Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 013517 8796695 na godz. na dobę w sumie
Umowy w obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
Umowy w obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 933
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-822-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W opracowaniu przedstawiono zarówno cywilistyczne, jak i podatkowe aspekty umów zawieranych w obrocie nieruchomościami. Poszczególne rozdziały poświęcono odrębnym kontraktom, w tym m.in. sprzedaży, zamianie, darowiźnie, najmowi i leasingowi. Omówiono także szczegółowo regulacje związane z procesem inwestycyjnym, w tym umowy deweloperskie i zawierane ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Szczególny walor praktyczny książki uwidacznia się w całościowym ujęciu tematu; obok przybliżania podstaw prawa rzeczowego, analizy stosunków zobowiązaniowych, opracowanie uwzględnia także skutki podatkowe wywierane przez każdą z umów.
Publikacja przydatna jest nie tylko dla inwestorów, pośredników i zarządców nieruchomości. Jasne i kompleksowe omówienie wszystkich aspektów obrotu nieruchomościami powoduje, że z książki może korzystać każdy, kto decyduje się na zakup, sprzedaż albo wynajęcie nieruchomości.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Zygmunt Niewiadomski USTAWA O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM – KOMENTARZ Komentarze Becka Gerard Bieniek, Zenon Marmaj W£ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 5 Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Maciej Tertelis NIERUCHOMOŒCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ UE Nieruchomoœci Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI MIESZKANIOWYMI, wyd. 3 Nieruchomoœci Aleksander Turlej WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – CHARAKTER PRAWNY, PRAWA I OBOWI¥ZKI W£AŒCICIELI, ZARZ¥D NIERUCHOMOŒCI¥ WSPÓLN¥ Nieruchomoœci Maciej Tertelis PIENI¥DZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Pod red. prof. Janusza Strzêpki PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH, wyd. 2 Zarys Prawa www.sklep.beck.pl Redakcja: Dagna Kordyasz ©Wydawnictwo C. H. Beck 2005 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A. ISBN 83-7387-822-X Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Przedmowa do drugiego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Spis treœci Spis treœci Czêœæ I. Podstawowe wiadomoœci Rozdzia³ I. Przedmiot obrotu nieruchomoœciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. W³asnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wspó³w³asnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rzeczy ruchome i nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Nieruchomoœæ gruntowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Po¿ytki z rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Nieruchomoœci rolne. Gospodarstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Ustrój rolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ewidencja gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. U¿ytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Grunt i u¿ytkowanie wieczyste w ustawie o podatku VAT . . . . . . . . . . . 11. Nieruchomoœæ budynkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Nieruchomoœci lokalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Gara¿e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Lokale w spó³dzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Ksiêgi wieczyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Ograniczone prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. Odp³atne ustanowienie u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2. S³u¿ebnoœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3. Droga konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.4. Ograniczone prawa rzeczowe w podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . 17. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2. Rodzaje hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.3. Hipoteka przymusowa w ordynacji podatkowej . . . . . . . . . . . . . . 18. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1. Przeniesienie posiadania a podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Zawieranie umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie czynnoœci cywilnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 5 5 5 7 8 10 11 12 14 15 18 19 20 20 23 25 25 26 26 27 27 27 29 31 33 35 36 36 V Spis treœci 2. Strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zdolnoœæ do czynnoœci prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Maj¹tek ma³oletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Rozporz¹dzenie nieruchomoœci¹ nale¿¹c¹ do ma³¿eñstwa . . . . . . . 2.4. Rozporz¹dzenie nieruchomoœci¹ objêt¹ wspó³w³asnoœci¹ . . . . . . . 2.5. Wspólnicy spó³ki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Formy czynnoœci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Forma pisemna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Jêzyk polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Faktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wady oœwiadczenia woli. Niewa¿noœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Warunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Nominalizm. Zasada walutowoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Niedozwolone klauzule umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Dodatkowe zastrze¿enia umowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Kara umowna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Kara umowna a podatek VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Zadatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Umowne prawo odst¹pienia. Odstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5. Odsetki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Inne œwiadczenie (datio in solutum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nowacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Zawieranie umów przez pe³nomocnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Fiducjarne nabycie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Umowa przedwstêpna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1. Prawomocne orzeczenie s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Umowy przenosz¹ce w³asnoœæ nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. Przetargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Charakter umów przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci . . . . . . . . . . 18. Rozwi¹zanie umowy przenosz¹cej w³asnoœæ nieruchomoœci . . . . . . . . 19. Odst¹pienie od umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Warunki nabywania nieruchomoœci przez cudzoziemców. . . . . . . . . . . 21. Ochrona wierzyciela w razie niewyp³acalnoœci d³u¿nika. . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Podstawowe wiadomoœci o podatkach. Postêpowanie 37 38 39 41 43 44 44 48 48 49 50 51 52 52 53 53 55 55 56 56 57 58 59 60 60 61 62 63 66 67 68 68 71 74 77 85 podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Podstawowe zasady prawa podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Konstrukcja podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Dorêczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Interpretacje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Odpowiedzialnoœæ podatnika za zobowi¹zania podatkowe . . . . . . 1.6. Odpowiedzialnoœæ osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 88 88 90 91 93 98 98 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 VI Spis treœci 3. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4. Amortyzacja podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112 4.1. Œrodki trwa³e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wartoœci niematerialne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 4.3. Ewidencja œrodków trwa³ych i wartoœci niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Podstawa odpisów amortyzacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Metody amortyzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Amortyzacja wartoœci niematerialnych i prawnych . . . . . . . . . . . . 4.7. Amortyzacja obcych œrodków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 118 127 132 132 5. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 144 5.1. Grunt i u¿ytkowanie wieczyste w podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.2. Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 5.3. Zrzeczenie siê nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 6. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 157 8. Postêpowanie podatkowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.1. Przebieg i zasady postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8.2. II instancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Kontrola podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 166 8.4. Czynnoœci sprawdzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Prawo cywilne a prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 168 171 172 173 176 178 178 179 179 180 183 185 189 190 190 9.1. Zasada swobody umów a prawo podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Skutki podatkowe nieuznania umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Pojêcia cywilnoprawne w ustawach podatkowych . . . . . . . . . . . . . 9.4. Pojêcie towaru w ustawie o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Ulgi podatkowe dla przedsiêbiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Koszty transakcji. Podatki i op³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Etapy transakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Kontrahent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Taksy notarialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Op³ata s¹dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Podatek od ustanowienia hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Utrata zaliczek, przedp³at, zadatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Inne obci¹¿enia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Informacje o transakcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêœæ II. Proces inwestycyjny Rozdzia³ V. Umowa deweloperska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Ustanowienie w³asnoœci lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Umowa o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 197 3. Jednostronna czynnoœæ prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4. Zniesienie wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 5. Umowa o budowê lokali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Charakter umowy deweloperskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 VII Spis treœci 5.2. Forma umowy deweloperskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Typowe postanowienia umowy deweloperskiej . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Niedozwolone (abuzywne) klauzule w umowach . . . . . . . . . . . . . . 200 201 207 6. Skutki podatkowe ustanowienia w³asnoœci lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 210 211 212 213 213 214 214 217 218 219 219 220 220 221 222 6.1. Podobieñstwa ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Opodatkowanie VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Sprzeda¿ gara¿y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VI. Umowa ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Lokale w spó³dzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. W³asnoœciowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Charakter w³asnoœciowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przekszta³cenie w odrêbn¹ w³asnoœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Najem mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Lokatorskie prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Przekszta³cenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Odrêbna w³asnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Mieszkania zak³adowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Domy jednorodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Umowa o budowê lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Umowa o budowê i ustanowienie spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Umowy o budowê i ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 224 8. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 228 230 233 238 241 241 242 244 246 247 8.1. Stanowienie praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Status podatkowy lokali spó³dzielczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Czynsze i inne op³aty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Bezumowne korzystanie z lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ VII. Budowa we w³asnym zakresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Inwestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowy kompleksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Umowa o roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Gwarancje zap³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Decyzja o warunkach zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Postêpowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy . . . . . . . . 4.3. Ustalenie warunków zabudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Pozwolenie na budowê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Warunki inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Wniosek o pozwolenie na budowê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Postêpowanie w sprawie pozwolenia na budowê . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Decyzja o pozwoleniu na budowê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowê . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zg³oszenie budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Budowy, gdzie nie wymaga siê pozwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Rozpoczêcie i zakoñczenie budowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 249 250 252 252 256 262 264 267 268 272 272 VIII Spis treœci 276 8.1. Obowi¹zkowa kontrola budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 9. Zmiana sposobu u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 9.1. Zarejestrowanie dzia³alnoœci a zmiana sposobu u¿ytkowania . . . . Rozdzia³ VIII. Podatki zwi¹zane z procesem inwestycyjnym. . . . . . . . . 282 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 2. Budowa i sprzeda¿ obiektów budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 282 295 314 314 324 328 330 331 332 333 336 337 338 346 346 346 348 348 348 349 349 350 352 352 353 353 367 379 383 389 389 389 389 393 394 397 397 398 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 411 2.1. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wydatki inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Odliczanie podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Wspólna budowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rozliczanie kosztów przebudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Ulepszenie œrodka trwa³ego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Rodzaje ulepszeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Ulepszenie a amortyzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Nak³ady na obiekty u¿ywane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Renowacja obiektu zabytkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Remont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Darowizna na cele budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Grupy podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zwolnienia od podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Kwoty wolne od podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Obliczenie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Op³ata skarbowa od zezwoleñ na budowê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Op³ata skarbowa od wniosku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Op³aty skarbowe od czynnoœci urzêdowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Op³ata skarbowa od pozwoleñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Kilka zezwoleñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych . . . . . . . 7.1. Odliczenia od dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Budowa na wynajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Odliczenia od podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Ulga „odsetkowa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Ulga remontowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IX. Umowa sprzeda¿y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Definicja umowy sprzeda¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Cena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wydanie rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Rêkojmia za wady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Sprzeda¿ konsumencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Niektóre rodzaje umów wystêpuj¹ce w obrocie nieruchomoœciami 2.1. Sprzeda¿ nieruchomoœci i lokali mieszkalnych. . . . . . . . . . . . . . . . IX Spis treœci 2.2. Sprzeda¿ maj¹tku firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Przychód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Przew³aszczenie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Dostawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Podatnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Obowi¹zek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. Zwolnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8. Jeden przedmiot umowy – odmienne zasady opodatkowania . . . . . 4.9. Wyw³aszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.10. Rozliczenia przy nabyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. PCC od sprzeda¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Zwolnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Zwrot podatku od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. W³aœciwoœæ organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. PCC kosztem uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 3. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 460 461 462 4. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 464 466 472 474 475 477 484 490 492 493 515 515 519 520 521 523 523 6. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 524 525 525 525 525 526 526 527 531 531 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 532 534 535 536 539 3. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 540 541 541 542 542 6.1. Sprzeda¿ odziedziczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ X. Umowa zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Umowy mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Zamiana a sprzeda¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Zamiana us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zamiana spó³dzielczych lokatorskich praw do lokalu. . . . . . . . . . . 1.6. Zamiana nieruchomoœci pod warunkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Zamiana nieruchomoœci przez cudzoziemca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przychód z zamiany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Zap³ata podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Zwolnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Przychód z dzia³alnoœci gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Sprzeda¿ w celu uzyskania innego lokum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Przychód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Nabycie w drodze zamiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podatek VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zakres opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Spis treœci 4.2. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Obowi¹zek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Stawki i zwolnienia od podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Odliczenie VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Podatnik, p³atnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Zwolnienia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Zwolnienia przedmiotowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. W³aœciwoœæ miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XI. Umowa darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zagadnienia cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojêcie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Darowizna pod warunkiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Darowizna dokonana przez ma³oletniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Darowizna dokonana przez przedsiêbiorstwo pañstwowe . . . . . . . 1.6. Darowizna wzajemna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Umowy mieszane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Odwo³anie darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Alimentacja darczyñcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10. Bezskutecznoœæ darowizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.11. Wspólnoœæ ma³¿eñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.12. Przysporzenia niebêd¹ce darowizn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.13. Darowizna a rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych . . . . . 2. Darowizna na rzecz osoby fizycznej. Skutki podatkowe . . . . . . . . . . . . 2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nabycie przez osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XII. Do¿ywocie. Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Umowa do¿ywocia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Definicja. Forma umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Obci¹¿enia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Podmiot do¿ywocia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zamiana do¿ywocia na rentê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Rozwi¹zanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Bezskutecznoœæ do¿ywocia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.10. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa renty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Definicja. Forma umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 543 544 545 545 545 546 547 548 548 549 550 550 550 553 553 554 555 555 555 556 560 561 563 568 568 569 569 572 612 613 613 618 624 624 624 624 625 625 625 626 626 627 630 631 633 633 XI Spis treœci 2.2. Odp³atnoœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 634 634 636 Rozdzia³ XIII. Inne sposoby nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 1. Wk³ady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 638 1.1. Skutki podatkowe dla spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 1.2. Przychód wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 1.3. Podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przejêcie d³ugu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 642 3. Zniesienie wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 3.1. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 3.2. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zbycie udzia³u w spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 646 4.1. Zbycie udzia³u w przedmiocie nale¿¹cym do spadku . . . . . . . . . . . 647 4.2. Obowi¹zek p³atnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 5. Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci na podstawie 231 KC . . . . . . . 648 6. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 652 7. Dziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 7.1. Pojêcie spadku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 7.2. Zapis i polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Podatek od spadków i darowizn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 664 7.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci w zamian za zaleg³oœci podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIV. Najem. Dzier¿awa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Umowa najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Najem lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Najem nieruchomoœci mieszkaniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa dzier¿awy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Treœæ dzier¿awy. Czas trwania umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozliczenia wynajmuj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Podatki dochodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rycza³t ewidencjonowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Karta podatkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 667 668 668 668 668 674 683 683 685 685 719 724 725 4. Rozliczenia podatkowe najemcy i dzier¿awcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 741 4.1. Podatki dochodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754 4.2. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 5. Podatek od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Relacje w³aœciciela wynajêtej nieruchomoœci i zarz¹dcy. . . . . . . . . . . . 764 7. Umowa najmu a prawo rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765 XII Spis treœci 8. Najem w spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XV. Leasing budynków i gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Charakter umowy leasingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Leasing w podatkach dochodowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rodzaje leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Definicje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Metody amortyzacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Zakoñczenie podstawowego okresu umowy leasingu – leasing operacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Zakoñczenie podstawowego okresu umowy leasingu – leasing finansowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Leasing gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Leasing w podatku VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Odp³atne œwiadczenie us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Obowi¹zek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Leasing bez pobrania nale¿noœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Odliczanie podatku naliczonego przy zakupie rzeczy leasingowanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Sytuacja leasingobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Import us³ugi leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Podatek od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Modernizacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zwrot budowli po zakoñczeniu umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XVI. U¿yczenie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcia cywilnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przychód u¿yczaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Przychód bior¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. U¿yczenie nieruchomoœci spó³ce przez jej wspólnika – wyjaœnienia organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Rozliczenie podatku. Zaliczki na podatek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 802 3. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 765 767 767 768 768 771 771 773 774 776 778 778 779 779 780 780 781 781 781 783 783 784 784 785 785 786 786 790 793 Czêœæ III. Posiadanie nieruchomoœci Rozdzia³ XVII. Podatek od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 807 1. Regulacja prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 2. S³owniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 3. Podatnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 3.1. Wspó³w³asnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Spó³ki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 813 3.3. Nieruchomoœci budynkowe na cudzym gruncie . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . 814 814 816 4.1. Grunty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Budynki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Spis treœci 6.1. Zakup w ci¹gu roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Wybudowanie w ci¹gu roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Wartoœæ czêœci budowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Zwrot leasingowanej budowli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Stawki podatku od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Obowi¹zek podatkowy w podatku od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . 9. Tryb i warunki p³atnoœci podatku od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Podatek od nieruchomoœci dla osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Podatek od nieruchomoœci innych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Zwolnienia od podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Ewidencja podatkowa nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. W³aœciwoœæ rzeczowa i miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Podatek od nieruchomoœci kosztem uzyskania przychodów . . . . . . . . . Rozdzia³ XVIII. Zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zarz¹d w ustawie o w³asnoœci lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zarz¹d jako sposób zarz¹dzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Zarz¹d jako organ wspólnoty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Zarz¹d jako czynnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zarz¹d i zarz¹dzanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Zarz¹dzanie i administrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zarz¹d we wspólnocie mieszkaniowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wspólnota mieszkaniowa a w³aœciciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Nieruchomoœæ wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Obowi¹zki w³aœcicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Lokale u¿ytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Wydatki na remonty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Relacje miêdzy w³aœcicielem lokalu a wspólnot¹ mieszkaniow¹ . . . . . 5.1. Wspólnota mieszkaniowa jako odrêbna jednostka organizacyjna . 5.2. Wspólnota mieszkaniowa jako forma wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . 4.3. Budowle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 5. Wy³¹czenia od podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 6. Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . 821 823 823 823 824 824 825 827 827 828 829 831 832 832 834 834 834 835 837 838 841 842 843 843 844 845 847 849 850 851 6. Relacje miêdzy wspólnot¹ a zarz¹dc¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 855 7. Rozliczenia podatkowe wspólnoty mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . 855 7.1. Podatek od towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 7.2. Podatek dochodowy od osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Rozliczanie zakupu mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 862 8.1. Dostawa wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 8.2. Dostawa energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 8.3. Sposoby rozliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 8.4. Odliczanie podatku naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5. Stawki VAT dla poszczególnych us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 868 8.6. Rozliczanie mediów z najemc¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 9. Rozliczenia podatkowe zarz¹dcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 9.1. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Podatek VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 XIV Spis treœci 10. Relacje zarz¹dcy i wynajmuj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Umowa o zarz¹dzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Zarz¹dca – wystawc¹ faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3. Rozliczenia z zarz¹dc¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.4. Zarz¹dca – najemc¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5. Zarz¹dca masy spadkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Zarz¹d s¹dowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIX. Poœrednictwo w obrocie nieruchomoœciami . . . . . . . . . . 1. Charakter umowy o poœrednictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Treœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Czynnoœci poœrednictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Klauzule abuzywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Odpowiedzialnoœæ cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Umowa na wy³¹cznoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Formy wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Fiducjarne nabycie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 876 877 879 879 879 880 885 885 885 886 887 887 888 889 889 890 5. Opodatkowanie czynnoœci poœrednictwa podatkiem VAT . . . . . . . . . . . 890 890 892 892 894 895 896 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 5.1. Klasyfikacje us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Utrata zwolnienia od podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Zaliczki przed utrat¹ zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Zwolnienie podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Struktura sprzeda¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Sporadyczne transakcje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wstêp Ksi¹¿ka „Umowy w obrocie nieruchomoœciami” omawia zagadnienia prawa cywilnego i prawa podatkowego. Ka¿da umowa poci¹ga za sob¹ bowiem tak¿e skutki podatkowe. Kontrakty zawierane w obrocie nieruchomoœciami to umowy przenosz¹ce w³asnoœæ nieruchomoœci. Do drugiej kategorii umów nale¿¹ umowy oddaj¹ce nie- ruchomoœæ do korzystania innym osobom lub obci¹¿aj¹ce j¹ prawem ustanawia- nym na rzecz innej osoby. I taka te¿ jest systematyka tej ksi¹¿ki. W pierwszej czêœci przedstawiono ogólne wiadomoœci niezbêdne do zrozumie- nia istoty, celu i skutków umów cywilnoprawnych zawieranych w obrocie nieru- chomoœciami. Wyjaœnione s¹ tu podstawowe terminy z zakresu prawa rzeczowe- go i ksi¹g wieczystych. Ka¿da umowa zawieraæ musi niezbêdne elementy wspólne dla wszystkich czynnoœci, takie jak prawid³owe oznaczenie stron, przedmiotu umowy, miejsca wykonania œwiadczenia, ceny lub czynszu. Dlatego wiele miejsca zajmuje omó- wienie przepisów normuj¹cych kwestie zawierania kontraktów. Poniewa¿ wszelkie czynnoœci cywilnoprawne wywo³uj¹ okreœlone skutki po- datkowe, nale¿y tak¿e poznaæ mechanizmy rz¹dz¹ce ka¿dym podatkiem, aby unikn¹æ pu³apek i b³êdów maj¹cych, niestety, ca³kiem wymierny skutek. St¹d te¿ w czêœci pierwszej umieszczony zosta³ rozdzia³ poœwiêcony charakterystyce ka¿- dego podatku oraz postêpowaniu podatkowemu. Nie ka¿dy bowiem uczestnik ob- rotu nieruchomoœciami jest bieg³y w prawie podatkowym. Polecam szczególnie lekturê tego rozdzia³u, poniewa¿ w dalszej czêœci omawiam skutki podatkowe ka¿dej umowy, pos³uguj¹c siê terminologi¹ w³aœnie w nim zawart¹. Czêœæ II ksi¹¿ki zosta³a poœwiêcona procesowi inwestycyjnemu. Omówiono tu zarówno umowy zawierane z podmiotami wyspecjalizowanymi w budowie do- mów (developerzy, spó³dzielnie mieszkaniowe), jak i umowy w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym. Kolejna czêœæ poœwiêcona jest kontraktom przenosz¹cym w³asnoœæ. Przedsta- wiono w niej zarówno umowy spotykane najczêœciej (np. sprzeda¿, darowizna), rzadko jeszcze stosowane w obrocie nieruchomoœciami (np. renta, zbycie spad- ku). Ka¿dej umowie cywilnoprawnej zosta³y przyporz¹dkowane tak¿e skutki po- datkowe, jakie powstaj¹ dla obu jej stron. Do umów, których przedmiotem jest nieruchomoœæ (tak¿e spó³dzielcze prawo do lokalu), nale¿¹ równie¿ takie umowy, jak: najem, dzier¿awa, leasing lub u¿y- czenie. S¹ to umowy nieprzenosz¹ce w³asnoœci. Ich celem jest jednak udostêpnie- nie nieruchomoœci osobie nie bêd¹cej w³aœcicielem – czêsto na bardzo d³ugi czas i w bardzo szerokim zakresie, dlatego te¿ w niniejszym opracowaniu znalaz³o siê omówienie podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z tymi kontraktami. XVII Wstêp Odrêbnie omówiony zosta³ podatek zwi¹zany z posiadaniem nieruchomoœci, tzn. podatek od nieruchomoœci. Dwa rozdzia³y ksi¹¿ki poœwiêcone s¹ nowym profesjom, jakie wykszta³ci³y siê w ci¹gu kilku ostatnich lat – poœrednikom i zarz¹dcom. Nie jest to jednak dog³êbna analiza tych zawodów ani ich uwarunkowañ prawnych, lecz próba przedstawienia problemów podatkowoprawnych wynikaj¹cych z niektórych czynnoœci dokonywanych przez poœredników i zarz¹dców. W ksi¹¿ce uwzglêdniono znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, a w tym nowe definicje przedsiêbiorstwa i gospodarstwa rolnego oraz kwestie od- powiedzialnoœci ich nabywców, a tak¿e znowelizowane przepisy dotycz¹ce pro- kury. Omówiono tak¿e zmienione normy reguluj¹ce umowê przedwstêpn¹, zasa- dy wypowiadania wysokoœci czynszu najmu, a tak¿e nowo dodane przepisy regu- luj¹ce treœæ umowy o roboty budowlane. W ksi¹¿ce uwzglêdniono tak¿e nowelizacjê Prawa budowlanego. Wstêp Stella Brzeszczyñska XVIII Przedmowa do drugiego wydania Drugie wydanie Umów w obrocie nieruchomoœciami objê³o stan prawny na czerwiec 2005 roku. Wprowadzenie nowego podatku VAT, zmiany prawne do- tycz¹ce zarz¹dców i poœredników, a wreszcie dorobek judykatury spowodowa³y koniecznoœæ rozbudowania i uaktualnienia treœci ksi¹¿ki. Przedmowa do drugiego wydania W drugim wydaniu znacznie rozbudowano czêœæ dotycz¹c¹ kwestii podatko- wych, takich jak amortyzacja i postêpowanie podatkowe. Przede wszystkim jed- nak szczegó³owo omówiono nowy podatek VAT, który zdominowa³ problemy ob- rotu nieruchomoœciami w ci¹gu ostatniego roku. Rozdzia³ dotycz¹cy podatków zwi¹zanych z procesem inwestycyjnym zosta³ napisany od nowa. Jest on bardzo rozbudowany w stosunku do pierwszego wyda- nia. Znacznie rozszerzono tak¿e rozdzia³ poœwiêcony sprzeda¿y; jest to wynik no- wej definicji dostawy towaru i odp³atnego œwiadczenia us³ug w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug. Od nowa napisano tak¿e rozdzia³ o najmie i dzier¿awie, szczególnie du¿o miej- sca poœwiêcaj¹c rozliczeniom podatkowym wynajmuj¹cego i najemcy. Dodano tak¿e nowy rozdzia³ poœwiêcony zarz¹dzaniu nieruchomoœci¹. Omó- wiono w nim problematykê prawn¹ i podatkow¹ zwi¹zan¹ z zarz¹dzaniem oraz rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych. Przedmiotem analizy sta³y siê tak¿e relacje miêdzy wspólnot¹, zarz¹dc¹ i w³aœcicielami mieszkañ. Rozdzia³ dotycz¹cy poœredników w obrocie nieruchomoœciami zosta³ rozbudo- wany o kwestie rozliczeñ tych podmiotów w podatku VAT. Stella Brzeszczyñska XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy w obrocie nieruchomościami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: