Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 012568 16997975 na godz. na dobę w sumie
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408363 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W wyniku zmian w zakresie umów zlecenia, które wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Będzie ona corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto (będzie powiększona o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.). Ponadto, w nowelizacji rozszerzono zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. PIP ma kontrolować, czy podmiot kontrolowany wypłacił minimalną stawkę godzinową zleceniobiorcy. Inspekcja będzie mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości. Przewidziano też sankcje za naruszenie przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Podmiot wypłacający należne wygrodzenie w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Z publikacja Czytelnicy dowiedzą się m.in.:

· Jak ustalać minimalne stawki godzinowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

· W jaki sposób potwierdzać godziny pracy zleceniobiorców

· Jakie sankcje grożą w przypadku niestosowania minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców

Na jakich zasadach inspektorzy pracy będą mogli kontrolować zatrudnienie na umowy cywilnoprawne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

rozdział i. UmoWa zlecenia – czy Warto ją jeSzcze zaWierać Od 1 stycznia 2017 r . zmienią się zasady wynagradzania osób zatrudnionych na umowę zlecenia . Wpro- wadzona zostanie stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia, jakie trzeba będzie zapewnić zlece- niobiorcom . Wyniesie ona 13 zł na godzinę pod warunkiem, że minimalne wynagrodzenie dla pracowni- ków w 2017 r . zostanie ustalone na poziomie 2000 zł . Pomimo wprowadzenia tych niekorzystnych zmian w przypadku zleceń, zawieranie umów cywilnopraw- nych, w tym także umów zlecenia, nadal będzie warte rozważenia . Zatrudnionym na umowy cywilnopraw- ne nie przysługują bowiem uprawnienia pracownicze, takie jak np . urlop wypoczynkowy czy prawo do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych . W przypadku umów o dzieło, jeżeli nie są one zawierane z własnym pracownikiem, nie trzeba opłacać składek ZUS . Przedsiębiorca będzie musiał jednak rozwa- żyć, czy bardziej opłacalne nie okaże zawarcie innej umowy cywilnoprawnej niż umowa zlecenia . Umowa zlecenia podlega przepisom Kodeksu cywilnego . Polega ona na tym, że przyjmujący zlecenie, tj . zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, tj . zleceniodawcy (art . 734 § 1 Kodeksu cywilnego) . Czynnością prawną jest np . zawarcie umowy bądź reprezentowanie zleceniodawcy przed organami sądowymi lub administracyjnymi . Mimo że definicja umowy zlecenia nie obejmuje zleceń dotyczących wykonywania faktycznych czynno- ści, to w praktyce tę umowę często stosuje się także w odniesieniu do takich właśnie czynności, polega- jących np . na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, roznoszeniu ulotek czy testowaniu określonego pro- gramu komputerowego . Przepisy dotyczące umów zlecenia stosujemy bowiem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami (art . 750 Kodeksu cywilnego) . PRZyKład Spółka z o .o . zamierza zatrudnić hostessy na targach wędliniarskich, które organizuje . Ich zadaniem będzie zachęcanie klientów do degustacji produktów firmy . Hostessy będą zatrudnione w celu zwięk- szenia sprzedaży i poprawy wizerunku produktów firmy . Jednak nie będą rozliczane z tego, czy i w ja- kiej ilości produkty firmy zostaną sprzedane . W przedstawionej sytuacji nie można również określić, że rezultat pracy hostess będzie mierzony jakimkolwiek wymiernym efektem w postaci np . liczby złożo- nych zamówień przez klientów, którym hostessy prezentowały produkty firmy . Dlatego hostessy mogą być zatrudnione na umowę zlecenia . Przykład Przedmiotem umowy cywilnoprawnej ma być wykonanie półek dla firmy X . Jeżeli półki będą wyko- nywane przy użyciu narzędzi należących do wykonawcy, u niego w domu, na podstawie jego wła- snych projektów, to wówczas właściwe będzie podpisanie z nim umowy o dzieło . Natomiast gdy półki będą wykonywane w siedzibie firmy X, zgodnie z projektem przygotowanym przez tę firmę, przy zastosowaniu materiałów przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy ich wykonywaniu będą pomagały inne osoby wskazane przez firmę X, to z taką osobą będzie można podpisać umo- wę zlecenia . Umowa zlecenia, wskutek której dochodzi do nawiązania między jej stronami stosunku cywilno- prawnego, jest umową starannego działania . Sformułowanie „umowa starannego działania” oznacza w tym przypadku, że o wywiązaniu się z umowy nie decyduje jej efekt, ale odpowiednie wykonywanie czynności oraz dołożenie należytej staranności w realizowaniu określonych działań (np . adwokat zo- bowiązuje się do starannego prowadzenia sprawy swojego klienta, ale nie zobowiązuje się do jej wygrania) . 8 umoWyzleceNiaiiNNeumoWy... rozdziałi.umoWazleceNia–czyWartoJąJeszczezaWierać 1. obowiązki stron umowy zlecenia Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niepo- siadające osobowości prawnej . Obowiązki stron umowy zlecenia kształtują się w ten sposób, że zleceniobiorca powinien przede wszyst- kim podejmować działania, które pozwolą mu na jak najlepsze wykonywanie zleconych mu prac . Powinien przy tym kierować się wskazówkami otrzymanymi od zleceniodawcy . Może jednak odstąpić od wskazanego przez zleceniodawcę sposobu wykonania zlecenia, bez jego wcześniejszej zgody, w sytuacji gdy nie może uzyskać takiej zgody, a przypuszcza (i to przypuszczenie jest uzasadnione), że zleceniodawca, wiedząc o istniejącym stanie rzeczy, zgodziłby się na zmianę (art . 737 Kodeksu cywilnego) . Taka zmiana może doty- czyć jedynie sposobu wykonania czynności objętej umową zlecenia, nie zaś samej czynności . Zleceniobiorca ma ponadto obowiązek wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zle- ceniodawcy, nawet we własnym imieniu. Ponadto nie wolno mu używać na własne potrzeby rzeczy i pie- niędzy zleceniodawcy . Jest też zobowiązany zapłacić zleceniodawcy odsetki ustawowe od środków pie- niężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia . Zleceniobiorca powinien udzielać zlecającemu potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wy- konaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie (art . 740 Kodeksu cywilnego) . Wystarczające będzie w tym przypadku udzielenie informacji na wezwanie zleceniodawcy oraz zawiadomienie go o wykonaniu prac lub o niemożności ich wykonania . Z kolei sprawozdanie powin- no zawierać niezbędne informacje o przebiegu sprawy oraz zestawienie wszelkich wydatków i przy- chodów łącznie z dokumentami (np. rachunki, faktury). Zleceniobiorca może również, zgodnie z zasadą swobody umów, zobowiązać się wobec zleceniodaw- cy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2003 r ., III CKN 579/01, OSNC 2004/10/167) . Nie ma przeszkód, aby zakaz konkurencji do- tyczył też okresu po zakończeniu umowy zlecenia . Jednak zawarcie umowy o zakazie konkurencji na okres po rozwiązaniu umowy zlecenia z osobą fizyczną nie może być nieodpłatne . Inaczej jest w przypad- ku przedsiębiorców, gdzie nie jest wykluczone zawarcie bezpłatnej umowy o zakazie konkurencji na okres po zakończeniu współpracy (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r ., V CSK 30/13) . UWaGa! zleceniodawca może podpisać ze zleceniobiorcą umowę o zakazie konkuren- cji zarówno na czas trwania umowy zlecenia, jak i po jej zakończeniu. Jeżeli osoba, która zawodowo zajmuje się załatwianiem czynności dla innych, nie chce przyjąć zlece- nia, powinna zawiadomić o tym dającego zlecenie . To samo powinna zrobić osoba, która dającemu zle- cenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju . Z kolei podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapewnienie zleceniobiorcy możliwości wyko- nania zlecenia, poprzez np . udostępnienie mu potrzebnych określonych w umowie informacji czy rzeczy, a także zapłata wynagrodzenia w przypadku odpłatności zlecenia . Od 1 stycznia 2017 r . zleceniodawca będzie musiał zapewnić zleceniobiorcom minimalne wynagrodzenie za pracę . Minimalna stawka godzino- wa została zagwarantowana bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia w umowie zlecenia (wg stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej) . Więcej na ten temat piszemy na str . 22 . Obo- wiązkiem zleceniodawcy jest także zwrot wykonującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z ustawowymi odsetkami . Powinien też zwolnić zleceniobiorcę ze zobowiązań, które ten zaciągnął w imieniu własnym, by wykonać zlecenie . Do jego obowiązków należy ponadto udzielenie zleceniobiorcy odpowiedniej zaliczki w sytuacji, gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków i zleceniobiorca tego zażądał (art . 743 Kodeksu cywilnego) . UWaGa! jeżeli wykonanie zlecenia wymaga zaliczki i zleceniobiorca jej zażąda, zlece- niodawca powinien udzielić jej zleceniobiorcy. Ponadto zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia zleceniobiorcom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jeżeli wykonują pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez przedsiębior- WWW.iNfor.pl 9 umoWyzleceNiaiiNNeumoWycyWilNopraWNeod1styczNia2017r. cę (art . 304 § 1 Kodeksu pracy) . Zleceniodawca ma zatem obowiązek ochrony życia i zdrowia zlecenio- biorców zagrożonych w procesie pracy, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki osobom świadczącym pracę w ramach zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia . Nie oznacza to, że osoba zatrudniona w ramach umowy zle- cenia musi być np . w każdym przypadku kierowana na badania lekarskie . Wskazane jest natomiast odby- cie przez nią szkolenia bhp . Ze względu na brak wyraźnego nakazu ustawodawcy kierowania osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia na badania lekarskie, pracodawca może we własnym zakresie zdecydować, czy rodzaj wykonywanych przez nie czynności i stopień zagrożeń związanych z warunkami wykonywania tych czynności wskazywałby na celowość dopuszczania do pracy wyłącznie osób cieszących się odpo- wiednim stanem zdrowia. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 września 1974 r . (II CR 493/74, niepubl .), stwierdzając, że pracodawca może, ale nie musi wymagać w stosunku do tych osób poddania się badaniom lekarskim . Przykład Pracodawca doraźnie zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia do prac porządkowych (do sprzą- tania hal, innych powierzchni itp .) . Osoby te przychodzą do pracy kilka razy w miesiącu, w zależności od potrzeb zakładu pracy . W tej sytuacji pracodawca nie musi wymagać od wskazanych osób aktual- nych badań lekarskich ze względu na niskie ryzyko czynników szkodliwych dla zdrowia, a także doraź- ny charakter wykonywanych czynności na terenie jego zakładu pracy . Może zdecydować jedynie o przeprowadzeniu szkolenia bhp . Przykład Pracodawca zatrudnił na okres wakacyjny w ramach umów zlecenia osoby do pomocy w laboratorium chemicznym . Osoby te przychodzą do pracy średnio 20 godzin tygodniowo, w zależności od bieżących potrzeb . W tej sytuacji, ze względu na zagrożenie czynnikami uciążliwymi i szkodliwymi dla zdrowia, pracodawca mógł zażądać przedłożenia przez nie aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy na tego rodzaju stanowisku . Pracodawca nie musi przy tym pokrywać kosztów tych badań, jeże- li w umowie zlecenia będzie zapis, że badania lekarskie odbywają się na koszt zleceniobiorcy . Pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów badań lekarskich jedynie w przypadku pracowników (art . 229 § 6 Kodeksu pracy) . Nie ma takiego obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia . Jednak część ekspertów prawa pracy uważa, że skoro na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zapew- nienia zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to również musi on pokryć koszty badań lekar- skich . Najlepiej kwestię tę ustalić w umowie cywilnoprawnej . Nie ma przeszkód, aby w takiej umowie za- znaczono, że koszty badań lekarskich pokrywa przedsiębiorca, przy czym można również ustalić, że koszty te w całości ponosi zleceniobiorca . Jeżeli charakter pracy zleceniobiorcy tego wymaga, zleceniodawca powinien mu zapewnić również inne świadczenia bhp, np. odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne. Natomiast zleceniodawca nie musi zapewniać zleceniobiorcom innych świadczeń pracowniczych niż związane z bhp . Zatem w przypadku zleceniobiorców zleceniodawca nie musi: ■■ udzielać im urlopu wypoczynkowego, ■■ przestrzegać okresów odpoczynków dobowych i tygodniowych oraz innych przepisów o czasie pracy, ■■ zapewniać świadczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ■■ stosować przepisów dotyczących ochrony przed zwolnieniem z pracy, ■■ zapewniać dodatkowych świadczeń pracowniczych, takich jak np .: nagrody jubileuszowe, dodatki sta- żowe, odprawy emerytalno-rentowe, odprawy z tytułu zwolnienia z pracy, ■■ stosować sformalizowanych procedur dotyczących rozwiązania umowy o pracę (podawanie przyczyny wypowiedzenia, przeprowadzanie konsultacji związkowej, przestrzeganie ustawowych okresów wypo- wiedzenia) . 10 umoWyzleceNiaiiNNeumoWy...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: