Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 008136 11003663 na godz. na dobę w sumie
Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych - ebook/pdf
Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 217
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5967-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza pozycja, autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa bankowego dr Wojciecha Iwańskiego przedstawia naukową analizę umowy rachunku bankowego z punktu widzenia nowych przepisów o usługach płatniczych, w tym z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 19.8.2011 o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175).

Proponowana monografia stanowi próbę odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania o zakres zastosowania poszczególnych przepisów omawianego tematu do konkretnych elementów produktów bankowych oferowanych obecnie na rynku. Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z:

Autor, w swej pracy dokonuje również analizy polskiej regulacji umowy rachunku bankowego jako umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych oraz definiuje podstawowe pojęcia, wyjaśniając problem definicji bankowości internetowej.

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę rachunku bankowego objętego bankowością internetową, zapoznać się z przedstawieniem doktryny, która proponuje różne pojmowanie podjętej tematyki. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych lecz również teoretyków prawa, pracowników naukowych, a także osób związanych zawodowo z sektorem bankowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH WOJCIECH  IWAŃSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH IWAŃSKI • UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH Polecamy nasze publikacje: Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) Wojciech Sawczyn ZWIĄZANIE KASACYJNYM ORZECZENIEM NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Andrzej Świątkowski GWARANCJE PRAWNE POKOJU SPOŁECZNEGO W STOSUNKACH PRACY www.ksiegarnia.beck.pl UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Z PUNKTU WIDZENIA NOWEJ REGULACJI USŁUG PŁATNICZYCH WOJCIECH IWAŃSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez: Kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak oraz Wojciech Iwański Kancelaria Adwokacka © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5966-3 ISBN e-book 978-83-255-5967-0 Spis treści Przedmowa ..................................................................................................................... XI Wykaz skrótów ............................................................................................................... XIII Wykaz literatury ............................................................................................................ XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne ............................................................................... 1 1 § 1. Przedmiot opracowania .................................................................................. 1 I. Zakreślenie tematu .................................................................................. II. Metodologia badań .................................................................................. 2 5 III. Dwa reżimy ............................................................................................... 5 § 2. Znaczenie ekonomiczne .................................................................................. 5 I. Funkcja gospodarcza ............................................................................... II. Bankowość internetowa – skala zjawiska ............................................ 6 Rozdział II. Regulacja usług płatniczych w prawie europejskim oraz wybranych państwach członkowskich ............................................................... § 1. Usługi płatnicze w ramach wspólnego rynku ............................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Dyrektywa o usługach płatniczych (PSD) ........................................... III. Samoregulacja w ramach SEPA ............................................................ § 2. Regulacja usług płatniczych w państwach członkowskich ....................... I. Porównanie metod transpozycji PSD w państwach członkowskich .......................................................................................... II. Regulacja angielska.................................................................................. III. Regulacja niemiecka ................................................................................ IV. Regulacja francuska ................................................................................ Rozdział III. Polska regulacja umowy rachunku bankowego jako umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych ........................................................ § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. I. Struktura regulacji ................................................................................... II. Samoregulacja i wzorce umowne .......................................................... § 2. Reżim ogólny .................................................................................................... I. Kodeks cywilny ........................................................................................ II. Prawo bankowe ........................................................................................ III. Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych ...................... § 3. Ustawa o usługach płatniczych ...................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ 9 9 9 11 12 13 13 15 15 16 19 19 19 20 21 21 21 21 22 22 V II. Zarys siatki pojęciowej ............................................................................ III. Obszary potencjalnego zastosowania ustawy o usługach płatniczych do rachunku bankowego objętego bankowością internetową ............................................................................................... IV. Stosunek ustawy o usługach płatniczych do innych ustaw ............... V. Zakres zastosowania ustawy o usługach płatniczych ....................... VI. Podsumowanie ......................................................................................... Rozdział IV. Podstawowe pojęcia i problem definicji bankowości internetowej ............................................................................................................. § 1. Umowa rachunku bankowego ....................................................................... I. Charakter prawny umowy ..................................................................... II. Rachunek bankowy i stosunek rachunku bankowego ....................... § 2. Siatka pojęciowa ustawy o usługach płatniczych ........................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Usługa płatnicza a transakcja płatnicza ............................................... III. Umowa ramowa ....................................................................................... IV. Rachunek płatniczy ................................................................................. V. Instrument płatniczy ............................................................................... VI. Problem definicji usług bankowości elektronicznej .......................... § 3. Bankowość internetowa .................................................................................. I. Propozycja definicji ................................................................................. II. Bankowość internetowa a usługi bankowości elektronicznej .......... III. Bankowość internetowa a instrument płatniczy ................................ Rozdział V. Zawarcie, zmiana i zakończenie umowy rachunku bankowego VI objętego bankowością internetową .................................................................... § 1. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne ............................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Termin i forma spełnienia przedkontraktowych obowiązków informacyjnych ........................................................................................ III. Skutki niewywiązania się z obowiązków informacyjnych ............... IV. Treść informacji przedkontraktowych ................................................. V. Obowiązki informacyjne wynikające z Zalecenia 2011/442............. § 2. Forma i treść umowy ....................................................................................... I. Wzorce umów ........................................................................................... II. Wymogi reżimu ogólnego ...................................................................... III. Wymogi w przypadku objęcia umowy rachunku bankowego regulacją UsłPłU ...................................................................................... IV. Umowne wyłączenia stosowania przepisów UsłPłU ......................... V. Postanowienia dotyczące bankowości internetowej .......................... § 3. Zmiana umowy ................................................................................................ I. Zmiana umowy i wzorca umowy w reżimie ogólnym ...................... II. Dodatkowe obowiązki informacyjne w przypadku objęcia ustawą o usługach płatniczych .............................................................. III. Zmiana wysokości oprocentowania wkładu ....................................... 23 24 25 27 34 37 37 37 39 40 40 40 42 42 44 45 50 50 52 53 55 55 55 55 57 58 64 65 65 68 72 74 80 81 81 82 84 Spis treści § 4. Zakończenie umowy ........................................................................................ I. Zakończenie umowy rachunku bankowego w reżimie ogólnym .... II. Szczególna regulacja w ustawie o usługach płatniczych ................... Rozdział VI. Zobowiązania banku wynikające z umowy rachunku bankowego objętego bankowością internetową .................................................................... § 1. Uwagi ogólne .................................................................................................... I. Problem określenia zobowiązań banku ............................................... II. Katalog zobowiązań banku .................................................................... III. Struktura analizy ..................................................................................... § 2. Funkcja depozytowa rachunku bankowego ................................................ I. Uwagi wstępne.......................................................................................... II. Obowiązek przyjmowania wpłat ........................................................... III. Obowiązek zwrotu środków .................................................................. IV. Ewidencjonowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym ............................................................................................... § 3. Obowiązki informacyjne banku .................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................ II. Przedmiotowy zakres informacji w reżimie ogólnym ....................... III. Przedmiotowy zakres informacji zgodnie z regulacją usług płatniczych ................................................................................................ IV. Forma i czas przekazania informacji ................................................... V. Realizacja obowiązków informacyjnych poprzez bankowość internetową ............................................................................................... VI. Obowiązki informacyjne w przypadku kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym – wzmianka .......... Rozdział VII. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w oparciu o rachunek bankowy .................................................................................................................... § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. I. Zakres analizy .......................................................................................... II. Pojęcie rozliczeń pieniężnych w reżimie ogólnym a regulacja usług płatniczych ..................................................................................... III. Charakterystyka regulacji rozliczeń pieniężnych .............................. § 2. Dyspozycja przeprowadzenia rozliczenia .................................................... I. Polecenia rozliczeniowe w reżimie ogólnym ....................................... II. Zlecenia płatnicze .................................................................................... § 3. Oznaczenie odbiorcy rozliczenia pieniężnego ............................................ I. Oznaczenie odbiorcy w reżimie ogólnym ............................................ II. Unikatowy identyfikator ........................................................................ III. Skutki wykonania transakcji na rzecz niewłaściwie oznaczonego odbiorcy ..................................................................................................... § 4. Autoryzacja dyspozycji przeprowadzenia rozliczenia ............................... I. Potwierdzenie zlecenia w świetle uchylonych przepisów ElektrInstrPłU .......................................................................................... 86 86 87 89 89 89 90 91 93 93 95 96 97 102 102 103 104 107 108 110 113 113 113 113 115 116 116 118 121 121 121 122 123 123 VII Spis treści II. Autoryzacja transakcji ............................................................................ III. Charakter prawny autoryzacji ............................................................... § 5. Szczególna regulacja odwołania polecenia zapłaty .................................... I. Zakwestionowanie polecenia zapłaty w reżimie ogólnym ................ II. Odwołanie autoryzacji poleceń zapłaty – szczególne regulacje ...... § 6. Termin wykonania rozliczenia ...................................................................... I. Problem terminu wykonania rozliczenia w reżimie ogólnym ......... II. Czas realizacji transakcji płatniczej ...................................................... § 7. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa operacji ..................................... I. Obowiązki ostrożnościowe w reżimie ogólnym ................................. II. Bezpieczeństwo instrumentu płatniczego ........................................... III. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie rozliczenia pieniężnego – odesłanie .......................................................................... Rozdział VIII. Zobowiązania posiadacza rachunku bankowego objętego bankowością internetową ..................................................................................... § 1. Uwagi wstępne .................................................................................................. I. Specyfika zobowiązań posiadacza rachunku ...................................... II. Struktura analizy ..................................................................................... § 2. Ponoszenie opłat ............................................................................................... I. Opłaty z tytułu wykonania umowy ...................................................... II. Opłaty z tytułu skorzystania z określonego instrumentu płatniczego ................................................................................................ III. Opłaty z tytułu realizacji obowiązków informacyjnych ................... IV. Opłaty w świetle Zalecenia 2011/442 .................................................... § 3. Obowiązki ostrożnościowe ............................................................................. I. Obowiązki ostrożnościowe posiadacza rachunku w reżimie ogólnym ..................................................................................................... II. Obowiązki ostrożnościowe użytkownika instrumentu płatniczego w świetle regulacji usług płatniczych .............................. § 4. Obowiązki lojalnościowe ................................................................................ I. Obowiązki lojalnościowe w przepisach reżimu ogólnego ................. II. Obowiązki lojalnościowe w regulacji usług płatniczych ................... § 5. Skutki niewykonania zobowiązań przez posiadacza rachunku ............... I. Zasady ogólne ........................................................................................... II. Przejęcie ryzyka transakcji nieautoryzowanych – odesłanie ........... Rozdział IX. Wadliwe wykonanie zobowiązania banku w zakresie rozliczeń § 1. Delimitacja pojęć .............................................................................................. I. Wypłata wkładu na rzecz nieuprawnionego oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ...................................................... II. Transakcja nieautoryzowana – transakcja niewykonana – transakcja nienależycie wykonana .................................................... § 2. Zwolnienie banku ze zobowiązania .............................................................. I. Spełnienie zobowiązania do rąk uprawnionego ................................. 125 127 128 128 130 131 131 132 133 133 135 136 137 137 137 138 138 138 140 141 142 143 143 143 144 144 144 145 145 145 147 147 147 149 151 151 VIII Spis treści II. Zwolnienie ze zobowiązania pomimo świadczenia do rąk nieuprawnionego ..................................................................................... III. Zastosowanie innych przepisów reżimu ogólnego w celu modyfikacji skutków wypłaty na rzecz nieuprawnionego ............... § 3. Skutki wypłaty na rzecz nieuprawnionego oraz wykonania nieautoryzowanej transakcji .......................................................................... I. Brak zwolnienia ze zobowiązania w reżimie ogólnym ...................... II. Skutki wykonania nieautoryzowanej transakcji ................................ III. Ryzyko posiadacza instrumentu płatniczego...................................... IV. Procedura zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji ........................... V. Klauzule liberacyjne ................................................................................ § 4. Kwestie dowodowe w przypadku wykonania nieautoryzowanej transakcji ........................................................................................................... I. Ciężar dowodu w reżimie ogólnym ...................................................... II. Obowiązek udowodnienia autoryzacji transakcji ............................. III. Przesłanki udowodnienia autoryzacji .................................................. IV. Uwierzytelnienie ..................................................................................... V. Użycie instrumentu płatniczego jako wyraz zgody płatnika na dokonanie transakcji.......................................................................... VI. Wyjątki od obowiązku udowodnienia autoryzacji ............................ § 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku – kwestie szczegółowe ....... I. Charakterystyka odpowiedzialności przewidzianej w ustawie o usługach płatniczych ............................................................................ II. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności na podstawie ustawy o usługach płatniczych ............................................................................ III. Szkoda wyrządzona wypłatą na rzecz nieuprawnionego z punktu widzenia bankowości internetowej ....................................................... IV. Szkoda wyrządzona wypłatą na rzecz nieuprawnionego – analiza przypadku ................................................................................................. § 6. Skutki dokonania nieautoryzowanej transakcji w prawie amerykańskim – wzmianka ........................................................................... I. Różnice w pojęciu autoryzacji ............................................................... II. Ciężar dowodu.......................................................................................... Rozdział X. Zakończenie ............................................................................................. § 1. Podsumowanie wniosków .............................................................................. § 2. Pojęcie bankowości internetowej – propozycje interpretacyjne .............. § 3. Wnioski de lege ferenda ................................................................................... Indeks rzeczowy ............................................................................................................. 152 154 157 157 159 161 164 166 169 169 171 172 173 175 177 177 177 179 180 182 184 184 186 187 187 189 189 191 IX Spis treści Przedmowa Głównym celem badawczym monografii jest scharakteryzowanie umowy rachunku bankowego objętego bankowością internetową, w tym zdekodowanie norm prawnych do- tyczących tej umowy, wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych1, ale odczy- tywanych z uwzględnieniem zasad polskiego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględ- nieniem przepisów Kodeksu cywilnego2 oraz ustawy – Prawo bankowe3, a także poglądów doktryny. Dokonany przez polskiego ustawodawcę wybór metody transpozycji przepisów dyrek- tywy o usługach płatniczych4 do prawa polskiego prowadzi do wielu wątpliwości interpre- tacyjnych. Regulacja usług płatniczych nie została wpasowana w system polskiego prawa, stąd istnieje potrzeba szczegółowej analizy norm wyznaczanych przez przepisy UsłPłU oraz przez przepisy reżimu ogólnego, stanowiące tło nowej regulacji. Niniejsze opracowanie ma także na celu dowiedzenie, że w wielu przypadkach norma dekodowana w oparciu o ca- łokształt przepisów prawa polskiego może w odniesieniu do umów rachunku bankowego znacznie odbiegać od rezultatu wykładni dokonywanej jedynie na podstawie przepisów UsłPłU. Uwagę zwraca także skutek (wydaje się, że niezamierzony) nowej regulacji w po- staci częściowego obniżenia poziomu ochrony interesów posiadaczy rachunków banko- wych w wyniku objęcia ich regulacją UsłPłU. W toku analizy konieczne będzie także zdefiniowanie pojęcia bankowości interneto- wej, co nie zostało jeszcze dokonane w polskim piśmiennictwie w sposób osadzony w teo- retycznych elementach konstrukcyjnych umowy rachunku bankowego, a także określenie wzajemnych relacji pojęć bankowości internetowej oraz instrumentu płatniczego. Dalszy wywód będzie miał na celu udowodnienie, że bankowość internetowa nie stanowi odrębnej umowy (nazwanej albo nienazwanej), ale jedynie umowną modyfikację umowy rachunku bankowego w zakresie sposobu komunikacji między stronami. Tak rozumiana bankowość internetowa będzie także stanowiła instrument płatniczy. Monografia składa się z przedmowy, dziewięciu zasadniczych rozdziałów uszerego- wanych tematycznie oraz zakończenia. Po zagadnieniach wstępnych, obejmujących także zarys ekonomicznego znaczenia analizowanego zagadnienia, zostały scharakteryzowane źródła regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych modeli transpozycji regulacji usług płatniczych w innych pań- 1 Ustawa z 19.8.2011 r. o uługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.), dalej jako: UsłPłU. 2 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako: KC. 3 Ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), dalej jako: PrBank. 4 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/ WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE, Dz.Urz. UE L 319 z 5.12.2007 r., s. 1 ze zm., dalej jako: PSD. XI Przedmowa stwach członkowskich oraz skomplikowanego i dalekiego od przejrzystości zagadnienia zakresu zastosowania tejże regulacji w Polsce. Następnie zostały omówione podstawowe pojęcia konstrukcyjne związane z umową rachunku bankowego i usługami płatniczymi oraz zaproponowana została definicja ban- kowości internetowej. W następnej kolejności zostały scharakteryzowane zasady zawarcia, zmiany i rozwiązania umowy rachunku bankowego, z uwzględnieniem specyfiki banko- wości internetowej oraz nowej regulacji usług płatniczych. Po nich zostały omówione kluczowe zagadnienia związane z tematem pracy, a miano- wicie treść poszczególnych zobowiązań stron umowy rachunku bankowego. Główne miej- sce zajęła tu tematyka zasad przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Ostatnią część merytoryczną monografii stanowi analiza zagadnień wadliwości wyko- nania rozliczeń pieniężnych w świetle nowych regulacji (zwłaszcza skutków tzw. transakcji nieautoryzowanych). Problem ten wydaje się być jeszcze bardziej kluczowy w kontekście bankowości internetowej. Podstawą niniejszej monografii była rozprawa doktorska przygotowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła, kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego. W tym miejscu autor chciałby podziękować Promotorowi za wpojenie przekonania o istnieniu logicznej i koherentnej regulacji umowy rachunku bankowego, której elementy konstrukcyjne są silnie osadzone w zasadach prawa cywilnego, bez którego to przekonania rozprawa ta nie mogłaby powstać. Kolejne podziękowania autor kieruje do dr. Marcina Olechowskiego, z którego ogromną wiedzą i otwartym spojrzeniem na problemy autor mógł konfrontować swoje przemyślenia, oraz do dr Agnieszki Hajos-Iwańskiej, która była niewyczerpanym źródłem motywacji. Monografia obejmuje stan prawny aktualny na dzień 30.11.2013 r. Warszawa, grudzień 2013 r. Wojciech Iwański XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa bankowa ............ dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia- łalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE L 177 z 30.6.2006 r., s. 1) ElektrInstrPłU ..................... ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płat- niczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) KC ......................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KredytKonsU ...................... ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPC ...................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH ...................................... ustawa z 15.9.2000 – Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OchrKonsU ......................... ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumen- tów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.) PrBank ................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PSD F.A.Q. .......................... Zbiór odpowiedzi służb Komisji Europejskiej dot. PSD, opu- blikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej PSD ....................................... dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach ryn- ku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/ WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/ WE (dyrektywa o usługach płatniczych) (Dz.Urz. UE L 319 z 5.12.2007 r., s. 1 ze zm.) SwobDziałGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SEPA ..................................... Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payment Area) XIII Wykaz skrótów UsłPłU .................................. ustawa z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) Zalecenie 2011/442............. Zalecenie Komisji z 18.7.2011 r. w sprawie dostępu do zwykłe- go rachunku płatniczego (2011/442/UE) (Dz.Urz. UE L 190 z 21.7.2011 r., s. 87) Zalecenie 97/489 ................ Zalecenie Komisji 97/489/WE z 30.7.1997 r. dotyczące trans- akcji dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumen- tów płatniczych, a w szczególności związku między wydawcą a posiadaczem (Dz.Urz. WE L 208 z 2.8.1997 r., s. 52) Zarz. Nr 3/2009 .................. Zarządzenie Nr 3/2009 Prezesa NBP w sprawie sposobu prze- prowadzania rozrachunków międzybankowych z 10.3.2009 r. (Dz.Urz.NBP Nr 5, poz. 5) 2. Czasopisma Dz.Urz. UE .......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE ......................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. NBP …….. ............ Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Gl. ........................................ Glosa Monitor Pr. Bank…. ........... Monitor Prawa Bankowego MoP ..................................... Monitor Prawniczy OSN ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego (1917–1939, 1945–1952), Orzeczenia Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej i Izby Karnej (1953–1961), Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982), Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003) OSNAPiUS ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) PB.......................................... Prawo Bankowe PiP ....................................... Państwo i Prawo PPH ..................................... Przegląd Prawa Handlowego PB ......................................... Prawo Bankowe PS ......................................... Przegląd Sądowy XIV Wykaz skrótów PUG ..................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. .................................... Radca Prawny SPC ...................................... System Prawa Cywilnego SPH ...................................... System Prawa Handlowego SPP ....................................... System Prawa Prywatnego 3. Organy orzekające ETS ...................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny Prezes UOKiK .................... Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów SA ........................................ Sąd Apelacyjny SN ........................................ Sąd Najwyższy SO ........................................ Sąd Okręgowy TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny WSA .................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty § ........................................... paragraf art. ........................................ artykuł KNF ..................................... Komisja Nadzoru Finansowego m.in. .................................... między innymi MF ....................................... Minister Finansów n. .......................................... następny (-a, -e) Nb ........................................ numer brzegowy niepubl. ............................... niepublikowany nin. ....................................... niniejszy (-a, -e) np. ........................................ na przykład Nr ......................................... numer pkt ........................................ punkt por. ....................................... porównaj poz. ...................................... pozycja r. ........................................... rok red. ....................................... redakcja RM ....................................... Rada Ministrów rozp. ..................................... rozporządzenie s. ........................................... strona (-y) S.A. ...................................... spółka akcyjna SOKiK ................................. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SSRN .................................... Social Science Research Network XV Wykaz skrótów t. ........................................... tom t.j. .......................................... tekst jednolity tj. ........................................... to jest tzw. ........................................ tak zwany (-a, -e) UOKiK ................................. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. ....................................... ustęp uzas. ..................................... uzasadnienie w zw. .................................... w związku wg ........................................ według wyr. ...................................... wyr. z. ........................................... zeszyt zarz. ..................................... zarządzenie ZBP ....................................... Związek Banków Polskich zd. ........................................ zdanie ze zm. .................................. ze zmianami zob. ...................................... zobacz XVI Wykaz literatury Adamek A., Frań A., Komentarz do ustawy z dnia 12.9.2002 r. o elektronicznych instru- Babiarz P., Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych – praktyczne problemy mentach płatniczych, Lex/el. 2003 banków, MoP 2004, Nr 14 Bajor B., Bankowość elektroniczna. Studium prawne, Warszawa 2011 Bączyk M., Konstrukcja prawna umowy rachunku bankowego. Spory dogmatyczne i roz- terki legislacyjne, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008 Bączyk M., Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989 Bączyk M., Umowy w zakresie czynności bankowych, [w:] S. Włodyka (red.), SPH, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2011 Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Bednarek M., Wzorce umów, [w:] E. Łętowska (red.), SPP, t. 5, Prawo zobowiązań – część Komentarz, Warszawa 2007 ogólna, Warszawa 2006 Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1, Warszawa 2009 Bodzioch M., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, PB 2008, Nr 3 Bodzioch M., Glosa do wyroku SN z 20.5.2005 r., III CK 661/04, PB 2007, Nr 10 Braun T., Lipowski T., Ocena projektu dyrektywy w sprawie płatności na Rynku Wewnętrznym Unii Europejskiej, PPH 2005, Nr 10 Broniewicz W., Glosa do wyroku SN z 16.4.1986 r., I CR 34/86, OSP 1987, Nr 5–6, poz. 125 Buczkowski S., Nowakowski Z.K., Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa 1971 Cherednychenko O.O., Full Harmonisation of Retail Financial Services Contract Law in Europe: A Success or a Failure?, internetowa baza Social Science Research Network, SSRN id=1702298 Czachórski W. (red.), System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. 1, Wrocław 1974 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wy- kładu, Warszawa 2007 kładu, Warszawa 2004 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wy- Czech T., Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, PPH 2003, Nr 7 Dąbrowa J., [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1, Wrocław 1981 Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] E. Łętowska (red.), SPP, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013 XVII Wykaz literatury Flaga-Gieruszyńska K., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cy- wilnego. Komentarz, Warszawa 2011, wyd. elektroniczne Geva B., Payment transactions under the EU Payment Services Directive: A U.S. compara- tive perspective, Penn State International Law Review, vol. 27, 2009 Nr 3–4 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010 Gołaczyński J., Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpo- wiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, PS 2001, Nr 11–12 Górski J., [w:] A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegółowa, Warszawa 1966 Grodzicki J., Podpis elektroniczny i numer PIN – porównanie, Gl. 2002, Nr 10 Herberger M., Martinek M., Rüßmann H., Weth S., Der juris PraxisKommentar BGB, 5. Aufl., wydanie elektroniczne Iwański W., Wypłata wkładu na rachunku bankowym na rzecz osoby nieuprawnionej – podstawowe orzecznictwo, PUG 2010, Nr 10 Iwański W., Wypłata wkładu na rachunku bankowym na rzecz osoby nieuprawnionej – problematyczna zmiana linii orzeczniczej, PUG 2010, Nr 9 Janiak A., Glosa do wyroku SN z 28.5.1999 r., III CKN 196/98, OSP 2000, Nr 7–8 Janiak A., Wykonywanie zobowiązań pieniężnych za pośrednictwem banków, MoP 2002, Juchno R., Kaszubski R.W., Bankowość elektroniczna, Gl. 2001, Nr 7 Kaszubski R.W., Widawski P., Nowy porządek prawny dla usług płatniczych na Rynku Wewnętrznym UE, Gl. 2004, Nr 9 Korus K., Charakter prawny potwierdzenia operacji dokonanej za pomocą elektroniczne- go instrumentu płatniczego, PB 2003, Nr 12 Korus K., Dyrektywa o usługach płatniczych, Profesjonalny Serwis Bankowy (CD) 2007 Korus K., Identyfikacja w bankowości elektronicznej, PB 2005, Nr 2 Krzysztofek M., Glosa do wyroku SN z 17.12.2008 r., I CSK 205/08, Gl. 2011, Nr 2 Kunkiel-Kryńska A., Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych, MoP 2007, Nr 18 Kwaśnicki W., Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej, dodatek do MoP 2005, Leszczyński L., Funkcje klauzul odsyłających a model ich tworzenia w systemie prawa, Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu KZ, Warszawa 1934 Łętowska E., Bariery naszego myślenia o prawie w perspektywie integracji z Europą, PiP Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004 Łętowska E., Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Wrocław 1975 Łyskakowski P., SEPA – jednolity obszar płatności w euro, Bank i Kredyt 2007, Nr 11–12, dodatek Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z Machnikowski P., [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010, wyd. elektroniczne Nr 11 Nr 12 PiP 2000, Nr 7 1996, Nr 4–5 XVIII Wykaz literatury Machnikowski P., [w:] E. Łętowska (red.), SPP, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013 Making SEPA a Reality, EPC 2009 Masiota J., Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz, Warszawa 2003 Matuszyk A., Matuszyk P.G., Instrumenty bankowości elektronicznej, Warszawa 2006 Matuszyk B., Matuszyk K.J., Modyfikujące przyjęcie oferty w stosunkach między przedsię- biorcami – rozważania na tle art. 681 KC, R. Pr. 2004, Nr 6 Mavromati D., The Law Of Payment Services In The EU: The EC Directive Payment Services in the Internal Market, Kluwer Law International 2008 Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2005 Mazur L., Umowa rachunku bankowego. Komentarz, Warszawa 2007 Meckel M., [w:] jurisPR-BKR 2/2010, Anm. 1, wyd. elektroniczne Mroczek J., Aktualizacja prawa cywilnego w kontekście rozwoju bankowości wirtualnej, dodatek do MoP 2005, Nr 12 netb@nk – Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. II kwartał 2013 r., raport Nogaj M., Glosa do wyroku SN z 17.12.2008 r., I CSK 205/08, OSNC-ZD 2009, Nr 3, Nowakowski Z.K., [w:] S. Buczkowski, Z.K. Nowakowski, Prawo obrotu uspołecznionego, Ohanowicz A., Górski J., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegó- ZBP poz. 83, Lex/el. 2009 Warszawa 1971 łowa, Warszawa 1966 Olczyk M., Zmiana treści umowy w czasie trwania stosunku umownego między bankiem a jego klientem na przykładzie zmiany stóp oprocentowania, cz. II, PB 2001, Nr 2 Olczyk M., Zmiana treści umowy w czasie trwania stosunku umownego między bankiem a jego klientem na przykładzie zmiany stóp oprocentowania, cz. I, PB 2001, Nr 1 Olechowski M., Normatywne podstawy przymusowego umarzania zobowiązań pienięż- nych, PiP 2004, Nr 5 Olejniczak A. (red.), SPP, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2009 Olejniczak A. (red.), SPP, t. 6, Prawo zobowiązań – część ogólna. Suplement, Warszawa 2010 Oplustil K., Skutki wypłaty wkładu osobie nieuprawnionej. Uwagi na tle nowej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, PB 2000, Nr 11 Palandt O. (red.), Bürgerliches Gesetzbuch. Kommentar mit Nebengesetzen, 69. Auflage, München 2011 Pazdan M., Kodeks spółek handlowych a Kodeks cywilny, PiP 2001, Nr 2 Pecyna M. (red.), Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem pod kierunkiem J. Pisulińskiego i F. Zolla, Kraków 2009 de Pellegars L., Applications de la DSP. Le compte de paiement, Banque et droit, 2010, Nr 134 Piasecki K. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 1–366, t. I, Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–449, t. 1, Warszawa Warszawa 2011 2013 Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, Warszawa 2009 Pisuliński J., Glosa do wyr. SN z dnia 19.3.2004 r., IV CK 158/03, PB 2004, Nr 9 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: