Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 007557 18451492 na godz. na dobę w sumie
Umowa o dofinansowanie unijne - ebook/pdf
Umowa o dofinansowanie unijne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964763 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka 'Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim ją podpiszesz' to praktyczny poradnik zawierający dobre praktyki zarządzających projektami dotyczącymi dotacji unijnych. Prezentuje 12 zagadnień, które obrazują z jakimi problemami zmagają się menedżerowie, aby sprostać wymaganiom umowy o dofinansowanie unijne. Czytelnik dowie się z poradnika, jakie rozwiązania rekomendują eksperci, aby bezproblemowo zrealizować w projekt.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W poradniku znajdziesz m.in.: • właściwe sposoby zrealizowania zapisów wniosku o dofi nansowanie, aby były zgodne z umową, jektu, • praktyczne wskazówki, jak podpisywać i archiwizować dokumentację pro- • rekomendowane rozwiązania, jak dzielić pracę w zespole projektowym, aby „Umowa o dofi nansowanie unijne” to przewodnik dla menedżerów projektów unijnych i wszystkich potencjalnych benefi cjentów, którzy zamierzają ubiegać się o pozyskanie dofi nansowania. Aby z powodzeniem ubiegać się o dotację, powinieneś poznać wzór umowy jeszcze przed wypełnieniem wniosku o dofi - nansowanie. Nie jest to trudne, bo takie wzory instytucja organizująca konkurs zawsze udostępnia. Z kolei my przekazujemy Ci w poradniku użyteczne wska- zówki, jak zweryfi kować, czy jesteś w stanie zrealizować zapisy umowy. W poradniku podpowiadamy Ci także, na co zwracać uwagę podczas przygo- towania wniosku o dofi nansowanie, podczas jego realizacji i po zakończeniu, aby bez problemu udowodnić, że prawidłowo wykonałeś wszystkie zadania, do których zobowiązałeś się w umowie. Poradnik zawiera 12 dobrych praktyk opracowanych przez ekspertów, którzy na co dzień zajmują się dofi nansowaniem unijnym. nie zakłóciła ona przebiegu realizacji umowy, • wskazówki, jak posługiwać się systemem SL2014, • użyteczne rady, jak przygotować się do kontroli. Przeczytaj poradnik, a zyskasz czas na spokojne opracowanie dokumentacji i pewność, że zrealizujesz projekt bez problemów. 3 6 X O U Cena bru(cid:295) o 49,00 zł U M O W A O D O F I N A N S O W A N I E U N I J N E O DOFINANSOWANIE UMOWA UNIJNE Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim ją podpiszesz Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć Umowa o dofinansowanie unijne Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim ją podpiszesz 1 Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć 2 Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć SPIS TREŚCI Wstęp ........................................................................................................................................... 4 1. Umowa o dofi nansowanie nakłada wiele obowiązków, którym musisz sprostać (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) ...................... 6 2. Umowę podpiszesz, tylko gdy masz umocowanie do reprezentacji danej jednostki (Marek Dominik Peda) .............................. 12 3. Jako kierownik projektu unijnego m.in. nadzorujesz realizację umowy (Anna Nejfeld) ............................................................................ 15 4. Chcesz zmienić personel projektu w trakcie jego realizacji, upewnij się, że umowa Ci na to pozwala (Marek Dominik Peda) ............... 19 5. Z dokumentacją projektu postępuj zgodnie z wytycznymi, a unikniesz nieprzyjemności (Weronika Burman) ............................................ 22 6. Kontrolerzy muszą sprawdzić, czy projekt realizujesz zgodnie z umową (Małgorzata Nejfeld) ................................................................................ 26 7. Poznaj zadania systemu SL2014, a ułatwisz sobie realizację umowy (Paulina Sawicka) ......................................................................................... 29 8. Pamiętaj o wskaźnikach rezultatu – bez nich dotacja jest nieważna (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ................................................ 34 9. Naruszysz trwałość projektu, zwracasz dotację (Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek) .................................................................... 42 10. Reguła proporcjonalności – kiedy nie możesz o niej zapomnieć (Małgorzata Aleksander) .................................................................... 46 11. Aby bez problemu realizować umowę przez konsorcjum, zaangażuj w nią partnerów (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ..................... 52 12. Informuj i promuj – to tak samo ważne jak rozliczenie (Magdalena Pokrzycka-Walczak) ............................................................................ 57 3 Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć WSTĘP Jeśli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać podstawowy zakres umowy o dofinansowanie, uważnie zapoznaj się w warunkami udzia- łu w postępowaniu o udzielenie dotacji. Już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie można poznać wzór umowy o dofinanso- wanie. To ważne i praktyczne rozwiązanie. Zanim ostatecznie jako wnio- skodawca złożysz wniosek wraz z dokumentacją, możesz zapoznać się z prawami i obowiązkami, które będą Cię dotyczyć podczas realizacji i po zakończeniu projektu. Każda instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym opracowuje wzory umów i udostępnia je beneficjentom. Wzory te określają zakres minimum podpisywanej umowy o dofinansowanie. Wzór taki stanowi zwykle załącznik do ogólnych zasad finansowania danego programu operacyjnego i jest dostępny w chwili rozpoczęcia konkretnego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Jednak umowy mogą różnić się między sobą w zależności od kon- kursu i jego grupy docelowej. Instytucje pośredniczące mogą dosto- sowywać wzory umów do danego programu operacyjnego oraz reali- zowanego priorytetu. Wówczas uwzględniają w odpowiednim wzorze umowy warunki danego konkursu oraz cechy charakterystyczne be- neficjenta i specyfikę jego działalności. Zmiany w zapisach umów nie mogą w żadnym przypadku zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami zawartymi we wzorze o minimalnym zakresie umowy. To z jednej strony ochrona projektodawców i donatorów. Z dru- giej strony możliwość poznania warunków realizacji umowy przed złożenie wniosku, a to może przyczynić się do bardziej świadomego udziału wnioskodawców w wyścigu po granty. 4 Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć Dlatego pamiętaj o tym, że minimalny wzór umowy o dofinanso- wanie zwykle zawiera: (cid:122) numer wniosku o dofinansowanie projektu i termin realizacji pro- jektu, szczegółowy opis przedsięwzięcia, (cid:122) harmonogram płatności, (cid:122) wysokość przyznanych środków i tryb ich przekazywania, (cid:122) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania, (cid:122) termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek, (cid:122) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikają- cych z umowy, (cid:122) możliwość i tryb dokonywania zmian w projekcie, (cid:122) warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości wy- stępujące w trakcie realizacji projektu, (cid:122) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny, (cid:122) inne postanowienia wynikające z przepisów wspólnotowych lub krajowych bądź wytycznych przyjętych przez instytucje: zarządza- jącą lub pośredniczącą, lub wdrażającą (instytucja pośredniczącą II stopnia). Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy o dofinan- sowanie i również opierają się na opracowanych wzorach. Jednak i wśród załączników mogą pojawić się różne wymagania. Należy sprawdzać dokładnie, jakiego typu załączniki są wymagane i czy w formie oryginałów, czy tylko kopii. Dlatego gdy interesujesz się konkretnym konkursem, sprawdź za- równo warunki udziału w nim, jak i zapoznaj się z towarzyszącymi ogłoszeniu o naborze dodatkowymi dokumentami. Zweryfikuj, czy wzór umowy o dofinansowanie zawiera niezbędne minimum. Jeśli jakiś zapis wzbudzi Twoją wątpliwość, dopytuj instytucję organizującą konkurs, jak go rozumieć. Upewnij się przed złożeniem wniosku, że będziesz w stanie sprostać wymaganiom umowy o dofinansowanie. W ten sposób możesz zapobiec wielu problemom. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o dofinansowanie unijne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: