Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 007798 19971395 na godz. na dobę w sumie
Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 46
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-007-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej. Odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Dodatkowo publikacja zawiera wybór orzecznictwa sądowego i wzory niezbędnych dokumentów w formie plików RTF.

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawarcia umowy założycielskiej spółki cywilnej. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego jak i prawa polskiego. Omówiono w niej nie tylko treść umowy i treść uchwał spółki cywilnej ale także proces zakładania i rozwiązywania spółki. Publikacja zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzory niezbędnych dokumentów w formie edytowalnych plików RTF.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze i e n a z d ą z r a z i o w a r P Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJ Warszawa 2010 Copyright © 2010 IsBN: 978-83-7537-007-2 Wydawnictwo Verlag Dashofer sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl opracowanie edytorskie: aleksandra Towpik Skład: Dorota Kopytowska Wszelkie prawa zastrzeżone, prawo do tytułu i licencji jest własnością Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji, również na nośnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze względu na stałe zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone informacje. 3 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer Spis treści Zagadnienia ogólne ....................................................................................... 5 I. II. Cechy charakterystyczne spółki cywilnej..................................................... 12 III. Umowa spółki cywilnej ................................................................................ 15 IV. Zgłoszenie i wykreślenie z ewidencji dzia łalności gospodarczej................. 17 V. Treść umowy spółki cywilnej........................................................................ 20 VI. Zasady prowadzenia spraw i reprezentacji ................................................. 32 VII. Rozwiązanie spółki i postępowanie likwidacyjne......................................... 39 VIII. Wzory dokumentów ..................................................................................... 42 IX. Orzecznictwo sądowe ................................................................................. 49 Pobierz wzór umowy jako plik RTF Pobierz wzór uchwały jako plik RTF Pobierz wzór wypowiedzenia jako plik RTF 4 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJwww.dashofer.plCopyright © Verlag Dashofer IV. ZgłosZenIe I wykreślenIe Z ewIdencjI dZIa łalnoścI gospodarcZej Jak już zaznaczono, umowa spółki cywilnej ma charakter konstytutywny, a zatem z chwilą jej zawarcia powstaje spółka cywilna. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązek rejestracji dotyczy wspólników spółki, którzy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Podkreślić należy, że w aktualnym stanie prawnym podstawę funkcjonowania ewidencji stanowią przepisy art. 7a - 7i ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.). Natomiast na mocy ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r., nr 141, poz. 888) opóźniono do 31 marca 2009 r. wejście w życie przepisów art. 23-45 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zleco- ne z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) obywateli polskich, 2) obywateli państw, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 3) obywateli państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy mię- dzynarodowe, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o swobodzie dzia- łalności gospodarczej – podejmujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej, właściwość miejscową gminy dla celów ewidencyjnych określa się według głównego miejsca wykonywania tej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo- wych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł., a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty wpis do ewidencji działalności gospodarczej 17 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZgłoszenie i wykreślenie z ewidencji dzia łalności gospodarczej stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat. Organ ewidencyjny, którym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: 1) oznaczenie wspólnika oraz jego numer ewidencyjny PESEL, 2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu wspólnika, a jeżeli stale wyko- nuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego lub oddziału, 3) określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (z określeniem przez samego przedsiębiorcę we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej daty podjęcia tej działalności wiąże się co najmniej do- mniemanie faktyczne- art. 231 k.p.c., że działalność gospodarcza została podjęta w tej właśnie dacie). Organ ewidencyjny doręcza z urzędu wspólnikowi zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku gdy wspólnik spółki cywilnej wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej złożył: – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, – organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego wspólnik ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyj- ne do wskazanego przez niego urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez wspólnika. Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu, jeżeli: 1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, 2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usu- nięte w wyznaczonym terminie, 3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez wspólnika. Wspólnik spółki cywilnej jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu 18 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZgłoszenie i wykreślenie z ewidencji dzia łalności gospodarczej zmiany stanu faktycznego i prawnego, odnoszące się do niego jako przedsię- biorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji dzia- łalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przy- padku: 1) zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, 2) jeżeli po dokonaniu wpisu okaże się, że zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy lub prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez wspólnika, 3) wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z prze- kształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców (wykreślenie następuje z chwilą otrzymania przez organ ewidencyjny informacji o wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru przedsię- biorców, w części objętej przedmiotem działalności przekształconej spółki cywilnej, przekazanej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym), 5) 4) zmiany miejsca zamieszkania wspólnika, o której mowa w art. 7d ust. 2 ustawy – Prawo działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu z ewidencji prowadzonej przez dotych- czas właściwy organ ewidencyjny), gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; w tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wznowienia postę- powania i stwierdzenia nieważności decyzji (zob. ustawę z 14 czerwca 1960 r., Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.). Ponadto, organ ewidencyjny może wykreślić z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organ ewidencyjny jest obowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, informację o wykreśle- niu wspólnika spółki cywilnej z ewidencji działalności gospodarczej urzędowi statystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania wspólnika. wykreślenie z ewidencji działalnosci gospodarczej 19 UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA SPÓŁKI CYWILNEJwww.dashofer.plCopyright © Verlag DashoferZgłoszenie i wykreślenie z ewidencji dzia łalności gospodarczej Pozostałe publikacje z serii Aktualne umowy gospodarcze: i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P i e n a z d ą z r a z i o w a r P Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze Umowa licencyjna w prawie autorskim Z publikacji dowiesz się jak na podstawie umowy licencyjnej na autorskich praw majątkowych licencjodawca może upoważnić licencjobiorcę do korzystania z utworu na wyraźnie wymienionych w umowie polach eks- ploatacji. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa dostawy Publikacja zawiera praktyczne komentarze dotyczące zawierania umów dostawy w obrocie gospodarczym. W publikacji opisano zarówno zagadn- ienia związane z prawem europejskim dotyczącym umowy, jak i prawem krajowym. Szczególną uwagą zwrócono na zagadnienia związane z wykonaniem umowy i skutkami nieprawidłowego jej wykonanie. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Publikacja zawiera kompleksowy komentarz prawny dotyczący umowy o zachowanie poufności. Z publikacji dowiedzą się Państwo, jak w sku- teczny sposób zabezpieczyć interes gospodarczy firmy, chroniąc tajemn- ice biznesowe i technologiczne przedsiębiorstwa. Publikacja dostarczy szczegółowej wiedzy prawnej dotyczącej umowy o zachowaniu poufno- ści zawieranej zarówno z innym przedsiębiorcą, jak i z osobą fizyczną. Kupując publikację w formie PDF, otrzymasz dostęp do edytowalnych wzorów dokumentów i umów. Szczegółowa oferta na stronie internetowej: www.dashofer.pl!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: