Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 004715 18687001 na godz. na dobę w sumie
Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia - ebook/pdf
Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-310-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto z książki możemy się dowiedzieć kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Uprawnienia rodziców w pracy – Urlopy, zasiłki, świadczenia stan prawny 20 maja 2018 r. Praca zbiorowa - - 4 0 1 3 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - - SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................... 4 URLOpY I ZAsIŁKI ZWIĄZANE Z RODZICIELstWEM ..................................... 5 Urlop macierzyński .............................................................................................................5 Urlop.macierzyński.przed.porodem....................................................................................... .5 Wysokość.zasiłku.macierzyńskiego....................................................................................... .7 Minimalna.wysokość.zasiłku.macierzyńskiego..................................................................... .11 Uprawnienia.osób.korzystających.z.urlopu.macierzyńskiego............................................... .14 Rezygnacja.z.urlopu.macierzyńskiego.po.14.tygodniach................................................ .15 Rezygnacja.z.urlopu.macierzyńskiego.po.8.tygodniach,.jeżeli.pracownica.. legitymuje.się.orzeczeniem.o.niezdolności.do.samodzielnej.egzystencji....................... .17 Zasiłek.macierzyński.w.razie.niezdolności.matki.dziecka.. do.samodzielnej.egzystencji.............................................................................................. .19 Przerwanie.urlopu.w.razie.choroby.i.pobytu.pracownicy.w.szpitalu.............................. .20 Zasiłek.macierzyński.w.razie.pobytu.matki.w.szpitalu................................................... .21 Przejęcie.urlopu.w.przypadku.śmierci.matki.lub.porzucenia.przez.nią.dziecka............ .23 Zasiłek.macierzyński.przysługujący.w.razie.śmierci.matki.. albo.porzucenia.przez.nią.dziecka................................................................................... .24 Urlop.macierzyński.po.nieubezpieczonej.matce.dziecka................................................ .25 Korzystanie.z.części.urlopu.macierzyńskiego,.jeżeli.matka.dziecka.podejmie.. zatrudnienie.w.pierwszym.roku.życia.dziecka................................................................ .25 Zasiłek.macierzyński.przysługujący.ojcu.w.związku.z.podjęciem.zatrudnienia.. przez.matkę...................................................................................................................... .26 Rezygnacja.z.wychowywania.dziecka.a.prawo.do.urlopu.macierzyńskiego................... .26 Urlop.macierzyński.w.razie.zgonu.dziecka........................................................................... .27 Przerwanie.urlopu.macierzyńskiego,.gdy.dziecko.jest.w.szpitalu........................................ .27 Udzielenie.urlopu.macierzyńskiego...................................................................................... .28 Zasiłek.macierzyński............................................................................................................. .29 Prawo.do.zasiłku.macierzyńskiego........................................................................................ .29 Osoby.uprawnione.do.urlopu.i.zasiłku.macierzyńskiego...................................................... .30 Okres.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego............................................................................... .30 Krótszy.okres.wypłaty.zasiłku.macierzyńskiego.................................................................. .31 Rezygnacja.z.części.urlopu.przez.ubezpieczoną................................................................... .31 podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracowników......................................32 Sposób.ustalania.podstawy.wymiaru.zasiłku........................................................................ .32 Zatrudnienie.krótsze.niż.12.miesięcy.kalendarzowych......................................................... .33 Zmiana.etatu.a.podstawa.wymiaru.zasiłku............................................................................ .35 Wynagrodzenie.uwzględniane.w.podstawie.wymiaru.zasiłku.............................................. .36 Składniki.wynagrodzenia.nieuwzględniane.w.podstawie.wymiaru.zasiłku......................... .37 Podstawa.wymiaru.zasiłku.dla.osób.niebędących.pracownikami......................................... .39 Zasady.ustalania.podstawy.wymiaru.zasiłku........................................................................ .39 Podstawa.wymiaru.zasiłku,.gdy.niezdolność.do.pracy.powstała.przed.upływem.. pełnego.kalendarzowego.miesiąca.ubezpieczenia.chorobowego.......................................... .40 Podstawa.wymiaru.w.przypadku.zmniejszenia.przychodu.w.miesiącu................................ .41 2 20 maja 2018 r. Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia Brak prawa do zasiłku.........................................................................................................41 Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego..................................................................42 Osoby.uprawnione.do.tzw..urlopu.adopcyjnego.................................................................... .42 Wymiar.urlopu.adopcyjnego.................................................................................................. .43 Urlop.adopcyjny.na.starsze.dziecko...................................................................................... .43 Urlop rodzicielski.................................................................................................................43 Sposób.wykorzystania.urlopu.rodzicielskiego....................................................................... .44 Urlop.rodzicielski.udzielany.w.jednej.części......................................................................... .45 Urlop.rodzicielski.udzielany.w.częściach.............................................................................. .47 Proporcjonalne.wydłużenie.urlopu.rodzicielskiego.w.przypadku.łączenia.go.. z.wykonywaniem.pracy......................................................................................................... .51 Ustalanie.proporcjonalnego.wydłużenia.urlopu.................................................................... .54 Możliwość.rezygnacji.z.urlopu.rodzicielskiego.lub.jego.części........................................... .56 Jednoczesne.korzystanie.z.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.urlopu.rodzicielskiego.. przez.rodziców.dziecka.......................................................................................................... .58 Urlop ojcowski......................................................................................................................59 Przerwanie.urlopu.ojcowskiego............................................................................................. .62 Urlop wychowawczy.............................................................................................................63 Pomniejszanie.liczby.części.urlopu.wychowawczego.ze.względu.na.wykorzystany.. urlop.rodzicielski................................................................................................................... .64 Wniosek.o.urlop.wychowawczy............................................................................................ .65 Podjęcie.pracy.na.urlopie.wychowawczym........................................................................... .66 Przerwanie.urlopu.wychowawczego...................................................................................... .66 Dopuszczenie.pracownika.do.pracy.po.urlopie.wychowawczym.......................................... .66 Podstawa.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.i.zdrowotne.. za.osoby.korzystające.z.urlopu.wychowawczego.................................................................. .67 Zasady.ustalania.przeciętnego.wynagrodzenia.pracownika............................................ .68 Urlop.wychowawczy.u.dwóch.lub.więcej.pracodawców................................................. .69 Świadczenia.uzyskiwane.przez.pracownika.w.trakcie.urlopu.wychowawczego............. .69 Prawo.do.świadczeń.z.ubezpieczenia.chorobowego.podczas.. i.po.zakończeniu.urlopu.wychowawczego....................................................................... .70 Obniżenie.wymiaru.czasu.pracy.zamiast.urlopu.wychowawczego....................................... .72 OChRONA pRZED ZWOLNIENIEM Z pRACY pRACOWNIKóW-RODZICóW ..................................................................................... 74 Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w ciąży i na urlopie macierzyńskim ...................................................................................................... .74 Wyjątki.od.zakazu.wypowiadania.umów.pracownicom.w.ciąży.......................................... .75 Obowiązek.przedłużania.umów.terminowych....................................................................... .75 Zasiłek.macierzyński.w.przypadku.przedłużenia.umowy.o.pracę.do.dnia.porodu.............. .78 Ochrona pracowników na urlopach związanych z rodzicielstwem.................................79 Zakaz rozwiązywania i wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego........................................................................................79 20 maja 2018 r. 3 Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia Uprawnienia rodziców w pracy – Urlopy, zaSiłki, świadczenia wStęp Nadal.wiele.wątpliwości.powodują.obowiązujące.od.2.stycznia.2016.r..zmiany.w.zakresie. uprawnień. związanych. z. rodzicielstwem,. które. zmodyfikowały. m.in.. zasady. korzystania. przez.rodziców.z.urlopów.macierzyńskich,.rodzicielskich.i.zasiłków.za.ten.czas.oraz.urlo- pów.ojcowskich.i.wychowawczych..W.wyniku.tej.zmiany.również.krąg.osób.uprawnionych. do.urlopu.macierzyńskiego.i.zasiłku.z.tego.tytułu.także.został.rozszerzony.na.innych.ubez- pieczonych/pracowników-członków.najbliższej.rodziny..Ponadto.od.1.czerwca.2017.r..w.prze- pisach. Kodeksu. pracy. doprecyzowano. kwestie. dotyczące. przedłużenia. umowy. na. czas. określony.do.dnia.porodu..W.przypadku.gdy.nastąpi.przekroczenie.33.miesięcy.zatrudnia- nia.na.podstawie.takiej.umowy.lub.pracodawca.zawrze.więcej.niż.3.takie.umowy,.to.nie. dojdzie.do.przekształcenia.umowy.na.czas.określony.w.umowę.bezterminową..Również.od. tej.daty.agencje.pracy.tymczasowej.mają.obowiązek.przedłużenia.umowy.o.pracę.do.dnia. porodu.zawartej.z.pracownicą.tymczasową.mającą.łączny.co.najmniej.2-miesięczny.okres. skierowania.do.wykonywania.pracy.tymczasowej... 4 20 maja 2018 r. Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia Urlopy i zaSiłki zwiĄzane z rodzicielStweM Rodzice.i.opiekunowie.dzieci.mogą.korzystać.z.następujących.urlopów.związanych.z.rodzi- cielstwem: ■■ urlopu.macierzyńskiego, ■■ urlopu.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego, ■■ urlopu.rodzicielskiego, ■■ urlopu.ojcowskiego, ■■ urlopu.wychowawczego. Urlop macierzyński Wymiar.urlopu.macierzyńskiego.jest.uzależniony.od.liczby.dzieci.urodzonych.podczas.jed- nego.porodu..Wynosi.on.20.tygodni,.bez.względu.na.to,.czy.pracownica.urodziła.pierwsze. czy.kolejne.dziecko..Każdy.kolejny.poród.jednego.dziecka.będzie.uprawniał.pracownicę.do. 20.tygodni.urlopu.macierzyńskiego. wymiar urlopu macierzyńskiego Długość urlopu macierzyńskiego Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie 20 tygodni 31 tygodni 33 tygodnie 35 tygodni 37 tygodni jedno dziecko dwoje dzieci troje dzieci czworo dzieci pięcioro i więcej dzieci Urlop. macierzyński. rozpoczyna. się. od. dnia. porodu,. zatem. nie. ma. potrzeby. składania. wniosku.o.jego.udzielenie..Wniosek.o.urlop.macierzyński.pracownica.składa.wówczas,.gdy. chce.go.wykorzystać.przed.planowanym.terminem.porodu..Urlop.macierzyński.jest.dla.pra- cownicy-matki.obowiązkowy..Obecne.przepisy.dotyczące.urlopu.macierzyńskiego.pozwalają. wymieniać.się.korzystaniem.z.tego.urlopu.pracownikom.i.innym.ubezpieczonym,.np..oso- bom.prowadzącym.działalność.gospodarczą..Przepisy.Kodeksu.pracy.przewidują.bowiem,. ściśle.określone.przypadki,.w.których.z.części.urlopu.macierzyńskiego.może.skorzystać.nie. tylko.pracownik-ojciec,.ale.także.pracownik-inny.członek.najbliższej.rodziny,.oraz.przypad- ki,.w.których.z.zasiłku.za.okres.odpowiadający.części.urlopu.macierzyńskiego.może.skorzy- stać.ubezpieczony-ojciec.dziecka.lub.ubezpieczony-inny.członek.najbliższej.rodziny.. Zarówno.dla.pracownika-ojca.dziecka,.jak.i.pracownika-innego.członka.najbliższej.rodzi- ny.korzystanie.z.części.urlopu.macierzyńskiego.jest.w.każdym.przypadku.nieobowiązkowe. Urlop macierzyński przed porodem Przed.porodem.pracownica.może.wykorzystać.nie.więcej.niż.6.tygodni.urlopu.macierzyń- skiego..W.przepisach.nie.ma.zastrzeżenia,.że.część.przedporodowa.urlopu.macierzyńskiego. 20 maja 2018 r. 5 Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia może.być.wykorzystana.tylko.w.tygodniach..Zatem.zdaniem.części.ekspertów.prawa.pracy. pracownica.może.złożyć.wniosek.o.udzielenie.jej.np..6.dni.urlopu.macierzyńskiego.przed. planowaną.datą.porodu. pracownica może wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przykład Pracownica jest w ciąży mnogiej (urodzi trojaczki). Ma zaplanowany poród na 25 sierpnia 2018 r. Jeżeli przed porodem wykorzysta 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, to po porodzie bę- dzie ona uprawniona jeszcze do 27 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przykład Pracownica skorzystała z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Niestety, dziecko zmarło przy porodzie. W takim przypadku pracownica jest uprawniona do urlo- pu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Bez znaczenia dla wymiaru urlopu po porodzie pozostaje fakt wykorzystania 6 tygodni tego urlopu przed porodem. Pracownica,.która.chce.skorzystać.z.urlopu.macierzyńskiego.przed.porodem,.powinna.złożyć. w.tej.sprawie.wniosek.do.pracodawcy..Przepisy.nie.określają.jego.formy,.ale.ze.względów.dowo- dowych.najlepiej,.aby.był.na.piśmie..We.wniosku.trzeba.wskazać.termin.rozpoczęcia.urlopu.ma- cierzyńskiego.oraz.dołączyć.do.niego.zaświadczenie.lekarskie.o.przewidywanej.dacie.porodu.. wzór wniosku o urlop macierzyński przed porodem ..................................................... .................................................... (imię.i.nazwisko.oraz.adres.pracownika) . ..................................... (miejscowość.i.data) . . ........................................... (nazwa.i.adres.pracodawcy) WNIOsEK O URLOp MACIERZYŃsKI Zwracam.się.z.prośbą.o.udzielenie.mi.urlopu.macierzyńskiego.od...................do.................. (wskazanie.daty) przed.przewidywaną.datą.porodu,.która.została.ustalona.na.dzień........................ . . .......................................... (podpis.pracownicy) Załącznik:.Zaświadczenie.lekarskie.o.przewidywanej.dacie.porodu 6 20 maja 2018 r. Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia Wysokość zasiłku macierzyńskiego Zasiłek.macierzyński.za.okres.urlopu.macierzyńskiego.przysługuje.w.wysokości.100 .pod- stawy.wymiaru..Natomiast.miesięczny.zasiłek.macierzyński.za.okres.ustalony.przepisami. Kodeksu.pracy.jako.okres.urlopu.rodzicielskiego.wynosi: ■■ 100 .podstawy.wymiaru.zasiłku.–.za.okres.do.6.tygodni.urlopu.rodzicielskiego,.w.przy- padku.urodzenia.jednego.dziecka.przy.jednym.porodzie.(lub.odpowiednio.w.przypadku. przyjęcia.jednego.dziecka.na.wychowanie),.lub.za.okres.do.8.tygodni.urlopu.rodziciel- skiego,.w.przypadku.urodzenia.więcej.niż.jednego.dziecka.przy.jednym.porodzie.(lub. odpowiednio.w.przypadku.przyjęcia.większej.liczby.dzieci.na.wychowanie),.lub.za.okres. 3.tygodni.w.przypadku.przyjęcia.dziecka.na.wychowanie, ■■ 60 .podstawy.wymiaru.zasiłku.–.za.pozostały.okres.urlopu.rodzicielskiego. W.sytuacji.złożenia.nie.później.niż.21.dni.po.porodzie.wniosku.–.w.przypadku.pracowni- cy.o.udzielenie.jej.bezpośrednio.po.urlopie.macierzyńskim.urlopu.rodzicielskiego.w.pełnym. wymiarze,.a.w.przypadku.ubezpieczonej.niebędącej.pracownicą.wniosku.o.wypłacenie.jej. zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.odpowiadający.okresowi.urlopu.macierzyńskiego.i.urlopu. rodzicielskiego.w.pełnym.wymiarze.–.miesięczny.zasiłek.macierzyński.wynosi.80 .podsta- wy. wymiaru. zasiłku. za. cały. okres. odpowiadający. okresowi. urlopu. macierzyńskiego. oraz. urlopu.rodzicielskiego.. W.przypadku.złożenia.wniosku.pracownica.będzie.mogła.dzielić.się.z: ■■ pracownikiem-ojcem.wychowującym.dziecko.albo. ■■ ubezpieczonym-ojcem.dziecka. –.urlopem.rodzicielskim.albo.pobieraniem.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.odpowiada- jący.okresowi.tego.urlopu,.przy.uwzględnieniu.zasad.związanych.z.udzielaniem.tego.urlopu.. Mimo.złożenia.wskazanego.wniosku.nie.później.niż.w.ciągu.21.dni.po.porodzie.pracow- nica.(odpowiednio.ubezpieczona.niebędąca.pracownicą).może.zrezygnować.z.udzielonego. jej.urlopu.rodzicielskiego.w.całości.lub.w.części.(odpowiednio.z.zasiłku.macierzyńskiego. za.okres.odpowiadający.okresowi.urlopu.rodzicielskiego)..Wówczas.z.wnioskiem.o.niewy- korzystaną.część.urlopu.rodzicielskiego.i.zasiłek.macierzyński.za.ten.okres.może.wystąpić. ojciec.dziecka.. W.przypadku.rezygnacji.pracownicy.z.urlopu.rodzicielskiego.w.pełnym.wymiarze.(odpo- wiednio.w.przypadku.rezygnacji.ubezpieczonej.niebędącej.pracownicą.z.zasiłku.macierzyń- skiego.za.okres.odpowiadający.okresowi.urlopu.rodzicielskiego.w.pełnym.wymiarze).albo. rezygnacji.z.zasiłku.macierzyńskiego.za.okres.odpowiadający.okresowi.urlopu.rodzicielskie- go.po.wykorzystaniu: ■■ 6. pierwszych. tygodni. (w. przypadku. urodzenia. lub. przyjęcia. na. wychowanie. jednego. dziecka).lub. ■■ 8.pierwszych.tygodni.(w.przypadku.urodzenia.lub.przyjęcia.na.wychowanie.więcej.niż. jednego.dziecka) –.czyli.w.razie.rezygnacji.z.zasiłku.za.okres.ostatnich.26.tygodni.urlopu.rodzicielskiego,. przysługuje.jednorazowe.wyrównanie.zasiłku.macierzyńskiego.do.100 .podstawy.wymiaru. 20 maja 2018 r. 7 Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia Przykład Pracownica urodziła dziecko 28 lutego 2018 r. i z tym dniem rozpoczęła korzystanie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ zatrudniona nie złożyła w ciągu 21 dni po porodzie wniosku o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymia- rze, za okres 20 tygodni (140 dni), począwszy od 28 lutego br., pracodawca wypłacił jej zasiłek macierzyński w wysokości 100 podstawy wymiaru. W wymaganym terminie, nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego, pracownica złożyła wniosek o udzielenie tego urlopu w wymiarze 8 tygodni i o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za ten okres (w dniu złożenia wniosku pracownica zdecydowała się na wykorzystanie tylko jednej części urlopu rodzicielskiego). Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wypłaconego pracownicy za okres urlopu macierzyńskiego wynosiła po pomniejszeniu o składki ZUS 2860 zł (100 pod- stawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego). Za okres 6 tygodni urlopu rodzicielskiego pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w wysokości 100 podstawy wymiaru zasiłku, a za 2 tygodnie 60 zasiłku, co wynika z wyliczenia: ■■ 2860 zł × 100 = 2860 zł, – 2860 zł : 30 = 95,33 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu rodzicielskiego, za który przysługuje 100 podstawy wymiaru zasiłku), – 95,33 zł × 42 dni = 4003,86 zł (kwota zasiłku za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego), ■■ 2860 zł × 60 = 1716 zł, – 1716 zł : 30 = 57,20 zł (kwota zasiłku macierzyńskiego za 1 dzień urlopu rodzicielskiego, za który przysługuje 60 podstawy wymiaru zasiłku), – 57,20 zł × 14 dni = 800,80 zł (kwota zasiłku za 2 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Prawo.do.jednorazowego.wyrównania.nabywają.wszyscy.ubezpieczeni.podlegający.ubez- pieczeniu.chorobowemu.zarówno.dobrowolnie,.jak.i.obowiązkowo. Wypłata. wyrównania. następuje. w. terminie. przyjętym. dla. wypłaty. wynagrodzeń.. Jeśli. płatnikiem.zasiłku.macierzyńskiego.jest.ZUS,.wyrównanie.powinno.zostać.wypłacone.nie. później.niż.w.ciągu.30.dni.od.daty.złożenia.wniosku.w.sprawie.rezygnacji.z.urlopu.rodziciel- skiego.lub.zasiłku.za.dalszy.okres.albo.od.daty.złożenia.innego.dokumentu.niezbędnego.do. wypłaty. wyrównania. (np.. zaświadczenia. pracodawcy. o. terminie. zaprzestania. korzystania. przez.rodzica/opiekuna.z.urlopu.rodzicielskiego). Przykład Pracownica urodziła dziecko 9 maja 2018 r. i z tym dniem rozpoczęła 20-tygodniowy urlop macierzyński. Następnie w ciągu 21 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wy- miarze 32 tygodni. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi w przypadku tej pracownicy 4268 zł (po pomniejszeniu o składki ZUS). 8 20 maja 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uprawnienia rodziców w pracy – urlopy, zasiłki, świadczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: