Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 012961 8003808 na godz. na dobę w sumie
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach - ebook/pdf
Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 260
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6910-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka w sposób zwięzły, syntetyczny i uwzględniający specyfikę wymagań egzaminu zawodowego dostarcza informacji z zakresu profesjonalnego sporządzania umów w sprawach gospodarczych.

Stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku, samodzielnie przygotować umowę. Zawiera wyjaśnienie najważniejszych kwestii teoretycznych, wskazanie podstaw prawnych poszczególnych elementów umowy oraz praktyczne porady, niezbędne do prawidłowego sporządzenia umowy. Atutem książki jest duża liczba przykładów oraz wyciąg niezbędnych przepisów.

W publikacji zwrócono również uwagę na najczęściej popełniane błędy i wskazano sposoby ich uniknięcia.

Niniejsza publikacja przyda się jako wskazówka, jak dostosować praktyczną wiedzę do specyfiki egzaminu. Z kolei dla tych, którzy w swojej praktyce nie sporządzali dotychczas takich umów, jest to często najtrudniejsza część egzaminu zawodowego. Niech to jednak nikogo nie deprymuje, ponieważ odpowiednia metoda nauki pozwala na wyćwiczenie umiejętności samodzielnego formułowania poszczególnych postanowień umownych, a następnie całej umowy. Niniejsza książka stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku przygotować umowę.

Atutem książki jest duża liczba przykładów, zawierających gotowe wzory klauzul umownych. Ponadto wyodrębniono w publikacji najważniejsze kwestie merytoryczne, oznaczone jako „pamiętaj”, oraz praktyczne porady na potrzeby egzaminu oznaczone jako „wskazówka”.

Książka wypełnia pustkę na rynku, bowiem jest publikacją  zaprojektowaną na potrzeby przygotowania do egzaminu z prawa gospodarczego: jest zwięzła, syntetyczna i uwzględnia specyfikę wymagań egzaminacyjnych. Nie trzeba zatem studiować kilkusetstronicowych monografii i wzorów umów – wystarczy zakupić książkę gdzie zawarto przykładowe postanowienia umowne, notatki, tabele i grafy, celem uporządkowania zgromadzonej wiedzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze Przykłady i wzory Agnieszka Kurczuk-Samodulska Karolina Kuszlewicz Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach e i r a k c K o r z y s t a j w t r z y g o t o w a ń d o k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! p C.H.Beck Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Pikała PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO APLIKANTA, 3 wyd. S. Jaworski, J. Ablewicz, T. Sadurski EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2016. TOM 1. AKTA CYWILNE I KARNE D. Kupryjańczyk, M. Rojewski, K. Rzepka, E. Stawicka, G. Witczak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2016. TOM 2. AKTA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE K. Gorzelnik EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2016. TOM 3. KAZUSY DO EGZAMINU ADWOKACKIEGO I RADCOWSKIEGO M. Matuszewska, B. Morawska, A. Szymańska, K. Prusak-Górniak EGZAMINY PRAWNICZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 2016. TOM 4. WZORY PISM www.ksiegarnia.beck.pl Agnieszka Kurczuk-Samodulska Karolina Kuszlewicz Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach Stan prawny: listopad 2016 r. Aktualizacja do marca 2016 r. na stronie www.testy.prawnicze.pl zakładka Aktualizacje Aplikacyjna Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6909-9 ISBN e-book 978-83-255-6910-5 Książkę dedykujemy naszym Rodzicom Spis treści Wstęp........................................................................................................................................ . XI Wykaz skrótów....................................................................................................................... . XIII Rozdział I. Zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym ........................................ . 1..Rodzaje.umów.–.umowy.nazwane.i.nienazwane...................................................... . 2..Zasada.swobody.umów................................................................................................. . 3..Zasada.równowagi.stron.a.ochrona.interesów.klienta.............................................. . 4. Zasada trwałości umów (pacta sunt servanda)............................................................. . 5. Zasada współdziałania stron ........................................................................................ . 6. Zasada lojalności oraz zachowania poufności ........................................................... . 7..Zasady.w.obrocie.konsumenckim................................................................................ . 7.1. Unikanie niedozwolonych postanowień umownych ........................................ . 7.2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa ........................................... . Rozdział II. Zasady sporządzania umów ......................................................................... . 1..Uwagi.ogólne................................................................................................................... . 1.1..Nazwa.umowy.......................................................................................................... . 1.2..Data.i.miejsce.zawarcia.umowy............................................................................. . 1.3. Oświadczenia i.zapewnienia.stron........................................................................ . 1.4. Preambuła ................................................................................................................. . 1.5. Definicje – słowniczek pojęć używanych w.umowie.......................................... . 1.6. Założenia do pracy na egzaminie zawodowym ................................................. . 2. Formy czynności prawnych ......................................................................................... . Rozdział III. Strony umowy ................................................................................................ . 1. Osoby fizyczne jako strony umowy ............................................................................ . 1.1..Konsumenci............................................................................................................... . 1.2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ...................................... . 2..Osoby.prawne.................................................................................................................. . 2.1. Spółki prawa handlowego ..................................................................................... . 2.1.1..Uwagi.ogólne.................................................................................................. . 2.1.2. Spółki osobowe .............................................................................................. . 2.1.2.1. Spółka jawna ..................................................................................... . 2.1.2.2. Spółka partnerska ............................................................................. . 2.1.2.3. Spółka komandytowa ..................................................................... . 1 1 2 3 5 5 6 8 8 10 13 13 13 13 14 14 15 15 16 21 21 21 22 25 25 25 28 28 31 32 VII Spis treści 33 2.1.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna ...................................................... . 35 2.1.3. Spółki kapitałowe .......................................................................................... . 35 2.1.3.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ................................... . 38 2.1.3.2. Spółka akcyjna .................................................................................. . 41 2.1.4. Spółki w upadłości i likwidacji .................................................................... . 44 2.2. Skarb Państwa .......................................................................................................... . 53 2.3. Państwowe osoby prawne − przedsiębiorstwa państwowe i agencje .............. . 55 3..Fundacja............................................................................................................................ . 56 4..Stowarzyszenie................................................................................................................ . 57 5. Spółdzielnia ..................................................................................................................... . 59 6..Wspólnota.mieszkaniowa.............................................................................................. . 62 7..Inne.podmioty.w.komparycji.umowy......................................................................... . 62 7.1..Zgoda.osób.trzecich.w.rozumieniu.art..63.KC..................................................... . 66 7.2. Zgoda innych podmiotów niż osoby trzecie w rozumieniu art. 63 KC ......... . 66 7.2.1. Spółki handlowe ............................................................................................ . 67 7.2.2. Spółdzielnie ................................................................................................... . 67 7.2.3. Jednostki samorządu terytorialnego ........................................................... . 68 7.2.4..Podmioty.w upadłości ................................................................................. . 68 7.2.5. Czynności rodzica ........................................................................................ . 69 7.3. Przedstawicielstwo: pełnomocnictwo i.prokura.................................................. . 73 Rozdział IV. Postanowienia umowne ............................................................................... . 73 1..Uwagi.ogólne................................................................................................................... . 1.1..Essentialia negotii....................................................................................................... . 73 1.2..Accidentalia negotii .................................................................................................... . 73 74 2..Zabezpieczenie.wykonania.umowy............................................................................. . 74 2.1..Hipoteka.................................................................................................................... . 76 2.2..Zastaw........................................................................................................................ . 79 2.3..Ustawowe.prawo.zatrzymania............................................................................... . 80 2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ...................................................................... . 81 2.5..Przelew.na.zabezpieczenie...................................................................................... . 83 2.6. Poręczenie ................................................................................................................. . 84 2.7..Zadatek...................................................................................................................... . 86 2.8..Zaliczka...................................................................................................................... . 87 2.9..Kara.umowna............................................................................................................ . 89 2.10..Weksel...................................................................................................................... . 90 2.11..Kaucja....................................................................................................................... . 92 2.12. Dobrowolne poddanie się dłużnika egzekucji .................................................. . 94 2.13..Gwarancja.bankowa............................................................................................... . 96 2.14..Gwarancja.i rękojmia ............................................................................................ . 99 2.15..Ubezpieczenie.przedmiotu.umowy.................................................................... . 2.16. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane .......................................................... . 99 2.17..Klauzula.ubezpieczenia.OC.i.NW....................................................................... . 100 3..Dodatkowe.klauzule.umowne...................................................................................... . 101 3.1..Klauzule.z.zakresu autorskich praw majątkowych .......................................... . 101 3.2. Najważniejsze postanowienia w.umowach.o.roboty.budowlane..................... . 107 VIII Spis treści 3.3..Zakaz.konkurencji.................................................................................................... . 109 3.4. Klauzula arbitrażowa .............................................................................................. . 112 3.5..Klauzula.salwatoryjna............................................................................................. . 115 3.6..Prawo.odkupu.i.pierwokupu................................................................................. . 116 3.7. Odstąpienie od umowy i odstępne ....................................................................... . 117 3.8..Wypowiedzenie.umowy......................................................................................... . 119 3.9. Rozwiązanie umowy .............................................................................................. . 121 3.10..Wydanie.i.odbiór.rzeczy........................................................................................ . 122 3.11. Obowiązek zawiadomienia oraz zgłoszenia do rejestru ................................. . 122 3.12. Rodzaje wynagrodzenia – kosztorysowe i ryczałtowe .................................... . 124 3.13. Klauzula efektywnej waluty ................................................................................ . 126 3.14..Klauzula.waloryzacyjna........................................................................................ . 127 3.15. Klauzule na wypadek opóźnienia i zwłoki ....................................................... . 127 3.16. Zabezpieczenie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych .............................. . 129 3.17. Określenie sposobu zapłaty i dnia zapłaty ........................................................ . 129 3.18. Siła wyższa ............................................................................................................. . 130 4. Postanowienia końcowe umów ................................................................................... . 130 4.1. Termin wejścia w życie umowy ........................................................................... . 130 4.2. Wersje językowe umowy ........................................................................................ . 131 4.3..Adresy........................................................................................................................ . 132 4.4. Zmiana i uzupełnienie umowy ............................................................................. . 132 4.5. Załączniki do umowy ............................................................................................. . 133 4.6..Podpisy....................................................................................................................... . 133 Rozdział V. Tabele i grafy .................................................................................................... . 137 Rozdział VI. Akty prawne (wyciąg z kodeksów i alfabetyczny wyciąg z pozostałych przepisów) ................................................................................... . 149 IX Wstęp Szanowni Państwo, przed Państwem egzamin zawodowy, stanowiący ostatni krok na drodze do wyko- nywania zawodu adwokata albo radcy prawnego. Przystępując do egzaminu z prawa gospodarczego należy posiadać m.in. umiejętność prawidłowego sporządzania umów. Część z Państwa zawodowo opracowuje teksty umów i posiada ugruntowaną wiedzę w tym zakresie. W związku z tym niniejsza publikacja przyda się Państwu przede wszyst- kim jako wskazówka, jak dostosować praktyczną wiedzę do specyfiki egzaminu. Z kolei dla tych z Państwa, którzy w swojej praktyce nie sporządzali dotychczas takich umów, jest to często najtrudniejsza część egzaminu zawodowego. Niech to jednak Państwa nie deprymuje, ponieważ odpowiednia metoda nauki pozwala na wyćwiczenie umiejętności samodzielnego formułowania poszczególnych postanowień umownych, a następnie całej umowy. Niniejsza książka stanowi przewodnik po tym, w jaki sposób, krok po kroku przygotować umowę. Atutem książki jest duża liczba przykładów, zawierających gotowe wzory klauzul umownych. Ponadto wyodrębniono w publikacji najważniejsze kwestie merytoryczne, oznaczone jako „Pamiętaj!”, oraz praktyczne porady na potrzeby egzaminu oznaczone jako „Wskazówka”. Jako Autorki publikacji, prowadzące aktualnie praktykę adwokacką, same mierzyły- śmy się niedawno z egzaminem adwokackim. Brakowało nam wówczas publikacji zapro- jektowanej na potrzeby przygotowania do egzaminu z prawa gospodarczego: zwięzłej, syntetycznej i uwzględniającej specyfikę wymagań egzaminacyjnych. Pozostało studio- wanie kilkusetstronicowych monografii i wzorów umów, w oparciu o które samodziel- nie sporządzałyśmy przykładowe postanowienia umowne, notatki, tabele i grafy, celem uporządkowania zgromadzonej wiedzy. Z przyjemnością dzielimy się dziś z Państwem zebranymi w ten sposób materiałami, mając nadzieję, że będą stanowiły one dla Państwa pomoc.w.przygotowaniu.do.egzaminu.zawodowego.z.prawa.gospodarczego. Powodzenia! adw..Karolina Kuszlewicz.. . . . adw..Agnieszka Kurczuk-Samodulska XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałLeczU ................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. FundU............................ ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 JęzykU ........................... ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. Nr 43, poz. 224 . KC................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 poz..618.ze.zm.) ze.zm.) ze.zm.) ze.zm.) KPC................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. KRO................................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. KRSU.............................. ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. KSH................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. KW.................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. . KWiHU.......................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z.2014.r..poz..101.ze.zm.) z.2015.r..poz..583.ze.zm.) z.2013.r..poz..1203.ze.zm.) poz..1030.ze.zm.) poz..1094) z.2013.r..poz..707.ze.zm.) OchrLokU ..................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz..150) PPU................................. ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. PrAut................................ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.. PrBank ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrKonsumU.................. ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. . PrSpółdz ....................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. . z.2013.r..poz..1384) ze.zm.) poz..827) poz..1443.ze.zm.) XIII Wykaz.skrótów PrStow............................ ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. . PrUpad........................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. PZP................................. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. SamGminU.................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) poz..233.ze.zm.) z.2013.r..poz..907.ze.zm.). poz..594.ze.zm.) poz..595.ze.zm.) z.2013.r..poz..596.ze.zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) poz..903.ze.zm.) SamPowU...................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. . SamWojU....................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. . SwDziałGospU ............ ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . WłLokU ........................ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, WojAdmU..................... ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo- ZastRejU..........................ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zastawów. jewództwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525) (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZasWykSPU.................. ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysłu- gujących Skarbowi Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1224) ZNKU..............................ustawa. z. 16.4.1993. r.. o. zwalczaniu. nieuczciwej. konkurencji.. (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekające SA.................................... Sąd Apelacyjny SN................................... Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Inne skróty art.................................... artykuł CEIDG............................ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej cyt....................................cytowanej ds.....................................do.spraw Dz.U................................Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................ Dziennik Urzędowy GDDKiA.........................Generalna.Dyrekcja.Dróg.Krajowych.i.Autostrad itp.....................................i.tym.podobne KRS................................. Krajowy Rejestr Sądowy m.in................................ między innymi m.st................................. miasto stołeczne MS................................... Minister Sprawiedliwości MSWiA........................... Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nast................................. następny (-a, -e) XIV Wykaz.skrótów niepubl............................niepublikowany NIP................................. numer identyfikacji podatkowej np.................................... na przykład Nr.....................................numer orz....................................orzeczenie OSNC............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna pkt....................................punkt por....................................porównaj post..................................postanowienie poz...................................pozycja r........................................rok rep....................................repertorium RP....................................Rzeczpospolita.Polska s........................................strona S.A.................................. spółka akcyjna S.K.A.............................. spółka komandytowo-akcyjna sp..j................................. spółka jawna sp..z.o.o.......................... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k................................. spółka komandytowa sp.p................................. spółka partnerska spzoz.............................. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej sprost...............................sprostowanie t........................................tom t.j......................................tekst.jednolity tj.......................................to.jest tzn....................................to.znaczy tzw.................................. tak zwany (-a, -e) uchw............................... uchwała ust................................... ustęp w.zw............................... w związku ww.................................. wyżej wymieniony wyr...................................wyrok zd.....................................zdanie ze.zm...............................ze.zmianami zł .................................... złoty zob...................................zobacz §...................................... paragraf XV Rozdział I. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM 1. Rodzaje umów – umowy nazwane i nienazwane Zawierane w obrocie cywilnoprawnym umowy możemy podzielić na umowy na- zwane. i. nienazwane. Pierwsze posiadają swoją szczegółową regulację w ustawach . (w szczególności w KC, a także np. ZastRejU). W odróżnieniu od umów nazwanych, umowy nienazwane nie zostały dotychczas szczegółowo uregulowane w aktach prawnych. Zawierane są − w ramach swobody umów − w sposób dowolny i odpowiadający stronom, o ile cel umowy i jej postanowie- nia pozostają zgodne z prawem. Najczęściej stosowanymi w obrocie gospodarczym umowami nienazwanymi są: umowa franchisingu, factoringu, forfaitingu, know-how, merchandisingu, konsultingu, . o sponsoring, umowy dystrybucyjne, licencji, kontraktu menadżerskiego, konsorcjum, kooperacji, charteru, umowy rentingu, brokerskie, lombardowe. Warto zauważyć, że krąg umów nazwanych i nienazwanych stale się zmienia. Do nie- dawna umową nienazwaną była umowa leasingu, obecnie uregulowana w KC czy umo- wa timeshare, uregulowana od 2011 r. w oddzielnej ustawie1. Także krąg umów niena- zwanych stale się rozszerza, odpowiadając na potrzeby rozwijającego się rynku. Przystępując do pisania umowy nienazwanej, po prawidłowym opracowaniu kom- parycji, należy zastanowić się co ma być przedmiotem umowy i na czym polega stosunek zobowiązaniowy między stronami umowy. Trzeba bowiem będzie dokładnie określić, do jakich świadczeń zobowiązują się strony. Z pewnością warto posiłkować się uregu- lowaniami KC zawartymi w Tytule III „Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych” . (art. 384–396 KC) oraz Tytule VII „Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania” (art. 450–486 KC). Najczęściej umowy nienazwane będą umowami wzajemnymi, zatem zastosowanie będą miały regulacje dotyczące właśnie wykonania i skutków niewykona- nia zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487–497 KC). W obrocie prawnym funkcjonują także umowy mieszane, łączące elementy treści . i postanowienia różnych typów umów, np. kilku umów nazwanych lub umów nazwa- nych i nienazwanych. W drodze takiej umowy strony kreują jeden stosunek zobowią- zaniowy obejmujący kilka, a nawet wiele obowiązków, świadczeń. Z tego też względu zarówno okoliczności wpływające na skuteczność umowy, jak i zdarzenia odnoszące się do wynikającego z niej zobowiązania, w tym m.in. odstąpienie od umowy, w sposób niejako naturalny dotyczą wszystkich skutków prawnych umowy, jeżeli nic innego nie wynika z przepisu szczególnego – art. 58 § 3 KC (wyr. SN z 29.11.2006 r., II CSK 267/06, Legalis). 1 Ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare, Dz.U. Nr 230, poz. 1370. Ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare, Dz.U. Nr 230, poz. 1370. 1 Rozdział I. Zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym 2. Zasada swobody umów Zasada swobody umów została wyrażona w art. 3531.KC..Zgodnie.z.brzmieniem.tego. przepisu strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uzna- nia, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada powyższa ma charakter fundamentalny na gruncie prawa cywilnego i polega na.przyznaniu.kompetencji.podmiotom.prawa.cywilnego.do.samodzielnego.i.indywidu- alnego ukształtowania stosunku prawnego pomiędzy tymi podmiotami za pomocą umo- wy. Znajduje ona najbardziej widoczne zastosowanie do innych niż typowe stosunków prawnych, tzn. najczęściej do umów nienazwanych lub mieszanych. W umowach nazwa- nych oczywiście strony również mają możliwość ukształtowania stosunku prawnego we- dług swego uznania, ale wówczas należy mieć na uwadze przepisy kodeksowe dotyczące danej umowy nazwanej o charakterze bezwzględnie obowiązującym i semiimperatyw- nym, ponieważ one wyznaczają jedną z granic swobody umów. Pamiętaj! Zasada swobody umów znajduje zastosowanie wyłącznie w stosunkach zobowiąza- niowych. Nie stosuje się jej do czynności jednostronnych, stosunków prawnorzeczo- wych, spadkowych i rodzinnych. Należy pamiętać, że zasada umów doznaje ograniczeń polegających na tym, że treść lub cel stosunku prawnego ułożonego przez strony nie może sprzeciwiać się: właściwości tego stosunku� 1) właściwości tego stosunku� ustawie� 2) ustawie� zasadom współżycia społecznego. 3) zasadom współżycia społecznego. Właściwość stosunku prawnego jest pojęciem nieostrym i w praktyce często trudno jest odróżnić sprzeczność z właściwością danego stosunku prawnego od sprzeczności . z ustawą. Przez właściwość stosunku prawnego należy bowiem rozumieć jego cechy cha- rakterystyczne i fundamentalne, wyrażające ideę danego stosunku. Najbardziej wyraźne są one do zidentyfikowania w przypadku umów nazwanych, ponieważ wówczas usta- wodawca sam odgórnie ustalił właściwość danego stosunku prawnego, przy czym w ta- kiej sytuacji możemy mieć również do czynienia ze sprzecznością z ustawą. Na potrzeby egzaminu należy pamiętać, że sprzeczność z naturą danego stosunku występuje wtedy, gdy umowa w ogóle narusza zasady stosunków obligacyjnych lub w sposób ewidentny narusza podstawową cechę charakterystyczną danego stosunku. Najczęściej jednak w praktyce występuje sprzeczność ułożonego przez strony stosun- ku prawnego z ustawą. Pamiętaj! Przez sprzeczność z ustawą należy rozumieć niezgodność ze wszystkimi przepisa- mi powszechnie obowiązującymi w systemie prawa w Polsce, a zatem nie tylko akta- mi normatywnymi rangi ustawowej, ale i Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, rozporządzeniami i aktami prawa miejscowego. Oczywiste jest, że sprzeczność z ustawą wskazana jako granica swobody umów może nastąpić tylko co do przepisów bezwzględnie obowiązujących (ius cogens).i.se- miimperatywnych (tzn. takich, które pozwalają ułożyć stosunek prawny w sposób bar- 2 3..Zasada.równowagi.stron.a.ochrona.interesów.klienta dziej korzystny dla podmiotu uprawnionego). Przykładowo niedopuszczalne jest za- strzeżenie kary umownej na wypadek nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania pieniężnego. Zgodnie bowiem z art. 483 § 1 KC, można zastrzec w umo- wie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Oznacza to, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek nienależytego wykonania zo- bowiązania pieniężnego jest sprzeczne z ustawą i jako takie stanowi przekroczenie za- sady.swobody.umów. Jeżeli z kolei chodzi o trzecie ograniczenie zasady swobody umów w postaci zasad współżycia społecznego, należy pamiętać, że zasady współżycia społecznego nie zostały kodeksowo skatalogowane ani zdefiniowane. Zasady współżycia społecznego zostają na- ruszone w umowach obligacyjnych, wówczas gdy naruszają reguły słuszności kontrakto- wej, wymienione i przeanalizowane w kolejnych podrozdziałach, takie jak np. sprawie- dliwa równowaga praw i obowiązków stron, zasada lojalności, współpracy i uczciwości kontraktowej.. 3. Zasada równowagi stron a ochrona interesów klienta Pamiętaj! Do obowiązków profesjonalisty, sporządzającego umowę na zlecenie klienta należy: sporządzenie umowy wa�nej� 1) sporządzenie umowy wa�nej 2) zadbanie w sposób optymalny o interesy swojego mocodawcy zadbanie w sposób optymalny o interesy swojego mocodawcy. Istotne jest tu, aby ochrona interesów klienta była „optymalna”, nie zaś maksymal- na. Ochrona optymalna w sposób wystarczający zabezpiecza interesy klienta, lecz jed- nocześnie jest ograniczona interesami drugiej strony. Jeśli bowiem doszłoby do tego, że tak dalece osoba zdająca skupiłaby się na dbałości o interesy swojego klienta, że umowa dla drugiej strony stałaby się wyraźnie mniej korzystna, to naruszałaby wówczas zasadę równowagi stron kontraktu. Naruszenie to z kolei może w swojej najbardziej rażącej po- staci prowadzić nawet do uznania, że czynność prawna zawarcia określonej umowy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a przez to w konsekwencji nieważna. Na- leży zatem unikać postanowień, które wprowadzają nieuzasadnioną dysproporcję praw i obowiązków między stronami (zob. wyr. SN z 13.7.2005 r., I CK 832/04, Biul. SN 2005, Nr 11, s. 13). Pamiętaj! Artykuł 58 § 1 KC stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, . w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. 3 Rozdział I. Zasady obowiązujące w obrocie gospodarczym Z powyższego wynika, że należy tak formułować umowę, aby dobrze, tj. optymalnie, zadbać o interesy strony, którą się reprezentuje, a jednocześnie mieścić się w granicy rów- nowagi kontraktowej. Nie powinno tworzyć się takich umów, które dla drugiej strony byłyby bezprzedmiotowe. Należy pamiętać, że egzamin jest symulacją życiowej sytuacji i umowa ma być tak sporządzona, aby obie strony zgodziły się na jej zawarcie. Zachowanie. zasady. równowagi. stron. kontaktu. nie. jest. w. warunkach. egzaminacyj- nych trudne. Należy bowiem pamiętać, że określając obowiązki i uprawnienia w ramach essentialia negotii winny one mieć skorelowane odzwierciedlenie w obowiązkach i upraw- nieniach.drugiej.strony.. Proponujemy przyjęcie najprostszej, a jednocześnie skutecznej metody pisania, pole- gającej na tym, że każdorazowo posługując się daną instytucją z KC, która co do zasady może być zastosowana przez każdą ze stron, np. wypowiedzeniem i prawem odstąpienia od umowy, ustalone zostają analogiczne zasady dla obu stron. Jeżeli zatem np. przewidu- jesz prawo wypowiedzenia umowy dla swojego klienta A, to powinieneś również prze- widzieć prawo wypowiedzenia umowy dla drugiej strony − B, oczywiście właściwie dla każdej z tych stron określając przyczyny wypowiedzenia. Przy zasadzie równowagi kontaktowej stron ważne jest również, aby podczas okre- ślania poszczególnych uprawnień jednej strony, sprecyzować również jej obowiązki . w tym zakresie. Chodzi tu o zdefiniowanie, w której chwili i na jakich zasadach dana stro- na może skorzystać z przewidzianego w umowie uprawnienia, np. formułując uprawnie- nia strony A do otrzymania określonej ceny lub wynagrodzenia z tytułu wykonania umo- wy, należy jednocześnie wskazać: 1) czy zapłata następuje wprost na podstawie postanowień umowy (wówczas jako za- czy zapłata następuje wprost na podstawie postanowień umowy (wówczas jako za- łącznik do umowy należy wymienić harmonogram zapłaty wynagrodzenia wraz z terminami albo wskazać, że „kupujący potwierdza otrzymanie kwoty stanowiącej cenę w dniu zawarcia umowy”), czy też np. na podstawie faktury (przykładowa klau- zula powinna brzmieć wówczas następująco: „wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14.dni.od.doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT”)� termin zapłaty� 2) termin zapłaty� sposób zapłaty (gotówkowy czy bezgotówkowy)� 3) sposób zapłaty (gotówkowy czy bezgotówkowy)� 4) chwilę zapłaty (czy następuje ona z chwilą obciążenia rachunku klienta A, czy z chwi- chwilę zapłaty (czy następuje ona z chwilą obciążenia rachunku klienta A, czy z chwi- lą uznania na rachunku klienta B, np. „zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego kupującego”/„zapłata następuje z chwilą wpływu środków na rachunek wykonawcy”). Nałożenie na jedną stronę obowiązku zapłaty określonej kwoty, jednocześnie bez obo- wiązku po drugiej stronie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, naruszałaby zasadę równowagi kontraktowej stron, bowiem powodowałoby, że druga strona mogła- by w sposób dowolny żądać zapłaty i zasadność tego żądania, w szczególności jego wy- magalność, nie podlegałaby weryfikacji. Przy omawianej zasadzie również pamiętać należy o treści art. 353 § 1 KC, zgodnie . z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadcze- nia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Pamiętaj! Żądanie wierzyciela dla swojej skuteczności powinno być wyraźnie sprecyzowane . w umowie, w taki sposób, który umożliwia określenie jego granic czasowych, miej- scowych, podmiotowych i przedmiotowych. Na egzaminie należy dążyć do dokład- nego określenia danego żądania, ale posługując się przy tym konstrukcjami prostymi, nieskomplikowanymi. 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: