Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 007666 10469248 na godz. na dobę w sumie
Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych - ebook/pdf
Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1749-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Opracowanie dotyczy problematyki umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych w systemie wykonawstwa inwestycyjnego. Przedstawiono w nim pojęcie i charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo oraz prawa i obowiązki stron w różnych typach występujących w praktyce umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Umowy te nie stanowią bowiem jednolitej kategorii prawnej i mogą być kwalifikowane jako umowy o roboty budowlane bądź umowy o dzieło lub są umowami mieszanymi, łączącymi elementy różnych umów nazwanych, a w szczególności umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług. Praca obejmuje także charakterystykę prawną umów o podwykonawstwo robót budowlanych, zawieranych w systemie generalnego wykonawstwa. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody na terenie budowy (art. 652 KC).

Ewa Strzępka-Frania – ukończyła stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2005 r. jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się problematyką prawa zobowiązań, a w szczególności problematyką stosunków umownych w procesie budowlanym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecz- nic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Opracowanie dotyczy problematyki umowy o generalne wykonaw- stwo robót budowlanych w systemie wykonawstwa inwestycyjnego. Przedstawiono w nim pojęcie i charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo oraz prawa i obowiązki stron w różnych typach wystę- pujących w praktyce umów o generalne wykonawstwo robót budow- lanych. Umowy te nie stanowią bowiem jednolitej kategorii prawnej i mogą być kwalifikowane jako umowy o roboty budowlane bądź umo- wy o dzieło lub są umowami mieszanymi, łączącymi elementy różnych umów nazwanych, a w szczególności umowy o roboty budowlane lub umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług. Praca obejmuje także charakterystykę prawną umów o podwykonawstwo robót budowla- nych, zawieranych w systemie generalnego wykonawstwa. Rozważania- mi objęto także odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody na terenie budowy (art. 652 KC). Ewa Strzępka-Frania – ukończyła stosunki międzynarodowe na Wy- dziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 r. jest doktorantką w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzyna- rodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uni- wersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się problematyką prawa zobowiązań, a w szczególności problematyką stosunków umownych w procesie budowlanym. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1749-6 O W T S W A N O K Y W E N L A R E N E G O Y W O M U H C Y N A L W O D U B T Ó B O R I A N A R F - A K P Ę Z R T S . E MONOGRAFIE PRAWNICZE UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH EWA STRZĘPKA-FRANIA Cena: 79,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA STRZÊPKA-FRANIA · UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH W sprzedaży: Z. Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 3 Komentarze Becka A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 12 Studia Prawnicze J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze R. Strzelczyk PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 3 Skrypty Becka A. Doliwa ZOBOWIĄZANIA, wyd. 2 Akademia Prawa J. Stępień PRAWO BUDOWLANE Teksty Ustaw Becka PRAWO BUDOWLANE, wyd. 16 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH EWA STRZÊPKA-FRANIA Redakcja: Katarzyna Iwaniuk ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1749-6 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... . XIII Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XII Wprowadzenie ....................................................................................................... . Rozdział I. Pojęcie i charakter prawny umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych .................................................... . §.1.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.robót.budowlanych.. w.systemie.umów..................................................................................... . . I.. Pojęcie.i.charakter.prawny.umowy.o.generalne.. wykonawstwo................................................................................ . 1.. Tradycyjny.system.generalnego.wykonawstwa......... . 2.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.na.tle.. unormowań.art..6471.KC.................................................... . . II.. Metody.regulacji.umowy.o.generalne.wykonawstwo.. robót.budowlanych..................................................................... . 1.. Metoda.regulacji.w.przepisie.art..6471.KC................... . 2.. Standardowe.wzorce.umowne.w.niemieckim.. prywatnym.prawie.budowlanym.................................... . 3.. Wzorce.umowne.w.systemie.common.(case).law..... . 4.. Francuskie.wzorce.umowne............................................. . 5.. Wzorce.umów.budowlanych.FIDIC................................ . §.2.. Przedmiot.świadczenia.wykonawcy.(generalnego.. wykonawcy).w.umowie.o.roboty.budowlane............................... . . I.. Przedmiot.świadczenia.w.umowie.o.roboty.. budowlane...................................................................................... . 1.. Przedmiot.zobowiązania.(umowy).o.roboty.. budowlane................................................................................ . 2.. Przedmiot.świadczenia....................................................... . 3.. Pojęcie.„obiekt”...................................................................... . . II.. Stanowisko.orzecznictwa.sądowego.w.kwestii.. podzielności.(względnie.niepodzielności).. świadczenia.wykonawcy.(generalnego.wykonawcy)..... . 1..Niepodzielność.świadczenia............................................... . 1 7 7 7 7 19 22 22 24 29 31 31 35 35 35 38 39 47 47  Spis treści 2..Podzielność.świadczenia...................................................... . . III.. Niepodzielność.przedmiotu.świadczenia.wykonawcy. (generalnego.wykonawcy).w.umowie.o.roboty.. budowlane...................................................................................... . 1.. Świadczenie.podzielne........................................................ . 2.. Konsekwencje.przyjęcia.w.orzecznictwie.. koncepcji.podzielności.świadczenia.wykonawcy. budowlanego........................................................................... . 3.. Umowa.o.wykonawstwo.częściowe............................... . Rozdział II. Treść umowy. Prawa i obowiązki stron ....................... . §.1.. Rodzaje.umów.o.generalne.wykonawstwo.robót.. budowlanych.............................................................................................. . I.. Zasada.generalnego.wykonawstwa....................................... . . II.. Rodzaje.umów............................................................................... . . . III.. Obowiązek.współdziałania.stron........................................... . §.2.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.jako.umowa.o.roboty. budowlane.(podtyp.umowy.o.roboty.budowlane)..................... . . I.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.jako.umowa.. o.roboty.budowlane.–.uwagi.wstępne................................. . §.3.. Podstawowe.obowiązki.inwestora.................................................... . . I.. Przekazanie.i.udostępnienie.terenu.budowy.przez.. inwestora.wykonawcy.budowlanemu.(generalnemu. wykonawcy)................................................................................... . 1.. Obowiązek.inwestora.dotyczący.przekazania.. wykonawcy.terenu.budowy.w.umowie.o.roboty. budowlane.w.ujęciu.przepisów.art..647–6471.. w.zw..z.art..652.KC................................................................ . 2.. Przekazanie.terenu.budowy.(„frontu.robót”). w.stosunkach.pomiędzy.generalnym.wykonawcą. i.podwykonawcami.............................................................. . 3.. Zwłoka.i.opóźnienie.w.przekazaniu.terenu.budowy.. wykonawcy.(generalnemu.wykonawcy).przez.. inwestora.................................................................................. . 4.. Dokumentacja.prawna.terenu.i.informacje. o.urządzeniach.podziemnych.znajdujących.się.. na.terenie.budowy................................................................ . 50 52 52 55 60 63 63 63 70 71 75 75 77 77 77 84 86 89 5.. Korzystanie.z.cudzej.nieruchomości.sąsiedzkiej.. przez.inwestora...................................................................... . 92 6.. Unormowanie.przekazania.terenu.budowy.. w.prawie.budowlanym........................................................ . 94 I Spis treści 6.1..Obowiązek.protokolarnego.przejęcia.od.. inwestora.terenu.budowy.przez.kierownika.. budowy.............................................................................. . 94 6.2..Czynności.przygotowawcze.na.terenie.. 99 II.. Dostarczenie.projektu................................................................ . 101 budowy.............................................................................. . . 1.. Pojęcie.projektu.z.art..647.KC.a.projekt.. budowlany................................................................................ . 101 2.. Projekt.budowlany.a.dokumentacja.projektowa....... . 104 3.. Obowiązek.inwestora.do.dostarczenia.. dokumentacji.wymaganej.przez.właściwe.przepisy..... . 106 . III.. Odbiór.obiektu.............................................................................. . 109 1.. Pojęcie.i.znaczenie.odbioru.obiektu.............................. . 109 2.. Rodzaje.odbiorów.................................................................. . 116 2.1..Odbiór.częściowy.......................................................... . 116 2.2..Odbiór.końcowy............................................................ . 122 2.3..Odbiór.ostateczny.(tzw..odbiór.. pogwarancyjny)............................................................. . 126 3.. Charakter.prawny.odbioru................................................ . 126 4.. Obowiązek.inwestora.do.odbioru.obiektu.................. . 130 . I.. Zapłata.umówionego.wynagrodzenia.generalnemu. wykonawcy..................................................................................... . 138 1.. Wynagrodzenie.generalnego.wykonawcy.. w.umowie.o.roboty.budowlane....................................... . 138 2.. Sposoby.ustalenia.wynagrodzenia.w.umowie.. o.roboty.budowlane............................................................. . 140 2.1..Ustalenie.wynagrodzenia.generalnego.. wykonawcy.w.formie.kosztorysu............................ . 140 2.2..Ustalenie.wynagrodzenia.generalnego.. wykonawcy.w.formie.ryczałtu................................. . 142 2.2.1.. Wynagrodzenie.ryczałtowe........................... . 142 2.2.2..Zmiana.wynagrodzenia.ryczałtowego. w.umowie.o.roboty.budowlane.. Dopuszczalność.analogia legis.z.przepisu.. art..632.§.2.KC.................................................... . 145 2.2.3..Podwyższenie.wynagrodzenia.. ryczałtowego.w.umowie.o.roboty.. budowlane..Wielka.klauzula.rebus sic stantibus.z.art..3571.KC................................... . 153 3.. Wynagrodzenie.częściowe................................................ . 155 II Spis treści 4.. Termin.zapłaty.wynagrodzenia....................................... . 160 5.. Przedawnienie.roszczeń.o.zapłatę.wynagrodzenia..... . 162 §.4.. Dodatkowe.obowiązki.inwestora...................................................... . 164 §.5.. Podstawowe.obowiązki.generalnego.wykonawcy...................... . 167 . I.. Sprawdzenie.dokumentacji.dostarczonej.przez.. inwestora..Obowiązek.powiadomienia.inwestora. o.przeszkodach.w.prawidłowym.wykonywaniu.robót..... . 167 II.. Zabezpieczenie.terenu.budowy.............................................. . 171 . . III.. Obowiązek.dotyczący.oddania.przewidzianego.. w.umowie.obiektu.wykonanego.zgodnie.z.projektem.. i.zasadami.wiedzy.technicznej................................................ . 172 1.. Wykonanie.obiektu.zgodnie.z.projektem.................... . 172 1.1..Obiekt.jako.przedmiot.świadczenia.. generalnego.wykonawcy............................................ . 172 1.2..Wykonanie.obiektu.zgodnie.z.projektem............ . 173 2.. Wykonanie.obiektu.zgodnie.z.zasadami.wiedzy. technicznej............................................................................... . 175 3.. Zobowiązanie.do.oddania.obiektu................................. . 176 . I.. Obowiązek.oznaczenia.zakresu.robót,.które.będzie. wykonywał.osobiście.lub.za.pomocą.. podwykonawców......................................................................... . 178 §.6.. Dodatkowe.obowiązki.generalnego.wykonawcy........................ . 178 . . I.. Wariant.1.–.obowiązki.i.świadczenia.generalnego.. wykonawcy..................................................................................... . 179 II.. Wariant.2.–.obowiązki.i.świadczenia.generalnego.. wykonawcy..................................................................................... . 184 §.7.. Przedawnienie.roszczeń........................................................................ . 188 §.8.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.jako.umowa.o.dzieło........ . 188 . I.. Kwalifikacja.prawna.umowy.o.generalne.. wykonawstwo.jako.umowy.o.dzieło..................................... . 188 II.. Przedawnienie............................................................................... . 191 . . III.. Zastosowanie.przepisu.art..652.KC....................................... . 191 . I.. Wynagrodzenie.generalnego.wykonawcy.......................... . 191 1.. Wynagrodzenie.ryczałtowe............................................... . 191 2.. Zmiana.wynagrodzenia.ryczałtowego..Mała.. klauzula.rebus sic stantibus.z.przepisu.art..632.. §.2.KC......................................................................................... . 195 §.9.. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.jako.umowa.mieszana. (contractus mixtus)................................................................................. . 200 I.. Przedmiot.i.treść.umowy.......................................................... . 200 . III Spis treści II.. Funkcje.koordynacyjne.generalnego.wykonawcy.......... . 203 . . III.. Rodzaje.kombinowanych.umów.o.generalne.. wykonawstwo................................................................................ . 206 Rozdział III. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych .... . 207 §.1.. Pojęcie.i.charakter.prawny.umowy.o.podwykonawstwo........ . 207 I.. Charakterystyka.umów.o.podwykonawstwo.................... . 207 II.. Umowa.o.podwykonawstwo.jako.podtyp.umowy.. . . o.roboty.budowlane.................................................................... . 209 . III.. Stanowisko.orzecznictwa.sądowego.................................... . 214 §.2.. Treść.umowy.o.podwykonawstwo.................................................... . 219 I.. Prawa.i.obowiązki.stron............................................................ . 219 II.. Zasady.wykonania.umowy.o.podwykonawstwo............. . 220 . . . III.. Przekazanie.przez.generalnego.wykonawcę.części. dokumentacji.projektowej.podwykonawcy...................... . 221 . I.. Przekazanie.podwykonawcy.przez.generalnego.. wykonawcę.terenu.budowy..................................................... . 221 . .. Wynagrodzenie.podwykonawcy............................................ . 221 . I.. Rozliczenie.wykonanych.robót............................................... . 223 . II.. Odbiór.obiektu.od.podwykonawcy...................................... . 224 .III.. Rozruch.obiektu........................................................................... . 226 . IX.. Umowa.o.kierownictwo.montażu.jako.umowa. o.podwykonawstwo.................................................................... . 226 . X.. Kary.umowne................................................................................ . 227 . XI.. Rękojmia.i.gwarancja.................................................................. . 228 . XII.. Odpowiedzialność.generalnego.wykonawcy.za. podwykonawców.(art..474.KC).............................................. . 229 §.3.. Zawarcie.umowy.o.podwykonawstwo............................................ . 230 . . I.. Zgoda.inwestora.na.zawarcie.umowy.. o.podwykonawstwo.................................................................... . 230 II.. Obowiązek.wykonawcy.(generalnego.wykonawcy). przedstawienia.inwestorowi.umowy.lub.jej.projektu.. wraz.z.częścią.dokumentacji.projektowej.......................... . 239 §.4.. Solidarna.odpowiedzialność.inwestora.i.wykonawcy.. (generalnego.wykonawcy).za.zapłatę.wynagrodzenia. podwykonawcy......................................................................................... . 244 §.5.. Zabezpieczenia.wynagrodzenia.podwykonawcy.w.umowie. o.generalne.wykonawstwo.robót.budowlanych.......................... . 251 . I.. Sposoby.wyłączenia.lub.uniknięcia.odpowiedzialności. solidarnej.inwestora.i.generalnego.wykonawcy.............. . 251 IX Spis treści 1.. Zwolnienie.inwestora.z.długu.solidarnego.przez. podwykonawcę.(art..508.KC)........................................... . 251 2.. Zrzeczenie.się.solidarności.przez.podwykonawcę. względem.inwestora.(art..373.KC).................................. . 254 3.. Zawarcie.umowy.o.generalne.wykonawstwo.przez. konsorcjum.wykonawców.budowlanych..................... . 255 . II.. Klauzule.umowne.zabezpieczające.inwestora.przed. „podwójną”.zapłatą.wynagrodzenia.podwykonawcy..... . 258 1.. Zapłata.wynagrodzenia.bezpośrednio.. podwykonawcy.przez.inwestora..................................... . 258 2.. Umowa.przelewu.wierzytelności.w.celu.. zabezpieczenia.należności.podwykonawcy.. (dalszego.podwykonawcy).z.tytułu.umowy. o.podwykonawstwo............................................................. . 260 3.. Umowa.przejęcia.długu.przez.inwestora.. (art..519.KC)............................................................................. . 262 4.. Stosowane.rozwiązania.umowne.zabezpieczenia. wynagrodzenia.podwykonawcy..................................... . 264 . III.. Koncepcja.tzw..hipoteki.legalnej.lub.hipoteki.. budowlanej..Hipoteczne.zabezpieczenie.należności. w.procesie.budowlanym........................................................... . 273 Rozdział IV. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za szkody na terenie budowy ................................................................. . 277 §.1.. Odpowiedzialność.generalnego.wykonawcy.za.szkody.. na.terenie.budowy.(art..652.KC)......................................................... . 277 I.. Zarys.problemu............................................................................. . 277 . II.. Stanowisko.doktryny.i.orzecznictwa................................... . 277 . . III.. Odpowiedzialność.generalnego.wykonawcy.. ex delicto.za.szkody.na.terenie.budowy.............................. . 287 . I.. Odpowiedzialność.generalnego.wykonawcy.. ex contractu.za.szkody.powstałe.na.terenie.budowy..... . 296 1.. Odpowiedzialność.na.podstawie.art..471.KC............. . 296 2.. Zbieg.roszczeń.(art..443.KC)............................................. . 297 §.2.. Rozkład.ryzyka.odpowiedzialności.za.szkody.na.terenie.. budowy......................................................................................................... . 299 . I.. Odpowiedzialność.ex contractu.za.szkody.powstałe. w.mieniu.kontrahentów............................................................ . 299 . II.. Odpowiedzialność.odszkodowawcza.ex delicto.. w.stosunku.do.osób.trzecich................................................... . 300 X Spis treści §.3.. Rozkład.niebezpieczeństwa.przypadkowego.zniszczenia.lub. uszkodzenia.wykonanego.obiektu.budowlanego........................ . 308 . I.. Ryzyko.wykonawcy.zniszczenia.lub.uszkodzenia.. obiektu.na.podstawie.przepisu.art..655.KC....................... . 308 . II.. Ryzyko.inwestora.zniszczenia.lub.uszkodzenia.obiektu. według.przepisu.art..655.KC.................................................... . 310 §.4.. Przyczynienie.się.inwestora.do.powstania.szkody.na.terenie. budowy......................................................................................................... . 315 . I.. Konstrukcja.przyczynienia.się.inwestora.. (art..362.KC)................................................................................... . 315 . II.. Przyczynienie.się.inwestora.do.powstania.lub.. zwiększenia.szkody.w.reżimie.odpowiedzialności.. na.zasadzie.winy........................................................................... . 318 . III.. Przyczynienie.się.poszkodowanego.do.powstania.. lub.zwiększenia.szkody.przy.odpowiedzialności.. na.zasadzie.ryzyka........................................................................ . 325 §.5.. Współodpowiedzialność.za.szkody.na.terenie.budowy............ . 328 I.. Uwagi.wstępne.o.współodpowiedzialności...................... . 328 II.. Odpowiedzialność.solidarna.za.szkodę.wyrządzoną.. . . czynem.niedozwolonym.(art..441.§.1.KC).......................... . 330 . III.. Odpowiedzialność.in solidum................................................ . 333 §.6.. Odpowiedzialność.wykonawcy.budowlanego.i.projektanta. za.solidność.obiektu.budowlanego.(„odgovornost izvodača i projektanta za solidnost gradevine”).w.ustawodawstwie. jugosłowiańskim.oraz.w.Bośni.i.w.Hercegowinie....................... . 337 I.. Uwagi.wstępne.............................................................................. . 337 . II.. Umowa.o.roboty.budowlane.systemu.„pod.klucz”.. . (ugovor o gradenju sa posebnom odredbom „ključ u ruke”)............................................................................................ . 338 . III.. Odpowiedzialność.wykonawcy.i.projektanta.. za.solidność.obiektu.budowlanego.(„odgovornost izvodača i projektanta za solidnost gradevine”)........... . 342 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 347 XI Wstęp Umowa.o.generalne.wykonawstwo.robót.budowlanych.ma.największe.zna- czenie.i.zastosowanie.w.procesie.budowlanym..Dotyczy.to.zwłaszcza.dużych. i.skomplikowanych.pod.względem.technicznym.przedsięwzięć.inwestycyj- nych.oraz.nowatorskich.rozwiązań.architektonicznych.bądź.kompletnych.pod. względem.użytkowym.i.technologicznym.obiektów.budowlanych..W.takich. przypadkach.zachodzi.potrzeba.zorganizowania.współpracy.wielu.przedsię- biorstw.budowlanych.i.koordynowania.ich.pracy.w.czasie.całego.procesu. budowlanego..Zadania.tego.może.podjąć.się.sam.inwestor,.jednak.jeżeli.nie. posiada.własnego.fachowego.aparatu.–.musi.funkcje.ogólnego.kierownictwa. i.koordynacji.powierzyć.odpowiedniej.jednostce,.którą.z.reguły.będzie.jed- no.z.przedsiębiorstw.podejmujących.się.wykonania.robót..Przedsiębiorstwo,. które.podjęło.się.wykonania.funkcji.organizacyjnej,.kierowniczej.i.koordyna- cyjnej,.nazywane.jest.generalnym.wykonawcą..Skoro.na.mocy.umowy.został. powołany.generalny.wykonawca,.innych.podwykonawców.przejmujących. określone.fragmenty.robót.angażuje.nie.inwestor,.lecz.generalny.wykonawca.. On.odpowiada.bowiem.przed.inwestorem.za.całość.robót,.przy.czym.w.umo- wie.o.generalne.wykonawstwo,.zawartej.między.inwestorem.a.generalnym. wykonawcą,.strony.ustalają.zakres.robót,.które.wykonawca.będzie.wykony- wał.osobiście.lub.za.pomocą.podwykonawców..Przedmiotem.świadczenia. generalnego.wykonawcy.jest.nie.tylko.wykonanie.obiektu.budowlanego,.ale. przede.wszystkim.podjęcie.się.przez.niego.funkcji.zorganizowania.procesu. budowlanego,.kierownictwa.i.koordynacji.robót.prowadzonych.przez.pozo- stałych.wykonawców,.dostawców.itp..W.Kodeksie.cywilnym.zasada.general- nego.wykonawstwa.znalazła.wyraz.w.przepisie.art..649.KC,.według.którego. w.razie.wątpliwości.poczytuje.się,.iż.wykonawca.podjął.się.wszystkich.robót. objętych.projektem.stanowiącym.część.składową.umowy. Umowa.o.generalne.wykonawstwo.robót.budowlanych.nie.została.ure- gulowana.w.Kodeksie.cywilnym..Jeżeli.chodzi.o.określenie.treści.stosunku. zobowiązaniowego.wynikającego.z.umowy.o.generalne.wykonawstwo.ro- bót,.to.stwierdzić.trzeba,.że.nie.jest.ona.jednolita.i.operowanie.jakimś.wzor- cem,.któremu.powinien.odpowiadać.konkretny.stosunek.zobowiązaniowy,.by. mógł.być.zakwalifikowany.jako.wynikający.z.umowy.o.generalne.wykonaw- stwo,.jest.niemożliwe..Wynika.z.tego,.że.umowa.o.generalne.wykonawstwo. nie.stanowi.obecnie.odrębnego,.wykształconego.w.praktyce.obrotu,.typu. umowy.nazwanej..W.tym.miejscu.należy.przypomnieć,.że.wyodrębnienie. XIII Wstęp poszczególnych.typów.umów.następuje.najpierw.w.praktyce.obrotu.i.że.do- piero.po.pełnym.ukształtowaniu.się.w.obrocie.pewnego.typowego.stosunku. umownego.wskazane.jest.tworzenie.nowego.typu.umów.nazwanych.w.usta- wodawstwie..Wpływa.na.to.z.jednej.strony.występowanie.w.praktyce.potrze- by.istnienia.szczególnych.przepisów.w.dziedzinie.takiego.typowego.stosunku. prawnego,.a.z.drugiej.–.możliwość.ustalenia.istotnych.cech.swoistych.danego. stosunku,.mających.charakter.warunków.niezbędnych.(essentialia negotii).. Następowało.to.wtedy,.gdy.wykształcony.w.obrocie.typ.stosunków.umow- nych.nie.mieścił.się.w.ramach.żadnego.z.dotychczas.wydzielonych.w.prawie. typów.umów.nazwanych..W.rozpatrywanym.przypadku.umów.o.general- ne.wykonawstwo.nie.istnieją.takie.przesłanki,.gdyż.treść.i.zakres.obowiąz- ków.generalnego.wykonawcy.są.różne,.co.uniemożliwia.ustalenie.istotnych. cech.swoistych,.wspólnych.dla.tych.umów,.które.jednocześnie.pozwoliłyby. na.wyodrębnienie.ich.jako.umów.nazwanych..Stąd.należy.przyjąć,.że.umowa. o.generalne.wykonawstwo.może.mieć.najczęściej.charakter.prawny.umowy. o.roboty.budowlane.(jako.podtyp.umowy.o.roboty.budowlane),.może.być. umową.o.dzieło.bądź.stanowić.umowę.mieszaną.(nienazwaną),.obejmującą. wiele.różnorodnych.elementów.w.swojej.treści,.wchodzących.w.zakres.in- nych.umów,.której.podstawowym.segmentem.jest.umowa.o.roboty.budow- lane.lub.umowa.o.dzieło. Z.umową.o.generalne.wykonawstwo.sprzężone.są.z.reguły.umowy.zawie- rane.przez.generalnego.wykonawcę.z.podwykonawcami,.którym.powierza.się. wykonanie.poszczególnych.fragmentów.robót.budowlanych..Podwykonawcy. podlegają.kierownictwu.organizacyjnemu.generalnego.wykonawcy..Między.in- westorem.a.podwykonawcami.nie.występuje.żaden.stosunek.umowny..Z.punk- tu.widzenia.kwalifikacji.cywilnoprawnej.są.oni.pomocnikami,.za.których.dzia- łania.lub.zaniechania.odpowiada.generalny.wykonawca.wobec.inwestora.na. podstawie.art..474.KC..Wobec.zamawiającego.zobowiązany.jest.tylko.general- ny.wykonawca,.który.czuwa.nad.organizacją.i.przebiegiem.całości.robót.ob- jętych.umowami.o.podwykonawstwo..Stąd.rozwiązanie.umowy.o.generalne. wykonawstwo.łączącej.inwestora.z.generalnym.wykonawcą.nie.zwalnia.gene- ralnego.wykonawcy.od.obowiązków.wynikających.z.umowy.o.podwykonaw- stwo,.a.w.szczególności.od.obowiązku.zapłaty.wynagrodzenia.podwykonawcy. za.wykonane.roboty.w.ramach.tej.umowy..Umowy.o.podwykonawstwo.trak- towane.są.w.zależności.od.przedmiotu.świadczenia.wykonawcy.jako.umowy. o.roboty.budowlane.bądź.jako.umowy.o.dzieło.. Doniosłość.prawno-gospodarcza.instytucji.generalnego.wykonawstwa.ro- bót.budowlanych.oraz.brak.bliższych.opracowań.w.literaturze.przedmiotu. skłoniły.Autorkę.do.podjęcia.tej.problematyki..Podkreślić.trzeba,.że.dotych- czas.brak.monograficznego.opracowania.cywilnoprawnej.problematyki.ge- neralnego.wykonawstwa.inwestycji..Niniejsza.rozprawa.wypełnia.istniejącą. lukę.w.tym.zakresie. XI Wstęp Tematyka.pracy.koncentruje.się.wokół.podstawowych.problemów.odnoszą- cych.się.do.pojęcia.i.charakteru.prawnego.umowy.o.generalne.wykonawstwo. robót.budowlanych,.przedmiotu.świadczenia.generalnego.wykonawcy,.metod. regulacji.umów.o.generalne.wykonawstwo,.treści.umowy.oraz.praw.i.obowiąz- ków.stron;.obszernie.przedstawiono.kompleks.zagadnień.prawnych.oraz.do- stępne.orzecznictwo.sądowe.dotyczące.umów.o.podwykonawstwo.robót.bu- dowlanych..Omówiono.pojęcie.i.charakter.prawny.umowy.o.podwykonawstwo. oraz.szczegółowe.zagadnienia.składające.się.na.treść.tej.umowy,.jak:.zawarcie. umowy.z.generalnym.wykonawcą,.solidarna.odpowiedzialność.inwestora.i.ge- neralnego.wykonawcy.za.zapłatę.wynagrodzenia,.zabezpieczenie.wynagrodze- nia.podwykonawcy.w.umowie.o.generalne.wykonawstwo.robót.budowlanych.. Obszerne.uwagi.poświęcone.są.problematyce.odpowiedzialności.generalnego. wykonawcy.za.szkody.na.terenie.budowy.(art..652.KC)..Przedstawiono.odpo- wiedzialność.generalnego.wykonawcy.ex delicto.i.ex contractu.za.szkody.na. terenie.budowy,.kwestie.związane.z.rozkładem.ryzyka.odpowiedzialności.na. terenie.budowy,.przyczynienie.się.inwestora.do.powstania.szkody.na.terenie. budowy.oraz.współodpowiedzialność.uczestników.procesu.budowlanego.. W.opracowaniu.pominięto.świadomie.zagadnienia.związane.z.odpowie- dzialnością.za.niewykonanie.lub.nienależyte.wykonanie.umowy.przez.gene- ralnego.wykonawcę,.w.tym.odpowiedzialność.z.tytułu.rękojmi.i.gwarancji,. gdyż.kwestie.te.były.szczegółowo.omówione.w.literaturze.–.zwłaszcza.przed. 1990.r..–.i.stanowiły.przedmiot.wielu.orzeczeń.sądowych.(i.arbitrażowych).. Stąd.skoncentrowano.się.na.odpowiedzialności.generalnego.wykonawcy.za. szkody.na.terenie.budowy.(art..652.KC),.bo.zagadnienia.te.nie.były.dotych- czas.opracowane. W.pracy.posłużono.się.zasadniczo.metodą.dogmatyczną,.sprowadzająca.się. do.analizy.przepisów.Kodeksu.cywilnego.oraz.ustaw.szczególnych..Polegała. ona.przede.wszystkim.na.językowo-logicznej.analizie.aktów.normatywnych. w.kontekście.obowiązującego.systemu.prawa.oraz.ustaleniu.sensu.zwrotów. występujących.w.tych.wypowiedziach.normatywnych..Wskazano.następnie. konsekwencje.wynikające.z.obowiązującej.regulacji.prawnej..Interpretacji. przepisów.prawa.dokonywano.przy.wykorzystaniu.powszechnie.stosowanych. w.prawoznawstwie.reguł.interpretacji.tekstów.prawnych,.przy.czym.pierw- szeństwo.przyznano.językowym.regułom.interpretacyjnym..Jest.to.zgodne.ze. sformułowaną.w.doktrynie.i.orzecznictwie.regułą,.która.uznaje.następującą. kolejność.różnych.sposobów.wykładni:.językowej,.systemowej,.funkcjonal- nej.(celowościowej)..Odstąpienie.od.tych.reguł.i.przyznanie.w.przyjętym.po- rządku.preferencji.wykładni.celowościowej,.obejmującej.reguły.nakazujące. uwzględniać.przy.ustalaniu.znaczenia.norm.ich.kontekst.społeczny,.ekono- miczny,.aksjologiczny,.uzasadniać.mogą.jedynie.ważne.racje,.w.szczególności. radykalne.zmiany.prawa.i.wynikająca.z.nich.konieczność.jego.dostosowania. do.nowych.warunków.społeczno-politycznych. X Wstęp Problematyka stanowiąca przedmiot niniejszego opracowania wymagała pogłębionej analizy kompleksu zagadnień prawo-gospodarczych oraz znajo- mości zasad i praktyki gospodarczej. Założeniem metody badawczej, która zna- lazła zastosowanie w niniejszej pracy, było rozważenie problemów prawnych przede wszystkim na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na płaszczyźnie istniejącej praktyki budowlanej w postaci różnego rodzaju umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych oraz umów o podwy- konawstwo. W związku z tym w pracy wykorzystano obok obowiązujących przepisów ustawodawstwa gospodarczego i Kodeksu cywilnego, dostępnego orzecznictwa i literatury, liczne umowy dotyczące wykonawstwa budowlane- go. Nadmienić trzeba, że w praktyce budowlanej używa się niekiedy różnych nazw na oznaczenie umów o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Nie zawsze nazwy umów odpowiadają badanej instytucji generalnego wyko- nawstwa bądź używa się często nazwy umowy o roboty budowlane, przy czym chodzi tutaj, co wynika z treści tych umów, o umowy o generalne wykonaw- stwo robót budowlanych, z którymi sprzężone się umowy o podwykonawstwo. W opracowaniu, podobnie jak w przepisie art. 6471 § 1 i 2 KC, używa się za- miennie pojęć: „generalny wykonawca” i „wykonawca”. Przegląd istniejących umów o generalne wykonawstwo oraz umów o pod- wykonawstwo, poznanie praktyki orzeczniczej oraz analiza obowiązujących przepisów prawnych doprowadziły do wniosku, że umowy o generalne wyko- nawstwo robót budowlanych występują przede wszystkim jako rodzaj umowy o roboty budowlane (podtyp). W konsekwencji skoncentrowano uwagę głów- nie na wykorzystaniu i funkcjonowaniu tego typu umów o generalne wyko- nawstwo, z którymi są sprzężone umowy o podwykonawstwo, będące także podtypem umowy o roboty budowlane. Sierpień 2010 r. Ewa Strzępka-Frania XVI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BGB................................... Bürgerliches Gesetzbuch (ogólnoniemiecki Kodeks cy- wilny.z.1896.r.). DziennikBudR............... rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.26.6.2002.r.. w.sprawie.dziennika.budowy,.montażu.i.rozbiórki,.tab- licy.informacyjnej.oraz.ogłoszenia.zawierającego.dane. dotyczące.bezpieczeństwa.pracy.i.ochrony.zdrowia. (Dz.U..Nr.108,.poz..953.ze.zm.). PrBud................................ ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2006.r..Nr.156,.poz..1118.ze.zm.) ProjektBudR................... rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.3.7.2003.r.. w.sprawie.szczegółowego.zakresu.i.formy.projektu.bu- dowlanego.(Dz.U..Nr.120,.poz..1133.ze.zm.) PrZamPubl...................... ustawa.z.29.1.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych. (tekst.jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.223,.poz..1655.ze.zm.) KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KPC.................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KRO................................... ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) KSH.................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KZ.......................................... rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.10.1933.r.. –.Kodeks.zobowiązań.(Dz.U..Nr.82,.poz..598.ze.zm.) ZO...................................... Zakon o Obligacjonim Odnosima.z.1978.r..(jugosło- wiański.Kodeks.zobowiązań). ZO.BiH.............................. Zakon o Obligacionim Odnosima Bosne i Hercegowine. z.2004.r..(Kodeks.zobowiązań.Bośni.i.Hercegowiny) 2. Organy, instytucje i organizacje ETS..................................... Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości FIDIC................................. Federation Internationale des Ingenieurs Conseils.(Mię- dzynarodowa.Organizacja.Inżynierów.Konsultantów) GKA................................... Główna.Komisja.Arbitrażowa XII Wykaz skrótów NSA.................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA....................................... Sąd.Apelacyjny SN....................................... Sąd.Najwyższy SN.(PS)............................. Sąd.Najwyższy.w.pełnym.składzie SN.(PSIC)......................... Sąd.Najwyższy.w.pełnym.składzie.Izby.Cywilnej SN.(PSiP).......................... Sąd.Najwyższy.w.pełnym.składzie.Izby.Pracy,.Ubezpie- czeń.Społecznych.i.Spraw.Publicznych SO....................................... Sąd.Okręgowy SW...................................... Sąd.Wojewódzki.(obecnie.Sąd.Okręgowy) TK...................................... Trybunał.Konstytucyjny WSA................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul..SN............................. Biuletyn.Sądu.Najwyższego Biul..MS............................ Biuletyn.Ministra.Sprawiedliwości DPP.................................... Demokratyczny.Przegląd.Prawniczy Dz.U................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................... Dziennik.Urzędowy GP....................................... Gazeta.Prawna GSiP................................... Gazeta.Sądowa.i.Penitencjarna GSP.................................... Gdańskie.Studia.Prawnicze KPP.................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego KSP.................................... Krakowskie.Studia.Prawnicze MoP................................... Monitor.Prawniczy M.P..................................... Monitor.Polski NP...................................... Nowe.Prawo OG...................................... Orzecznictwo.Gospodarcze ONSA................................. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego OSA.................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSAB................................. Orzecznictwo.Sądów.Apelacji.Białostockiej OSAKa............................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacji.Katowickiej OSG................................... Orzecznictwo.Sądów.Gospodarczych OSN................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNP................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izby.Administracyj- nej,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNKW............................ Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izby.Karnej.i.Izby. Wojskowej OSNPG.............................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Prokuratury.Gene- ralnej XIII Wykaz skrótów OSP.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OTK-A............................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego.Seria.A Pal....................................... Palestra PG....................................... Prawo.Gospodarcze PiP...................................... Państwo.i.Prawo. PiZS.................................... Praca.i.Zabezpieczenia.Społeczne PiŻ...................................... Prawo.i.Życie PL....................................... Przegląd.Legislacyjny PN...................................... Przegląd.Notarialny PNUŚ................................. Prace.Naukowe.Uniwersytetu.Śląskiego POPR................................. Przegląd.Orzecznictwa.i.Piśmiennictwa.z.Zakresu.Pra- wa.Spółdzielczego PP....................................... Przegląd.Podatkowy PPH.................................... Przegląd.Prawa.Handlowego PPHZ................................. Problemy.Prawne.Handlu.Zagranicznego PPiA................................... Przegląd.Prawa.i.Administracji PPPM................................. Problemy.Prawa.Prywatnego.Międzynarodowego Probl..Praw...................... Problemy.Praworządności Prok..i.Pr.......................... Prokuratura.i.Prawo Prok..i.Pr..-.wkł............... Prokuratura.i.Prawo.–.wkładka Pr..Bank............................ Prawo.Bankowe Pr..Sp................................. Prawo.Spółek PS........................................ Przegląd.Sądowy PUG................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego PZS..................................... Przegląd.Zagadnień.Socjalnych Rej...................................... Rejent RPE.................................... Ruch.Prawniczy.i.Ekonomiczny RPEiS................................. Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjalny R..Pr................................... Radca.Prawny Rzeczp.............................. Rzeczpospolita SC....................................... Studia.Cywilistyczne SI......................................... Studia.Iuridica SIS....................................... Studia.Iuridica.Silesiana SKN.................................... Spółdzielczy.Kwartalnik.Naukowy SP........................................ Studia.Prawnicze SPE..................................... Studia.Prawno-Ekonomiczne ST........................................ Samorząd.Terytorialny TPP..................................... Transformacje.Prawa.Prywatnego XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: