Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 016562 17796443 na godz. na dobę w sumie
Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym - ebook/pdf
Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 58
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1069-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsze opracowanie adresowane jest głównie do pracodawców „korzystających” z pracy pracowników tymczasowych oraz właścicieli agencji pracy tymczasowej. W praktyce zatrudnienie pracowników tymczasowych w dalszym ciągu wywołuje liczne problemy. Dlatego autor omawia szczegółowo zagadnienia związane z zawarciem, zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony (najczęściej stosowanej) w stosunkach pracy tymczasowej. Szeroko przywołuje przy tym orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Niniejsze opracowanie adresowane jest głównie do pracodawców „korzy­ stających” z pracy pracowników tymczasowych oraz właścicieli agencji pracy tymczasowej. W praktyce zatrudnienie pracowników tymczasow­ ych w dalszym ciągu wywołuje liczne problemy. Dlatego autor omawia szczegółowo zagadnienia związane z zawarciem, zmianą i rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony (najczęściej stosowanej) w stosunkach pracy tymczasowej. Szeroko przywołuje przy tym orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny. Karol Łapiński – specjalista w zakresie prawa pracy, praktyk. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor wielu opinii, opracowań i publikacji. Miesięcznik „Monitor Prawa Pracy” to: OPINIE: artykuły dotyczące aktualnych i problematyc­ znych zagadnień; ZMIANY: najnowsze orzeczenia, omówienia nowych aktów prawnych, artykuły odorzecznicze; PRAKTYKA: wzory umów i pism wraz z objaśnieniami; DZIAŁY ORZECZNICZE, w każdym numerze: – najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyż­ szego – wybór i opracowanie tez: Sędzia SN Maria Teresa Romer; – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – zbiór spec­ jalnie wyselekcjonowanych, istotnych dla praktyki wyroków. SEMINARIA MoPr: specjalistyczne warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych specjalistów, dotyczące aktualnych i problematycznych zagadnień prawa pracy – bezpłatny udział tylko dla prenumeratorów! e-mail: mopr@beck.pl http://www.MonitorPrawaPracy.pl tel.: 022 33 77 600, faks: 022 33 77 601 Cena 14,99 zł BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Karol Łapi(cid:276)ski Umowa o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony z pracownikiem tymczasowym BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Karol Łapi(cid:276)ski • Umowa o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony z pracownikiem tymczasowym Polecamy w serii: Danuta Klucz NARUSZENIE OBOWI(cid:260)ZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA Ewa Suknarowska-Drzewiecka OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRAC(cid:265) – PORADNIK DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA Tomasz Niedzi(cid:276)ski NADZÓR I KONTROLA PA(cid:275)STWOWEJ INSPEKCJI PRACY WARUNKÓW PRACY U PRACODAWCY Beata Bury PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH Małgorzata Zych MOBBING W POLSKIM PRAWIE PRACY Ewa Suknarowska-Drzewiecka ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY www.MonitorPrawaPracy.pl www.sklep.beck.pl Karol Łapi(cid:276)ski Umowa o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony z pracownikiem tymczasowym Redakcja: Anna Kami(cid:276)ska © Wydawnictwo C.H. Beck 2009 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-1069-5 Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów ....................................................................................................... VII Zagadnienia ogólne .............................................................................................. 1 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) .............................................................................. 3 3 1.1. Rodzaj umowy o prac(cid:266) ................................................................................. 1.2. Forma umowy o prac(cid:266) .................................................................................. 7 1.3. Strony umowy o prac(cid:266) .................................................................................. 8 1.4. Tre(cid:286)ć umowy o prac(cid:266) .................................................................................... 10 2. Zmiana tre(cid:286)ci umowy o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym ............ 17 3. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym .............. 20 3.1. Upływ czasu i porozumienie stron ............................................................... 20 3.2. Wypowiedzenie umowy o prac(cid:266) .................................................................. 21 3.3. Rozwi(cid:261)zanie umowy o prac(cid:266) bez zachowania okresu wypowiedzenia ........ 26 4. Umowa o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym w prawie wspólnotowym ................................................................................................. 31 Uwagi ko(cid:276)cowe ...................................................................................................... 39 Wzór umowy o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony z pracownikiem tymczasowym ........... 41 Umowa o prac(cid:266) na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy z pracownikiem tymczasowym ...................................................................................................... 43 V Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa IiKPracU ............................ KC ...................................... KP ....................................... PomocZatrudU ................... PracTymU .......................... ZatrudBezrobU .................. ZwZawU ............................ ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i prze- prowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytuc- jach rynku pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) ustawa z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymcza- sowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.) ustawa z 14.12.1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.) – obec- nie nieobowi(cid:261)zuje ustawa z 23.5.1991 r. o zwi(cid:261)zkach zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Czasopisma MoP .................................... Monitor Prawniczy MoPr .................................. Monitor Prawa Pracy OSNP ................................. Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego – Izba Pracy, Ubezpiecze(cid:276) Społecznych i Spraw Publicznych OSP .................................... Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich PiZS.................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PP ....................................... Prawo Pracy Sł.Prac. .............................. Słu(cid:298)ba Pracownicza 3. Organy orzekaj(cid:261)ce SN ...................................... S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy 4. Inne art. ...................................... cz. ....................................... artykuł cz(cid:266)(cid:286)ć VII Wykaz skrótów i tym podobny (-a, -e) Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ......................... Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej GIP ..................................... Główny Urz(cid:261)d Statystyczny itp. ...................................... m.in. ................................... mi(cid:266)dzy innymi nast. .................................... nast(cid:266)pny (-a, -e) na przykład np........................................ numer Nr ....................................... op.cit. ................................. opus citatum punkt pkt ...................................... por. ..................................... porównaj pozycja poz. .................................... rok r. ........................................ redakcja red. .................................... s. ........................................ strona tom t. ........................................ takich jak tj. ....................................... tekst jednolity t.jedn. ................................. tzn. ..................................... tak zwany (-a, -e) UE ..................................... Unia Europejska ust. ..................................... ust(cid:266)p w. ....................................... wiek WE .................................... Wspólnota Europejska w zw. ................................. w zwi(cid:261)zku zd. ...................................... zob. .................................... ze zm. ................................ § ......................................... ....................................... zdanie zobacz ze zmianami paragraf procent VIII Zagadnienia ogólne Prawo pracy jest czasami postrzegane przez pracodawców i cz(cid:266)(cid:286)ć przedsta- wicieli pi(cid:286)miennictwa jako jedna z przyczyn zahamowa(cid:276) rozwoju gospodarczego i wyst(cid:266)powania zjawiska bezrobocia. Przedstawiciele tych pogl(cid:261)dów podkre- (cid:286)laj(cid:261), (cid:298)e prawo to jest coraz bardziej rozbudowane, powoduje wzrost poziomu biurokratyzacji stosunków pracy, nadmiernie uprzywilejowuje pracownika, a co najwa(cid:298)niejsze, znacznie powi(cid:266)ksza koszty pracy1. Nale(cid:298)y zdecydowanie podkre- (cid:286)lić, (cid:298)e przypisywanie prawu pracy wszystkich negatywnych skutków w sferze stosunku pracy jest bł(cid:266)dem. Niew(cid:261)tpliwie jednak cz(cid:266)(cid:286)ciowo krytyczna ocena obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych obecnie regulacji prawa pracy jest uzasadniona. Proces tworzenia prawa w Polsce i w całej UE jest coraz bardziej rozbudowany i skomplikowany. Problemy te uwidoczniły si(cid:266) w szczególno(cid:286)ci w trakcie implementacji dyrektyw unijnych do wewn(cid:266)trz- nych porz(cid:261)dków prawnych pa(cid:276)stw członkowskich. Doprowadziło to niekiedy do uchwalenia prawa nadmiernie rozbudowanego, zbyt kazuistycznego, a co za tym idzie niejasnego2. Dlatego te(cid:298) zasadne s(cid:261) głosy o potrzebie przeprowadzenia zmian w przepisach prawa pracy w ten sposób, aby stały si(cid:266) one bardziej przej- rzyste, jasne oraz dostosowane do rzeczywistych relacji istniej(cid:261)cych pomi(cid:266)dzy stronami stosunku pracy. Za potrzeb(cid:261) modyikacji i unowocze(cid:286)niania prawa pracy przemawiaj(cid:261) dokonuj(cid:261)ce si(cid:266) szybkie zmiany zarówno technologiczne, jak i społeczne tzw. społecze(cid:276)stwa postprzemysłowego. Dzisiejsza gospodarka zwi(cid:261)zana jest m.in. ze zmieniaj(cid:261)cym si(cid:266) zapotrzebowaniem na prac(cid:266) w danym czasie i miejscu. W zwi(cid:261)zku z tym przed przedstawicielami doktryny, orzecznictwa, a przede wszystkim ustawodawc(cid:261) stoi obecnie ju(cid:298) nie pytanie „czy”, ale „jak” zmieniać ca- ło(cid:286)ć uregulowa(cid:276) tworz(cid:261)cych polskie prawo pracy. Zapewne nale(cid:298)y urzeczywistniać potrzeb(cid:266) uelastyczniania jego regulacji, poprzez unormowanie tzw. atypowych form zatrudnienia, tj. pracy tymczasowej, telepracy oraz poza pracowniczych form zatrudnienia. Zwraca uwag(cid:266) fakt, (cid:298)e modyikacje w stosunkach pracowniczych wprowadza- ne s(cid:261) czasami przez sam(cid:261) praktyk(cid:266). Taka sytuacja wydaje si(cid:266) być dla ustawodawcy 1 Por. W. Sanetra, Kilka releksji o przyszło(cid:286)ci prawa pracy, PiZS Nr 1/2006, s. 3–4. 2 Ibidem, s. 4. 1 Zagadnienia ogólne „ostatnim dzwonkiem” na reglamentacj(cid:266) stosunków prawnych, które powstaj(cid:261) i funkcjonuj(cid:261) niezale(cid:298)nie od jego woli. Na gruncie polskim jednym z przykładów takiego procesu jest rozwój instytucji zatrudnienia tymczasowego, która bez istotnych uregulowa(cid:276) prawnych w praktyce funkcjonowała ju(cid:298) od 1994 r.3. Wła(cid:286)nie odr(cid:266)bno(cid:286)ci zwi(cid:261)zane z umowami o prac(cid:266) zawieranymi w celu wy- konywania pracy tymczasowej b(cid:266)d(cid:261) przedmiotem niniejszego opracowania. Rozwa(cid:298)ania dotyczyć b(cid:266)d(cid:261) przede wszystkim umów na czas okre(cid:286)lony. Jest to spowodowane tym, (cid:298)e w praktyce umowy na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy zawierane s(cid:261) z pracownikami tymczasowymi niezmiernie rzadko4. tymczasowych, MoPr Nr 4/2005, s. 93. 4 A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Komentarz, Kraków 2005, 3 Por. B. Cudowski, Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem pracowników s. 41. 2 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) 1.1. Rodzaj umowy o prac(cid:266) W my(cid:286)l postanowie(cid:276) art. 7 PracTymU agencja pracy tymczasowej mo(cid:298)e za- trudnić pracownika tymczasowego na podstawie umowy o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony lub umowy na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy. Ustawa wskazuje wyra(cid:296)nie, (cid:298)e praca tymczasowa mo(cid:298)e być wykonywana wył(cid:261)cznie na podstawie tych dwu rodzajów umów terminowych. W pi(cid:286)miennictwie reprezentowany jest pogl(cid:261)d, (cid:298)e podstaw(cid:261) takiej pracy mo(cid:298)e być równie(cid:298) umowa na czas zast(cid:266)pstwa. Zdaniem autorów takiej opinii dopuszczalno(cid:286)ć zawarcia pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) a pracownikiem tymczasowym umowy o prac(cid:266) na czas zast(cid:266)pstwa wynika z jednej z przesłanek zatrudnienia pracownika tymczasowego, tj. zast(cid:261)pienia nieobecnego w pracy pracownika pracodawcy u(cid:298)ytkownika1. Uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c wag(cid:266) tej argumentacji, nale(cid:298)y si(cid:266) jednak zastanowić nad jej trafno(cid:286)ci(cid:261). Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy umowa na czas zast(cid:266)pstwa słusznie jest traktowana na gruncie polskiego prawa pracy przez wi(cid:266)kszo(cid:286)ć przedstawicieli doktryny za rodzaj umowy o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony. Uwa(cid:298)am, (cid:298)e umowa na zast(cid:266)pstwo jako umowa, w której najcz(cid:266)(cid:286)ciej termin ko(cid:276)- cowy zast(cid:266)pstwa nie jest znany i okre(cid:286)lany przez strony (wyj(cid:261)tkowo, a pó(cid:296)niej mo(cid:298)e być zmieniony), nie zawsze mie(cid:286)ci si(cid:266) w poj(cid:266)ciu umowy na czas okre(cid:286)lony. W sytuacji gdy termin ten jest okre(cid:286)lony tylko w przybli(cid:298)eniu lub w sposób do- rozumiany, mamy do czynienia z umow(cid:261) zawart(cid:261) na pewien termin (terminow(cid:261)). A zatem umowa na czas zast(cid:266)pstwa pracownika zawsze mie(cid:286)ci si(cid:266) jedynie w po- j(cid:266)ciu „umowa terminowa”, a nie „umowa na czas okre(cid:286)lony ((cid:286)ci(cid:286)le)”. Podobnie stosunek umów terminowych do umów na czas okre(cid:286)lony, pod rz(cid:261)dami pierwotnej wersji Kodeksu pracy, przedstawiła B. Wagner. Autorka uto(cid:298)samiła w tym opracowaniu umowy terminowe z umowami na czas oznaczony, 1 Tak: D. Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006, s. 107, E. Drzewiecka, Agencje pracy tymczasowej – trójstronny charakter zatrudnienia, MoPr Nr 2/2004, s. 45–46. 3 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) ale nie z umowami na czas okre(cid:286)lony2. Dlatego według niej de lege lata umow(cid:266) na czas zast(cid:266)pstwa mo(cid:298)na traktować jako umow(cid:266) na czas okre(cid:286)lony tylko wtedy, gdy strony (cid:286)ci(cid:286)le okre(cid:286)l(cid:261) jej termin ko(cid:276)cowy3. Powy(cid:298)sze argumenty skłoniły mnie pierwotnie do bezkrytycznego uznania umowy na czas zast(cid:266)pstwa za jeden z rodzajów umowy o prac(cid:266)4. Za takim stanowiskiem przemawiała, moim zdaniem, równie(cid:298) niekonsekwencja usta- wodawcy w tworzeniu regulacji odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do umów terminowych, m.in. w zakresie dopuszczalno(cid:286)ci rozwi(cid:261)zywania umów na czas okre(cid:286)lony w drodze wypowiedzenia. W przepisach PracTymU wprowadzono zasad(cid:266), zgodnie z któr(cid:261) takie umowy nie podlegaj(cid:261) wypowiedzeniu. Wyj(cid:261)tkowo umowa mo(cid:298)e zostać rozwi(cid:261)zana w tym trybie, je(cid:298)eli jej strony wprowadziły do umowy klauzul(cid:266) przewiduj(cid:261)c(cid:261) tak(cid:261) mo(cid:298)liwo(cid:286)ć. W takiej sytuacji okres wypowiedzenia zale(cid:298)ny jest od okresu, na jaki zawarto umow(cid:266). Tymczasem zgodnie z regulacj(cid:261) art. 331 KP okres wypowiedzenia umowy o prac(cid:266) zawartej na czas zast(cid:266)pstwa wynosi 3 dni robocze. Przyj(cid:266)cie koncepcji pozwalaj(cid:261)cej na zawieranie z pracownikami tymczasowymi umów na czas zast(cid:266)pstwa nieobecnego pracownika pracodawcy u(cid:298)ytkownika ka(cid:298)e postawić pytanie, czy taka umowa podlega wypowiedzeniu 3-dniowemu, na podstawie art. 331 KP, czy te(cid:298) warunkom i okresom wypowie- dzenia przewidzianym w PracTymU. Zwolennicy omawianego pogl(cid:261)du twierdz(cid:261), (cid:298)e w takim przypadku umowa zawierana byłaby w zwi(cid:261)zku z wyst(cid:261)pieniem przesłanki warunkuj(cid:261)cej zatrudnienie pracownika tymczasowego, a to daje pierw- sze(cid:276)stwo przepisom PracTymU5. Autorzy ci nie odpowiadaj(cid:261) jednak na kolejne pytania, które mog(cid:261) si(cid:266) pojawić w zwi(cid:261)zku z takim rozstrzygni(cid:266)ciem sprawy. Moje w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci budzi mianowicie stan faktyczny, w którym umowa o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym na czas zast(cid:266)pstwa nie zawiera klauzuli pozwa- laj(cid:261)cej na jej wypowiedzenie albo nie okre(cid:286)la czasu zast(cid:266)pstwa. W pierwszym przypadku w ogóle nie mo(cid:298)na takiej umowy wypowiedzieć, a w drugim strony nie s(cid:261) w stanie okre(cid:286)lić wymaganego okresu wypowiedzenia. Zdaniem niektórych zwolenników dopuszczalno(cid:286)ci zawierania umów o prac(cid:266) tymczasow(cid:261) na czas zast(cid:266)pstwa pracownika jeszcze inaczej kwestia podstaw prawnych wypowiedzenia takiej umowy kształtowałaby si(cid:266) w sytuacji zatrudnienia przez agencj(cid:266) pracownika tymczasowego, który miałby zast(cid:261)pić innego pracow- nika tymczasowego, skierowanego wcze(cid:286)niej przez t(cid:266) agencj(cid:266) do pracodawcy 2 Por. B. Wagner, Terminowe umowy o prac(cid:266), Warszawa 1980, s. 31–32. 3 B. Wagner, Stosunek pracy, [w:] Kodeks pracy 2007. Komentarz, pod red. B. Wagner, Gda(cid:276)sk 2007, s. 141–142. 4 K. Łapi(cid:276)ski, Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych w polskim prawie pracy, MoPr Nr 4/2007, s. 183 i 189. 5 D. Makowski, Praca tymczasowa…, s. 122 i 123. 4 1.1. Rodzaj umowy o prac(cid:266) u(cid:298)ytkownika. Ich zdaniem w tym przypadku zastosowanie przy wypowiadaniu umowy znajdzie regulacja kodeksowa6. Taki pogl(cid:261)d nie zasługuje na aprobat(cid:266) z co najmniej jednego powodu. Nale(cid:298)y zwrócić uwag(cid:266) na to, (cid:298)e tematyka wypowiedzenia umowy zawartej pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym została wyczerpuj(cid:261)co uregulowana w PracTymU. Tymczasem w my(cid:286)l jej art. 5 tylko w zakresie nie- uregulowanym odmiennie przepisami samej ustawy i przepisami odr(cid:266)bnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy u(cid:298)ytkow- nika stosuje si(cid:266) unormowania prawa pracy dotycz(cid:261)ce odpowiednio pracodawcy i pracownika (w tym przepisy Kodeksu pracy). Uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c powy(cid:298)sze, nie znajduj(cid:266) podstaw prawnych do posiłkowania si(cid:266) w omawianym zakresie regu- lacjami kodeksowymi. Zastanawiaj(cid:261)c si(cid:266) nad miejscem umowy na czas zast(cid:266)pstwa w katalogu umów o prac(cid:266), nale(cid:298)y jednak zwrócić uwag(cid:266) równie(cid:298) na to, (cid:298)e umowa ta nie jest w Kodeksie pracy uregulowana w sposób cało(cid:286)ciowy. W zakresie nieunormo- wanym odr(cid:266)bnie stosuje si(cid:266) do niej przepisy prawa pracy dotycz(cid:261)ce wszystkich umów na czas okre(cid:286)lony. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć wła(cid:286)nie tych regulacji wynika chocia(cid:298)by z zastosowania wykładni j(cid:266)zykowej oraz systematyki zamieszczenia przepisów szczególnych odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do umowy na czas zast(cid:266)pstwa. Otó(cid:298) w unormowa- niach zawartych w art. 25 § 1 zd. 2 KP, art. 331 KP, art. 177 § 31 KP jest wyra(cid:296)nie mowa o umowie o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony, obejmuj(cid:261)cy czas usprawiedliwionej nieobecno(cid:286)ci w pracy innego pracownika. Zakładaj(cid:261)c racjonalno(cid:286)ć ustawodawcy, nale(cid:298)y przyj(cid:261)ć, (cid:298)e nie bez powodu u(cid:298)ył on poj(cid:266)cia „umowa na czas okre(cid:286)lony”, a nie „umowa na czas oznaczony” czy „umowa terminowa”. Wła(cid:286)nie ta „pomocnicza wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć” przepisów dotycz(cid:261)cych umowy na czas okre(cid:286)lony w stosunku do umowy na czas zast(cid:266)pstwa przes(cid:261)dza o tym, i(cid:298) pod wzgl(cid:266)dem formalnym ta ostatnia nie mo(cid:298)e być traktowana jako odr(cid:266)bny typ terminowej umowy o prac(cid:266). A zatem umowa na czas zast(cid:266)pstwa formalnie jest de lege lata szczególn(cid:261) odmian(cid:261) umowy na czas okre(cid:286)lony7. Nale(cid:298)y jednak równo- cze(cid:286)nie zaznaczyć, (cid:298)e umowa o prac(cid:266) na czas zast(cid:266)pstwa wykazuje, w stosunku do pozostałych umów na czas okre(cid:286)lony, wiele zasadniczych odr(cid:266)bno(cid:286)ci. Przede wszystkim charakterystyczna dla tej umowy jest niepewno(cid:286)ć co do czasu jej obo- wi(cid:261)zywania (mo(cid:298)liwo(cid:286)ć zmiany jej terminu ko(cid:276)cowego). Dlatego te(cid:298) zdaniem W. Sanetry umowa na czas zast(cid:266)pstwa jest bli(cid:298)sza pod tym wzgl(cid:266)dem umowie na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy ni(cid:298) umowie na czas okre(cid:286)lony. Według tego 6 Ibidem, s. 123. 7 Tak: L. Florek, T. Zieli(cid:276)ski, Prawo pracy, Warszawa 2008, s. 72, 75–76, T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2007, s. 140, M. Gersdorf, Stosunek pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 2008, s. 158, W. Muszalski, Stosunek pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2007 s. 90. 5 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) autora, Kodeks pracy w istocie wprowadził 4 rodzaje umów terminowych: na okres próbny, na czas okre(cid:286)lony, na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy i na czas zast(cid:266)pstwa. Tylko pod wzgl(cid:266)dem czysto formalnym umowa na czas zast(cid:266)pstwa jest rodzajem umowy na czas okre(cid:286)lony. Takie umiejscowienie w katalogu umów o prac(cid:266) nie odpowiada jednak jej istocie8. Reasumuj(cid:261)c, moim zdaniem, umowa o prac(cid:266) na czas zast(cid:266)pstwa tylko pod wzgl(cid:266)dem czysto formalnym jest szczególn(cid:261) odmian(cid:261) umowy na czas okre(cid:286)lony. Jednak ze wzgl(cid:266)du na cel, jakiemu ma słu(cid:298)yć, i jej cechy charakterystyczne pod wzgl(cid:266)dem praktycznym stanowi odr(cid:266)bny rodzaj terminowej umowy o prac(cid:266). W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym powinna być stosowana w praktyce tylko w sytuacjach przewidzianych w prawie pracy i z wyra(cid:296)nym wskazaniem jej nazwy. W zwi(cid:261)zku z tym w (cid:286)wietle PracTymU, która zawiera enumeratywne wyli- czenie rodzajów umów o prac(cid:266), i uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c szczególny charakter umowy na czas zast(cid:266)pstwa, nie jest dopuszczalne zawieranie umów o prac(cid:266) na czas zast(cid:266)p- stwa, który nie jest okre(cid:286)lony. Z kolei wskazanie czasu zast(cid:266)pstwa spowoduje, (cid:298)e b(cid:266)dziemy mieli do czynienia z umow(cid:261) zawart(cid:261) na czas okre(cid:286)lony, a nie z umow(cid:261) na czas zast(cid:266)pstwa. Mo(cid:298)na wi(cid:266)c powiedzieć, (cid:298)e zgodnie z PracTymU zast(cid:266)pstwo jest wył(cid:261)cznie przesłank(cid:261), przyczyn(cid:261) zawarcia umowy o prac(cid:266) tymczasow(cid:261), a nie okoliczno(cid:286)ci(cid:261) determinuj(cid:261)c(cid:261) rodzaj zawartej umowy o prac(cid:266). Rozwi(cid:261)zaniu problemów zwi(cid:261)zanych z wła(cid:286)nie takimi sytuacjami ma słu(cid:298)yć zwyczajne, co- dzienne („normalne”) funkcjonowanie agencji pracy tymczasowej. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym, moim zdaniem, agencja pracy tymczasowej i pracownik tymcza- sowy, równie(cid:298) w przypadku gdy u podstaw zawarcia umowy pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) a pracownikiem tymczasowym stoi potrzeba zast(cid:261)pienia nieobecnego pracownika pracodawcy u(cid:298)ytkownika, mog(cid:261) zawrzeć jedynie przewidziane w PracTymU „normalne” umowy terminowe, tj. umow(cid:266) na czas okre(cid:286)lony lub umow(cid:266) na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy9. Poruszanych wy(cid:298)ej w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci nie budzi w literaturze przedmiotu niemo(cid:298)no(cid:286)ć zatrudniania pracownika tymczasowego na podstawie innej umowy terminowej, a mianowicie umowy na okres próbny. Podnosi si(cid:266) przede wszystkim, (cid:298)e w za- trudnieniu tymczasowym w zasadzie brak miejsca i czasu na poznawanie si(cid:266) przez strony stosunku pracy, sprawdzanie wzajemnej „przydatno(cid:286)ci”. Ju(cid:298) z tego powodu zastosowanie umów na okres próbny, które maj(cid:261) słu(cid:298)yć poznaniu si(cid:266) pracodawcy i pracownika, staje si(cid:266) niecelowe10. Za takim stanowiskiem przemawia ponadto literalna wykładnia PracTymU, która wyczerpuj(cid:261)co uregulowała tematyk(cid:266) 8 Patrz: W. Sanetra, Stosunek pracy, [w:] Komentarz do Kodeksu pracy pod red. J. Iwulskiego, W. Sanetry, Warszawa 2009, s. 232–233. 9 Por. J. Wi(cid:286)niewski, Prawne aspekty pracy tymczasowej, Bydgoszcz–Toru(cid:276) 2007, s. 56–57. 10 Ibidem, s. 95; M. Fr(cid:261)czek, M. Łajeczko, Praca tymczasowa pytania i odpowiedzi, Sł.Prac. Nr 5/2004, s. 2; M. Mrozowska, Pracownicy tymczasowi – od zgłoszenia do zatrudnienia, PP Nr 7–8/2004, s. 16. 6 1.2. Forma umowy o prac(cid:266) rodzaju umów o prac(cid:266) zawieranych w celu wykonywania pracy tymczasowej. To (cid:296)ródło prawa wymienia tylko dwa rodzaje umów terminowych: umow(cid:266) na czas okre(cid:286)lony i umow(cid:266) na czas wykonania okre(cid:286)lonej pracy. Ten ostatni argument przemawia równie(cid:298) wyra(cid:296)nie przeciwko mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wykorzystywania w stosunkach pracy tymczasowej umów o prac(cid:266) zawieranych na czas nieokre(cid:286)lony. Polski ustawodawca przyj(cid:261)ł bowiem, (cid:298)e praca ta ma mieć charakter przej(cid:286)ciowy i powinna jedynie słu(cid:298)yć „utorowaniu” pracownikowi tymczasowemu drogi do zawarcia z pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem umowy opartej na przepisach Kodeksu pracy (w tym umowy na czas nieokre(cid:286)lony)11. 1.2. Forma umowy o prac(cid:266) Tak jak Kodeks pracy PracTymU przewiduje, (cid:298)e umowa o prac(cid:266) pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna być zawarta na pi(cid:286)mie (art. 13 ust. 4 zd. 1). Ustawa nie ł(cid:261)czy si(cid:266) jednak (podobnie zreszt(cid:261) jak Kodeks pracy) z niezachowaniem tej formy rygoru niewa(cid:298)no(cid:286)ci12. Do zawarcia umowy mo(cid:298)e równie(cid:298) doj(cid:286)ć w formie ustnej, a nawet w sposób dorozumiany, czyli poprzez tzw. czynno(cid:286)ci konkludentne, czyli np. dopuszczenie do pracy przez pracodawc(cid:266) u(cid:298)ytkownika pracownika tymczasowego skierowanego do niego przez agencj(cid:266)13. W przypadku, w którym umowa o prac(cid:266) nie została zawarta na pi(cid:286)mie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o prac(cid:266) i jej warunki, nie pó(cid:296)niej ni(cid:298) w 2. dniu wykonywania pracy tymczasowej (art. 13 ust. 4 zd. 2 PracTymU). Zwraca uwag(cid:266) na to, (cid:298)e ta regulacja, odnosz(cid:261)ca si(cid:266) do sytuacji, w której agencja i pracownik tymczasowy nie zawarli umowy o prac(cid:266) na pi(cid:286)mie, ma charakter nieco bardziej liberalny ni(cid:298) unormowanie kodeksowe14. Zgodnie bowiem z obo- wi(cid:261)zuj(cid:261)cym brzmieniem art. 29 § 2 zd. 2 KP je(cid:298)eli umowa o prac(cid:266) nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na pi(cid:286)mie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków najpó(cid:296)niej w dniu rozpocz(cid:266)cia pracy przez pracownika. Takie szcze- gólne podej(cid:286)cie ustawodawcy do kwestii formy umowy o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym wydaje si(cid:266) być uzasadnione. Wymaga tego niew(cid:261)tpliwie miejsce (cid:286)wiadczenia pracy przez pracownika tymczasowego (u pracodawcy u(cid:298)ytkownika, 11 A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 99–100. 12 F. Małysz, Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PP Nr 5/2007, s. 9 oraz A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 66. 13 A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 66. 14 D. Makowski, Praca tymczasowa…, s. 109. 7 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) a nie w agencji pracy tymczasowej) oraz potrzeba szybkiego reagowania przez agencj(cid:266) na zapotrzebowanie zgłaszane jej przez pracodawc(cid:266) u(cid:298)ytkownika. Ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy za 2006 r. wynika, (cid:298)e najwi(cid:266)cej nieprawidłowo(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z wykonywaniem pracy tymczasowej dotyczyło kwestii zawierania umów o prac(cid:266) (33 skontrolowanych podmiotów). Najcz(cid:266)st- sze naruszenia prawa w tym zakresie polegały na: zawieraniu z pracownikami tymczasowymi umów o prac(cid:266) na okres próbny15. Równie(cid:298) w sprawozdaniu za 2007 r. Główny Inspektor Pracy stwierdził, (cid:298)e powszechnie stwierdzan(cid:261) nie- prawidłowo(cid:286)ci(cid:261) jest nierzetelne sporz(cid:261)dzanie umów o prac(cid:266) z pracownikami tymczasowymi. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w tym zakresie problemy polegały na: nieokre(cid:286)laniu w umowach o prac(cid:266) miejsca wykonywania pracy, niewła(cid:286)ciwym okre(cid:286)laniu długo(cid:286)ci okresów wypowiedzenia, nieprecyzyjnym okre(cid:286)laniu ro- dzaju pracy i stanowiska pracy. Tego typu nieprawidłowo(cid:286)ci wyst(cid:261)piły w 35 kontrolowanych agencji16. 1.3. Strony umowy o prac(cid:266) Przepisami PracTymU wniesiono do polskiego prawa pracy wiele nowych rozwi(cid:261)za(cid:276) prawnych. Zdaniem wi(cid:266)kszo(cid:286)ci autorów ogromne znaczenie praw- no-teoretyczne, ale i praktyczne ma trójpodmiotowa konstrukcja stosunku pra- cy tymczasowej. W my(cid:286)l art. 2 PracTymU pracownikiem tymczasowym jest pracownik zatrudniony przez agencj(cid:266) pracy tymczasowej wył(cid:261)cznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy u(cid:298)ytkownika. W zasadzie mo(cid:298)na wi(cid:266)c przyj(cid:261)ć, i(cid:298) obok ukształtowanego w Polsce od lat modelu pracy pracownika podporz(cid:261)dkowanej pracodawcy, ustawodawca wprowadza do polskiego prawa pracy układ trójstronny, przewiduj(cid:261)cy istnienie stosunku pomi(cid:266)dzy pracownikiem a pracodawc(cid:261) (agencj(cid:261) pracy tymczasowej) i pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem17. Istnienie tych trzech podmiotów w stosunkach pracy tymczasowej jest chyba pod- stawow(cid:261) cech(cid:261) stanowi(cid:261)c(cid:261) o jej specyicznym charakterze. Po stronie pracodawcy obok agencji pojawia si(cid:266) bowiem drugi podmiot, któremu PracTymU przekazuje cz(cid:266)(cid:286)ć praw 15 Sprawozdanie GIP za 2006 r. jest dost(cid:266)pne na stronie internetowej http://www.pip.gov.pl/html/ 16 Sprawozdanie GIP za 2007 r. jest dost(cid:266)pne na stronie internetowej http://www.pip.gov.pl/html/ 17 A. Sobczyk, Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS Nr 4/2004, s. 35–36; A. Chobot, K. Pachciarek, Prawa i obowi(cid:261)zki agencji pracy tymczasowej i pracodawcy u(cid:298)ytkownika wobec pracownika tymczasowego, PiZS Nr 1/2005, s. 23–24; Z. Kubot, Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypo(cid:298)yczonych, PiZS Nr 4/2002, s. 16 i nast. pl/sprawozd/06/spraw_06.htm. pl/sprawozd/07/spraw_07.htm. 8 1.3. Strony umowy o prac(cid:266) i obowi(cid:261)zków wobec pracownika tymczasowego, a który w znaczeniu kodek- sowym nie jest pracodawc(cid:261). Ponadto kolejne uprawnienia i zobowi(cid:261)zania pra- codawcy u(cid:298)ytkownika mog(cid:261) wynikać z umowy zawartej wcze(cid:286)niej przez niego z agencj(cid:261) pracy tymczasowej. Uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c powy(cid:298)sze, charakterystyczne dla pracy tymczasowej jest przede wszystkim to, (cid:298)e jest ona (cid:286)wiadczona nie na rzecz i pod bie(cid:298)(cid:261)cym kierownictwem pracodawcy (agencji), a na rzecz i pod nadzorem podmiotu trzeciego, nieb(cid:266)d(cid:261)cego pracodawc(cid:261), tj. pracodawcy u(cid:298)ytkownika. Ina- czej rzecz ujmuj(cid:261)c, w (cid:286)wietle postanowie(cid:276) Kodeksu pracy uprawnienia władcze przysługuj(cid:261) wył(cid:261)cznie pracodawcy. Natomiast zgodnie z PracTymU prawa i obo- wi(cid:261)zki pracodawcy dziel(cid:261) si(cid:266) pomi(cid:266)dzy dwa podmioty: agencj(cid:266) pracy tymczasowej b(cid:266)d(cid:261)c(cid:261) pracodawc(cid:261) pracownika tymczasowego i pracodawc(cid:266) u(cid:298)ytkownika, który jego pracodawc(cid:261) nie jest18. Wprowadzona konstrukcja prawna niesie jednak ze sob(cid:261) znacz(cid:261)ce konsekwen- cje nie tylko dla sfery rozwa(cid:298)a(cid:276) czysto teoretycznych. W zwi(cid:261)zku z przekazaniem cz(cid:266)(cid:286)ci uprawnie(cid:276) władczych (cz(cid:266)(cid:286)ci praw i obowi(cid:261)zków) do osób wykonuj(cid:261)cych prac(cid:266) tymczasow(cid:261) znajduje obecnie zastosowanie art. 221 KP. Oznacza to, (cid:298)e je(cid:298)eli w stosunku ł(cid:261)cz(cid:261)cym osob(cid:266) (cid:286)wiadcz(cid:261)c(cid:261) prac(cid:266) tymczasow(cid:261) na rzecz pracodawcy u(cid:298)ytkownika na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło) b(cid:266)d(cid:261) wyst(cid:266)powały wszystkie albo wi(cid:266)kszo(cid:286)ć cech stosunku pracy, to przysługuje jej prawo wyst(cid:261)pienia do s(cid:261)du pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy z agencj(cid:261). Taki pozew mo(cid:298)e równie(cid:298), w trybie art. 611 KC, skierować do s(cid:261)du pa(cid:276)stwowy inspektor pracy19. Dlatego te(cid:298) znaj- dzie tutaj zastosowanie orzecznictwo SN dotycz(cid:261)ce ustalenia istnienia stosunku pracy pomi(cid:266)dzy jego „kodeksowymi stronami”. Przykładowo do pracownika tymczasowego odnosić si(cid:266) b(cid:266)dzie wyrok SN z 23.10.2006 r., zgodnie z którym konstytutywne cechy stosunku pracy odró(cid:298)niaj(cid:261)ce go od innych stosunków prawnych to: dobrowolno(cid:286)ć, osobiste (cid:286)wiadczenie pracy w sposób ci(cid:261)gły, pod- porz(cid:261)dkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponosz(cid:261)cego ryzyko zwi(cid:261)zane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia20. Podobnie stosunków pracy tymczasowej dotyczy wyrok SN z 10.9.1999 r., w my(cid:286)l którego przy ocenie charakteru stosunku prawnego ł(cid:261)cz(cid:261)cego strony (umowa o prac(cid:266), umowa zlece- nia) nale(cid:298)y uwzgl(cid:266)dniać specyik(cid:266) funkcjonowania podmiotu zatrudniaj(cid:261)cego. Umowa zlecenia z reguły okre(cid:286)la rodzaj wykonywanych czynno(cid:286)ci i w zasadzie 18 A. Sobczyk, Interesy pracodawcy i pracownika w zatrudnieniu tymczasowym, MoPr Nr 11/2005, s. 303; M. Łajeczko, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Sł.Prac. Nr 12/2003, s. 1 i nast.; J. Wi(cid:286)niewski, op.cit., s. 91–93; E. Drzewiecka, op.cit., s. 44–45; D. Makowski, Zatrudnianie pracowników tymczasowych, PiZS Nr 12/2003, s. 26–27. 19 Por. A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 17; J. Wi(cid:286)niewski, op.cit., s. 101 i nast. 20 Zob. wyrok SN z 23.10.2006 r., I PK 113/06, PP Nr 1/2007, poz. 35. 9 1. Zawarcie umowy o prac(cid:266) nie mo(cid:298)e polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecaj(cid:261)cego i wykonywaniu stosownie do jego potrzeb czynno(cid:286)ci zlecanych na bie(cid:298)(cid:261)co21. Bior(cid:261)c pod uwag(cid:266) powy(cid:298)sze, nale(cid:298)y stwierdzić, (cid:298)e z chwil(cid:261) wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie postanowie(cid:276) PracTymU stosowane wcze(cid:286)niej cz(cid:266)sto w praktyce wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych powinno stać si(cid:266) wy- j(cid:261)tkiem. Takie organizowanie pracy tymczasowej (tak jak w (cid:286)wietle unormowa(cid:276) kodeksowych) mo(cid:298)e mieć miejsce wył(cid:261)cznie w warunkach, w których pracownik nie jest podporz(cid:261)dkowany agencji czy pracodawcy u(cid:298)ytkownikowi. Pomimo potrzeby przyj(cid:266)cia (m.in. ze wzgl(cid:266)dów praktycznych) za słuszny pogl(cid:261)du mówi(cid:261)cego o trójpodmiotowo(cid:286)ci stosunków pracy tymczasowej i po przedstawieniu argumentów przemawiaj(cid:261)cych za nim nale(cid:298)y przytoczyć równie(cid:298) racje sprzeciwiaj(cid:261)ce si(cid:266) takiemu zapatrywaniu. Przede wszystkim zwraca uwag(cid:266), (cid:298)e wszelkie czynno(cid:286)ci prawne prowadz(cid:261)ce do nawi(cid:261)zania, zmiany czy rozwi(cid:261)za- nia umowy o prac(cid:266) tymczasow(cid:261) dokonywane s(cid:261) przez dwie strony: pracownika i agencj(cid:266) pracy tymczasowej. Sytuacja dotycz(cid:261)ca pracodawcy u(cid:298)ytkownika mo(cid:298)e jedynie stanowić faktyczn(cid:261) (ale nie formaln(cid:261)) podstaw(cid:266) np. zło(cid:298)enia okre(cid:286)lonych o(cid:286)wiadcze(cid:276) woli przez agencj(cid:266). W tym znaczeniu w pracowniczych stosunkach pracy tymczasowej w dalszym ci(cid:261)gu mamy do czynienia z dwoma podmiotami ich praw i obowi(cid:261)zków. Uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c powy(cid:298)sze, mo(cid:298)na zaprezentować równie(cid:298) stanowisko, zgodnie z którym 2-podmiotowemu stosunkowi pracy ł(cid:261)cz(cid:261)cemu pracownika i agencj(cid:266) pracy tymczasowej towarzysz(cid:261) dwa inne: pomi(cid:266)dzy pra- cownikiem a pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem oraz agencj(cid:261) a u(cid:298)ytkownikiem. Relacje ł(cid:261)cz(cid:261)ce agencj(cid:266) i pracodawc(cid:266) u(cid:298)ytkownika maj(cid:261) charakter cywilnoprawny i regu- lowane s(cid:261) przez postanowienia zawartej pomi(cid:266)dzy tymi podmiotami umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Natomiast stosunek istniej(cid:261)cy pomi(cid:266)dzy pracowni- kiem a pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem jest zwi(cid:261)zany z wyst(cid:266)powaniem wybranych cech stosunku pracy (przede wszystkim podporz(cid:261)dkowaniem w procesie pracy) i jako taki podlega unormowaniom Kodeksu pracy. Przyj(cid:266)cie tego stanowiska mogłoby jednak w praktyce prowadzić do szeregu problemów w relacjach pomi(cid:266)- dzy „uczestnikami procesu pracy tymczasowej”. Wynikałyby one niew(cid:261)tpliwie z odr(cid:266)bnego funkcjonowania w tym „procesie” 3 stosunków zobowi(cid:261)zaniowych podlegaj(cid:261)cych dodatkowo ró(cid:298)nym regulacjom prawnym. 1.4. Tre(cid:286)ć umowy o prac(cid:266) Zgodnie z art. 13 ust. 1 PracTymU umowa o prac(cid:266) zawarta mi(cid:266)dzy agencj(cid:261) pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna okre(cid:286)lać strony umo- 21 Zob. wyrok SN z 10.9.1999 r., II UKN 7/99, OSNP Nr 23/2000, poz. 865. 10 1.4. Tre(cid:286)ć umowy o prac(cid:266) wy, rodzaj umowy i dat(cid:266) jej zawarcia oraz wskazywać pracodawc(cid:266) u(cid:298)ytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a tak(cid:298)e warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy u(cid:298)ytkownika, w szczególno(cid:286)ci: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej, wynagrodzenie za prac(cid:266) oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencj(cid:266) pracy tymczasowej. Anali- za tych postanowie(cid:276) wykazuje, (cid:298)e odr(cid:266)bno(cid:286)ci wynikaj(cid:261)ce z PracTymU, w zakresie tre(cid:286)ci umowy o prac(cid:266), sprowadzaj(cid:261) si(cid:266) do kilku kwestii. Strony takiej umowy oprócz postanowie(cid:276) wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w umowach kodeksowych zobowi(cid:261)zane s(cid:261) ponadto do wskazania pracodawcy u(cid:298)ytkownika (trzeciego podmiotu powstaj(cid:261)- cego stosunku), okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy na rzecz pracodawcy u(cid:298)ytkownika, terminu i sposobu wypłaty pracownikowi wynagrodzenia przez agencj(cid:266) pracy tymczasowej. Docenić nale(cid:298)y wag(cid:266) i potrzeb(cid:266) uj(cid:266)cia w umowie o prac(cid:266) tymczasow(cid:261) ustale(cid:276) co do terminu i sposobu wypłaty wynagrodzenia za prac(cid:266). Przemawia za tym miejsce (cid:286)wiadczenia pracy przez pracowników tymczasowych i komplikacje do- tycz(cid:261)ce ustalania wysoko(cid:286)ci wynagrodzenia, a wynikaj(cid:261)ce z potrzeby współpracy w tym zakresie pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) a pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem. Niew(cid:261)tpliwie jednak o wiele wa(cid:298)niejszym nowym elementem umowy o prac(cid:266) z pracownikiem tymczasowym jest wskazanie pracodawcy u(cid:298)ytkownika i okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy na jego rzecz. Ustalenie pracodawcy u(cid:298)ytkownika powinno nast(cid:261)pić poprzez wskazanie jego nazwy i siedziby22. Z kolei okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy u(cid:298)ytkowni- ka strony powinny ustalić zgodnie z zasadami obowi(cid:261)zuj(cid:261)cymi przy okre(cid:286)laniu długo(cid:286)ci obowi(cid:261)zywania umowy zawieranej na czas okre(cid:286)lony lub na czas wy- konania okre(cid:286)lonej pracy23. A zatem w przypadku umowy na czas okre(cid:286)lony czas ten mo(cid:298)e być oznaczony przez wskazanie konkretnego okresu, terminu pocz(cid:261)t- kowego i ko(cid:276)cowego lub innego zdarzenia przyszłego pewnego. Uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c cel, jakiemu ma słu(cid:298)yć praca tymczasowa, okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy u(cid:298)ytkownika, co do zasady, determinuje czas obowi(cid:261)zywania umo- wy pomi(cid:266)dzy agencj(cid:261) a pracodawc(cid:261) u(cid:298)ytkownikiem. Zako(cid:276)czenie tego okresu prowadzi przecie(cid:298) do rozwi(cid:261)zania umowy o prac(cid:266) tymczasow(cid:261)24. W przeciwie(cid:276)stwie jednak do umów o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony i na czas wy- konania okre(cid:286)lonej pracy zawieranych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, umowy o prac(cid:266) terminow(cid:261) doznaj(cid:261) na gruncie PracTymU ogranicze(cid:276) co do 22 A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 61. 23 A. Drzewiecka, op.cit., s. 46. 24 A. Sobczyk, Ustawa o zatrudnianiu…, s. 61. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem tymczasowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: