Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00546 010281 10709867 na godz. na dobę w sumie
Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - ebook/pdf
Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 455
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4654-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie instytucji ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w polskiej literaturze prawniczej. Bez wątpienia novum w polskiej literaturze prawniczej stanowi analiza tej problematyki oraz często spornych w doktrynie zagadnień zarówno w płaszczyźnie prawa materialnego, jak i procesowego na szczeblu polskim i unijnym. Doktryna zarówno polska, jak i zagraniczna dotycząca prawa wzorów przemysłowych koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach prawa materialnego dotyczącego głównie pojęcia wzoru przemysłowego, jak również przesłanek jego zdolności rejestracyjnej. Dostrzeżono lukę w literaturze prawniczej, zwłaszcza w obszarze zagadnień związanych z postępowaniem w sprawach unieważnienia i wygaśnięcia prawa przed Urzędem Patentowym RP, przed sądami administracyjnymi oraz przed organami stosującymi prawo unijne. Podjęcie tej niezwykle istotnej problematyki w sferze stosowania prawa dało asumpt do sformułowania uwag krytycznych i wniosków de lege lata oraz de lege ferenda dotyczących obowiązującego ustawodawstwa polskiego.

Celem pracy jest analiza instytucji unieważnienia i wygaśnięcia prawa z rejestracji wzorów przemysłowych w prawie polskim i unijnym. Rozważania poczynione w pracy zarówno w aspekcie prawa materialnego, jak i procesowego, zostały oparte na bogatym dorobku sądownictwa administracyjnego, tj. praktyki orzeczniczej WSA w Warszawie, NSA oraz praktyki orzeczniczej Wydziału Unieważnień i Izby Odwoławczej OHIM, Sądu UE oraz Trybunału Sprawiedliwości. Dokonano również oceny harmonizacji polskiego prawa wzorów przemysłowych z rozwiązaniami przyjętymi przez prawodawcę unijnego w dyrektywie Nr 98/71.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA  SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ • UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4653-3 ISBN e-book 978-83-255-4654-0 Spis treści Wykaz skrótów.......................................................................................................................... XI Inne źródła.................................................................................................................................. XV Wprowadzenie.......................................................................................................................... XIX Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..............................................................................................................1 §.1..Prawa.na.dobrach.niematerialnych.w.ujęciu.historycznym....................1 §.2..Własność.przemysłowa.a.własność.intelektualna.......................................6 §.3..Charakter.i.treść.praw.własności.przemysłowej..........................................8 §.4..Uwagi.ogólne.dotyczące.ustania.praw.wyłącznych.do.dóbr. własności.przemysłowej...................................................................................... . I... Przyczyny.ustania.prawa.podmiotowego......................................... . II... Ustanie.praw.wyłącznych.do.dóbr.własności.przemysłowej.... §.5..Unieważnienie.praw.wyłącznych.do.dóbr.własności.przemysłowej... §.6..Wygaśnięcie.praw.wyłącznych.do.dóbr.własności.przemysłowej........ . I... Uwagi.ogólne.dotyczące.wygaśnięcia.praw.podmiotowych. w.prawie.cywilnym................................................................................... . II... Przyczyny.wygaśnięcia.praw.wyłącznych.do.dóbr.własności. przemysłowej................................................................................................ §.7..Przesłanki.ustania.prawa.z.rejestracji.wzoru.przemysłowego............... §.8..Unieważnienie.prawa.z.rejestracji.wzoru.przemysłowego..................... . I... Wątpliwości.terminologiczne................................................................ . II... Unieważnienie.prawa.z.rejestracji.wzoru.przemysłowego. czy.stwierdzenie.nieważności.decyzji.o.udzieleniu.prawa. wyłącznego.................................................................................................... .III... Sankcja.nieważności.wadliwej.decyzji.administracyjnej. o.udzieleniu.prawa.wyłącznego.a.sankcja.nieważności. w.prawie.cywilnym................................................................................... .IV... Odesłanie.do.przepisów.regulujących.prawo.patentowe. w.zakresie.unieważnienia.i.wygaśnięcia.prawa.z.rejestracji. wzoru.przemysłowego.............................................................................. §.9..Przyczyny.unieważnienia.prawa.z.rejestracji.wzoru. przemysłowego....................................................................................................... . I... Klasyfikacja.przesłanek.unieważnienia.prawa.w.poglądach. przedstawicieli.polskiej.doktryny........................................................ II...Podstawy.unieważnienia.wzoru.wspólnotowego.............................. 14 14 16 18 23 23 25 29 32 34 36 40 41 49 49 53 VV Rozdział II. Brak nowości i indywidualnego charakteru jako przedmiotowe przyczyny unieważnienia w polskim i unijnym prawie wzorów przemysłowych.......................................................................... §.1..Niespełnienie.wymogów.nowości.i.indywidualnego.charakteru. wzoru.jako.przedmiotowe.przyczyny.unieważnienia.prawa............... §.2..Pojęcie.wzoru.przemysłowego.i.przedmiot.ochrony................................. §.3..Nowość.wzoru.przemysłowego.......................................................................... §.4..Brak.nowości.wzoru.jako.podstawa.unieważnienia. przedmiotowego.................................................................................................... . I... Zakres.porównywania.przeciwstawionego.i.spornego.wzoru. przemysłowego............................................................................................ . II... Identyczność.wzorów............................................................................... .III... Cechy.istotne.i.nieistotne.wzoru.......................................................... .IV... Wzorzec.osoby.dokonującej.oceny.nowości.wzoru. przemysłowego............................................................................................ §.5..Indywidualny.charakter.wzoru.przemysłowego......................................... §.6..Brak.indywidualnego.charakteru.wzoru.jako.podstawa. unieważnienia......................................................................................................... . I... Zakres.porównywania.wzorów.w.oparciu.o.kryterium. ogólnego.wrażenia..................................................................................... . II... Zakres.porównywania.wzorów.w.oparciu.o.kryterium. swobody.twórczej....................................................................................... .III... Nowość.a.indywidualny.charakter.wzoru........................................ §.7..Wzorzec.zorientowanego.użytkownika.jako.podmiotu. 62 62 66 73 79 81 82 84 86 89 91 93 96 98 dokonującego.oceny.indywidualnego.charakteru.wzoru..................... . I... Wzorzec.zorientowanego.użytkownika.a.model.znawcy. w.prawie.patentowym.oraz.przeciętnego.konsumenta. w.prawie.znaków.towarowych............................................................. . II... Model.zorientowanego.użytkownika.jako.koncepcja. pośrednia.pomiędzy.modelem.znawcy.a.modelem. przeciętnego.konsumenta....................................................................... .III... Zorientowany.użytkownik.jako.podmiot.dokonujący.oceny. indywidualnego.charakteru.wzoru.w.prawie.polskim............... 101 103 107 112 .IV... Wzorzec.zorientowanego.użytkownika.w.praktyce. orzeczniczej.OHIM.oraz.w.doktrynie.zagranicznej...................... 114 §.8..Unieważnienie.wspólnotowego.wzoru.przemysłowego.wskutek. niespełnienia.wymogów.nowości.i.indywidualnego.charakteru...... 122 Rozdział III. Utrata nowości wzoru przemysłowego wskutek publicznego udostępnienia. Inne podstawy unieważnienia w prawie polskim i unijnym.................................................................................. §.1..Publiczne.udostępnienie.wzoru.skutkujące.utratą.nowości.. 125 Ujawnienia.nieszkodzące.nowości.................................................................. 125 §.2..Formy.publicznego.udostępnienia.wzoru.przemysłowego.na. gruncie.art..103.PrWłPrzem.oraz.w.praktyce.orzeczniczej.sądów. administracyjnych................................................................................................. 129 VI Spis treści Spis treści §.3..Sposoby.publicznego.ujawnienia.wspólnotowego.wzoru. przemysłowego....................................................................................................... 136 §.4..Inne.formy.publicznego.udostępnienia.wspólnotowego.wzoru. przemysłowego.w.praktyce.Urzędu.Harmonizacji.Rynku. Wewnętrznego.(OHIM)....................................................................................... §.5..Dowody.publicznego.udostępnienia.wzoru.przemysłowego................. §.6..Publiczne.udostępnienie.wzoru.środowiskom. wyspecjalizowanym.............................................................................................. §.7..Zakres.terytorialny.publicznego.ujawnienia.wzoru.przemysłowego.. §.8..Podział.przesłanek.unieważnienia.w.polskim.prawie.wzorów. 143 147 154 159 przemysłowych..Inne.przyczyny.unieważnienia.przedmiotowego.. 164 176 §.9..Unieważnienie.podmiotowe................................................................................ §.10..Unieważnienie.z.tytułu.naruszenia.praw.osobistych.lub. majątkowych.osób.trzecich............................................................................... 179 §.11..Inne.podstawy.unieważnienia.wspólnotowego.wzoru. przemysłowego....................................................................................................... 182 . I... Unieważnienie.wzoru.wspólnotowego.wskutek. niespełnienia.podstawowych.wymogów.dotyczących.jego. istoty................................................................................................................ . II... Unieważnienie.wzoru.wspólnotowego.ze.względu.na. cechy.postaci.produktu,.wynikające.wyłącznie.z.funkcji. technicznej.................................................................................................... .III... Unieważnienie.wzoru.wspólnotowego.z.powodu. sprzeczności.z.porządkiem.publicznym.lub. dobrymi.obyczajami.................................................................................. .IV... Unieważnienie.wzoru.wspólnotowego.wskutek. niedozwolonego.użycia.utworu.chronionego.przez.prawo. autorskie.państwa.członkowskiego..................................................... . V... Unieważnienie.wzoru.wspólnotowego.wskutek. 183 188 190 192 niewłaściwego.używania.jednego.z.przedmiotów. wymienionych.w.art..6bis.Konwencji.paryskiej............................ Rozdział IV. Postępowanie w sprawach o unieważnienie ............................. 194 196 §.1..Postępowanie.sporne.przed.Urzędem.Patentowym................................... 196 205 207 212 . I... Wniosek.o.wszczęcie.postępowania................................................... . II... Przebieg.postępowania.spornego........................................................ .III... Decyzje.Urzędu.Patentowego................................................................ .IV... Odpowiednie.stosowanie.przepisów.Kodeksu.postępowania. administracyjnego.w.postępowaniu.spornym................................ §.2..Strony.postępowania.o.unieważnienie.na.wniosek................................... 215 218 . I... Legitymacja.czynna.i.bierna.w.postępowaniu.o. unieważnienie.na.wniosek..................................................................... 219 . II... Interes.prawny.wnioskodawcy.w.postępowaniu. o.unieważnienie.na.wniosek.................................................................. 223 §.3..Unieważnienie.w.drodze.sprzeciwu................................................................ 234 235 . I... Przebieg.postępowania............................................................................ VII II. Strony postępowania sprzeciwowego .............................................. III. Decyzje Urzędu Patentowego .............................................................. 237 239 § 4. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach o unieważnienie na wniosek i wskutek złożonego sprzeciwu .......... 240 I. Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu spornym jako warunek wniesienia skargi do sądu administracyjnego .. 241 II. Zaskarżanie decyzji i postanowień Urzędu Patentowego do sądów administracyjnych ............................................................... III. Strony postępowania sądowoadministracyjnego ........................ IV. Interes prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym .. 244 251 254 § 5. Skutki unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ...... 257 § 6. Postępowanie o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ................................................................................................... 261 I. Tryby unieważnienia .............................................................................. 264 II. Wniosek o unieważnienie .................................................................... 266 III. Badanie wniosku o unieważnienie przez Wydział Unieważnień OHIM ................................................................................. IV. Decyzje Wydziału Unieważnień OHIM ............................................ V. Postępowanie dowodowe przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego ............................................................................ VI. Tryb odwoławczy ...................................................................................... VII. Postępowanie o unieważnienie wspólnotowego wzoru 270 271 272 273 przemysłowego z powództwa wzajemnego ................................... 279 VIII. Postępowanie o unieważnienie niezarejestrowanego 281 282 Rozdział V. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ..... 284 wzoru wspólnotowego ........................................................................... IX. Skutki unieważnienia wzoru wspólnotowego .............................. § 1. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego – uwagi ogólne ....................................................................................................................... 284 § 2. Upływ okresu ochrony jako przyczyna wygaśnięcia prawa ................. 285 I. Obliczanie terminu wygaśnięcia prawa wskutek upływu okresu ochrony .......................................................................................... 288 II. Charakter terminu powodującego wygaśnięcie prawa I. Pojęcie i rodzaje opłat ............................................................................. II. Terminy uiszczania opłat. Skutki uchybienia terminu ............... wskutek upływu okresu ochrony ....................................................... 290 § 3. Nieuiszczenie opłaty okresowej ....................................................................... 291 291 294 § 4. Zrzeczenie się prawa ............................................................................................ 299 301 304 § 5. Zrzeczenie się zarejestrowanego wzoru wspólnotowego ...................... 307 § 6. Postępowanie w sprawach wygaśnięcia ....................................................... 309 I. Forma zrzeczenia się prawa ................................................................. II. Zgoda osób trzecich ................................................................................. VIII Spis treści . I... Decyzja.stwierdzająca.wygaśnięcie.prawa..Data.wygaśnięcia. prawa............................................................................................................... . II... Wpis.do.rejestru.wzorów.przemysłowych........................................ §.7..Skutki.wygaśnięcia.prawa.z.rejestracji.wzoru.przemysłowego............. Zakończenie................................................................................................................................ Bibliografia................................................................................................................................. Wykaz aktów............................................................................................................................... Wykaz orzecznictwa.............................................................................................................. 313 314 318 323 357 377 379 IX Spis treści XI Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 98/71 ������������������������� dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13�10�1998 r� w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz�Urz� WE L� 289 z 29�10�1998 r�, s� 28) GospNierU ����������������������������������� ustawa z 21�8�1997 r� o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn� Dz�U� z 2010 r� Nr 102, poz� 651 ze zm�) Klasyfikacja lokarneńska ���������� międzynarodowa klasyfikacja wzorów prze my sło­ wych zawarta w Porozumieniu ustanawiającym Mię­ dzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych podpisanym w Locarno dnia 8�10�1968 r�, zmienione w dniu 28�9�1979 r�, http://www�wipo�int/treaties/en/ classification/locarno/trtdocs_wo014�html KC ����������������������������������������������������� ustawa z 23�4�1964 r� – Kodeks cywilny (Dz�U� Nr 16, poz� 19 ze zm�) KK ���������������������������������������������������� ustawa z 6�6�1997 r� – Kodeks karny (Dz�U� Nr 88, poz� 553 ze zm�) Konstytucja RP ���������������������������� ustawa z 2�4�1997 r� – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz�U� Nr 78, poz� 483 ze zm�) Konwencja monachijska ��������� Konwencja o patencie europejskim (Konwencja mo­ nachijska z 5�10�1973 r� o udzielaniu patentów europejs­ kich) (Dz�U� z 2004 r� Nr 79, poz� 737 ze zm�) Konwencja paryska �������������������� Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20�3�1883 r� (Dz�U� z 1975 r� Nr 9, poz� 51 i 52) KPC �������������������������������������������������� ustawa z 17�11�1964 r� – Kodeks postępowania cywilne­ go (Dz�U� Nr 43, poz� 296 ze zm�) KPA �������������������������������������������������� ustawa z 14�6�1960 r� – Kodeks postępowania admini­ stracyjnego (tekst jedn� Dz�U� Nr 98, poz� 1071 ze zm�) KRiO ������������������������������������������������ ustawa z 25�2�1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn� Dz�U� z 2012 r� poz� 788) KrRejSU ������������������������������������������ ustawa z 20�8�1997 r� o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn� Dz�U� z 2007 r� Nr 168, poz� 1186 ze zm�) Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych ���������� Międzynarodowa klasyfikacja wzorów przemysłowych zawarta w Porozumieniu ustanawiającym Między­ narodową Klasyfikację Wzo rów Przemysłowych podpi­ sanym w Locarno dnia 8�10�1968 r�, zmienione w dniu XII XII 28�9�1979 r�, http://www�wipo�int/treaties/en/classifica­ tion/locarno/trtdocs_wo014�html PrAut ����������������������������������������������� ustawa z 4�2�1994 r� o prawie autorskim i prawach po­ krewnych (tekst jedn� Dz�U� z 2006 r� Nr 90, poz� 631 ze zm�) porozumienie TRIPS������������������ porozumienie w sprawie handlowych aspektów włas­ ności intelektualnej (Agreement on Trade-Relates Aspects of intellectual Property Rights) zob� załącznik do Dz�U� z 1996 r� Nr 32, poz� 143 PrUSA ���������������������������������������������� ustawa z 25�7�2002 r� – Prawo o ustroju sądów admini­ stracyjnych (Dz�U� Nr 153, poz� 1269 ze zm�) PrPostAdm������������������������������������� ustawa z 30�8�2002 r� – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn� Dz�U� z 2012 r� poz� 270) PrAut ���������������������������������������������� ustawa z 4�2�1994 r� o prawie autorskim i prawach po­ krewnych (tekst jedn� Dz�U� z 2006 r� Nr 90, poz� 631 ze zm�) PrWłPrzem ����������������������������������� ustawa z 30�6�2000 r� – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn� Dz�U� z 2003 r� Nr 119, poz� 117 ze zm�) rozporządzenie Nr 2246/2002 �������������������������������� rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2246/2002 z 16�12�2002 r� w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w od­ niesieniu do rejestracji wzorów przemysłowych (Dz�Urz� WE L 341 z 17�12�2002 r�, s� 54) rozporządzenie Nr 6/2002 ������������������������������������� rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z 12�12�2001 r� w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz�Urz� WE L 3 z 5�1�2002 r�, s� 1) rozporządzenie w sprawie opłat �������������������������� rozporządzenie Rady Ministrów z 29�8�2001 r� w spra­ wie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towa­ rowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz�U� Nr 90, poz� 1000) rozporządzenie w sprawie rejestru ������������������������ rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20�5�2008 r� w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz�U� Nr 91, poz� 564) rozporządzenie wykonawcze �������������������������������� rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2245/2002 z 21�10�2002 r� wykonujące rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 w sprawie wzorów przemysłowych (Dz�Urz� WE L 341 z 17�12�2002 r�, s� 28 ze zm�) XIII Wykaz skrótów rozporządzenie z 2002 r� ����������� rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30�6�2002 r� w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz�U� Nr 40, poz� 358) rozporządzenie z 2008 r� ��������� rozporządzenie Rady Ministrów z 26�2�2008 r� zmie­ nia jące rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geogra­ ficznych i topografii układów scalonych (Dz�U� Nr 41, poz� 241) SwobDziałGospU ����������������������� ustawa z 2�7�2004 r� o swobodzie działalności gospo­ darczej (tekst jedn� Dz�U� z 2010 r� Nr 220, poz� 1447 ze zm�) TFUE ����������������������������������������������� Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9�5�2008 r� (Dz�Urz� UE C 115/49) TWE ������������������������������������������������ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz�Urz� UE C 321 E/37 z 29�12�2006 r�) Zielona Księga ���������������������������� Green Paper on the legal protection of industrial design. Working document of the services of the Commission, document przygotowany przez Komisję Europejską, Bruksela czerwiec 1991 r�, III/F/1531/91­EN 2. Czasopisma Biul� SN ������������������������������������������ Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego EIPR ������������������������������������������������ European Intellectual Property Review EPS �������������������������������������������������� Europejski Przegląd Sądowy GSP ������������������������������������������������� Gdańskie Studia Prawnicze KPP ������������������������������������������������� Kwartalnik Prawa Prywatnego KUrzP ���������������������������������������������� Kwartalnik Urzędu Patentowego MoP ������������������������������������������������� Monitor Prawniczy NP ���������������������������������������������������� Nowe Prawo OSP ������������������������������������������������� Orzecznictwo Sądów Polskich Pal� ��������������������������������������������������� Palestra PiP ��������������������������������������������������� Państwo i Prawo PIPWI UJ ��������������������������������������� Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uni­ wersytetu Jagiellońskiego (kontynuacja serii: ZNUJ PWiOWI) PiZS ������������������������������������������������� Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH ������������������������������������������������� Przegląd Prawa Handlowego PPP �������������������������������������������������� Przegląd Prawa Prywatnego Prok� i Pr� �������������������������������������� Prokuratura i Prawo PS ����������������������������������������������������� Przegląd Sądowy PUG ������������������������������������������������ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej� �������������������������������������������������� Rejent XIV Wykaz skrótów R�Pr� ����������������������������������������������� Radca Prawny RPEiS ���������������������������������������������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RzP �������������������������������������������������� Rzecznik Patentowy SI ������������������������������������������������������ Studia Iuridica SPP �������������������������������������������������� Studia Prawa Prywatnego ZNSA ���������������������������������������������� Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ PWiOWI ���������������������������� Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego� Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 3. Inne skróty ETS �������������������������������������������������� Europejski Trybunał Sprawiedliwości OHIM ��������������������������������������������� Urząd ds� Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) WIPO ���������������������������������������������� Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World WUP ����������������������������������������������� Wiadomości Urzędu Patentowego Intellectual Property Organization) XV Wykaz skrótów Inne źródła Statut Trybunału Sprawiedliwości w wersji skonsolidowanej TFUE (Dz.Urz. UE C 115/210 z 9.5.2008 r.), dostępny na stronie internetowej: http://curia.europa.eu/jcms/upload/ docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-26_10-50-27_665.pdf. Dokumenty wewnętrzne Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM Comparative Statistics (15/04/2009), dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Examination Manual on Community Design, dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z listopada 2007 r. Legislative resolution embodying Parliament‘ s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344 – C3-0513/93 – 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30/10/1995 P. 0157, http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995AP0227:EN:HTML Legislative resolution embodying Parliament’s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344 – C3-0513/93 – 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30 października 1995 r., s. 0157, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995AP0227: EN:HTML oraz opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of de- sign, Official Journal C 388, 31 grudnia 1994 r., s. 0009, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Model law for developing countries on industrial design, document opublikowany przez World Intellectual Property Organization (WIPO) oraz United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Genewa 1970 Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31/12/1994 P. 0009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Propozycja dla Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wzorów, COM (93) 344 – wersja finalna – COD 464; OJ C345/14, 23.12.1993 r. Review of OHIM RCD Invalidity Decisions, Marques Designs Team, dokument przygo- towany przez zespół kierowany przez D. Stone’a, Venice 20.2.2009 Examination Manual on Community Design, dokument wewnętrzny Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM z listopada 2007 r. Comparative Statistics (15/04/2009), dokumenty Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Legislative resolution embodying Parliament‘s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs XVI XVI (COM(93)0344-C3-0513/93 – 00/0464(COD), Official Journal C 287, 30/10/1995 P. 0157, opublikowana na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:51995AP0227:EN:HTML Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31/12/1994 P. 0009, opublikowana na stronie http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Roadmap for intellectual property protection in Europe. How to register and protect a Community Design, dokument przygotowany w ramach projektu IPR2, tj. EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights 2009 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs). Registered Community Design. Renewal, final ver- sion, kwiecień 2008 r., dokument wewnętrzny OHIM Scope of the application, w: Guidelines for the proceedings relating to a declaration of invalidity of a registered Community Design, dokument wewnętrzny OHIM Inne źródła Statut Trybunału Sprawiedliwości w wersji skonsolidowanej TFUE (Dz.Urz. UE C 115, s. 210 z 9.5.2008 r.), dostępny na stronie internetowej: http://curia.europa.eu/jcms/ upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-26_10-50-27_665.pdf Dokumenty wewnętrzne Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM Comparative Statistics (15.4.2009 r.), dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Examination Manual on Community Design, dokumenty udostępnione przez Wydział Wzorów i Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z 11.2007 r. Legislative resolution embodying Parliament‘ s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344- C3-0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, 30.10.1995 P. 0157, http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995AP0227:EN:HTML Legislative resolution embodying Parliament’s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344- C3-0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, 30.10.1995 r., s. 0157, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995AP0227:EN:HTML oraz opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31.12.1994 r., s. 0009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Model law for developing countries on industrial design, dokument opublikowany przez World Intellectual Property Organization (WIPO) oraz United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), Genewa 1970 Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31.12.1994 P. 0009, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Propozycja dla Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie ochrony prawnej wzorów, COM (93) 344 – wersja finalna – COD 464; OJ C345/14, 23.12.1993 r. XVII Inne źródła Review of OHIM RCD Invalidity Decisions, Marques Designs Team, dokument przygo- towany przez zespół kierowany przez D. Stone’a, Venice 20.2.2009 r. Examination Manual on Community Design, dokument wewnętrzny Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych OHIM z 11.2007 r. Comparative Statistics (15.4.2009), dokumenty Wydziału ds. Wzorów Wspólnotowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Legislative resolution embodying Parliament‘s opinion on the proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (COM(93)0344-C3- 0513/93-00/0464(COD), Official Journal C 287, 30.10.1995 P. 0157, opublikowana na stronie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995AP0227: EN:HTML Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of design, Official Journal C 388, 31.12.1994 P. 0009, opublikowana na stronie http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994AC0849(02):EN:HTML Roadmap for intellectual property protection in Europe. How to register and protect a Community Design, dokument przygotowany w ramach projektu IPR2, tj. EU-China Project on the Protection of Intellectual Property Rights 2009 Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs). Registered Community Design. Renewal, final ver- sion, 4.2008 r., dokument wewnętrzny OHIM Scope of the application, w: Guidelines for the proceedings relating to a declaration of invalidity of a registered Community Design, dokument wewnętrzny OHIM XVIII Inne źródła
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: