Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00642 008077 19999929 na godz. na dobę w sumie
Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 46
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-094-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie informacje, które często posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi.

W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie różnego rodzaju informacje, które nierzadko posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi. Publikacja odnosi się równocześnie do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów o zachowaniu poufności zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze i e n a z d ą z r a z i o w a r P Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Umowa o zachowaniU poufności warszawa 2010 Copyright © 2010 IsBN: 978-83-7537-094-2 Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl opracowanie edytorskie: aleksandra Towpik Skład: Dorota Kopytowska Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. 3 Umowa o zachowaniU poUfnościwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer Spis treści I. Zagadnienia ogólne ...................................................................................... 5 II. Wykonanie umowy – prawa i obowiązki stron .............................................. 24 III. Wzór umowy ................................................................................................ 34 IV. Orzecznictwo sądowe .................................................................................. 38 Pobierz wzór umowy jako plik RTF 4 Umowa o zachowaniU poUfnościwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer sądem powszechnym, niższe są koszty postępowania (co jest istotne, zwłaszcza gdy przedmiot sporu ma znaczną wartość), a orzeczenia sądu polubownego są tytułami egzekucyjnymi (por. art. 777 § 1 pkt 2 k.p.c.) i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowią podstawę wszczęcia egzekucji. Podobnie orzeczenia zagranicznych sądów polubownych są wykonalne w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Konwencji w sprawie uznawania i wykonywania zagranicznych wyroków sądów arbitrażowych z 10 czerwca 1958 r. (konwencji nowojorskiej). Konwencja ta obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 3 stycznia 1961 r. (Dz.U. z 1962 r., nr 9, poz. 41). Została ona ratyfikowana przez 140 państw. Umowa o zachowaniu poufności pełni rolę uzupełniającą wobec innego stosunku prawnego lub faktycznego, który istnieje już między stronami, albo powstanie w przyszłości. Umowa ta zawsze pozostaje w określonym związku gospodarczym z innym stosunkiem prawnym. Ma bowiem zabezpieczać przed ujawnieniem informacje, które zostały lub zostaną ujawnione w związku z wykonaniem in- nej umowy (na przykład umowy inwestycyjnej, umowy o świadczenie usług). Umowa o zachowaniu poufności służy więc realizacji określonego (wspólnego dla kilku umów) celu gospodarczego. Takie powiązanie między umowami określane jest mianem związku umów, zespołu umów, umów sprzężonych, grupy umów, czy kompleksu umów. Pod pojęciem zespołu umów rozumie się kilka umów, zawartych dla realizacji określonego celu gospodarczego (przedsięwzięcia), przy czym powiązania mię- dzy stosunkami zobowiązaniowymi mogą tworzyć zespół umów równorzędnych lub nierównorzędnych. W przypadku umowy o zachowaniu poufności mamy do czynienia z zespołem umów nierównorzędnych. Jego istota polega na tym, że jedna bądź kilka umów mają znaczenie decydujące dla realizacji wspólnego celu (umowy główne), natomiast pozostałe stosunki zobowiązaniowe pełnią względem nich funkcję pomocniczą. Umowa o zachowaniu poufności spełnia rolę pomocniczą wobec innego zobowiązania – jej bezskuteczność lub nie- wykonanie zwykle nie powoduje, że określony przez strony cel nie zostanie osiągnięty. Dla przykładu – jeśli strony zawarły umowę inwestycyjną oraz umowę o zachowaniu poufności, a przedsiębiorca ujawnił informacje poufne nie oznacza to, że wspólny cel (określona inwestycja) nie został osiągnięty. Wyjątek będą tu stanowiły te przypadki, w których przekazanie określonych informacji poufnych jest niezbędne dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia (na przykład. udostępnienie określonego know-how, które jest konieczne dla realizacji określonej inwestycji). Należy mieć ponadto na uwadze, że umowa o zachowaniu poufności może pozostawać w określonym związku ze stosunkiem faktycznym (na przykład organizacyjnym) istniejącym między stronami. Zwykle umowa o zachowaniu poufności jest przez strony kreowana przed ustaleniem treści innego zobowiązania (umowy głównej). Zwłaszcza w obrocie gospodarczym istotne jest, aby jeszcze przed nawiązaniem określonego stosunku prawnego zapewnić poufność informacji. umowa o zachowaniu poufności w polskim systemie prawnym 12 Umowa o zachowaniU poUfnościwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne Od wskazanego powyżej powiązania między umową o zachowaniu poufności a innym stosunkiem zobowiązaniowym (umową główną) odróżnić należy formal- ny związek umów, tj. sytuację, w której postanowienia dotyczące zachowania poufności są zawarte w jednym dokumencie z postanowieniami właściwymi dla innych stosunków zobowiązaniowych. Kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest ustalenie, czy w opisanej sytuacji została zawarta tzw. umowa kompleksowa, czy też klauzula dotycząca poufności jest odrębną umową. Zagadnienie to zostanie poddane analizie w części dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności. Umowa o zachowaniu poufności nie została uregulowana przez ustawodawcę jako odrębny typ stosunku zobowiązaniowego. W związku z tym jest ona umową nienazwaną (contractus innominatus). Przepisy prawa nie określają essentialia negotii umowy o zachowaniu poufności. Dopuszczalność zawarcia umowy o zachowaniu poufności wynika z przepisu art. 3531 k.c., który kreuje zasadę swobody umów, określaną również jako wolność kontraktowania. W świetle powołanego przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiała się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Jak zostało wspomniane, zasada swobody umów zawarta jest również w art. 1.102 PECL. Przepis art. 3531 k.c. daje podmiotom prawa cywilnego kompetencje do: a) b) zawarcia umowy o zachowaniu poufności; podjęcia decyzji z kim taka umowa zostanie zawarta (swoboda wyboru kontrahenta); określenia treści umowy, czyli praw i obowiązków stron; c) d) wyboru formy umowy o zachowaniu poufności. Należy jednak pamiętać, że granice ukształtowanego przez strony stosunku zobowiązaniowego (umowy o zachowaniu poufności) wyznaczają trzy kryteria wskazane w art. 3531 k.c. Uznanie umowy o zachowaniu poufności za umowę nienazwaną rodzi określone konsekwencje w zakresie reżimu prawnego, jakiemu będzie ona podlegać. Nie ma bowiem przepisów prawnych, które regulowałyby odrębnie ten typ stosunku zobowiązaniowego. W związku z powyższym do umowy o zachowaniu poufności zastosowanie znajdują: przepisy księgi pierwszej Kodeksu cywilnego (Część ogólna), tj. art. a) 1 – 125 k.c., które regulują: – zdolność kontraktową, czyli określają katalog podmiotów prawa cywilnego i ich zdolność do czynności prawnych; umowa nienazwana stosowanie przepisów k.c. 13 Umowa o zachowaniU poUfnościwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne b) sposób zawarcia umowy o zachowaniu poufności; wady oświadczenia woli stron umowy; formę zawarcia umowy o zachowaniu poufności; przedawnienie roszczeń z umowy; – – – – przepisy księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (Zobowiązania), przepisy części ogólnej, tj. art. 353 – 534 k.c.), które są stosowane w zakresie: – – – umowy o zachowaniu poufności jednostronnie zobowiązujące oraz umowy o zachowaniu poufności dwustronnie zobowiązujące. swobody umów; wykonania zobowiązania; skutków niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. Umowa o zachowaniu poufności należy do czynności prawnych o skutku zobowiązującym, skoro jej wykonanie polega na określonym zachowaniu się (działaniu, zaniechaniu) dłużnika względem wierzyciela. Złożoność stanów faktycznych, w których zawierana jest umowa o zachowaniu poufności sprawia, że może mieć ona charakter jednostronnie bądź dwustronnie zobowiązujący. Decydująca jest w tym zakresie wola stron. W zależności od tego, czy obowiązek spełnienia świadczenia ciąży na jednej, czy też na dwóch stronach umowy, można wyróżnić dwa typy umów o zacho- waniu poufności: a) b) W praktyce najczęściej zawierane są umowy o zachowaniu poufności jed- nostronnie zobowiązujące. Ich istota polega na tym, że obowiązek spełnienia świadczenia spoczywa tylko na jednej stronie umowy, a mianowicie na pod- miocie, który ma zachować poufność określonych informacji. Natomiast druga strona czynności prawnej nie zobowiązuje się w przedmiotowej umowie do żadnego świadczenia. Umowa o zachowaniu poufności może być ukształtowana jako umowa dwu- stronnie zobowiązująca. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy strony w taki sposób ustalą treść istniejącego między nimi stosunku prawnego, że każda z nich będzie zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia. Ten typ umowy o zachowaniu poufności znajdzie zastosowanie w tych przypadkach, w których przedsiębiorca (strona ujawniająca) zobowiąże się do przekazania informacji poufnych. Będzie to miało miejsce w szczególności wtedy, gdy ujawnienie in- formacji poufnych stanie się niezbędne dla realizacji wspólnego celu. Rozstrzy- gnięcia wymaga zatem, czy dwustronnie zobowiązująca umowa o zachowaniu poufności ma charakter wzajemny. Jest to istotne zwłaszcza dla oceny skutków niewykonania lub nienależytego wykonania omawianego kontraktu, ponieważ charakter prawny umowy czynność prawna zobowiązująca 14 Umowa o zachowaniU poUfnościwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZagadnienia ogólne Pozostałe publikacje z serii Aktualne umowy gospodarcze: i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Umowa licencyjna w prawie autorskim Z publikacji dowiesz się jak na podstawie umowy licencyjnej na autorskich praw majątkowych licencjodawca może upoważnić licencjobiorcę do korzystania z utworu na wyraźnie wymienionych w umowie polach eks- ploatacji. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Umowa dostawy Publikacja zawiera praktyczne komentarze dotyczące zawierania umów dostawy w obrocie gospodarczym. W publikacji opisano zarówno zagadn- ienia związane z prawem europejskim dotyczącym umowy, jak i prawem krajowym. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa założycielska spółki cywilnej Publikacja zawiera obszerny komentarz prawny dotyczący umowy założycielskiej spółki cywilnej. W publikacji opisano kompleksowo zagadnienia związane z zakładaniem spółki cywilnej na gruncie prawa polskiego, jak i prawa europejskiego. W publikacji poruszane są zagadn- ienia od momentu formułowania umowy spółki i jej rejestracji do momentu jej rozwiązania i procesu likwidacyjnego. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: