Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00114 005085 15690293 na godz. na dobę w sumie
Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015 - ebook/pdf
Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 214
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3491-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeżeli w firmie zawierane są pozorne umowy o dzieło, prędzej czy później ZUS wyda decyzję o konieczności ich oskładkowania. Większość zawieranych umów o dzieło jest bowiem w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. ZUS obecnie przy każdej kontroli bardzo skrupulatnie bada te umowy i często wydaje decyzję o ich oskładkowaniu. Umowy o świadczenie usług stanowią bowiem tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Sprawdź zatem, jakie są różnice między umową zlecenia a umową o dzieło. Uniknij sporządzania czasochłonnych korekt do ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jeżeli w firmie zawierane są pozorne umowy o dzieło, ZUS w trakcie kontroli wyda decyzję o konieczności ich oskładkowania. Większość zawieranych umów o dzieło jest bowiem w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Sprawdź zatem, jakie są różnice między umową zlecenia a umową o dzieło. Uniknij sporządzania czasochłonnych korekt do ZUS i do urzędu skarbowego. Skorzystaj z kilkudziesięciu praktycznych zestawień, wzorów umów i list kontrolnych. Przekonaj się, jakie wyroki dotyczące rozliczania umów cywilnoprawnych wydał ostatnio Sąd Najwyższy. Dzięki książce Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 dowiesz się m.in.: • Jak zminimalizować ryzyko, że umowa cywilnoprawna zostanie uznana za umowę o pracę? • Co sprawdza ZUS, a co PIP przy kontrolowaniu umów • Co zrobić, gdy ZUS zakwestionował dzieła, bo powinny być cywilnoprawnych? zleceniami? • Dlaczego warto wprowadzić procedurę wykonania umów zlecenia? Jak rozliczać świadczenia w naturze dla zleceniobiorców? Jak rozliczać podstawę wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy? • • Patroni publikacji AKTUALNOŚCI I PRZYKŁADY ROZLICZEŃ: ZUS • PODATKI • PRAWO PRACY Książka dostępna jako e-book na: ISBN 978-83-269-3491-9 UOB 47 Cena 84 zł brutto U M O W Y Z L E C E N A I . U M O W Y O D Z E Ł O 2 0 1 5 I V a d e m e c u m p ł a t n k a i Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista w zakresie wynagrodzeń, szkoleniowiec Współautorzy: Paulina Rybicka-Telec – tematyka sądowa Sławomir Liżewski – tematyka podatkowa Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor Renata Kajewska Korekta Monika Rychalska Druk Miller Druk Skład i łamanie Triograf, Dariusz Kołacz Projekt graficzny okładki Piotr Fedorczyk Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-3491-9 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” została opracowana we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” chronione jest pra- wem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” oraz w innych dostęp- nych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowa- nie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do kon- kretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wy- dawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wykaz aktów prawnych .................................................................................7 Wstęp ........................................................................................................................8 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa Umowa zlecenia – zalety .....................................................................................11 Odpłatność przy umowie zlecenia .....................................................................14 Odpowiedzialność zleceniobiorcy .....................................................................15 Wypowiedzenie umowy zlecenia .......................................................................16 Cechy charakterystyczne umowy o dzieło .........................................................16 Dodatkowe zapisy w umowie o dzieło ...............................................................19 Prawa autorskie ..................................................................................................19 Odpłatność przy umowie o dzieło ......................................................................19 Odpowiedzialność dziełobiorcy .........................................................................20 Umowa zlecenia a umowa o dzieło – podobieństwa i różnice .........................22 Sąd Najwyższy o umowach o dzieło ...................................................................23 Czas i miejsce wykonywania umowy o dzieło ...................................................30 Rozdział 2. Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną Wysokość kar .......................................................................................................51 Dodatkowe konsekwencje finansowe ................................................................52 Niedozwolone zapisy w umowach .....................................................................52 Korzyści umowy o pracę dla pracownika i pracodawcy ....................................52 Kontrole ZUS a reakcje przedsiębiorców ...........................................................53 Oskładkowanie pozornych umów o dzieło ........................................................54 Orzecznictwo sądowe .........................................................................................55 Usługa to nie dzieło .............................................................................................55 Indywidualny charakter dzieła ...........................................................................56 Możliwość stwierdzenia wad fizycznych ............................................................56 Zapisy w umowach .............................................................................................56 Kontrole ZUS .......................................................................................................57 Wniesienie powództwa przez inspektora pracy ................................................57 Bez przedawnienia .......................................................................................57 Konieczność sporządzenia korekt ......................................................................58 3 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 Rozdział 3. Postępowanie sądowe w przypadku ustalenia istnienia stosunku pracy Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne ..................................................60 Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy ..............................................62 Sąd właściwy dla postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy ..................................................................................................63 Koszty sądowe a koszty procesu ........................................................................64 Koszty sądowe .....................................................................................................65 Koszty zastępstwa procesowego ........................................................................65 Inne postępowania sądowe przeciwko zatrudniającemu ................................66 Postępowanie upominawcze .............................................................................66 Postępowanie uproszczone ................................................................................67 Rozdział 4. Składki i podatek przy umowach cywilnoprawnych Zmiany w oskładkowaniu zleceń .......................................................................69 Zmiany w drukach ZUS .......................................................................................69 Zmiany od 1 stycznia 2016 r. ...............................................................................70 Obowiązkowe ubezpieczenia przy umowach cywilnoprawnych .....................79 Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy ........................................................83 Umowa zlecenia przy zbiegu tytułów do ubezpieczeń .....................................86 Opodatkowanie umów cywilnoprawnych .........................................................87 Naliczanie wynagrodzenia wykonawcy dzieła ..................................................89 Formularze podatkowe składane za zleceniobiorców ....................................101 Deklaracje i informacje podatkowe .................................................................102 Błędne pobranie ryczałtu zamiast zaliczki .......................................................102 Zleceniobiorcy prowadzący działalność gospodarczą ....................................103 Zleceniobiorcy będący menedżerami ..............................................................103 Podatek ryczałtowy 18 ..................................................................................104 Koszty uzyskania przychodów przy umowach o dzieło ...................................104 Rozdział 5. Zasiłki dla zleceniobiorcy Okres zasiłkowy zleceniobiorcy ........................................................................113 Utrata prawa do zasiłku ....................................................................................114 Zasiłek macierzyński – dla zleceniobiorcy .......................................................120 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego ...........................................................121 4 Spis treści Wypłata świadczeń chorobowych ....................................................................121 Wypłata odszkodowania zleceniobiorcy .........................................................122 Rozdział 6. Umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i wy- chowawczym Ubezpieczenia z umowy zlecenia .....................................................................124 Umowa o dzieło bez składek ............................................................................125 Umowa o pracę na ogólnych zasadach ............................................................126 Ustalenie podstawy wymiaru składek .............................................................126 Dokumenty do ZUS ...........................................................................................127 Urlop wychowawczy .........................................................................................127 Ze zlecenia oraz umowy o pracę ubezpieczenia obowiązkowe ......................128 Brak ubezpieczeń z umowy o dzieło ................................................................128 Formularze dla ZUS ...........................................................................................129 Inne formy zarobkowania .................................................................................130 Rozdział 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych Ograniczenia egzekucyjne ................................................................................133 Granice potrąceń ...............................................................................................134 Oświadczenia składane przez zleceniobiorcę .................................................135 Umowy zlecenia zawierane z własnymi pracownikami ..................................136 Rozdział 8. Pytania i odpowiedzi Umowa o dzieło z własnym pracownikiem zapłacona bez składek ZUS – pracodawca opłaca zaległe składki .............................................................138 Jakie konsekwencje finansowe wynikają z uznania zlecenia za pracę nadliczbową ....................................................................................................141 Czy do celów ubezpieczeniowych umowa o dzieło może być rozszerzeniem stosunku pracy ........................................................................143 Jak wypłacić wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, gdy student traci swój uprzywilejowany status .............................................147 Czy w podstawie zasiłkowej pracownika uwzględniamy przychód z umowy zlecenia ............................................................................................154 W jaki sposób skorygować rozliczenie umowy o dzieło jako umowy zlecenia ............................................................................................................162 5 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 Jakie obowiązki dotyczą zatrudniania studentów jako zleceniobiorców ..............................................................................................167 Jakie koszty ponosi zleceniodawca .................................................................173 Zasady oskładkowania umów zlecenia w zależności od tytułu ubezpieczenia .................................................................................................185 Rozdział 9. Druki i formularze Wzór umowy zlecenia ........................................................................................186 Oświadczenie zleceniobiorcy ...........................................................................189 Wzór rachunku do umowy zlecenia .................................................................190 Wzór umowy o dzieło .........................................................................................191 Oświadczenie dziełobiorcy ...............................................................................194 Wzór rachunku do umowy o dzieło: ..................................................................195 Rozdział 9. Pisma urzędowe i przepisy prawne Przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek – wyjaśnienie ZUS ............................................................................................196 Najważniejsze interpretacje ZUS ......................................................................204 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – wyciąg ...............................................................................206 6 Wykaz aktów prawnych • Kodeks pracy (kp) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: • Kodeks cywilny (kc) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) • Kodeks postępowania cywilnego (kpc) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101) • ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie- czeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) • ustawa chorobowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) • ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) • Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko- wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) • ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) • ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) • ustawa wypadkowa – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631) • Kodeks karny – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) • ustawa o kosztach – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.) • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) • ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – ustawa z 27 lipca 2005 r. • – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal- nej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) 7 Wstęp Przy nawiązywaniu współpracy z nową osobą w firmie trzeba podjąć decyzję, na podstawie jakiej umowy ta osoba ma świadczyć pracę. Czasami oznacza to wybór jednej z form zawarcia umowy o pracę, ale często wybór pomiędzy stosunkiem pracy a umowami cywilnoprawnymi. Niekiedy natomiast będzie to decyzja, jaką umowę cywilnoprawną najlepiej w danym przypadku zawrzeć. Jeśli przedsiębiorca nie zdecyduje się na jedną z umów o pracę: umowę na okres próbny, umowę na czas określony, umowę na czas nieokreślony czy też umowę na czas wykonywania określonej pracy, powinien zdecydować się, czy współpraca opierać się będzie na umowie zlecenia czy na umowie o dzieło. Zatrudnianie na podstawie umów o pra- cę odbywa się według przepisów prawa pracy, natomiast inne formy zatrudnienia opierają się na przepisach Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenia to coraz częściej towarzysząca pracodawcom forma zatrudnia- nia. Jest to uzupełnienie możliwości, jakie daje stosunek pracy, gdyż stosunek cywilnoprawny jest bardziej elastyczną formą zatrudnienia. Umowa zlecenia z jednej strony daje zleceniodawcy swobodę wyboru wykonawcy, a z drugiej jego odpowiedzialność kształtuje się na bazie Kodeksu cywilnego. Natomiast pomi- mo okazuje się, że na popularność tych form zatrudnienia wpływa jednak coś innego. W wielu przypadkach najważniejsze są oszczędności, jakie daje umowa cywilnoprawna w  porównaniu z  zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. W przypadku gdy zleceniodawca nie potrzebuje osoby mającej świadczyć pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy – m.in. zgodnie z zasadą podporządkowania i osobistego wykonywania pracy w miejscu i czasie wskaza- nym przez pracodawcę – może zawrzeć umowę zlecenia. Zakres tej umowy może być bardzo szeroki, gdyż przyjmuje się, że taka forma współpracy może być wy- korzystana praktycznie do wykonania każdej czynności prawnej na rzecz zleca- jącego. Cechą rozpoznawalną umowy zlecenia jest staranne działanie. Oznacza to, że zle- ceniobiorca nie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu końcowego, lecz do tego, że będzie on dokładał należytej staranności przy wykonywaniu pracy będącej przedmiotem umowy. Strony umowy zlecenia są równorzędnymi podmio- tami. W praktyce często oznacza to, że zleceniobiorca sam wyznacza sobie godziny, 8 Wstęp dni aktywności, opracowuje system pracy oraz sposób jej wykonywania. Chociaż jest samodzielny, powinien udzielać informacji dającemu zlecenie o  przebiegu prac, a po zakończeniu zlecenia lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy – przedsta- wić zleceniodawcy sprawozdanie (art. 740 kc). Natomiast zleceniodawca powinien udzielać wykonawcy wskazówek niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności, jak również udostępnić pomieszczenia, sprzęt czy materiały, jeśli strony tak się umówiły, by umożliwić wykonanie zleconych czynności. Umowa zlecenia jest najczęściej spotykaną formą świadczenia usług. Wynik pra- cy zleceniobiorcy jest tylko prawdopodobny, a zamierzony efekt może nie zostać osiągnięty. Ryzyko z tym związane, przy zachowaniu należytej staranności ze stro- ny zleceniobiorcy, ponosi zleceniodawca. Równie popularna forma współpracy na gruncie prawa cywilnego to umowa o  dzieło, której celem ma być odpłatne wykonanie określonego przedmiotu (utworu), ale w tym przypadku przedsiębiorcy zależy przede wszystkim na rezul- tacie wykonanej pracy, a nie na samym jej świadczeniu. Charakter umowy o dzie- ło został uregulowany w przepisach ustawy Kodeks cywilny (art. 627–646 Kodek- su cywilnego) i jej najbardziej rozpoznawalną cechą jest rezultat, który w z góry przewidzianej formie ma powstać na zamówienie zlecającego, tak że wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a  zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działanie przyjmującego okre- ślone zamówienie doprowadziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła). Umowa o dzieło, jako umowa rezultatu, a nie starannego działania oznacza, że w wyniku działania przyjmujący zamówienie powinien wykonać okre- śloną rzecz – dzieło. Przy umowie o dzieło nie jest istotne miejsce i czas wykonywa- nia dzieła, przyjmujący zamówienie nie działa pod kierownictwem zamawiającego, co do zasady nie musi też wykonać dzieła osobiście, ale w umowach o dzieło zapis o osobistym wykonaniu dzieła jest powszechnie stosowany. Wykonanie oznaczo- nego dzieła przez konkretną osobę stanowi bowiem pewien proces pracy lub twór- czości o możliwym do określenia momencie początkowym i końcowym, którego celem jest doprowadzenie do efektu (rezultatu) określonego przez strony w mo- mencie zawierania umowy. Rezultat zawsze stanowi zjawisko przyszłe, jest czymś, co w chwili zawarcia umowy o dzieło nie istnieje, lecz ma dopiero powstać w jakiejś określonej przyszłości za pomocą konkretnego wykonawcy. Dlatego nie można ob- 9 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 jąć tą umową czynności zmierzających do osiągnięcia bliżej nieokreślonego rezul- tatu lub po prostu wykonywania określonych czynności. W A Ż N E Umowa o dzieło odznacza się m.in. tym, że wykonawca ma daleko posuniętą swobodę co do sposobu, w jaki będzie postępował w celu uzyskania ustalonego w umowie końcowego efektu. Przedmiotem omawianej umowy powinno być konkretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarówno przedmioty w  postaci materialnej (np. napisanie tekstu utworu, przygotowanie tekstowych i multimedialnych materiałów dziennikarskich na potrzeby serwisów internetowych), jak i w postaci niematerialnej (np. zaśpiewanie piosenki podczas koncertu czy konferencji, wykonanie aranżacji muzycznej danego utworu lub opra- cowanie projektów koncertów muzyki określonego rodzaju). W praktyce często nie z uwagi na charakter samej umowy, ale ze względu na niskie koszty zatrudnienia na podstawie takich umów przedsiębiorcy zawierają umowy o dzieło. Jest to prak- tyka błędna, ponieważ nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie umowy o dzieło i nie każdy rezultat pracy oznacza dzieło. Elżbieta Młynarska-Wełpa 10 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa Umowa zlecenia – zalety Charakter umowy zlecenia został uregulowany w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (art. 734–751 Kodeksu cywilnego) i jej cechą rozpoznawal- ną jest staranne działanie. Oznacza to, że zleceniobiorca nie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego rezultatu końcowego, lecz do tego, że będzie on dokładał należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotowej pracy będącej zleceniem ze strony zamawiającego, które wykona jako zleceniobiorca. Zgodnie z art. 734 kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie – zwany najczę- ściej zleceniobiorcą – zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie – zwanego najczęściej zleceniodawcą. Zgodnie z tym prze- pisem Kodeksu cywilnego zlecenie w ścisłym tego słowa znaczeniu dotyczy tylko czynności prawnych. W praktyce jednak na podstawie art. 750 kc przepisy dotyczą- ce zlecenia stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które są nieure- gulowane innymi przepisami, czyli do wszelkich czynności faktycznych dokonywa- nych na podstawie mów nieobjętych regulacjami prawnymi, czyli do tzw. umów nienazwanych. Umowa zlecenia zazwyczaj przewiduje wynagrodzenie za wykonywane czynności i jest tym samym odpłatna, ale istnieje możliwość wykonywania przedmiotu zlece- nia bez wynagrodzenia, jednak taki zapis musi wynikać wprost z treści umowy i musi być od razu w niej wskazany rodzaj „innej korzyści” dla zleceniobiorcy, gdyż strony nie mogą zmienić charakteru umowy zlecenia z odpłatnej na nieodpłatną w trakcie jej trwania. Niewątpliwie dużą zaletą umowy zlecenia jest elastyczność i swoboda w kształtowaniu warunków współpracy, w tym odpłatności, ale nie można zapomi- nać o tym, że strony umowy zlecenia są równorzędnymi podmiotami. W praktyce często oznacza to, że zleceniobiorca sam wyznacza sobie godziny, dni aktywności, opracowuje system pracy, sposób jej wykonywania, i chociaż jest samodzielny, po- 11 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 winien udzielać informacji dającemu zlecenie o przebiegu prac, a po zakończeniu zlecenia lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy – przedstawić zleceniodawcy spra- wozdanie (art. 740 Kodeksu cywilnego). Z kolei zleceniodawca powinien udzielać wykonawcy wskazówek niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności, jak również udostępnić pomieszczenia, sprzęt czy materiały, jeśli strony tak się umówiły, by umożliwić wykonanie zleconych czynności. Warto pamiętać, że w chwili zawarcia umowy zlecenia zleceniodawca może udzie- lić zleceniobiorcy wskazówek dotyczących sposobu wykonywania zlecenia. Takie wskazówki są wiążące dla zleceniobiorcy, ale może on bez uprzedniej zgody zle- ceniodawcy odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonywania zlecenia, jeżeli nie ma możliwości uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że zleceniodawca w tym konkretnym przypadku, biorąc pod uwa- gę zaistniałe okoliczności, zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o okoliczno- ściach. Zleceniobiorca bowiem kierować się powinien prawdopodobną wolą zle- ceniodawcy, tak by wykonywać zlecenie możliwie najbardziej starannie. W A Ż N E Umowa zlecenia nie wymaga szczególnej formy niezależnie od tego, co jest jej przedmiotem. Taka umowa może więc zostać zawarta w dowol- ny sposób, w tym np. na skutek zgodnych oświadczeń woli stron wyrażonych ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. W przypadku braku spisania ustalonych zasad współpracy w  ramach umowy zlecenia treść praw i  obowiązków stron można wykazać, przykładowo, dowodem z przesłuchania stron czy zeznaniami świadków (np. w razie sporu ze zleceniodawcą). Co prawda umowa zlecenia nie musi dla swej ważności mieć formy pisemnej, ale do celów dowodowych przyj- muje się wyłącznie formę papierową, która pozwala unikać nieporozumień mię- dzy stronami. W  umowach cywilnoprawnych należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę. Treść umowy zlecenia powinna określać m.in.: rodzaj i datę zawar- cia, strony stosunku cywilnoprawnego (chodzi tu np. o imiona i nazwiska, numery dokumentów tożsamości, PESEL, daty urodzenia, adresy zamieszkania, numery wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy numery w  rejestrze przedsię- biorców Krajowego Rejestru Sądowego), datę rozpoczęcia i zakończenia czynności objętych umową, charakterystykę pracy i ewentualne miejsce jej wykonywania, za- kres współpracy między stronami oraz wynagrodzenie. Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiada- jące osobowości prawnej. 12 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy przy typowej umowie zlecenia Obowiązki zleceniodawcy Obowiązki zleceniobiorcy zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę (nie dotyczy to umów zlecenia, które są z góry zawarte jako umowy bezpłatne) zwrócenie wydatków zleceniobiorcy, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia, jeżeli strony wcześniej przewidziały taki zwrot zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu skierowanie na szkolenie bhp, jeśli prze- mawia za tym rodzaj wykonywanej pracy, a także warunki, w jakich ta praca jest świadczona skierowanie na badania wstępne oraz na inne badania profilaktyczne, jeżeli wymaga tego charakter pracy zgłoszenie przyjmującego zlecenie na formu- larzu ZUS ZUA w terminie 7 dni do ubezpie- czeń społecznych i zdrowotnego lub na ZZA (tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od rozwiązania umowy odprowadzanie do ZUS naliczonych składek oraz do urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy wykonanie z należytą starannością umówio- nych czynności na rzecz dającego zlecenie według jego wskazówek stosowanie się do wskazówek zlecenio- dawcy udzielanie zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu procesu realizacji zlecenia (naruszenie tego obowiązku stano- wi nienależyte wykonanie zobowiązania) poinformowanie zleceniodawcy o powierze- niu wykonania zlecenia osobie trzeciej (gdy taką możliwość przewidują postanowienia umowy zlecenia – wynika to ze zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony okolicznościami) przestrzeganie zasad bhp i uczestnicze- nie w szkoleniach, jeśli to jest wymagane z uwagi na charakter pracy wydanie wszystkiego, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zleceniodawcy (np. przekazanie rzeczy, dokumentów wykorzy- stywanych przy wykonywaniu zlecenia) informowanie zleceniodawcy o zmianach danych, które mogą wpływać na status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy informowanie zleceniodawcy o zmianach danych, które mogą wpływać na prawidło- we sporządzenie informacji PIT-11 W celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów zleceniodawca może w umowie zawrzeć dodatkowo zapisy o: ▶ karach umownych za nienależyte wykonanie zlecenia lub wypowiedzenie umo- wy bez ważnych powodów, 13 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 ▶ zobowiązaniu zleceniobiorcy do zachowania w tajemnicy treści podpisanej umo- wy oraz podejmowanych działaniach związanych z wykonywaniem tej umowy, ▶ zakazie konkurencji obejmującym okres, na jaki została zawarta umowa, oraz określony czas po realizacji umowy (w zamian za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej po ustaniu umowy zlecenia zleceniobiorcy należy zapewnić od- szkodowanie, gdyż w przeciwnym razie takie postanowienie może nie wywołać żadnych skutków prawnych). Odpłatność przy umowie zlecenia W przeciwieństwie do umowy o pracę umowa zlecenia może być zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna, w ramach stosunku pracy nie ma możliwości zawarcia bezpłatnej umowy o pracę. W umowach cywilnoprawnych postanowienia w tym zakresie zale- żą od woli stron. Jeżeli strony postanowią, że zlecenie będzie nieodpłatne, to taki zapis powinien znaleźć się w zawieranej umowie zlecenia. W razie braku w umowie ustaleń dotyczących wysokości wynagrodzenia lub/i  obowiązującej stawki zlece- niobiorca ma prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wykonanej pracy. Należy przyjąć, że podstawą do skalkulowania wysokości takiego wynagrodzenia powinno być wyliczenie czasu poświęconego na wykonanie zlecenia z uwzględnieniem kwa- lifikacji zleceniobiorcy i stopnia skomplikowania zleconych czynności. Co do zasady wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umó- wionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określo- nego etapu zlecenia. Często zdarza się, że rozliczenie za wykonaną pracę jest cyklicz- ne – miesięczne. Wówczas rozliczeniu podlega praca wykonana w trakcie miesiąca, za którą wypłacone jest wynagrodzenie. Jeżeli umowa zlecenia jest odpłatna, a takie najczęściej są zawierane, strony po- winny w jej treści precyzyjnie określić wysokość wynagrodzenia, termin i sposób zapłaty. Z reguły koszty związane z wykonywaniem zlecenia ponosi zleceniodaw- ca. W niektórych przypadkach zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wszelkie koszty, które ten poniósł w celu należytego wykonania usługi, wraz z  odsetkami ustawowymi. Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga nakładów finansowych, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu również odpowiedniej zaliczki, co wynika z brzmienia art. 742 i 743 Kodeksu cy- wilnego. 14 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa W razie odpłatnego wykonywania zlecenia przez zleceniodawcę ma on obowiązek wy- płacić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynno- ści. Wynagrodzenie za zlecenie nie musi być określone przez strony wyłącznie w formie pieniężnej. Może mieć również inny charakter, np. barterowy (usługa za usługę). Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wy- konać je bez wynagrodzenia, za realizację zlecenia należy się wynagrodzenie. Odpowiedzialność zleceniobiorcy Zleceniobiorca, co do zasady, ma obowiązek wykonywania umowy osobiście. Może on powierzyć wykonywanie zlecenia osobie trzeciej, jeśli wynika to bezpośrednio z umo- wy lub ze zwyczaju dotyczącego zakresu czynności wg zawartej umowy zlecenia albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności, np. przez niezdolność do pracy spowo- dowaną chorobą. W każdym przypadku powierzenia wykonywania czynności zastępcy zleceniobiorca powinien jednak niezwłocznie zawiadomić zleceniodawcę o osobie i jej danych (np. miejscu zamieszkania), tak by zleceniodawca znał dane zastępcy. W odniesieniu do umowy zlecenia można mówić o odpowiedzialności odszko- dowawczej za wyrządzenie szkody wskutek popełnienia czynu niedozwolonego lub niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania przez zlecenio- biorcę (tzw. odpowiedzialność kontraktowa). Przepisy prawa cywilnego jasno precyzują, że ten, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek ją naprawić. Jeśli zleceniobiorca dopuści się czynu niedozwolonego (np. posłuży się sfałszowanymi dokumentami), przez co zleceniodawca poniesie szkodę, ma prawo domagać się od zleceniobiorcy stosownej rekompensaty na drodze są- dowej. W tym przypadku dający zlecenie musi udowodnić winę zleceniobiorcy. Aby można było przesądzać o odpowiedzialności zleceniobiorcy, musi powstać szkoda oraz zaistnieć związek przyczynowy między niewykonaniem lub niena- leżytym wykonaniem zobowiązania a  szkodą. Zleceniodawca nie musi jednak w  kontekście tej odpowiedzialności udowadniać winy przyjmującego zlecenie. W takim przypadku mamy do czynienia z domniemaniem winy, co przejawia się tym, że w razie wystąpienia szkody przyjmuje się, że doszło do niej wskutek za- niedbań i zaniechań zleceniobiorcy. To przyjmujący zlecenie musi wykazać, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które on nie odpowiada. Szkoda i obo- wiązek jej naprawienia mogą wystąpić także wskutek wypowiedzenia umowy zle- cenia bez ważnego powodu. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno wypowiedze- nia złożonego przez zleceniodawcę, jak i przez przyjmującego zlecenie. Pojęcie 15 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 szkody obejmuje zarówno stratę, jak i utracone korzyści. Przy ogólnych zasadach odpowiedzialności wysokość szkody musi wykazać zleceniodawca. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia może na- stąpić przez zapłatę określonej sumy (kary umownej) należnej bez względu na wysokość szkody. Takie rozwiązanie powinno być wyraźnie przewidziane w tre- ści umowy zlecenia. Zleceniobiorca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonał zobowiązanie albo że niewykonanie lub nienależyte wyko- nanie zobowiązania nastąpiło nie z jego winy. Winą przyjmującego zlecenie jest zarówno zamiar niewywiązania się ze zobowiązania, jak i nieumyślne niedocho- wanie należytej staranności przy jego wykonywaniu. W przypadku powierzenia wykonania czynności zlecenia zastępcy zleceniobiorca odpowiada tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy, natomiast za- stępca jest odpowiedzialny za staranne wykonanie zlecenia także względem zlece- niodawcy. Wypowiedzenie umowy zlecenia Umowa zlecenia może być wypowiedziana w każdym czasie zarówno przez zlece- niodawcę, jak i zleceniobiorcę. Strony mogą również określić w treści umowy okres wypowiedzenia (mają tu pełną dowolność) oraz sposób wypowiedzenia (np. na piśmie pod rygorem nieważności). Strony umowy zlecenia mogą więc określić w umowie terminy i sposoby wypowie- dzenia i przez to zrzec się możliwości wypowiedzenia zlecenia w każdym czasie. W przypadku umowy zlecenia z upływem 2 lat przedawniają się: ▶ roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wy- datków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsię- biorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; ▶ roszczenia z  tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo oso- bom utrzymującym zakłady przeznaczone na ten cel. Cechy charakterystyczne umowy o dzieło Umowa o dzieło, podobnie jak zlecenia, jest umową nazwaną, uregulowaną w Ko- deksie cywilnym (art. 627–646). Umowę o dzieło zdefiniowano w art. 627 Kodeksu cywilnego jako zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła za wynagrodze- 16 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa niem zależnym od wartości dzieła (art. 628 § 1, art. 629, art. 632 Kodeksu cywil- nego). W literaturze definiuje się ją jako umowę o świadczenie usług, konsensual- ną, wzajemną, w której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości indywidualnie oznaczonego, samoistnego, obiektywnie możliwego, a subiektywnie pewnego rezultatu pracy ludzkiej o charakterze materialnym lub niematerialnym. Porównanie elementów konstrukcyjnych tej umowy z cechami in- nych umów o świadczenie usług ujawnia – jako pierwszoplanowe – zobowiązanie wykonawcy umowy o dzieło nie do samego działania, lecz do uzyskania dzieła jako oznaczonego rezultatu działania. Starania przyjmującego zamówienie na podstawie umowy o dzieło mają tylko takie znaczenie, że prowadzą do konkretnego, indywidualnie oznaczonego jej rezultatu jako dzieła (art. 628 § 1 i art. 629, art. 632 Kodeksu cywilnego), a nie do wykonywania czynności jako takich. W art. 627 Kodeksu cywilnego nie zde- finiowano, co to jest dzieło i jakie mamy rodzaje dzieła, ustawodawca wskazuje jedynie, że wykonanie dzieła stanowi przedmiot zobowiązania wykonawcy, za które przysługuje wynagrodzenie jako wzajemne świadczenie zamawiającego. Przyjmuje się, że o określeniu rezultatu właściwego umowie o dzieło decyduje wymaganie, by dzieło miało charakter samoistny względem twórcy, tzn. by po- zostawało niezależne od dalszego działania twórcy. W A Ż N E Umowa o dzieło może być zawierana między osobami fizyczny- mi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobo- wości prawnej. Przedmiotem omawianej umowy powinno być konkretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące za- równo przedmioty w postaci materialnej (np. napisanie tekstu utworu, przygo- towania tekstowych i multimedialnych materiałów dziennikarskich na potrze- by serwisów internetowych), jak i  w  postaci niematerialnej (np. zaśpiewanie piosenki podczas koncertu czy konferencji, wykonanie aranżacji muzycznej da- nego utworu lub opracowanie projektów koncertów muzyki określonego rodza- ju). W literaturze coraz więcej głosów pojawia się za tym, że utwór o charakterze niematerialnym – nieucieleśnionym – nie może stanowić przedmiotu umowy o dzieło. Zarówno zamawiający dzieło, jak i jego wykonawca mają wzajemne obowiązki – wymieniamy je na kolejnej stronie. 17 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 Porównanie obowiązków zamawiającego i wykonawcy dzieła Obowiązki zamawiającego dzieło Obowiązki wykonawcy dzieła zapłata wynagrodzenia za stworzone dzieło, po jego przyjęciu zgodnie z ustalonym terminem współdziałanie z wykonawcą w zakresie wykonania dzieła i przekazanie wykonawcy wskazówek dotyczących zamówionego dzieła, mających na celu osiągnięcie takiego rezultatu, jaki był zamierzony dostarczenie wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania dzieła najwyższej jakości zgodnie z umową, by nie wpływały one na ewentualne wady dzieła, o ile to wynika z ustaleń umownych udostępnienie wykonawcy dzieła pomiesz- czeń, sprzętu czy narzędzi niezbędnych do prawidłowego wykonania efektu, który jest przedmiotem umowy odebranie wykonanego dzieła zgodnie z ustalonym harmonogramem poprawne naliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za wykonane dzieło, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących wysokości 50 kosztów uzyskania przy- chodu ewentualne pobranie składek na ubezpie- czenie społeczne i zdrowotne, jeśli umowa o dzieło została zawarta z osobą będącą pracownikiem zamawiającego wykonanie oznaczonego dzieła – często ma- jącego indywidualny charakter czegoś, co powstało, a czego nie było przed zawarciem tej konkretnej umowy o dzieło osobiste wykonanie dzieła, jeśli wywiązanie się z umowy zależy od osobistych przymio- tów lub kwalifikacji wykonawcy właściwe użycie do wykonania dzieła mate- riałów dostarczonych przez zamawiającego i zwrot ich części w przypadku niezużycia w całości lub wykonanie dzieła z własnych materiałów, zgodnie z ustaleniem umownym informowanie zamawiającego o okoliczno- ściach mogących przeszkodzić prawidłowe- mu wykonaniu dzieła, wyjaśnianie ewentu- alnych wątpliwości co do „kształtu” dzieła oczekiwanego przez zamawiającego, jeśli przekazane wskazówki są niejednoznaczne niezwłoczne zawiadomienie zamawiającego o tym, że dostarczony przez niego materiał nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła terminowe zrealizowanie dzieła, rezultat powinien odpowiadać przekazanym przez zamawiającego założeniom i „pojawić się” w oczekiwanym przez zamawiającego terminie niezwłoczne zawiadomienie zamawiające- go o tym, że pojawiły się nadzwyczajne okoliczności mające wpływ na ewentualne terminowe wykonanie dzieła Tak samo jak w przypadku zlecenia, przepisy nie zastrzegają dla ważności umo- wy o dzieło żadnej konkretnej formy. Może ona być zawarta ustnie, pisemnie lub 18 Rozdział 1. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – różnice i podobieństwa w sposób dorozumiany. Przyjmuje się jednak formę pisemną, na potrzeby dowodo- we i treść zawieranej umowy o dzieło powinna zawierać m.in.: rodzaj i datę zawar- cia, strony stosunku cywilnoprawnego, datę jej rozpoczęcia i zakończenia, przed- miot umowy i miejsce wykonywania dzieła (opis przedmiotu umowy powinien być sprecyzowany przez odwołanie się np. do wzoru, rysunku, szkicu sporządzonego z użyciem jednostek miar itp.), kto dostarcza materiały oraz narzędzia potrzebne do wykonania dzieła oraz wynagrodzenie i termin jego płatności. Dodatkowe zapisy w umowie o dzieło W celu odpowiedniego zabezpieczenia swoich interesów strony mogą w umowie o dzieło zawrzeć dodatkowo zapisy o: ▶ karach umownych za nienależyte wykonanie dzieła lub odstąpienie od umowy bez ważnych powodów, ▶ możliwości dochodzenia od wykonawcy, niezależnie od kar umownych, od- szkodowania na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej, ▶ rękojmi za ewentualne wady dzieła, ▶ tzw. umownym prawie odstąpienia, polegającym na przewidzeniu możliwości wycofania się uprawnionej strony z umowy, w razie gdy ze względu na określo- ne okoliczności dalsze trwanie i realizacja umowy przestały odpowiadać intere- som strony. Prawa autorskie Jeśli przedmiot umowy o dzieło nosi cechy utworu w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wówczas umowa powinna re- gulować kwestię przeniesienia własności stworzonego przez przyjmującego zamó- wienie oraz kwestię przeniesienia autorskich praw majątkowych do takiego dzieła (zob. str. 104–111). Odpłatność przy umowie o dzieło W umowie o dzieło strony mogą określić wynagrodzenie w sposób kosztorysowy – na podstawie planowych prac i przewidywanych kosztów materiałów (z poda- niem cen jednostkowych) lub ryczałtowy – w kwocie podanej z góry. Jeżeli strony nie ustaliły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, wówczas należy odwołać się do zwykłych stawek rynkowych za wykonanie dzieła 19 Umowy zlecenia. Umowy o dzieło 2015 takiego samego lub podobnego rodzaju albo wcześniejszych umów tego samego rodzaju zawieranych przez strony na wykonanie takiego samego lub podobnego dzieła. Jeśli w szczególnych przypadkach nie da się ustalić wynagrodzenia w omawiany sposób, wynagrodzenie przysługuje w wysokości odpowiadającej uzasadnionemu nakładowi pracy wykonawcy dzieła. W sytuacji gdy dzieło ma być oddawane etapa- mi i wynagrodzenie zostało skalkulowane za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wykonawcy należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła zamawiającemu. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał prze- szkód z  przyczyn dotyczących zamawiającego. Za takie przyczyny należy uznać wszelkie przeszkody leżące po stronie zamawiającego, choćby niezawinione, które spowodowały niewykonanie dzieła. Odpowiedzialność dziełobiorcy Przyjmuje się, że dziełobiorca powinien umowę wykonywać osobiście, co nie wynika bezpośrednio z Kodeksu cywilnego, tylko z praktyki. I chociaż taki obowiązek nie wyni- ka z przepisów, strony często zawierają go w samej treści umowy o dzieło. W przypadku gdy wykonanie umowy zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, w razie jego śmierci następuje rozwiązanie umowy o dzieło (art. 645 kc). Umowa o dzie- ło powinna określać termin wykonania dzieła. Na podstawie art. 635 kc jeżeli przyjmu- jący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak bardzo, że nie jest prawdopodobne dotrzymanie umówionego terminu, zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu wykonania dzieła. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt IV CSK 182/11, OSNC 2012/7–8/90) uznał, że na podstawie art. 635 kc dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umo- wy o dzieło także po upływie terminu wykonania dzieła. W umowie strony mogą określić kary umowne, np. za opóźnienie w oddaniu dzieła i na wypadek odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy przez zamawiającego kształtuje między stronami nowy stan prawny w ten sposób, że łącząca je umo- wa przestaje obowiązywać. Umowa wygasa ze skutkiem ex tunc, a w konsekwencji żadna ze stron po wygaśnięciu umowy na skutek odstąpienia nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w umowie. Strony mogą dochodzić wzajemnie jedynie roszczeń określonych w art. 494 kc. W razie umownego prawa do odstąpienia stro- ny mogą odmiennie określić jego skutki. Artykuł 635 kc, jako przepis szczególny 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: