Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734932 na godz. na dobę w sumie
Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE - ebook/pdf
Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7523-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia jest efektem projektu badawczego finansowanego przez NCN. Zasadniczym celem zaprezentowanych w publikacji badań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy implementacja dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17) dokonana przez ustawę z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) zwiększyła udział akcjonariuszy mniejszościowych w życiu spółek publicznych. Ustalenie ewentualnych przeszkód w funkcjonujących rozwiązaniach pozwoli na zaproponowanie rozwiązań alternatywnych. Kluczową kwestią, którą zbadano są zagadnienia odnoszące się do problematyki wykonywania uprawnień mniejszości w trakcie walnych zgromadzeń spółek publicznych. Badania te stanowią punkt wyjścia dla oceny zasadności i efektywności wprowadzonych mechanizmów zapewniających ochronę uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych. Taki schemat pozwolił na sformułowanie propozycji de lege ferenda, zarówno w zakresie nowych rozwiązań jak też modyfikacji już istniejących.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Uprawnienia akcjonariUszy polskich spółek pUblicznych w świetle dyrektywy 2007/36/we Jakub  Jan  Zięty Wydawnictwo C.H.beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JAKUB JAN ZIĘTY • UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DYREKTYWY 2007/36/WE Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZY POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DYREKTYWY 2007/36/WE Dr JAKUB JAN ZIĘTY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszytnie Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego Nr N N110 190140 © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7522-9 ISBN e-book 978-83-255-7523-6 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Bibliografia   .................................................................................................................  XV Wykaz orzeczeń   .........................................................................................................  XXXV Wprowadzenie   ........................................................................................................... XXXVII Rozdział I. Dyrektywa 2007/36/WE jako środek zwiększenia partycypacji akcjonariuszy w „życiu” spółki   ...............................................  § 1.  Dyrektywa jako instrument harmonizacji prawa spółek Państw  Członkowskich Unii Europejskiej .............................................................  § 2.  Wykładnia polskich przepisów prawa w świetle dyrektyw unijnych ..  § 3.  Prace poprzedzające wprowadzenie dyrektywy 2007/36/WE ..............  § 4.  Cele dyrektywy 2007/36/WE .....................................................................  § 5.  Zasada równego traktowania akcjonariuszy jako podstawowa   reguła dyrektywy 2007/36/WE ..................................................................  § 6.  Adresaci wprowadzanych przez dyrektywę rozwiązań .........................  I.  Spółki „publiczne” jako adresaci rozwiązań wprowadzanych   przez dyrektywę 2007/36/WE .........................................................      1 1 8 17 27 29 32 32 36 42 46 52 60 65 65 65 67 71 V II.  Akcjonariusze mniejszościowi jako adresaci rozwiązań  wprowadzonych przez dyrektywę 2007/36/WE ..........................  § 7.  Nadzór korporacyjny w spółkach publicznych .......................................  § 8.  Dominacja a „próg kontroli” w spółce publicznej ..................................  § 9.  Postawy akcjonariuszy spółek publicznych .............................................  § 10.  Inwestorzy instytucjonalni jako akcjonariusze spółek publicznych ...  Rozdział II. Uprawnienia akcjonariuszy zmodyfikowane w wyniku implementacji dyrektywy 2007/36/WE   .........................................................  § 1.  Prawo do żądania zwołania zgromadzenia wspólników oraz prawo   do żądania wprowadzenia spraw do porządku obrad walnego   zgromadzenia i przedstawiania projektów uchwał ................................        I.  Rozwiązanie przewidziane przepisami dyrektywy   2007/36/WE .......................................................................................  II.  Polskie rozwiązania prawne obowiązujące przed   implementacją dyrektywy 2007/36/WE ........................................  III.  Zmiany KSH implementujące dyrektywę 2007/36/WE .............  Spis treści IV.  Analiza zgodności wprowadzonych rozwiązań z dyrektywą   2007/36/WE na tle prawno-porównawczym ................................  § 2.  Prawo do zadawania pytań .........................................................................            I.  Rozwiązania wynikające z przepisów dyrektywy   2007/36/WE .......................................................................................  II.  Polskie rozwiązania prawne obowiązujące przed   implementacją dyrektywy 2007/36/WE ........................................  III.  Zmiany KSH implementujące dyrektywę 2007/36/WE .............  IV.  Analiza zgodności wprowadzonych rozwiązań z dyrektywą   2007/36/WE na tle prawnoporównawczym ..................................  § 3.  Wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza ....................................          I.  Rozwiązania wprowadzone przepisami dyrektywy   2007/36/WE .......................................................................................  II.  Polskie rozwiązania prawne obowiązujące przed   implementacją dyrektywy 2007/36/WE  .......................................  III.  Zmiany KSH implementujące dyrektywę 2007/36/WE .............  1.  Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu   akcjonariuszy spółki publicznej ................................................  2.  Obowiązek „blokowania” akcji .................................................  3.  Wykonywanie prawa głosu ........................................................  4.  Pełnomocnik akcjonariusza na walnym zgromadzeniu .......  IV.  Analiza zgodności wprowadzonych rozwiązań z dyrektywą   2007/36/WE na tle prawnoporównawczym ..................................  Rozdział III. Wpływ wprowadzonych zmian w KSH na wykonywanie uprawnień przez akcjonariuszy   ......................................................................  § 1.  Założenia metodologiczne ..........................................................................  § 2.  Struktura własności spółek, których akcje są przedmiotem obrotu   na rynku regulowanym ...............................................................................  § 3.  Ocena wpływu wprowadzonych zmian na uczestnictwo w walnym  zgromadzeniu  ..............................................................................................  I.  Badania dotyczące spółek ................................................................  II.  Badania dotyczące akcjonariuszy (badania ankietowe) .............      Rozdział IV. Przyszłość prawa spółek w zakresie wykonywania praw akcyjnych   ..............................................................................................................  § 1.  Prace nad uprawnieniami akcjonariuszy po uchwaleniu dyrektywy   2007/36/WE ..................................................................................................  § 2.  Action Plan 2012 dla prawa spółek ...........................................................    I.  Zwiększenie długoterminowego zaangażowania   akcjonariuszy .....................................................................................  VI 81 88 88 89 95 102 110 110 114 120 120 124 125 133 141 150 150 152 157 157 161 168 168 176 180 Spis treści   II.  Zwiększenie zaangażowania pracowników – promocja   własności pracowniczej ....................................................................  III.  Zasada „jedna akcja – jeden głos”  .................................................  § 3.  Projekt zmian dyrektywy 2007/36/WE  ...................................................                I.  Prace poprzedzające złożenie wniosku o uchwalenie   dyrektywy zmieniającej ...................................................................  II.  Cele projektowanych zmian dyrektywy 2007/36/WE  ...............  III.  Zmiany dotyczące postanowień ogólnych dyrektywy  ...............  IV.  Ułatwienie inwestorom wykonywania praw wynikających   z papierów wartościowych  ..............................................................  V.  Zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych   i podmiotów zarządzających aktywami  .......................................  VI.  Zwiększenie przejrzystości w przypadku doradców   inwestorów w związku z głosowaniem  .........................................    VII.  Wzmocnienie powiązania między wynagrodzeniem   a wynikami dyrektorów ...................................................................    VIII.  Wzmocnienie nadzoru akcjonariuszy nad transakcjami     z podmiotami powiązanymi ...........................................................  IX.  Poprawki do projektu zmiany dyrektywy 2007/36/WE .............  § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Załącznik Nr 1. .......................................................................................................  Załącznik Nr 2. .......................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  182 185 187 187 192 201 203 208 212 213 220 221 225 229 236 237 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ARUG  ..................................  Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom  30.7.2009 r. (BGBL.IS.2479) Druga Dyrektywa  ..............  Druga Dyrektywa Rady z 13.12.1976 r. w sprawie koordynacji  gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich  od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu  uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów za- równo wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia  spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału   (Dz.Urz. UE L z 1977 r. Nr 26, s. 1) Dyrektywa 2004/25/WE  ...  dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia (Dz.Urz. UE L Nr 142,  s. 12 ze zm.) Dyrektywa 2007/36/WE  ...  dyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 11.7.2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw   akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym   (Dz.Urz. UE L Nr 184, s. 17 ze zm.) Dyrektywa 2009/101/WE  ..  dyrektywa 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 16.9.2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wy- magane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu  art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważ- ności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólni- ków, jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (Dz.Urz. UE  L Nr 258, s. 11) Dyrektywa MIFID  .............  dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych  zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dy- rektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE  L Nr 145, s. 1 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) KH  .......................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r.  – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – akt nie- obowiązujący IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uprawnienia akcjonariuszy polskich spółek publicznych w świetle Dyrektywy 2007/36/WE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: