr 6–7; R. Kraßer, Patentrecht: Ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent- und Ge- brauchs musterrecht, europäischen und internationalen Patentrecht, München 2009; K. Kruse, w: Electronic Publishing (red. S. Haupt), München 2002; XVIII Bibliografia A. Kubas, Skutki wpisu licencji do rejestru patentowego, ZNUJ PWiOWI 1973, Nr 1; K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, t. I, Allgemeiner Teil, München 1987; K. Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, t. II, Besonderer Teil, München 1986; K. Larenz, C.-W. Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin 1995; K. Larenz, M. Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2004; K. Larenz, M. Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, München 2009; M. Leaffer, Understanding Copyright Law, New York 1989; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973; AJP/PJA 1995, Nr 11; E. Lichtenstein, Der Lizenzvertrag im engeren Sinn, NJW 1965, Nr 40; D. Lucas, Ist der Numerus clausus der Immaterialgüterrechte noch zeitgemäss?, A. Lucas, H. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Paris 2001; A. Lucas-Schloetter, Das französische Gesetz über das Urheberrecht und verwand- te Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom 1. August 2006, GRUR Int. 2007, Nr 8–9; A. Lucas-Schloetter, Die Rechtsnatur des droit moral, GRUR Int. 2002, Nr 10; W. Lüdecke, Welchen Einfluß hat die Veräußerung des Patents auf bestehende Lizenz- verträge, GRUR 1964, Nr 9; S. Mäger, Die stillschweigende Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte in Architektenverträgen, w: Festschrift für W. Nordemann, Baden-Baden 1999; R. Markiewicz, Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Kraków 1978; J. Marly, Softwareüberlassungsverträge, München 2004; G. Materna, Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w świetle prawa konkurencji, Glosa 2009, Nr 3; A. Matlak, Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, ZNUJ PWiOWI A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2004; M.-R. McGuire, Die Lizenz, Tübingen 2012; J. Mędzecka, Odstąpienie twórcy od umowy prawnoautorskiej, Pieniądze i Więź 2002, A. Metzger, Zur Zulässigkeit von CPU-Klauseln in Softwarelizenzverträgen, NJW A. Michalak, Nowe pola eksploatacji utworu muzycznego w telefonii komórkowej na przykładzie dzwonków telefonicznych, PUG 2007, Nr 3; A. Niewęgłowski, glosa do postanowienia SN z 26.1.2011 r., IV CSK 274/10, Glosa 2002, Nr 79; Nr 2 (15); 2003, Nr 28; 2012, Nr 2; M. Nimmer, Nimmer on Copyright, A Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property, and the Protection of Ideas, New York 1976; A.-M. Niżankowska, Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007; W. Nordemann, CPU-Klauseln in Software – Überlassungsverträgen, CR 1996, Nr 1; XIX Bibliografia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: