Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00709 010518 10724753 na godz. na dobę w sumie
Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”) - ebook/pdf
Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 212
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5481-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest pierwszym opracowaniem poświeconym problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność generalnego realizatora za szkodę powstałą w związku z realizacją zamierzonej inwestycji. Publikacja uwzględnia dorobek piśmiennictwa polskiego oraz niemieckiego, jak również polskie orzecznictwo sądowe.

Monografia skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki prawa, jak i do praktyków (sędziów, radców prawnych, adwokatów), a w szczególności do osób zajmujących się problematyką umów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim do wszystkich osób zawierających umowy w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI (EPC/„POD KLUCZ”) WOJCIECH  WYRZYKOWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH WYRZYKOWSKI • UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI (EPC/„POD KLUCZ”) Polecamy nasze publikacje: K. Zagrobelny ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE E. Strzępka-Frania UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH A. Brzozowski KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO (W ŚWIETLE ART. 6271 KODEKSU CYWILNEGO) M. Tarska ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTYCJI (EPC/„POD KLUCZ”) WOJCIECH WYRZYKOWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5480-4 ISBN e-book 978-83-255-5481-1 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Uwagi wstępne  ............................................................................................................  Rozdział I. Umowa o generalną realizację inwestycji w systemie umów   ......  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Funkcje gospodarcze i zastosowanie umowy o generalną realizację   inwestycji .......................................................................................................  § 3.  Uwagi historycznoprawne ..........................................................................  I.  Geneza umowy o generalną realizację inwestycji........................  II.  Normatywne wyodrębnienie umowy o generalną realizację       inwestycji ............................................................................................      III.  Kierunki zmian regulacji umowy o generalną realizację   inwestycji ............................................................................................  IV.  Przepisy bezpośrednio regulujące umowę o generalną   realizację inwestycji ..........................................................................  § 4.  Umowa o generalną realizację inwestycji w obowiązującym stanie   prawnym ........................................................................................................      I.  Zasada swobody umów jako podstawa prawna zawierania   umowy o generalną realizację inwestycji ......................................  II.  Warunki kontraktowe FIDIC jako podstawa kształtowania   treści umowy o generalną realizację inwestycji ...........................  1.  Geneza, rozwój oraz ogólna charakterystyka warunków  kontraktowych FIDIC .................................................................  2.  Zawarcie umowy o generalną realizację inwestycji  z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC na   realizację inwestycji w systemie EPC/„pod klucz” .................  3.  Charakter prawny warunków kontraktowych FIDIC ...........  4.  Warunki kontraktowe FIDIC a obowiązujące normy   prawne ...........................................................................................  Rozdział II. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) w prawie niemieckim   .........................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  XI XV XXV 1 1 5 6 6 9 12 14 16 16 17 17 21 22 25 28 28 V Spis treści § 2.  Ogólna charakterystyka niemieckiego prywatnego prawa   budowlanego .................................................................................................  § 3.  Umowa o wykonanie obiektu wraz z jego wyposażeniem  (Anlagenbauvertrag) ....................................................................................        I.  Charakter prawny umowy o wykonanie obiektu wraz z jego  wyposażeniem ...................................................................................  II.  Strony umowy ....................................................................................  1.  Zamawiający (inwestor) ..............................................................  2.  Wykonawca ...................................................................................  III.  Prawa i obowiązki stron ...................................................................  1.  Obowiązki zamawiającego (inwestora)  ...................................  2.  Obowiązki wykonawcy ...............................................................  2.1. Szczegółowy wykaz świadczeń ...........................................  2.1.1. Świadczenia projektowe ............................................  2.1.2. Świadczenia budowlane ............................................  2.1.3. Pozostałe świadczenia wykonawcy .........................  2.2. Funkcjonalny opis przedmiotu świadczenia   wykonawcy ...........................................................................  § 4.  Umowa o generalne przejęcie wykonania obiektu          (Generalübernehmervertrag) ......................................................................  I.  Charakter prawny .............................................................................  II.  Strony ..................................................................................................  1.  Inwestor (Bauherrn) ....................................................................  2.  Generalny przejmujący (Generalübernehmer) ........................  3.  Podwykonawcy (Subunternehmer/Nachunternehmer) .........  4.  Projektant......................................................................................  III.  Przedmiot świadczenia generalnego przejmującego ...................  IV.  Prawa i obowiązki stron  ..................................................................  1.  Obowiązki zamawiającego .........................................................  2.  Obowiązki generalnego przejmującego ...................................  2.1. Obowiązek dostarczenia projektu budowlanego ............  2.2. Obowiązek zbadania gruntu oraz związane z tym   ryzyko i odpowiedzialność  ...............................................  2.3. Obowiązek oddania gotowego obiektu  ...........................  3.  Rodzaje umowy o generalne przejęcie wykonania   obiektu  ..........................................................................................  § 5.  Rozróżnienie umowy o generalne przejęcie wykonania obiektu   od innych umów dotyczących świadczeń budowlanych w prawie   niemieckim ...................................................................................................  VI 29 31 32 36 36 36 37 37 37 38 38 39 39 40 45 47 50 50 50 51 51 52 52 52 53 54 55 56 58 60 Spis treści   I.  Umowa o generalne przejęcie wykonania obiektu a umowa   o generalne wykonawstwo (Generalunternehmervertrag)  ........    II.  Umowa o generalne przejęcie wykonania obiektu a umowa   o sprawowanie pieczy nad budową (Baubetreuungsvertrag) .....  Rozdział III. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) na gruncie postanowień warunków Srebrnej Księgi FIDIC   .....................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Strony umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”)   i inne podmioty uczestniczące ...................................................................  § 3.  Przedmiot umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod   klucz”) i przedmiot świadczenia generalnego realizatora .....................      I.  Przedmiot umowy o generalną realizację inwestycji   (EPC/„pod klucz”) .............................................................................  II.  Przedmiot świadczenia generalnego realizatora .........................  § 4.  Prawa i obowiązki stron w umowie o generalną realizację   inwestycji (EPC/„pod klucz”) .....................................................................  I.  Obowiązki zamawiającego ..............................................................  1.  Obowiązek przedłożenia niezbędnych danych i informacji   2.  Obowiązek przekazania i udostępnienia terenu budowy  ....  3.  Obowiązek zapłaty umówionego wynagrodzenia  ................  4.  Obowiązek odbioru robót (świadectwo przejęcia   i świadectwo wykonania)  ..........................................................  4.1. Obowiązek wystawienia świadectwa przejęcia ...............  4.2. Obowiązek wystawienia świadectwa wykonania ...........  II.  Obowiązki generalnego realizatora (wykonawcy) .......................      1.  Ogólne zobowiązanie generalnego realizatora   (wykonawcy) .................................................................................  2.  Obowiązek dostarczenia projektu zamierzonej inwestycji ..  3.  Obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń  administracyjnoprawnych .........................................................  4.  Obowiązek określenia zakresu robót, które generalny   realizator (wykonawca) będzie wykonywał osobiście ...........  5.  Obowiązek przeszkolenia personelu zamawiającego ............  6.  Pozostałe obowiązki generalnego realizatora (wykonawcy) ..  § 5.  Ocena praw i obowiązków stron umowy o generalną realizację   inwestycji (EPC/„pod klucz”) .....................................................................  Rozdział IV. Odpowiedzialność stron umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) za szkodę powstałą w związku z realizacją inwestycji   ........................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  60 61 63 63 64 70 70 73 78 78 78 83 87 88 88 91 91 91 94 99 100 103 103 104 106 106 VII Spis treści § 2. Odpowiedzialność stron umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania............................................................................ I. Ogólne reguły odpowiedzialności stron umowy za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ................................................................ II. Modyfikacje ogólnych reguł odpowiedzialności zawarte w warunkach kontraktowych Srebrnej Księgi FIDIC ................. § 3. Odpowiedzialność deliktowa stron umowy za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu świadczenia generalnego realizatora ...................................................................................................... § 4. Deliktowa odpowiedzialność stron umowy na zasadach ogólnych .... I. Zagadnienia ogólne........................................................................... II. Stosunek przepisu art. 652 KC do przepisu art. 434 KC ............. III. Stosunek przepisu art. 652 KC do przepisu art. 435 KC ............. IV. Stosunek przepisu art. 652 KC do przepisu art. 436 KC ............. § 5. Odpowiedzialność związana z ryzykiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia robót ........................................................................................ Rozdział V. Charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) .............................................................................................. § 1. Uwagi ogólne ................................................................................................ § 2. Kwalifikacja prawna umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) ........................................................................................ I. Wariant 1. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) jako umowa o roboty budowlane ................. 1. Elementy przedmiotowo istotne umowy o roboty budowlane ..................................................................................... 1.1. Obowiązek dostarczenia projektu przez inwestora jako element przedmiotowo istotny umowy o roboty budowlane............................................................................. 1.2. Obowiązek dostarczenia projektu jako element nieistotny przedmiotowo umowy o roboty budowlane............................................................................. 1.3. Uzasadnienie uznania obowiązku dostarczenia projektu przez inwestora jako elementu nieistotnego przedmiotowo umowy o roboty budowlane .................. 2. Kwalifikacja prawna .................................................................... 3. Skutki prawne zakwalifikowania umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) jako umowy o roboty budowlane ..................................................................... II. Wariant 2. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) jako umowa mieszana .................................... VIII 107 107 112 120 122 122 126 131 135 138 142 142 144 147 147 147 150 154 160 162 165 Spis treści   III.  Skutki prawne zakwalifikowania umowy o generalną   realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”) jako umowy   mieszanej ............................................................................................  § 3.  Rozróżnienie umowy o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod   klucz”) od innych umów dotyczących realizacji inwestycji   budowlanych .................................................................................................  I.  Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”)   a umowa o generalne wykonawstwo ..............................................  II.  Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/„pod klucz”)   a tzw. umowa deweloperska ............................................................  Uwagi końcowe   ..........................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................      167 168 168 170 174 179 IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne BGB  .....................................  Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung  vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) HOAI  ...................................  Verordnung  über  die  Honorare  für  Architekten-  und  Ingenieurleistungen, 11. August 2009, (Bundesgesetzblatt  Jahrgang 2009 Teil I Nr 53, ausgegeben zu Bonn Am 17.  August 2009, GBI. I S. 1337) Instrukcja  ............................  załącznik do zarządzenia Nr 12 Prezesa Rady Ministrów  z 19.1.1968 r. w sprawie generalnego wykonawstwa inwestycji  przemysłowych i specjalnych (Dziennik Budownictwa Nr 1,  poz. 1) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KZ  ........................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r.  – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) OchrNabU  ..........................  ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) OWRI  ..................................  Ogólne Warunki Realizacji Inwestycji – załącznik Nr 1 do  zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z 11.2.1970 r. w sprawie ogólnych warunków  umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów bu- dowlanych (M.P. Nr 7, poz. 66 ze zm.) OWU  ...................................  załącznik  Nr  2  do  zarządzenia  Ministra  Budownictwa  i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 8.4.1974 r. w sprawie  ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownic- twie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie  remontów budowlanych i instalacyjnych (M.P. Nr 14, poz. 94) PrBud  ..................................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1409)  PrZamPubl  .........................  ustawa z 29.2.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Srebrna Księga FIDIC  .......  Warunki kontraktowe na realizację EPC/„pod klucz” VOB  .....................................  Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistungen XI Wykaz skrótów VOB/A �������������������������������� Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergebe von Bauleistungen DIN 1960 VOB/B ��������������������������������� Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistungen, Teil B: Allgemeine Bestimmungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 VOB/C �������������������������������� Vergabe- und Vertragsordnung für die Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art – DIN 18�299 zarządzenie z 1958 r� ��������� zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 14�4�1958 r� w sprawie umów o roboty bu- dowlano-montażowe wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe (M�P� Nr 32, poz� 186 ze zm�) zarządzenie z 1970 r� ���������� zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 11�2�1970 r� w sprawie ogólnych warunków umów o realizację inwestycji i o wykonanie remontów bu- dowlanych (M�P� Nr 7, poz� 66 ze zm�) Żółta Księga FIDIC ����������� Warunki kontraktowe dla urządzeń elektrycznych i mecha- nicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projekto- wanych przez wykonawcę 2. Czasopisma i publikatory AUNC ��������������������������������� Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr ���������������������������������� Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Biul� SN ������������������������������� Biuletyn Sądu Najwyższego Dz�U� ������������������������������������ Dziennik Ustaw KPP �������������������������������������� Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP �������������������������������������� Krakowskie Studia Prawnicze MoP ������������������������������������� Monitor Prawniczy M�P� �������������������������������������� Monitor Polski NP ���������������������������������������� Nowe Prawo OSA ������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ����������������������������������� Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN ������������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ���������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP �������������������������������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSP �������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich XII Wykaz skrótów OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal.  .......................................  Palestra  PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PZP  ......................................  Prawo Zamówień Publicznych R. Pr.  ....................................  Radca Prawny Rej.  .......................................  Rejent RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SP  .........................................  Studia Prawnicze, Instytut Nauk Prawnych Polska Akademia  Nauk  SPP  .......................................  Studia Prawa Prywatnego  ST  .........................................  Samorząd Terytorialny  ZfBR  ....................................  Zeitschrift für deutsches und internationales bau- und verga- berecht 3. Inne skróty FIDIC  ..................................  Federation Internationale des Ingenieurs Conseils, Między- narodowa Federacja Inżynierów i Konsultantów SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN (7) ...................................  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO  ........................................  Sąd Okręgowy SOKiK ..................................  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  tekst jedn.  ............................  tekst jednolity  TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny uchw.  ...................................  uchwała  wyr.  ......................................  wyrok z.  ...........................................  zeszyt ze zm.  ..................................  ze zmianami XIII Wykaz literatury M. Andrełowicz, Zawarcie umowy o wykonanie obiektów budowlanych, PUG 1968, Nr 4  M. Andrełowicz, E. Kulesza, Umowy dotyczące realizacji inwestycji budowlanych, Warszawa  1976  Wiesbaden 2003  T. Ax, P. von Amsberg, M. Schneider, Risiken im Bauvertrag: Verteilung und Verlagerung,  J. Bar, Elementy prawne struktury kombinatu przemysłowego, PiP 1970, z. 8–9 H. Bauer, Baubetrieb, Berlin–Heidelberg 2006  M. Bednarek, Wzorce umowne, [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Prawo  zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006  W. Białończyk, Odpowiedzialność w umowach o roboty budowlane, Pr. Sp. 2003, Nr 10  tenże, Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, MoP 2008, Nr 4 G. Bieniek, Czyny niedozwolone, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego.  Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2011 A. Böhme, [w:] R. Leinemann (red.), Der Bauvertrag nach VOB/B. Grundzüge des Bauver- tragsrecht, Berlin 2003  München 2005 M. Brück, H. Herman, [w:] A. Roquette, A. Otto (red.), Vertragsbuch Privates Baurecht,  S. Brzeszczańska, Umowy w obrocie nieruchomościami, Warszawa 2005  P. Brzeziński, Charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo i generalną realizację  inwestycji, PUG 2011, Nr 5 A. Brzozowski, Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy (generalnego wykonaw- cy) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w świetle przepisu art. 6471  KC. Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Szpunara, Kraków  2004 tenże, Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks  cywilny. Komentarz do art. 450–1088, t. II, Warszawa 2011  A. Brzozowski, W. Czachórski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania – zarys  W.-R. Bub, Der Bauvertrag in der Praxis für Verwalter und Bauträger, Köln 2003 S. Buczkowski, [w:] S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, War- tenże, [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część szcze- wykładu, Warszawa 2009 szawa 1974  gółowa, Ossolineum 1976 tenże, Ogólne warunki umów w obrocie uspołecznionym, PiP 1967, z. 4–5 N.G. Bunni, The FIDIC forms of contract. Third Edition, Oxford 2005 R. Chalimoniuk, Ryzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego, Wrocław 1979 XV Wykaz literatury L. Chen, Role of engineer under FIDIC Form Contract, Journal of professional issues in  engineering education and practice 1997, Nr 2 N. Clemm, M. Borgmann, Bauvertragsrecht, New York 1998 A. Damasiewicz, [w:] A. Damasiewicz, M. Olczyk, S. Szuster, M. Wyrwiński, Umowy de- weloperskie, Warszawa 2007 J. Dąbrowa, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań – część  ogólna, t. 3, cz. 1, Wrocław–Warszaw–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981  J. Dessoulavy-Śliwiński, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz,  Warszawa 2006 W. Dubis, Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji  w umowie o roboty budowlane, AUWr 2009, Nr 3161, Prawo CCCVIII tenże, Czyny niedozwolone, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa  2011 2010 K. Englert, J. Grauvogl, M. Maurer, Handbuch des Baugrund- und Tiefbaurechts, Berlin  C. Fries, Architektenleistungen Ausschreibung und Vergabe, Stuttgart 2008 B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII tenże, Umowy mieszane – konstrukcja i ocena prawna, Pal. 1974, Nr 5 tenże, Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, [w:] A. Kidyba  (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2010 J. Gernhuber, Handbuch des Schuldrechts. Das Schuldverhältnis, Band 8, Tübingen 1989 J. Glover, [w:] A. Speaight (red.), Architect’s Legal Handbook. The Law for Architects,  P. Goff, Die Vertragsstrafe in internationalen Verträgen zur Errichtung von Industrieanlagen,  Routledge 2010  Berlin 2005 1985, z. 154  A. Goldiszewicz, Charakter prawny umowy deweloperskiej (w aspekcie budownictwa miesz- kaniowego), [w:] W.J. Katner, U. Promińska (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu  Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2010  Z. Gordon, Charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji, AUNC Prawo  1978 tenże, Przedmiot umowy o roboty budowlane, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo  handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa  Prof. J. Okolskiego, Warszawa 2010 tenże, System umów w procesie inwestycyjnym, AUNC Prawo 1979, z. 105 Z. Gordon, Z. Kwaśniewski, J. Łopuski, J. Winiarz, Umowy w obrocie gospodarczym, Toruń  L. Grünhoff, Die Konzeption des GMP-Vertrages – Mediation und value engineering, Neue  Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht 2000 S. Grzybowski, Umowa know-how na tle kodeksu cywilnego, KSP 1968, Nr 1–2 M. Gutowski, Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471  C. Halfmeier, S. Leupertz, [w:] H. Prütting, G. Wegen, G. Weinreich (red.), BGB Kommentar,  § 5 k.c.), PiP 2008, z. 2 Luchterhand 2011 XVI Wykaz literatury H. Heinrichs, [w:] O. Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Beck’sche Kurz-Kommentare,  München 2005  A. Herbet, Spółka cywilna, [w:] A. Szajkowski (red.), System prawa prywatnego. Prawo  spółek osobowych, t. 16, Warszawa 2008 M. Hilgers, R. Buscher, Der Anlagenbauvertrag. Rechtliche Grundlagen, Vertragsgestaltung  und Projektdurchführung im Inlandsgeschäft, Köln–Berlin–München 2005  M. Hilgers, D. Häussermann, Der nationale und internationale Anlagenbauvertrag, Berlin  2011 Nr 6 G.-S. Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts, Berlin 2005 tenże, Internationales Vergaberecht der Weltbank für Bau und Anlagenbau auf der  Grundlage von FIDIC und ENAA-Musterverträgen, ZfBR 2004 J. Huse, Understanding and negotiating turnkey and EPC contracts, London 2002 H. Igenstau, H. Korbion, VOB Teile A und B, Düsseldorf 2001  J. Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004  H.M. Inadomi, Independent power projects in developing countries: legal investment  Protection and Consequences for Development, Biggleswade 2010 E. Jabłoński, Rozwój instytucji generalnego wykonawstwa robót budowlanych, PUG 1967,  A. Jaeger, G.-S. Hök, FIDIC. A Guide for Practitioners, Berlin 2009 W. Jagenburg, [w:] H. Ganten, W. Jagenburg, G. Motzke, Beck’scher VOB- und Vergaberechts- Kommentar, VOB/B, München 2008 A. Jedynasta, Umowa deweloperska w prawie niemieckim, Rej. 2005, Nr 7–8  M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008 tenże, Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa pry- watnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, Warszawa 2009  K. Kapellmann, K.H. Schiffers, Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim  Bauvertrag Band II, Pauschalvertrag einschlisslich Schlüsselfertigbau 2000 W.J. Katner, Ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy w świetle nowelizacji  Kodeksu cywilnego z 1990 roku, [w:] A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar (red.),  Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiaro- wana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994 tenże, Pojęcie umowy nienazwanej, SPP 2009, z. 1  tenże, Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych (gospodarczych),  [w:] S. Włodyka (red.), System prawa handlowego. Prawo umów handlowych, t. 5,  Warszawa 2011  tenże, Umowy nienazwane, SPP 2009, z. 1  F. Kehlenbach, Die neuen FIDIC-Musterverträge, Zeitschrift für deutsches und interna- tionales Bau- und Vergaberecht 1999, Nr 6 B. Kimmich, H. Bach, VOB für Bauleiter, Düsseldorf 2009 ciż, VOB für Erläuterung – Praxisbeispiele – Musterbriefe, Düsseldorf 2009  M. Kląskała, Wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej, Rej. 2003, Nr 3 N. Kleine-Moller, H. Merl, Handbuch des privaten Baurechts, München 2005 J.R. Knowles, 150 contractual problems and their solutions, Oxford 2005  XVII Wykaz literatury S. Kochański, Kierunki zmian ogólnych warunków umów o realizację inwestycji budow- lanych, PUG 1974, Nr 4 PUG 1988, Nr 8–9 tenże, Zmiany warunków umów o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych,  W. Koeble, [w:] R. Kniffka, W. Koeble, Kompendium des Baurechts, München 2008 tenże, Probleme des Generalübernehmermodell, Beck-Online K. Kołakowski, Umowa o dzieło oraz Umowa o roboty budowlane, [w:] G. Bieniek (red.),  Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2011 K. Konieczny, Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym, Rozprawa dok- torska, Katowice 2011 G. Kozieł, Charakter prawny umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy z funduszy struk- turalnych Unii Europejskiej, [w:] W.J. Katner, U. Promińska, Prawo handlowe po przy- stąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2010  S. Kraatz, Generalübernehmervertrag, [w:] A.J. Roquette, A. Otto (red.), Vertragsbuch  Privates Baurecht. Kommentierte Vertragmuster, München 2005 E. Kulesza, Generalne wykonawstwo obiektów budownictwa przemysłowego i specjalne- go, PUG 1968, Nr 3  taż, Niektóre problemy generalnego wykonawstwa w świetle ogólnych warunków umów  o wykonanie obiektów budownictwa, PUG 1967, Nr 4  taż, Ogólne warunki umów o realizację inwestycji, cz. I, PUG 1970, Nr 6; cz. II, PUG 1970,  taż, Podstawowe kierunki zmian ogólnych warunków umów o roboty budowlane,  Nr 7 PUG 1970, Nr 1  Wiesbaden 2003 R. Kulick, Auslandsbau: Internationales Bauen innerhalb und ausserhalb Deutschlands,  A. Kullack, Der GMP – Vertrag, Bauwirtschaft Heft 2001, Nr 4 P. Kunicki, Umowa deweloperska, Warszawa 2011 M. Kyewski, Generalunternehmervertrag, [w:] A.J. Roquette, A. Otto (red.), Vertragsbuch  Privates Baurecht, München 2005 G. Lampe-Helbig, Die Verdingungsordnung für Bauleistung (VOB) und Bauvertrag, in  Festschrift für Hermann Werner Verlag Korbion, Düsseldorf 1986 Ł. Lapierre, Niektóre problemy i formy czynności nadzoru nad realizacją obiektów bu- downictwa, PUG 1970, Nr 3  PUG 1983, Nr 10 taż, Niektóre zagadnienia stosowania ogólnych warunków umów inwestycyjnych,  taż, Wynagrodzenia i rozliczenia w kontraktach na roboty inżynieryjno-budowlanych we- dług warunków kontraktowych FIDIC (aspekty prawne), cz. I, Buduj z głową 2004, Nr 1  R. Leinemann,  T. Maibaum,  Die  VOB  2009,  BGB  –  Bauvertragsrecht  und  neues  Vergaberecht, Köln 2010 B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny ra- chunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.),  Warszawa 1967  H. Locher, [w:] U. Locher, Das private Baurecht, München 2005 XVIII Wykaz literatury F. Longchamps de Bérier, Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Lwów 1939, Wydanie ana- statyczne Poznań 1999 E. Łętowska, Ochrona konsumenta jako problem legislacyjny okresu transformacji, AUWr, Prawo, Nr CCXXXVIII, Wrocław 1994 taż, Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Wrocław 1975 M. Łuc, O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010 P. Machnikowski, Struktura zobowiązania, [w:] E. Łętowska (red.), System prawa prywat- nego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006 tenże, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005 M. Majczak, Umowy w wykonawstwie budowlanym, Warszawa 2004 M. Makowski, Odpowiedzialność zamawiającego (inwestora) za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę (część 1), PZP 2009, Nr 3 R. Mallman, Neue FIDIC-Standardbedingungen für Bau- und Anlagenverträge, Recht der T.M. Metje, Der Investitionsschutz im internationalen Anlagenbau, Jus Internationale Internationalen Wirtschaft 2000 et Europaeum 20, Tübingen 2008 A. Mituś, Umowy adhezyjne – elektroniczne wzorce umowne, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010 J. Naworski, Zawarcie umowy w nowych ogólnych warunkach umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej, PUG 1983, Nr 8–9 F. Nicklisch, [w:] F. Nicklisch (red.), Bau- und Anlagenbauverträge, Risiken, Haftung, Streitbeilegung, Technologie und Recht, Band 4, Heidelberg 1984 A. Niewęgłowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010 J. Oechsler, [w:] J. von Staudinger (red.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 8, Berlin 2005 L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 1069, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989 C. Ohler, [w:] B. Messerschmidt, W. Voit (red.), Privates Baurecht. Kommentar zur §§ 631 ff. BGB samt Kurzkommentierung zur VOB/B mit systematischen Darstellungen zu HOAI, Vergaberecht, Bauträgervertrag, Sicherung der Ansprüche aus dem Werkvertrag, Internationalen Bau- und Planerverträgen, Insolvenz bei Bau- und Planerverträgen, außergerichtlicher und gerichtlicher Rechtsdurchsetzung, München 2008 J. Okolski, Charakter prawny umowy o realizację inwestycji budowlanych, PUG 1973, Nr 5 tenże, Stosunki umowne w procesie inwestycyjnym (umowa o roboty budowlane), Warszawa 1976 A. Olejniczak, Czyny niedozwolone, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania, Część ogólna, Warszawa 2010 M. Oliver Hilgers, R. Buscher, Der Anlagenbauvertrag, Köln–Berlin–München 2005 A. Olszewski, Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budow- lane opartych na wzorach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego, R. Pr. 2010, Nr 2 tenże, Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorach umownych FIDIC – w świetle prawa polskiego, MoP 2010, Nr 21 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: