Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01591 014753 8816046 na godz. na dobę w sumie
Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 263
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6651-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium ,,Umowy w obrocie gospodarczym' podzielone jest na trzy części:

  1. część pierwsza TESTY dotyczące m.in.:
    • typologii i klasyfikacji umów w obrocie gospodarczym, charakterystyki poszczególnych typów umów,
  2. część druga KAZUSY z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:
    • ograniczonych praw rzeczowych (np. zastaw), funkjonowania umów nazwanych
  3. część trzecia TABLICE przedstawiające m.in.:
    • zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, umowy przynoszące własność rzeczy i praw.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy • kazusy • tablice 2. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, T. 5, wyd. 4 System Prawa Handlowego A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 16 Studia Prawnicze T. Mróz, M. Stec PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze A. Olejniczak, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański ZOBOWIĄZANIA-CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, KOSZTY SĄDOWE CYWILNE, wyd. 26 Edycja Sądowa www.ksiegarnia.beck.pl Umowy w obrocie gospodarczym testy • kazusy • tablice 2. wydanie rozszerzone i zmienione Szymon Pszczółka Wspólnik w Kancelarii Michał Wierzbicki i Wspólnicy Sp. k. dr Marta Janina Skrodzka Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku Karol Skrodzki Pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku Adwokat Marek Zaremba Radca prawny WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne części opracowali: dr M. J. Skrodzka – testy (w oparciu o testy opracowane w poprzednim wydaniu przez Sz. Pszczółkę); tablice 1–13 (w oparciu o tablice opracowane w poprzednim wydaniu przez Sz. Pszczółkę); tablice 23–39 adw. K. Skrodzki r.pr. M. Zaremba – tablice 14–22, 40–48 – kazusy Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6650-0 ISBN e-book 978-83-255-6651-7 Spis treści Wykaz skrótów_______________________________________________________ IX Literatura_ __________________________________________________________ XI Przedmowa__________________________________________________________ XIII Część A. Testy Test 1. Pojęcie umowy _____________________ 1 Test 2. Typologia i klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym _____________________ 2 Test 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym ___ 3 Test 4. Umowy przenoszące własność rzeczy i praw ___________________________ 7 Test 5. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw __ 8 Test 6. Umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym _____________________ 10 Test 7. Umowy o współpracę przedsiębiorców _ 15 Test 8. Umowy w zakresie czynności bankowych ________________________ 18 Test 9. Umowy dotyczące inwestycji budowlanych ______________________ 20 Test 10. Umowy transportowe _______________ 22 Test 11. Umowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych _____________________ 24 Test 12. Inne umowy _______________________ 25 Odpowiedzi_do_testu_1_____ 30 Odpowiedzi_do_testu_2_____ 30 Odpowiedzi_do_testu_3_____ 30 Odpowiedzi_do_testu_4_____ 32 Odpowiedzi_do_testu_5_____ 33 Odpowiedzi_do_testu_6_____ 34 Odpowiedzi_do_testu_7_____ 37 Odpowiedzi_do_testu_8_____ 38 Odpowiedzi_do_testu_9_____ 39 Odpowiedzi_do_testu_10____ 40 Odpowiedzi_do_testu_11____ 41 Odpowiedzi_do_testu_12____ 41 Część B. Kazusy Kazus 1. Hipoteka _____________________________________________________ Kazus 2. Zastaw ______________________________________________________ Kazus 3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ________________________________ Kazus 4. Umowa poręczenia ____________________________________________ 45 48 52 54 VI Spis treści Kazus 5. Umowa dostawy _______________________________________________ Kazus 6. Umowa kontraktacji ____________________________________________ Kazus 7. Umowa leasingu _______________________________________________ Kazus 8. Umowa know-how _____________________________________________ Kazus 9. Umowa agencyjna ______________________________________________ Kazus 10. Umowa brokerska ____________________________________________ Kazus 11. Umowa komisu _______________________________________________ Kazus 12. Umowa factoringu _____________________________________________ Kazus 13. Umowa forfaitingu _____________________________________________ Kazus 14. Umowa dealerska _____________________________________________ Kazus 15. Umowa franchisingu ___________________________________________ Kazus 16. Umowa rachunku bankowego ___________________________________ Kazus 17. Umowa kredytowa ____________________________________________ Kazus 18. Umowa gwarancji bankowej ____________________________________ Kazus 19. Umowa o roboty budowlane ____________________________________ Kazus 20. Umowa deweloperska _________________________________________ Kazus 21. Umowa przewozu ____________________________________________ Kazus 22. Umowa spedycji ______________________________________________ Kazus 23. Umowa ubezpieczenia _________________________________________ Kazus 24. Umowa merchandisingu ________________________________________ Kazus 25. Umowa sponsoringu ___________________________________________ Kazus 26. Umowa outsourcingu ___________________________________________ Kazus 27. Umowa timesharingu __________________________________________ Część C. Tablice Rozdział I. Pojęcie umowy_____________________________________________ Tabl. 1. Definicja umowy __________________________________________ Tabl. 2. Zasada swobody umów ____________________________________ Tabl. 3. Granice swobody umów ____________________________________ Tabl. 4. Tryby zawierania umów ____________________________________ Tabl. 5. Czynności przygotowujące do zawarcia umowy gospodarczej ______ Tabl. 6. Normatywna specyfika zawierania umów ______________________ Tabl. 7. Normatywna specyfika wykonywania umów ____________________ Tabl. 8. Cechy szczególne umów handlowych w obrocie gospodarczym ____ Tabl. 9. Najistotniejsze cechy umów handlowych _______________________ Rozdział II. Typologia i klasyfikacja umów w obrocie gospodarczym_________ Tabl. 10. Ustawowe typy umów handlowych __________________________ Tabl. 11. Ustawowe typy umów handlowych kwalifikowane podmiotowo ___ Tabl. 12. Ogólna klasyfikacja kontraktów _____________________________ Tabl. 13. Podział umów w obrocie gospodarczym ______________________ 57 59 61 67 68 70 72 75 85 90 92 97 102 103 107 111 114 118 121 128 131 133 135 141 141 141 141 142 142 142 143 143 143 144 144 144 144 145 Rozdział III. Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym_____________________________________________________ Tabl. 14. Hipoteka _______________________________________________ 146 146 Spis treści Tabl. 15. Zastaw ________________________________________________ Tabl. 16. Przewłaszczenie na zabezpieczenie __________________________ Tabl. 17. Umowa poręczenia ______________________________________ Tabl. 18. Podstawowe cechy odróżniające umowę poręczenia od awalu ____ Rozdział IV. Umowy przenoszące własność rzeczy i praw__________________ Tabl. 19. Umowa dostawy ________________________________________ Tabl. 20. Umowa kontraktacji ______________________________________ Tabl. 21. Podstawowe różnice między umową dostawy a umową kontraktacji__________________________________________________ Tabl. 22. Podstawowe różnice między umową kontraktacji a umową sprzedaży ___________________________________________________ Rozdział V. Umowy o korzystanie z rzeczy i praw_________________________ Tabl. 23. Umowa leasingu _________________________________________ Tabl. 24. Podstawowe różnice między umową leasingu a umową najmu (dzierżawy) __________________________________________________ Tabl. 25. Umowa know-how ________________________________________ Rozdział VI. Umowy pośrednictwa w obrocie gospodarczym_______________ Tabl. 26. Umowa agencyjna ________________________________________ Tabl. 27. Podstawowe różnice między umową agencyjną a umową zlecenia, umową komisu i umową o pracę _________________________________ Tabl. 28. Umowa brokerska (w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego) _ Tabl. 29. Umowa komisu __________________________________________ Tabl. 30. Umowa faktoringowa _____________________________________ Tabl. 31. Umowa forfaitingu ________________________________________ Tabl. 32. Umowa o świadczenie usług brokerskich (w zakresie obrotu papierami wartościowymi) ______________________________________ Rozdział VII. Umowy o współpracę przedsiębiorców (umowy kooperacyjne)_ Tabl. 33. Umowa dealerska ________________________________________ Tabl. 34. Umowa franchisingu ______________________________________ Rozdział VIII. Umowy w zakresie czynności bankowych_ __________________ Tabl. 35. Umowa rachunku bankowego ______________________________ Tabl. 36. Umowa kredytowa _______________________________________ Tabl. 37. Podstawowe cechy odróżniające umowę kredytową od umowy pożyczki ____________________________________________________ Tabl. 38. Umowa gwarancji bankowej ________________________________ Tabl. 39. Podstawowe cechy odróżniające umowę gwarancji bankowej od umowy poręczenia _________________________________________ Rozdział IX. Umowy dotyczące inwestycji budowlanych___________________ Tabl. 40. Umowa o roboty budowlane _______________________________ Tabl. 41. Podstawowe cechy odróżniające umowę o roboty budowlane od umowy o dzieło ___________________________________________ Tabl. 42. Umowa deweloperska ____________________________________ VII 151 156 159 164 165 165 167 170 171 172 172 176 177 179 179 182 183 185 188 191 194 198 198 199 203 203 207 210 210 214 215 215 218 219 VIII Spis treści Rozdział X. Umowy transportowe______________________________________ Tabl. 43. Umowa przewozu _______________________________________ Tabl. 44. Umowa spedycji _________________________________________ Rozdział XI. Umowy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych________________ Tabl. 45. Umowa ubezpieczenia ____________________________________ Rozdział XII. Inne umowy_ ____________________________________________ Tabl. 46. Umowa merchandisingu ____________________________________ Tabl. 47. Umowa sponsoringu_______________________________________ Tabl. 48. Umowa outsourcingu ______________________________________ Indeks rzeczowy_______________________________________________________ 222 222 225 229 229 234 234 235 237 241 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DzUbezpU ____ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. EgzAdmU ____ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst z 2013 r. poz. 950 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619) FBSU ________ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 109) KC __________Kodeks cywilny KM __________ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 758 KPC _________Kodeks postępowania cywilnego KrRejSU ______ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KRO _________Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH _________Kodeks spółek handlowych KWU ________ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. ObrIFinU _____ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) OchrPrNabU __ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) OrdPU _______ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. ze zm.) OchrKonkurU _ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. PrBank _______ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrBud ________ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. PrCzek _______ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrPrzew ______ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrSpółdz ______ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 749 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 184) poz. 1376 ze zm.) poz. 1409 ze zm.) poz. 1173 ze zm.) poz. 1443)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy w obrocie gospodarczym. Teksty. Kazusy. Tablice
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: