Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 012431 7911007 na godz. na dobę w sumie
Umowy o pracę - zmiany 2016  - ebook/pdf
Umowy o pracę - zmiany 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65361-00-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'22 lutego 2016 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy, które fundamentalnie zmieniają ramy dotyczące zatrudniania na czas określony. Zasadnicze zmiany dotyczą limitów co do liczby umów terminowych i okresu ich obowiązywania oraz nowych zasad ich wypowiadania. Zmierzają one ponadto do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem celem takiej umowy nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników. Do tego służy umowa o pracę na czas nieokreślony. Opracowanie niniejsze omawia nadchodzące zmiany, wskazuje nowości. Zawiera także najczęściej wykorzystywane wzory umów. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

o pracę zMianY 2016 14,90zł (w tym 5 VAT) i n d e k s 2 8 2 7 7 4 ▌ co warto wiedzieć, podpisując umowę o pracę? ▌ Jak zmieniają się umowy na czas określony? ▌ czy wydłużą się okresy wypowiedzenia? ▌ Sprawdź, czy w trakcie wypowiedzenia musisz pracować? Prawo na co dzień 1/2016 Umowy o pracę – zmiany 2016 Autorzy: Piotr Graczyk Edyta Konieczna-Drescher Łukasz Kuczkowski Marcin Rybczyński Paweł Sobol Robert Stępień Paulina Szymczak-Kamińska Edyta Nowosiadły-Krzywonos Opracowanie: Rafał Drzewiecki Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk Projekt graficzny środków i DTP: Paweł Żurawski © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2015 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Biuro Obsługi Klienta: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl ISBN 978-83-65361-00-4 Wydanie I Druk: Elanders 2 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 Nowe rodzaje umów o pracę Rozdział 2 Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony Rozdział 3 Forma i treść umowy o pracę Rozdział 4 Strony stosunku pracy. Prawa i obowiązki Rozdział 5 Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony a czas zatrudnienia u danego pracodawcy Rozdział 6 Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Rozdział 7 Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy Spis treści 5 6 9 17 21 28 32 34 3 Umowy o pracę – zmiany 2016 Rozdział 8 Przepisy przejściowe Rozdział 9 Zmiany w ustawach innych niż Kodeks pracy Rozdział 10 Wzory pism Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę w celu wykonania określonej pracy Umowa o pracę na czas określony w celu zaspokojenia obiektywnych potrzeb pracodawcy Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa Umowa o pracę na czas próbny Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 41 51 53 54 55 56 57 58 59 60 62 4 WSTĘP Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych ustaw (Dz.U., poz. 1220) wchodząca w życie 22 lutego 2016 r. fundamentalnie zmienia kodeksowe ramy dotyczą- ce zatrudniania na czas określony. Zasadnicze zmiany dotyczą limitów co do liczby umów termi- nowych i okresu ich obowiązywania oraz nowych zasad ich wypowiadania. Zmierzają one ponadto do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia. Tymczasem celem takiej umowy nie jest długotrwałe (wieloletnie) zatrudnianie pracowników. Do tego służy umowa o pracę na czas nieokreślony, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Nowelizacja jest odpowiedzią na zarzuty stawiane pod adresem polskich przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony, w szczególności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisję Europejską, które wytykały tym regulacjom niezgodność z przepisami unijnymi i dyskry- minujący charakter. Dotyczy to w szczególności przepisów o wypowiadaniu, które w ocenie TSUE i Komisji Europejskiej w sposób nieuzasadniony różnicują sytuację pracowników zatrudnionych na podstawie długoletnich umów na czas określony względem pracowników zatrudnianych na czas nieokreślony, okresu, jaki musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za następujące po sobie. Najważniejsze zmiany w przepisach kodeksu pracy obejmują: 1) ograniczenie katalogu umów o pracę do trzech rodzajów: na czas nieokreślony, na czas okre- ślony oraz na okres próbny. Zlikwidowane zostały umowy na czas wykonania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo; 2) ograniczenie maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas okre- ślony do 33 miesięcy przy jednoczesnym ograniczeniu liczby zawieranych umów do trzech. Zawarcie umowy o pracę na czas określony z naruszeniem tych restrykcji jest równoznaczne z zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony; 3) okoliczności szczególne wyłączające zastosowanie ustawowych ograniczeń dotyczących za- trudniania na podstawie umów o pracę na czas określony; 4) zasady ustalania okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, analogiczne jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony, tj. uzależniające długość okresu wypowiedze- nia od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy; 5) zasady ponownego zawierania umów o pracę na okres próbny. W świetle znowelizowanych przepisów taka umowa może być ponownie zawarta, jeżeli pracownik ma zostać zatrudniony przy wykonywaniu innej pracy, a także po upływie trzech lat od rozwiązania poprzedniej umo- wy, również wtedy, gdy ma wykonywać taką samą pracę; 6) uprawnienie pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Dotychczas doktryna i orzecznictwo dopuszczały taką możli- wość, jednak wyłącznie za zgodą pracownika. 5 Umowy o pracę – zmiany 2016 ROZDZIAŁ 1 Nowe rodzaje umów o pracę Art. 25. [Rodzaje umów] § 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu spraw- dzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania okre- ślonego rodzaju pracy. § 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracodawcą jest możli- jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy; we: a) b) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umo- wy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech – w miejsce obecnych czterech Znowelizowany art. 25 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.; dalej: kodeks pracy, k.p.) określa nowy katalog umów o pracę, ograniczając liczbę rodzajów umów do trzech (zamiast dotychczasowych czterech). Zgodnie z tym przepisem pra- codawca i pracownik mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas nieokreślony lub umowę o pracę na czas określony. W porównaniu do poprzednio obowiązujące- go stanu prawnego zrezygnowano z możliwości zawarcia umowy na czas wykonania określonej pracy. Nie wyodrębniono również umowy o pracę na zastępstwo. Dotychczas wyodrębnienie tych dwóch ostatnich rodzajów umów rodziło wątpliwości co do ich charakteru (tj. czy są to umowy na czas określony i czy tak powinny być traktowane). Wątpliwości te dotyczyły w szczególności tego, czy do tych dwóch rodzajów umów stosuje się ograniczenie dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony, wynikające z art. 251 k.p. Mimo formalnej rezygnacji z  umowy na czas wykonania określonej pracy ten rodzaj umowy w pewnym sensie pozostaje obecny w nowych przepisach. To samo dotyczy umowy o pracę na zastępstwo. Obecna regulacja różni się jednak od dotychczasowej tym, że nie są to już odrębne ka- tegorie umów. Zgodnie z nowymi przepisami są to wyłącznie pewne podtypy umów na czas okre- ślony – zostały wymienione jako szczególne przypadki zawierania umów na czas określony, w któ- rych nie stosuje się ograniczeń czasowych oraz ilościowych dotyczących zawierania tego rodzaju kontraktów (por. art. 251 par. 4 k.p.). Specyfika umowy o pracę na okres próbny W wyniku nowelizacji dookreślono również specyfikę umowy o pracę na okres próbny. W art. 25 par. 2 k.p. wskazano wyraźnie, jaki jest cel zatrudnienia pracownika na podstawie takiej umo- wy – sprawdzenie jego kwalifikacji i możliwości zatrudnienia w celu wykonywania określonego 6 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy o pracę - zmiany 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: