Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 020279 17743868 na godz. na dobę w sumie
Urlopy pracownicze. Komentarz - ebook/pdf
Urlopy pracownicze. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 297
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1683-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym:

Autor rozważania teoretyczne ilustruje wieloma przykładami praktycznymi. W komentarzu uwzględniono stan prawny na maj 2010 r., a szczególnie dużo rozważań poświęcono ostatnim nowelizacjom urlopów związanych z rodzicielstwem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Krótkie Komentarze Becka Adam Malinowski Urlopy pracownicze Komentarz Prezentowana publikacja stanowi zarówno komentarz do wybranych przepisów Kodeksu pracy, jak i aktów wyko- nawczych dotyczących przedmiotowej materii. Autor w sposób bardzo przystępny omawia m.in. następujące zagadnienia związane z prawem urlopowym:  zasady obliczania urlopów,  wypłaty ekwiwalentu urlopowego,  udzielanie urlopów macierzyńskich, ojcowskich,  prowadzenie dokumentacji urlopowej. Autor rozważania teoretyczne ilustruje wieloma przykładami praktycznymi. W komentarzu uwzględniono stan prawny na maj 2010 r., a szczególnie dużo rozważań poświęcono ostatnim noweli- zacjom urlopów związanych z rodzicielstwem. Adam Malinowski – radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa UJ i aplika- cji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (2006). Spe- cjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych. Jest autorem i współautorem ponad tysiąca artykułów i kilku- dziesięciu innych publikacji o tematyce prawniczej. Prowadzi indywidualną kancelarię radcowską w Warszawie. ISBN 978-83-255-1683-3 z r a t n e m o K e z c i n w o c a r p y p o l r U i k s w o n i l a M www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 59,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Urlopy pracownicze. Komentarz Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: Boles³aw Kurzêpa USTAWA O BRONI I AMUNICJI. KOMENTARZ Rafa³ Adamus UPAD£OŒÆ A PRZEW£ASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE. KOMENTARZ Jacek Œwieca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH. KOMENTARZ Rafa³ Adamus BEZSKUTECZNOŒÆ I ZASKAR¯ANIE CZYNNOŒCI UPAD£EGO. KOMENTARZ Krzysztof Ha³adyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ. KOMENTARZ Andrzej Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB US£UGI. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Urlopy pracownicze Komentarz Adam Malinowski Urlopy pracownicze. Komentarz Stan prawny: maj 2010 r. Redakcja: Monika Paw³owska © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1683-3 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Teksty aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) . . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie szczegó³owych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291) . . . . . . Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) . . . . B. Komentarz do Kodeksu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) . . . . . . . Dzia³ siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152. Definicja; zakaz zrzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . Art. 153. Nabycie prawa do urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154. Wymiar urlopu wypoczynkowego. . . . . . . . . . . Art. 1541. Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia . . Art. 1542. Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym . . . Art. 155. Wliczanie okresów nauki . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1551. Urlop w wymiarze proporcjonalnym . . . . . . . . IX XI 1 3 23 29 31 37 39 39 39 39 52 60 84 100 103 107 V Spis treœci Art. 1552. Wp³yw urlopu bezp³atnego na urlop wypoczyn- kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1552a. Zaokr¹glenie do pe³nego miesi¹ca . . . . . . . . . Art. 1553. Ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego . . . Art. 156. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158. Urlop uzupe³niaj¹cy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 160. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 161. Termin udzielenia urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162. Podzia³ urlopu na czêœci. . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163. Planowanie urlopów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164. Mo¿liwe przesuniêcie urlopu . . . . . . . . . . . . . . Art. 165. Konieczne przesuniêcie urlopu. . . . . . . . . . . . . Art. 166. Niemo¿noœæ wykorzystania urlopu . . . . . . . . . Art. 167. Odwo³anie z urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1671. Urlop w okresie wypowiedzenia . . . . . . . . . . . Art. 1672. Urlop na ¿¹danie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1673. Wymiar urlopu na ¿¹danie . . . . . . . . . . . . . . . Art. 168. NajpóŸniejsze wykorzystanie urlopu . . . . . . . . . Art. 169. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 170. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 171. Ekwiwalent pieniê¿ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 172. Wynagrodzenie urlopowe . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1721. Ubezpieczenie gwarantuj¹ce otrzymanie œwiad- czenia za czas urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173. Delegacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Urlopy bezp³atne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174. Urlop bezp³atny na wniosek pracownika . . . . . . Art. 1741. Praca u innego pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . Art. 175. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ ósmy. Uprawnienia pracowników zwi¹zane z rodziciel- stwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180. Urlop macierzyñski; wymiar . . . . . . . . . . . . . . Art. 1801. Urodzenie martwego dziecka . . . . . . . . . . . . . Art. 181. Dziecko wymagaj¹ce opieki szpitalnej. . . . . . . . Art. 182. Rezygnacja z wychowywania dziecka . . . . . . . . Art. 1821. Dodatkowy urlop macierzyñski . . . . . . . . . . . . Art. 1822. Pracownik-ojciec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1823. Wymiar urlopu pracownika-ojca . . . . . . . . . . Art. 183. Urlop z tytu³u przysposobienia . . . . . . . . . . . . VI 112 115 117 117 117 117 119 119 119 123 125 130 133 133 137 142 146 150 152 157 157 157 163 165 166 166 166 173 176 177 177 186 187 188 189 194 195 200 Spis treœci Art. 1831. Pierwszy dzieñ urlopu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1832. Zatrudnienie po urlopie macierzyñskim . . . . . . Art. 184. Zasi³ek macierzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 186. Prawo do urlopu wychowawczego . . . . . . . . . Art. 1861. Ochrona szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1862. Praca zarobkowa w trakcie urlopu. . . . . . . . . . Art. 1863. Rezygnacja z urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1864. Zatrudnienie po urlopie . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1865. Okres urlopu a okres zatrudnienia . . . . . . . . . . Art. 1866. Upowa¿nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1867. Obowi¹zkowe obni¿enie wymiaru etatu . . . . . . Art. 1868. Zakaz wypowiedzenia i rozwi¹zania umowy o pracê przez okres 12 miesiêcy . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 188. Zwolnienie od pracy na opiekê . . . . . . . . . . . . Art. 189. Zasi³ek opiekuñczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1891. Korzystanie z uprawnieñ zwi¹zanych z rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ dziewi¹ty. Zatrudnianie m³odocianych . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 205. Nabycie prawa do urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . 207 208 210 213 218 222 224 225 226 226 227 229 231 233 235 236 236 236 C. Akty wykonawcze z komentarzem . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 C 1. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) . . . . . C 2. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie szczegó³owych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 3. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecnoœci w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnieñ od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) . . . . 243 257 263 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 VII Przedmowa Polskie prawo urlopowe na przestrzeni ostatnich lat uleg³o kilku znacz¹cym nowelizacjom. Wystarczy wskazaæ na ustawy z 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) czy z 5.11.2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1704), zmieniaj¹ce odpowiednie przepisy Kodeksu pracy. Od 1.1.2010 r. przemodelowano te¿ znacznie system urlo- pów zwi¹zanych z rodzicielstwem. Dlatego pomimo faktu, ¿e dok- tryna i judykatura chêtnie zajmuj¹ siê interpretacj¹ przepisów urlo- powych, w dalszym ci¹gu jest to materia, która przysparza sporo k³opotów osobom stosuj¹cym prawo w praktyce. W szczególnoœci problematyczne s¹ zasady obliczania urlopów, wyp³aty ekwiwalen- tu urlopowego, udzielania urlopów macierzyñskich, ojcowskich i zwi¹zanej z tym dokumentacji, jak i poszczególne ¿yciowe wy- padki, które czêsto wymagaj¹ twórczej interpretacji postanowieñ kodeksowych. Kontrowersje wynikaj¹ po czêœci z czêstych zmian prawa, a po czêœci s¹ efektem znacznego rozdrobnienia przepisów urlopowych. Znajduj¹ siê one bowiem w kilkudziesiêciu aktach o randze ustawowej, które s¹ uzupe³niane przez ca³y wachlarz ak- tów wykonawczych. Ponadto zgodna z przepisami praktyka, która stanowi dope³nienie ka¿dej instytucji prawnej, jest w przypadku urlopów wyj¹tkowo niejednoznaczna. Przes¹dza o tym nie tylko charakter prawa urlopowego, w którym przecie¿ pewna elastycz- noœæ jest jak najbardziej po¿¹dana, ale równie¿ doœæ szerokie pole do swobodnej wyk³adni przepisów. Dlatego nietrudno jest znaleŸæ kilku pracodawców, którzy nawet dzia³aj¹c w bezpoœredniej blisko- œci stosuj¹ odmienne zasady urlopowania pracowników. Wychodz¹c naprzeciw potrzebom pracodawców oddajemy do r¹k Czytelników komentarz do prawa urlopowego, który dog³êbnie i szczegó³owo omawia konkretne problemy, na które mo¿na siê na- tkn¹æ w codziennej pracy zawodowej. Autor stara³ siê uj¹æ wiedzê systematycznie i syntetycznie, tak by unikaj¹c teoretyzowania skupiæ siê na problemach mog¹cych rzeczywiœcie mieæ miejsce w praktyce, co jest poparte doœwiadczeniem w obs³udze prawnej licznych pracodawców. W komentarzu wskazuje na mo¿liwe IX Przedmowa pu³apki w przepisach, eksponuje zagro¿enia i podaje proste sposo- by na ominiêcie niebezpiecznych miejsc. Znajomoœæ prawa to bo- wiem jedno, a umiejêtne z niego korzystanie to ju¿ zupe³nie inna sprawa. Lektura komentarza z pewnoœci¹ u³atwi stosowanie prze- pisów i pozwoli na unikniêcie pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoœci, dlatego zachêcam do lektury. W komentarzu uwzglêdniono stan prawny na 1 maja 2010 r., a szczególnie du¿o uwagi poœwiêcono ostatnim nowelizacjom urlo- pów zwi¹zanych z rodzicielstwem. Warszawa, 1 marca 2010 r. Autor X Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonaw- czy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KN . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlo- cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW. . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) PodFizU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ŒwPienChorU . . . . . . . . . ustawa z 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w ra- zie choroby i macierzyñstwa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ZOZU. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zak³adach opieki zdro- wotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) Zwi¹zZawU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacji Warszawskiej Biul. SN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego DGP . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Gazeta Prawna Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski M.Prawn. . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P.Pr. ONSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy nego OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSAiSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych i S¹du Naj- wy¿szego OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej SN (1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (1953–1961). Orzecznictwo Izby Cywilnej i Izby Karnej SN (1962). Orzecznic- two Izby Cywilnej SN (1963–1981). Orzecznic- two Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych SN (1982–1989). Orzecznictwo Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pra- cy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych SN (1990–1994). Orzecznictwo Izby Cywilnej, Izby Administra- cyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych SN (1995). Orzecznictwo Izby Cywilnej SN (od 1995) OSNAPiUS . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego. Zbiór Urzê- dowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie- czeñ Spo³ecznych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbi- tra¿owych PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pr. Bankowe. . . . . . . . . . . Prawo Bankowe Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. Pracy. . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy RB . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rachunkowoœæ Bud¿etowa S³. Prac. . . . . . . . . . . . . . . S³u¿ba Pracownicza XII Wykaz skrótów 3. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EZIG . . . . . . . . . . . . . . . . Europejskie Zgromadzenie Interesów Gospo- darczych FGŒP . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracow- niczych itemu podobne litera . . . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi FUS . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych GIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . G³ówny Inspektor Pracy itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . lit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.in. MOP. . . . . . . . . . . . . . . . . Miêdzynarodowa Organizacji Pracy nast. . . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny NBP . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer Identyfikacji Podatkowej np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . naprzyk³ad NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny op.cit. PESEL . . . . . . . . . . . . . . . Powszechny Elektroniczny System Ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . opere citato (z cytowanego dzie³a) Ludnoœci pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. poz. przyp. red. REGON . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Urzêdowy Podmiotów Gospo- . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . przypis . . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja darki Narodowej RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . spó³ka akcyjna SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹dApelacyjny s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . spó³ka cywilna SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . spó³ka europejska SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . S¹dNajwy¿szy sp.j. sp. z o.o. str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona sygn. t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spó³ka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . sygnatura . . . . . . . . . . . . . spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ tom tojest XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny toznaczy tzn. takzwany tzw. uchw. . . . . . . . . . . . . . . . . uchwa³a wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska w zw. . . . . . . . . . . . . . . . . wzwi¹zku ze zm. zob. ZFŒS . . . . . . . . . . . . . . . . zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . . . zpóŸniejszymi zmianami . . . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XIV A. Teksty aktów prawnych Kodeks pracy1 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; Dz.U. 1999, Nr 99, poz. 1152; Dz.U. 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; Dz.U. 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; Dz.U. 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; Dz.U. 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; Dz.U. 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; Dz.U. 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; Dz.U. 2006, Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; Dz.U. 2007, Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; Dz.U. 2008, Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; Dz.U. 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 219, poz. 1704) KPKP (wyci¹g) Dzia³ siódmy. Urlopy pracownicze Rozdzia³ I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152. [Definicja; zakaz zrzeczenia] § 1. Pracownikowi przys³uguje prawo do corocznego, nieprzerwanego, p³atnego urlopu wypoczynkowe- go, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie mo¿e zrzec siê prawa do urlopu. Art. 153.2 [Nabycie prawa do urlopu] § 1. Pracownik podejmuj¹cy pra- cê po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podj¹³ pracê, uzy- 1 Odnoœnik nr 1 dodany do tytu³u ustaw¹ z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 959), która wchodzi w ¿ycie 1.05.2004 r. Treœæ odnoœnika publikujemy na koñcu ustawy. 2 Art. 153 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wcho- dzi w ¿ycie 1.01.2004 r. 3 KP Art. 154–1542 skuje prawo do urlopu z up³ywem ka¿dego miesi¹ca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przys³uguj¹cego mu po przepracowaniu roku. A. Teksty aktów prawnych § 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w ka¿dym nastêp- nym roku kalendarzowym. Art. 154.1 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] § 1. Wymiar urlopu wy- nosi: 1) 20 dni – je¿eli pracownik jest zatrudniony krócej ni¿ 10 lat, 2) 26 dni – je¿eli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. § 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepe³nym wymia- rze czasu pracy ustala siê proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, bior¹c za podstawê wymiar urlopu okreœlony w § 1; niepe³ny dzieñ urlopu zaokr¹gla siê w górê do pe³nego dnia. § 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podsta- wie § 1 i 2, niemo¿e przekroczyæ wymiaru okreœlonego w § 1. Art. 1541.2 [Wliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia] § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zale¿y prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia, bez wzglêdu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. § 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub wiêcej sto- sunkach pracy wliczeniu podlega tak¿e okres poprzedniego niezakoñczo- nego zatrudnienia w czêœci przypadaj¹cej przed nawi¹zaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Art. 1542.3 [Udzielanie urlopu w wymiarze godzinowym] § 1. Urlopu udziela siê w dni, które s¹ dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo- wi¹zuj¹cym go rozk³adem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpo- wiadaj¹cym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrze¿eniem § 4. § 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzieñ urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. 1 Art. 154 w brzmieniu ustawy z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wcho- dzi w ¿ycie 1.01.2004 r. 2 Art. 1541 oznaczenie § 1 i § 2dodane ustaw¹ z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2004 r. 3 Art. 1542 dodany ustaw¹ z dnia 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2004 r. 4 A. Teksty aktów prawnych Art. 155–1551 KP § 3. Przepis § 1 i 2stosuje siê odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikaj¹ca z odrêbnych przepisów, jest ni¿sza ni¿ 8 godzin. § 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzi- nowym odpowiadaj¹cym czêœci dobowego wymiaru czasu pracy jest do- puszczalne jedynie w przypadku, gdy czêœæ urlopu pozosta³a do wykorzy- stania jest ni¿sza ni¿ pe³ny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma byæ udzielony urlop. Art. 155. [Wliczanie okresów nauki] § 1. Do okresu pracy, od którego zale¿y wymiar urlopu, wlicza siê z tytu³u ukoñczenia: 1) zasadniczej lub innej równorzêdnej szko³y zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie wiêcej jednak ni¿ 3 lata, 2) œredniej szko³y zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie wiêcej jednak ni¿ 5 lat, 3) œredniej szko³y zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równo- rzêdnych) szkó³ zawodowych – 5 lat, 4) œredniej szko³y ogólnokszta³c¹cej – 4 lata, 5) szko³y policealnej – 6 lat, 6) szko³y wy¿szej – 8 lat. Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegaj¹ sumowaniu. § 2. Je¿eli pracownik pobiera³ naukê w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zale¿y wymiar urlopu, wlicza siê b¹dŸ okres zatrudnie- nia, w którym by³a pobierana nauka, b¹dŸ okres nauki, zale¿nie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. Art. 1551. [Urlop w wymiarze proporcjonalnym] § 1.1 W roku kalen- darzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przys³uguje urlop: 1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba ¿e przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzysta³ urlop w przys³uguj¹cym mu lub w wy¿szym wymiarze, 2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze: a) proporcjonalnym do okresu pozosta³ego do koñca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy ni¿ do koñca danego roku kalendarzowego, 1 Art. 1551 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 26.07.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która wchodzi w ¿ycie 1.01.2003 r. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Urlopy pracownicze. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: