Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 010371 11038330 na godz. na dobę w sumie
Upadłość transgraniczna w prawie UE - ebook/pdf
Upadłość transgraniczna w prawie UE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 294
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0141-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem wspólnotowej konkurencji.

Poddając analizie wspólnotową regulację w zakresie upadłości trans granicznej - rozporządzenie 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, dyrektywę 20001/17 w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń oraz dyrektywę 2001/24 w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych - Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy regulacja ta zapewnia skuteczne i sprawne funkcjonowanie trans granicznych postępowań upadłościowych, czy zapewnia przewidywalność i przejrzystość rozstrzygnięć sądów państw członkowskich w sprawach upadłościowych oraz czy gwarantuje dostateczną ochronę praw wierzycieli.

Opracowanie może stanowić istotną pomoc w procesie stosowania prawa dla praktyków zajmujących się upadłością w restrukturyzacją przedsiębiorstw (sędziów, adwokatów, radców prawnych i syndyków), a także źródłó wiedzy dla studentów prawa i aplikantów.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorią (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ CHILARSKI · UPAD£OŒÆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Jarosław Grykiel POWSTANIE PROKURY Małgorzata Ofiarska FORMY PUBLICZNOPRAWNE WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Maciej Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Sławomir Cieślak FORMALIZM POSTEPOWANIA CYWILNEGO Agnieszka Góra-Błaszczykowska ZASADA RÓWNOŚCI STRON W PROCESIE CYWILNYM Celina Nowak KORUPCJA W POLSKIM PRAWIE KARNYM NA TLE UREGULOWAŃ MIĘDZYNARODOWYCH Marlena Wach STATUS UŁOMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Andrzej Sebastian Duda INTERES PRAWNY W POLSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Maciej Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE www.sklep.beck.pl UPAD£OŒÆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ TOMASZ CHILARSKI Redakcja: Ksenia Rzepka, Julia Wróblewska ã Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-0141-9 Spis treści Wstęp............................................................................................................................ . XI Wykaz skrótów....................................................................................................... . X Wykaz orzeczeń Europejskiego trybunału Sprawiedliwości.... . XIX Wykaz orzeczeń sądów krajowych............................................................ . XX Wykaz literatury.................................................................................................... .XXIII Rozdział I. Źródła prawa wspólnotowego w zakresie upadłości transgranicznej..................................................................... . §.1...Geneza.regulacji.dotyczącej.upadłości.transgranicznej......... . §.2...Źródła.prawa.pierwotnego................................................................ . §.3...Zasady.prawa.wspólnotowego.kształtujące.instytucję.. upadłości.transgranicznej.................................................................. . . I... Zasada.subsydiarności............................................................... . .II... Zasada.proporcjonalności........................................................ . .III...Zasada.zaufania.do.wymiaru.sprawiedliwości.państw. członkowskich.............................................................................. . §.4...Rozporządzenie.1346/2000.w.sprawie.postępowania.. upadłościowego...................................................................................... . . I... Geneza.rozporządzenia.1346/2000...................................... . .II... Zakres.obowiązywania.rozporządzenia.1346/2000...... . .III...Stosunek.rozporządzenia.1346/2000.do.. 1 1 6 12 12 14 16 17 17 21 rozporządzenia.44/2001........................................................... . 27 .I... Sądowa.wykładnia.przepisów.rozporządzenia.. 1346/2000....................................................................................... . 27 §.5...Dyrektywy.dotyczące.reorganiacji.i.likwidacji.instytucji.. kredytowych.i.zakładów.ubezpieczeń.......................................... . . I... Uwagi.ogólne................................................................................. . .II... Zakres.stosowania.dyrektywy.2001/24.............................. . .III...Zakres.stosowania.dyrektywy.2001/17............................... . .I... Regulacja.upadłości.transgranicznej.niektórych.. instytucji.finansowych.innych.niż.instytucje.. kredytowe.oraz.zakłady.ubezpieczeń.................................. . §.6..Podsumowanie......................................................................................... . 30 30 32 33 35 36  Spis treści Rozdział II. Modele transgranicznego postępowania upadłościowego – ujęcie teoretycznoprawne............................ . §.1..Uwagi.wprowadzające.......................................................................... . §.2..Jednolitość.postępowania.upadłościowego................................. . §.3..Uniwersalność.i.terytorialność.postępowania.. upadłościowego...................................................................................... . . I... Zasada.uniwersalności.postępowania.. 41 41 43 47 upadłościowego........................................................................... . 47 .II... Zasada.terytorialności.postępowania.. upadłościowego........................................................................... . 50 .III...Modele.pośrednie.pomiędzy.uniwersalnością.. a.terytorialnością......................................................................... . §.4..Powszechność.postępowania.upadłościowego.......................... . §.5..Podsumowanie.i.wnioski..................................................................... . Rozdział III. Kontrolowana uniwersalność postępowania upadłościowego w świetle rozporządzenia 1346/2000......... . §.1...Model.uniwersalności.na.tle.przepisów.rozporządzenia.. 1346/2000................................................................................................. . §.2..Jurysdykcja.krajowa.we.wspólnotowym.postępowaniu. upadłościowym...................................................................................... . . I... Główne.postępowanie.upadłościowe................................. . .II... Wtórne.postępowanie.upadłościowe.................................. . .III...Uboczne.postępowanie.upadłościowe.przed.. 53 54 57 61 61 64 64 87 96 wszczęciem.postępowania.głównego................................. . .I... Swoboda.wyboru.sposobu.dochodzenia.roszczeń......... . 98 . ... Podsumowanie............................................................................. . 100 §.3..Reguły.kolizyjne.w.rozporządzeniu.1346/2000.......................... . 105 . I... Reguła lex fori concursus......................................................... . 105 .II... Wyjątki.od.zasady.lex fori concursus................................... . 110 .III...Podsumowanie............................................................................. . 115 §.4..Uznanie.i.wykonalność.orzeczeń.w.sprawach.. upadłościowych..................................................................................... . 116 . I... Skutki.orzeczenia.o.wszczęciu.postępowania.................. . 117 .II... Powołanie.zarządcy.i.zakres.jego.uprawnień................... . 120 .III...Uznanie.i.wykonalność.orzeczeń.wydanych.w.toku.. postępowania.upadłościowego.............................................. . 123 .I... Wyjątek.od.zasady.automatycznego.uznawania.. orzeczenia.o.wszczęciu.postępowania.. upadłościowego.lub.orzeczenia.wydanego.w.toku.. tego.postępowania...................................................................... . 125 . ... Podsumowanie............................................................................. . 129 I Spis treści §.5..Wnioski....................................................................................................... . 131 Rozdział IV. Uniwersalne postępowanie upadłościowe instytucji kredytowych i zakładów ubezpieczeń.................... . 137 §.1...Model.uniwersalności.postępowania.upadłościowego.. instytucji.kredytowych.i.zakładów.ubezpieczeń...................... . 137 §.2...Jurysdykcja.w.postępowaniu.służącym.reorganizacji.lub.. likwidacji.instytucji.kredytowej.lub.zakładu.ubezpieczeń... . 138 §.3...Normy.kolizyjne.w.postępowaniu.odnoszącym.się.do.. reorganizacji.lub.likwidacji.instytucji.kredytowej.lub.. zakładu.ubezpieczeń............................................................................ . 142 §.4...Automatyczne.uznawanie.decyzji.i.orzeczeń.dotyczących.. zastosowania.środka.reorganizacji.lub.dotyczących.. otwarcia.postępowania.likwidacyjnego....................................... . 145 §.5..Podsumowanie.i.wnioski..................................................................... . 147 Rozdział V. Model ochrony praw wierzycieli we wspólnotowym transgranicznym postępowaniu upadłościowym............................................................................................ . 151 §.1...Zasada.ochrony.interesów.wierzycieli.......................................... . 151 §.2...Jawność.postępowania.upadłościowego.jako.instrument.. gwarantujący.ochronę.praw.wierzycieli...................................... . 154 . I... Zasada.jawności.we.wspólnotowych.dyrektywach.. dotyczących.spółek..................................................................... . 154 .II... Jawność.postępowania.w.świetle.przepisów.. rozporządzenia.1346/2000...................................................... . 156 .III...Jawność.postępowania.w.świetle.dyrektyw.. dotyczących.instytucji.kredytowych.i.zakładów. ubezpieczeń................................................................................... . 160 .I... Podsumowanie............................................................................. . 164 §.3..Mechanizmy.równouprawnienia.wierzycieli.. w.transgranicznym.postępowaniu.upadłościowym.oraz. w.postępowaniu.likwidacyjnym.i.reorganizacyjnym.. instytucji.kredytowych.i.zakładów.ubezpieczeń...................... . 165 . I... Równouprawnienie.wierzycieli.w.podziale.. funduszów.masy.upadłości.na.gruncie.. rozporządzenia.1346/2000...................................................... . 165 .II... Współpraca.zarządców.w.transgranicznych.. postępowaniach.upadłościowych.na.podstawie.. przepisów.rozporządzenia.1346/2000................................ . 169 .III...Mechanizmy.koordynacji.postępowania.głównego.. oraz.postępowań.wtórnych.na.gruncie.. rozporządzenia.1346/2000...................................................... . 170 II Spis treści .I... Mechanizmy.równouprawnienia.wierzycieli.. instytucji.kredytowej.oraz.zakładu.ubezpieczeń............ . 174 . ... Podsumowanie............................................................................. . 176 §.4...Mechanizmy.ochrony.uprawnień.wierzycieli.. wynikających.z.prawa.wewnętrznego.......................................... . 178 . I... Ochrona.wierzycieli.lokalnych.w.transgranicznym. postępowaniu.upadłościowym.na.gruncie.. rozporządzenia.1346/2000...................................................... . 178 .II... Ochrona.lokalnych.wierzycieli.instytucji.. kredytowych.oraz.zakładów.ubezpieczeń......................... . 194 .III...Podsumowanie............................................................................. . 196 §.5..Wnioski....................................................................................................... . 198 Rozdział VI. Upadłość trangraniczna w stosunkach pozawspólnotowych................................................................................. . 203 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 203 §.2...konwencja.Modelowa.UNcItRAl.w.sprawie.upadłości. transgranicznej....................................................................................... . 206 . I... Geneza.konwencji.Modelowej............................................... . 206 .II... Założenia.i.zakres.zastosowania.konwencji.. Modelowej...................................................................................... . 208 .III...Uznanie.zagranicznego.postępowania.. upadłościowego.i.jego.skutki.................................................. . 208 .I..Mechanizmy.ochrony.praw.wierzycieli.w.konwencji.. Modelowej...................................................................................... . 210 §.3..konkordat.upadłości.transgranicznej............................................. . 212 §.4..Podsumowanie.i.wnioski..................................................................... . 215 Rozdział VII. Model upadłości transgranicznej w prawie Unii Europejskiej – postulaty de lege ferenda .......................... . 219 §.1...Uwagi.wprowadzające......................................................................... . 219 §.2...Model.jednolitego,.powszechnego.i.uniwersalnego.. postępowania.upadłościowego........................................................ . 221 . I... Jeden.dłużnik.–.jedno.postępowanie.................................. . 221 .II... Postulowany.model.uniwersalności.i.powszechności.. upadłości.transgranicznej........................................................ . 226 §.3..Mechanizmy.ochrony.praw.wierzycieli......................................... . 230 §.4..Upadłość.transgraniczna.struktur.holdingowych..................... . 232 §.5..Harmonizacja.regulacji.wewnętrznych.państw.. członkowskich........................................................................................ . 237 . I... Uwagi.ogólne................................................................................. . 237 .II... Zakres.proponowanej.harmonizacji.................................... . 239 .III...Podstawy.traktatowe.ograniczonej.harmonizacji........... . 241 III Spis treści .I... Harmonizacja.przepisów.dotyczących.statusu.. wierzytelności.uprzywilejowanych.w.postępowaniu. upadłościowym............................................................................ . 242 . ... Harmonizacja.przepisów.dotyczących.zaskarżania.. czynności.prawnych.– actio pauliana............................... . 243 Zakończenie............................................................................................................. . 245 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 253 IX Wstęp Upadłość.jest.nieodłącznym.ryzykiem.każdej.aktywności.gospodarczej,.któ- re.powszechnie.akceptuje.się.w.celu.osiągania.zysków.z.prowadzonej.działal- ności1..Ryzyko.to.współcześnie.poddane.jest.szczegółowej.regulacji.prawnej. w.większości.państwowych.systemów.prawnych..Swoimi.korzeniami.współ- czesne.prawo.upadłościowe.wywodzi.się.ze.średniowiecznego.prawa.miast. północnowłoskich,.gdzie.narodził.się.termin.„bankructwo”.–.transponowany. następnie.do.innych.języków..termin.ten.powstał.ze.słów.banca rotta,.które. oznaczają.dosłownie:.złamany,.zdruzgotany.stolik.lub.ławę,.na.której.kupcy. dokonywali.swoich.rozliczeń2..Na.określenie.zjawiska.bankructwa,.czyli.stanu. niemożności.wywiązania.się.z.zaciągniętych.zobowiązań,.używa.się.w.języku. polskim.także.słów.„upadłość”.lub.„niewypłacalność”3.. Upadłość.była.niejednokrotnie.postrzegana.jako.patologia,.instrument.eli- minowania.ludzi.słabych,.naruszenie.bezpieczeństwa.socjalnego..Dziś.jednak. oceniana.jest.ona.także.pozytywnie,.stanowi.bowiem.motywację.do.szybkie- go.przemieszczania.się.środków.w.celu.ich.lepszego.wykorzystania.i.zapobie- żenia.w.ten.sposób.likwidacji.działalności4. Postępowanie.upadłościowe.ma.w.swoim.założeniu.służyć.ochronie.inte- resów.wierzycieli,.zapobiegając.chaotycznemu.i.wybiórczemu.zaspokajaniu. przez.dłużnika.określonych,.wybranych.przez.niego.wierzycieli..Postępowanie. takie,.co.do.zasady,.umożliwia.częściowe.i.równomierne.zaspokojenie.wierzy- cieli,.z.jednoczesnym.zachowaniem.przedsiębiorstwa.niewypłacalnego.dłuż- nika.poprzez.jego.reorganizację.lub.zawarcie.stosownego.układu.z.wierzycie- lami..Postępowanie.upadłościowe.powinno.służyć.zabezpieczeniu.majątku. dłużnika.w.celu.zapewnienia.wierzycielom.maksymalnego.stopnia.zaspoko- jenia.oraz.równomiernemu,.przejrzystemu.i.przewidywalnemu.zaspokoje- niu.wierzycieli5.lub.zawarciu.układu.gwarantującego.upadłemu.utrzymanie. s..5. 1.J. Israël,.European.cross-border.Insolvency.Regulation,.Antwerpia−Oxford.2005,. 2.A. Jakubecki,.F. Zedler,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze..komentarz,.kraków. 2003,.s..976. 3.Zob..S. Skorupka,.Słownik.frazeologiczny.języka.polskiego,.t..II,.Warszawa.1989,. s..458. 4.S. Gurgul,.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze,.Warszawa.2004,.s..5. 5.Zob..Przewodnik.ustawodawczy.prawa.upadłościowego.opubl..na.stronie.inter- netowej.komisji.Międzynarodowego.Prawa.Handlowego.ONZ.(UNcItRAl):.http:// www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html,.s..14,.dalej:. PUPrUp. XI Wstęp jego.działalności,.a.wierzycielom.zaspokojenie.ich.wierzytelności.w.dłuższym. okresie..Definicja.postępowania.upadłościowego.jest.odmienna.w.różnych. systemach.prawnych,.wydaje.się.jednak,.że.reprezentatywną.dla.wszystkich. europejskich.systemów.prawnych.jest.definicja,.zgodnie.z.którą.postępowa- nie.upadłościowe.jest.zbiorowym.postępowaniem.wierzycieli.podjętym.pod. nadzorem.organów.sądowych.lub.administracyjnych.w.celu.dochodzenia.rosz- czeń.od.niewypłacalnego.dłużnika1. Przedmiotem.niniejszej.pracy.uczyniłem.instytucję.upadłości.transgranicz- nej.w.Unii.Europejskiej,.która.stała.się.przedmiotem.regulacji.wspólnotowej. dopiero.kilka.lat.temu,.choć.prace.nad.tą.regulacją.rozpoczęły.się.jeszcze.w.la- tach.60..ubiegłego.wieku..Poddając.analizie.wspólnotową.regulację.w.zakresie. upadłości.transgranicznej,.poszukuję.w.niniejszej.rozprawie.odpowiedzi.na. pytanie,.czy.regulacja.ta.zapewnia.skuteczne.i.sprawne.funkcjonowanie.trans- granicznych.postępowań.upadłościowych.oraz.czy.zapewnia.przewidywalność. i.przejrzystość.rozstrzygnięć.sądów.krajowych.poszczególnych.państw.człon- kowskich.w.sprawach.upadłościowych..Analizując.akty.prawa.wspólnotowego. dotyczące.upadłości.transgranicznej,.zastanawiam.się,.na.ile.regulacje.te.gwa- rantują.dostateczną.ochronę.praw.wierzycieli.upadłego.dłużnika,.a.w.szcze- gólności.czy.zapewniają.sprawiedliwy.podział.funduszów.masy.upadłości.albo. –.w.zależności.od.okoliczności.–.zawarcie.korzystnego.dla.wierzycieli.układu.. Odpowiedzi.na.powyższe.pytania.służą.mi.postawieniu.tezy.natury.ogólnej. dotyczącej.wpływu.obowiązujących.regulacji.na.funkcjonowanie.wspólnoto- wego.rynku.wewnętrznego... W.pracy.używam.konsekwentnie.pojęcia.„prawo.upadłościowe”.i.„upad- łość”,.przez.które.rozumiem..–.tak.jak.w.polskiej.ustawie.z.28.2.2003.r..–.Prawo. upadłościowe.i.naprawcze2.–.zarówno.postępowanie.zmierzające.do.likwi- dacji.upadłego.dłużnika,.jak.i.postępowanie,.którego.celem.jest.utrzymanie. przedsiębiorstwa.upadłego.i.zawarcie.układu.z.wierzycielami..Różnorodność. stosowanej.w.poszczególnych.systemach.prawnych.terminologii.powoduje,. że.przy.badaniach.prawnoporównawczych.coraz.częściej.używa.się.pojęć.„nie- wypłacalność”.i.„prawo.niewypłacalności”3..Jednakże.w.toku.niniejszej.pracy. stosuję.w.tym.zakresie.tradycyjną.terminologię.przyjętą.w.polskiej.nauce.pra- wa.handlowego4..W.odniesieniu.do.organów.prowadzących.postępowanie. upadłościowe.używam.pojęcia.„zarządca”.lub.ewentualnie.„likwidator”.(jeśli. chodzi.o.upadłość.instytucji.kredytowych.i.zakładów.ubezpieczeń)..Pojęcia. 1.A. Jakubecki,.F. Zedler,.Prawo...,.op. cit.,.s..23;.PUPrUp,.op. cit.,.s..5. 2.Dz.U..z.2003.r..Nr.60,.poz..535.ze.zm. 3.A. Jakubecki,.F. Zedler,.Prawo...,.op. cit.,.s..23;.PUPrUp,.op. cit.,.s..977. 4.Oficjalne.polskie.tłumaczenie.rozporządzenia.1346/2000.(publikowane.na.stronach. http://europa.eu.int/eur-lex).także.używa.słowa.„upadłość”,.choć.w.angielskiej.wersji. rozporządzenia.1346/2000.używa.się.słowa.„insolvency”,.we.francuskim.„insolvabilité”,. niemieckim.„Insolvenzverfahren”,.co.w.bezpośrednim.tłumaczeniu.na.język.polski. oznacza.„niewypłacalność”. XII Wstęp powyższe.obejmują.oczywiście.swoim.zakresem.syndyka.–.instytucję.znaną. większości.europejskich.systemów.prawnych.. Zarówno.rozporządzenie.1346/2000,.jak.i.dyrektywy.dotyczące.instytucji. kredytowych.i.zakładów.ubezpieczeń.stanowią.instrumenty.prawne.przyję- te.w.ramach.traktatu.Ustanawiającego.Wspólnotę.Europejską.(I.filar),.stąd. częste.odwoływanie.się.w.niniejszej.rozprawie.do.pojęcia.„prawa.wspólno- towego”..Jednocześnie,.Wspólnota.Europejska.jest.częścią.UE,.a.wspólnoto- we.prawo.pierwotne.i.pochodne.stanowi.element.systemu.prawnego.Unii. Europejskiej..Z.powyższych.względów.w.rozprawie.zamiennie.używam.sfor- mułowania.„Wspólnota.Europejska”.oraz.„Unia.Europejska”.oraz.odpowiednio. „prawo.wspólnotowe”.i.„prawo.Unii.Europejskiej”.. Praca.uwzględnia.stan.prawny.na.30.6.2008.r. Łódź,.czerwiec.2008.r.. . . . ............Tomasz Chilarski XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa.2001/17............ . dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. Nr.2001/17.z.19.3.2001.r..w.sprawie.reorganiza- cji.i.likwidacji.zakładów.ubezpieczeń.(Dz.Urz.. l.110/2001,.s..28,.wyd..spec..Dz.Urz..WS,.rozdz..6,. t..4,.s..3). dyrektywa.2001/24............ . dyrektywa. Parlamentu. Europejskiego. i. Rady. Nr.2001/24.z.4.4.2001.r..w.sprawie.reorganiza- cji.i.likwidacji.instytucji.kredytowych.(Dz.Urz.. l.125/2001,.s..15,.wyd..spec..Dz.Urz..WS,.rozdz..6,. t..4,.s..15) konkordat............................... . konkordat.upadłości.transgranicznej.z.31.5.1996.r.. przyjęty.przez.International.bar.Association;.opubl.. na.stronie.http://www.ibanet.org konwencja.brukselska...... . konwencja.brukselska.z.27.9.1968.r..o.jurysdykcji. i.wykonywaniu.orzeczeń.w.sprawach.cywilnych. i.handlowych.(Dz.Urz..l.339/2007,.s..3) konwencja.europejska. Nr.136..................................... . konwencja.europejska.Nr.136.z.5.6.1990.r..o.nie- których.międzynarodowych.aspektach.upadłości;. tekst.opubl..na.stronie.intermetowej:.http://www. conventions.coe.int kPc.......................................... . ustawa.z.17.11.1964.r..–.kodeks.postępowania.cy- wilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) Modelowa.konwencja...... . Modelowa.konwencja.komisji.Międzynarodowego. Prawa.Handlowego.Organizacji.Narodów.Zjed- noczonych.(UNIcItRAl).z.15.12.1997.r..w.spra- wie.upadłości.transgranicznej PrUpNapr.............................. .. ustawa.z.28.2.2003.r..–Prawo.upadłościowe.i.na- prawcze.(Dz.U..Nr.60,.poz..535.ze.zm.) rozporządzenie. 1346/2000............................. . rozporządzenie. Rady. Wspólnot. Europejskich. Nr.1346/2000.z.29.5.2000.r..w.sprawie.postępo- wania.upadłościowego.(Dz.Urz..l.160/2000,.s..1,. wyd..spec..Dz.Urz..WS,.rozdz..19,.t..1,.s..191) X Wykaz skrótów rozporządzenie.44/2001.. . rozporządzenie. Rady. Wspólnot. Europejskich. Nr.44/2001.z.22.12.2000.r..w.sprawie.jurysdyk- cji.i.uznawania.orzeczeń.sądowych.oraz.ich.wy- konywania.w.sprawach.cywilnych.i.handlowych. (Dz.Urz..l.12/2001,.s..1,.wyd..spec..Dz.Urz..WS,. rozdz..19,.t..4,.s..42) tUE.......................................... . traktat.o.Unii.Europejskiej.(traktat.z.Maastricht). z. 7.2.1992. r.. (tekst. skonsolidowany. Dz.Urz.. c.325/2002,.s..5);.tekst.polski.opubl..na.stronie. internetowej:.http://www.ukie.gov.pl tWE......................................... . traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.(trak- tat..Rzymski).z.25.3.1957.r..(tekst.skonsolidowany. Dz.Urz..c.325/2002,.s..33);.tekst.polski.opubl..na. stronie.internetowej:.http://www.ukie.gov.pl 2. Inne dokumenty źródłowe Raport. Virgós–Schmit...................... . Raport.z.8.7.1996.r..dotyczący.konwencji.WE. w.sprawie.postępowania.upadłościowego.podpi- sanej.23.11.1995.r.,.przygotowany.przez.M. Virgós. i.E. Schmit;.tekst.angielski.opubl..[w:].G. Moss, I. F. Fletcher,. S. Isaacs,. the. Ec. Regulation. on. Insolvency.Proceedings:.A.commentary.And.Anno- tated.Guide,.Oxford.2002 3. Organy i instytucje EtS........................................... . Europejski.trybunał.Sprawiedliwości INSOl....................................... . Międzynarodowe.Stowarzyszenie.Prawa.Upadłoś- ciowego SN............................................. . Sąd.Najwyższy UNcItRAl............................ . komisja.Międzynarodowego.Prawa.Handlowego. Organizacji.Narodów.Zjednoczonych 4. Publikatory i czasopisma AblJ......................................... . American Bankruptcy Law Journal Dz.U......................................... . Dziennik.Ustaw Dz.Urz..................................... . Dziennik.Urzędowy.Wspólnot.Europejskich.lub. Unii.Europejskiej. Dz.Urz..WS............................ . Dziennik.Urzędowy.Wspólnot.Europejskich.lub. Unii.Europejskiej.Wydanie.Specjalne XI Wykaz skrótów kPP.......................................... . kwartalnik.Prawa.Prywatnego OSPikA................................... . Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.komisji.Arbitra- żowych OSNc...................................... . Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.cywilna Pal............................................. . Palestra PiP............................................ . Państwo.i.Prawo PPH.......................................... . Przegląd.Prawa.Handlowego PPiA......................................... . Przegląd.Prawa.i.Administracji PS.............................................. . Przegląd.Sądowy PUPrUp................................... Przewodnik.ustawodawczy.prawa.upadłościo- wego R..Pr......................................... . Radca.Prawny Rej............................................ . Rejent RPEiS....................................... . Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SE.............................................. . Studia.Europejskie SP.............................................. . Studia.Prawnicze tPP........................................... . transformacje.Prawa.Prywatnego Zb..Orz.................................... . Zbiór.Orzecznictwa.Europejskiego.trybunału.Spra- wiedliwości 5. Inne art............................................. . artykuł. cOMI....................................... . główny.ośrodek.podstawowej.działalności.(centre of main interests) cz.............................................. . część itd............................................. . i.tak.dalej itp............................................. . i.tym.podobne m.in.......................................... . między.innymi n................................................ . następny.(-a,.-e) niepubl................................... . niepublikowany.(-a,.-e) np............................................. . na.przykład Nr............................................. . numer opubl....................................... . opublikowany.(-a,.-e) oprac....................................... . opracowanie orz............................................ . orzeczenie por............................................ . porównaj poz........................................... . pozycja red............................................ . redakcja s................................................. . strona sygn......................................... . sygnatura XII Wykaz skrótów t................................................. . tom t.j............................................... . tekst.jednolity tj................................................ . to.jest tzw........................................... . tak.zwany.(-a,.-e) v. .............................................. . versus w.zw........................................ . w.związku. wyr........................................... . wyrok z................................................ . zeszyt zd.............................................. . zdanie ze.zm....................................... . ze.zmianą.(-ami) zob........................................... . zobacz XIII Wykaz orzeczeń Europejskiego trybunału Sprawiedliwości Wyrok.EtS.z.5.2.1963.r..w.sprawie.26/62.Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen,.Zb..Orz..1963,.s..1; Wyrok.EtS.z.31.3.1971.r..w.sprawie.22/70.Komisja WE v. Rada WE,.Zb..Orz.. 1971,.s..263; Wyrok.EtS.z.10.10.1973.r..w.sprawie.34/73.Fratelli Variola SpA v. Administra- tion des finances italienne,.Zb..Orz..1973,.s..981; Wyrok.EtS.z.14.10.1976.r..w.sprawie.29/76.LTU Lufttransportunternehmen GmbH Co. KG v Eurocontrol,.Zb..Orz..1976,.s..1541; Wyrok.EtS.z.3.2.1977.r..w.sprawie.52/76.Luigi Benedetti v. Munari F.lli s.a.s.,. Zb..Orz...1977,.s..163; Wyrok.EtS.z.28.11.1978.r..w.sprawie.33/78.Somafer SA v. Sar-Ferngas AG, Zb..Orz..1978,.s..2183; Wyrok.EtS.z.22.2.1979.r..w.sprawie.133/78.Gourdain v. Nadler,.Zb..Orz..1979,. s..733; Wyrok.EtS.z.18.3.1981.r..w.sprawie.139/80.Blanckaert Willems PVBA,. Zb..Orz..1981,.s..819; Wyrok.EtS.z.5.3.1986.r..w.sprawie.69/85.Wünsche Handelsgesellschaft GmbH Co. v. RFN,.Zb..Orz..1986,.s..947; Wyrok.EtS.z.4.12.1986.r..w.sprawie.205/84.Komisja WE v. RFN,.Zb..Orz..1986,. s..3755; Wyrok.EtS.z.9.12.1987.r..w.sprawie.218/86.SAR Schotte GmbH v. Parfums Rothschild SARL,.Zb..Orz..1987,.s..4905; Wyrok.EtS.z.4.2.1988.r..w.sprawie.145/86.Horst Ludwig Martin Hoffman v. Adelheid Krieg,.Zb..Orz..1988,.s..645; Wyrok.EtS.z.11.7.1989.r..w.sprawie.265/87.Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH Co. KG v Hauptzollamt Gronau,.Zb..Orz..1989,.s..2237; Wyrok.EtS.z.2.6.1994.r..w.sprawie.c-414/92 Solo Kleinmotoren GmbH v. Emilio Boch,.Zb..Orz..1994,.s..I-2237; Wyrok.EtS.z.30.11.1995.r..sprawie.c-55/94 Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, Zb..Orz..1995,.s..I-4165; Wyrok.EtS.z.10.10.1996.r..w.sprawie.c-78/95 Bernardus Hendrikman and Maria Feyen v. Magenta Druck Verlag GmbH,.Zb..Orz..1996,.s..I-4943; Wyrok.EtS.z.9.3.1999.r..w.sprawie.c-212/97 Centros Ltd v. Erhvervs-og Selskabs- styrelsen,.Zb..Orz..1999,.s..I-1459; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Upadłość transgraniczna w prawie UE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: