Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 003836 18783891 na godz. na dobę w sumie
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? - książka
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2414-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> web design
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wygodny jak... Twoja strona!

Wszędzie dobrze, ale najlepiej na Twojej stronie!

W sieci robi się tłoczno. Nowe serwisy i usługi internetowe pojawiają się jak grzyby po deszczu. Użytkownik może nieskrępowanie surfować z jednego adresu na kolejny, przeskakując po drodze jeszcze tu i tam. I tylko Twoja kreatywność, intuicja i troska o jego komfort mogą sprawić, że zostanie dłużej właśnie na Twojej stronie. Jeśli się nim nie zajmiesz, przeklika się dalej...

Człowiek jest istotą wygodną. Zwłaszcza, gdy wydaje w sieci swoje własne pieniądze! W tym przypadku komfort i ergonomia przejawiają się w intuicyjnej nawigacji, szybkim dostępie do szukanych informacji, przyjaznym interfejsie, szybkości działania serwisu i jego merytorycznej zawartości. Nie można zapomnieć także o zestawie pewnych konwencji, których przestrzeganie jest w Internecie niepisanym prawem.
Wykorzystaj wszystkie te elementy i stwórz przyjazną, wygodną oraz logiczną witrynę -- a potem ciesz się jej popularnością i wysoką rentownością!

Sztuka użytkowa w Internecie:

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie: www.kursusability.pl


Partnerzy merytoryczni:
usability eCommerce konferencje

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Autor: Tomasz Karwatka ISBN: 978-83-246-2414-0 Format: 158258, stron: 144 Wygodny jak… Twoja strona! • Ergonomia w sieci, czyli konstruowanie serwisów intuicyjnych i prostych w obs³udze • Zwiêkszanie rentownoœci witryn przez poprawianie ich u¿ytecznoœci – nawet od 100 do 400 • Rozwi¹zania zaprojektowane z myœl¹ o w³aœcicielach sklepów internetowych, mened¿erach produktów, projektantach i grafikach, a tak¿e specjalistach od PR-u • Sposoby na wyd³u¿enie pobytu u¿ytkowników na stronie Wszêdzie dobrze, ale najlepiej na Twojej stronie! W sieci robi siê t³oczno. Nowe serwisy i us³ugi internetowe pojawiaj¹ siê jak grzyby po deszczu. U¿ytkownik mo¿e nieskrêpowanie surfowaæ z jednego adresu na kolejny, przeskakuj¹c po drodze jeszcze tu i tam. I tylko Twoja kreatywnoœæ, intuicja i troska o jego komfort mog¹ sprawiæ, ¿e zostanie d³u¿ej w³aœnie na Twojej stronie. Jeœli siê nim nie zajmiesz, przeklika siê dalej… Cz³owiek jest istot¹ wygodn¹. Zw³aszcza, gdy wydaje w sieci swoje w³asne pieni¹dze! W tym przypadku komfort i ergonomia przejawiaj¹ siê w intuicyjnej nawigacji, szybkim dostêpie do szukanych informacji, przyjaznym interfejsie, szybkoœci dzia³ania serwisu i jego merytorycznej zawartoœci. Nie mo¿na zapomnieæ tak¿e o zestawie pewnych konwencji, których przestrzeganie jest w Internecie niepisanym prawem. Wykorzystaj wszystkie te elementy i stwórz przyjazn¹, wygodn¹ oraz logiczn¹ witrynê — a potem ciesz siê jej popularnoœci¹ i wysok¹ rentownoœci¹! Sztuka u¿ytkowa w Internecie: • Co daje dobre usability? • Jakie s¹ g³ówne elementy konwencji i czym siê kierowaæ, umieszczaj¹c standardowe elementy na stronie, wybieraj¹c typografiê oraz tworz¹c przyciski graficzne? • Dlaczego ramki i Flash mog¹ okazaæ siê strza³em w kolano? • Jak zwiêkszaæ efektywnoœæ systemów e-commerce? • Czym charakteryzuj¹ siê dobre strony korporacyjne, urzêdowe i sklepy internetowe? • Co to s¹ testy user-experience i jak je prowadziæ? • Dlaczego mapa strony jest tak istotna? • Jak tworzyæ skuteczne i nied³ugie teksty na strony internetowe (od ogó³u do szczegó³u)? Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Co to jest usability? ......................................................................... 9 UĪytecznoĞci, funkcjonalnoĞü, usability? ............................................................................ 10 Polecane Ĩródáa wiedzy .................................................................................................. 10 OkreĞlenie kluczowych celów usability .......................................................................... 11 Dlaczego usability jest waĪne? ....................................................................................... 11 Usability, budĪety i biznes .............................................................................................. 12 Jakie strony optymalizowaü? .......................................................................................... 13 Ile firmy wydają na usability? ........................................................................................ 14 Czy tanie usability to dobre usability? ............................................................................ 14 Podsumowanie ................................................................................................................ 15 Rozdziaä 2. NajwaĔniejsze wytyczne usability .................................................... 17 Jacy są uĪytkownicy? ..................................................................................................... 17 Niepisane standardy internetu ......................................................................................... 18 Podsumowanie ................................................................................................................ 18 Rozdziaä 3. Budowa strony WWW ..................................................................... 21 Podstawy nawigacji ........................................................................................................ 21 Projektowanie nawigacji ................................................................................................. 22 Staáa nawigacja ......................................................................................................... 23 Menu narzĊdziowe ................................................................................................... 23 Punkty startowe ........................................................................................................ 24 JesteĞ tutaj ................................................................................................................ 24 Problemy z rozwijanym menu .................................................................................. 26 ĝcieĪka nawigacyjna (ĞcieĪka powrotu, ĞcieĪka okruszków) ................................... 28 Projektowanie wyszukiwarki .......................................................................................... 29 Podsumowanie ................................................................................................................ 30 Rozdziaä 4. Teksty w serwisie WWW ................................................................ 31 Efektywne linki .............................................................................................................. 31 Konstruktywne komunikaty ............................................................................................ 32 Strona 404 ...................................................................................................................... 33 Efektywne pisanie dla internetu ...................................................................................... 35 Budowanie zaufania do serwisu ..................................................................................... 36 Podsumowanie ................................................................................................................ 38 4 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Rozdziaä 5. Firmowy serwis WWW .................................................................... 39 Czego chcą uĪytkownicy serwisów korporacyjnych? ..................................................... 39 Nie przegap okazji .......................................................................................................... 40 Formularze ...................................................................................................................... 40 Projektowanie strony gáównej serwisu korporacyjnego .................................................. 42 Co musi znaleĨü siĊ na stronie gáównej? .................................................................. 42 Jakie problemy napotkasz, projektując stronĊ gáówną? ............................................ 43 ZwiĊkszanie iloĞci informacji ................................................................................... 44 Efekty najazdu .......................................................................................................... 44 SzybkoĞü áadowania siĊ stron ......................................................................................... 46 Podsumowanie ................................................................................................................ 46 Rozdziaä 6. E-commerce ................................................................................... 47 Co nie jest sklepem i czy to Ĩle? ..................................................................................... 48 Zanim zaczniesz mierzyü e-commerce — skutecznoĞü i efektywnoĞü ........................... 50 Wspóáczynnik porzuceĔ koszyka i inne mierniki ........................................................... 51 Jak zarabiaü, gdy towar jest niedostĊpny? ...................................................................... 53 Zaufanie uĪytkowników do sklepu ................................................................................. 53 Emocje jeszcze nie klienta .............................................................................................. 54 Innowacje ....................................................................................................................... 61 KreatywnoĞü nie jest przeznaczona dla nielicznych! ................................................ 63 Wysoka inteligencja nie jest wyznacznikiem kreatywnoĞci ..................................... 63 Wiek nie gra roli ....................................................................................................... 63 Da siĊ zwiĊkszyü poziom kreatywnoĞci ................................................................... 64 Presja czasu zabija kreatywnoĞü, ale… nie zawsze .................................................. 64 Pieniądze nie zmuszają do twórczego myĞlenia ....................................................... 64 KreatywnoĞü to pochodna optymizmu ..................................................................... 64 Warto zaszaleü! ........................................................................................................ 65 WyraĨna struktura sprzyja kreatywnoĞci .................................................................. 65 Wspóápraca w zespole dziaáa lepiej niĪ wspóázawodnictwo ..................................... 65 Jak pracują kreatywne firmy? ................................................................................... 66 Innowacje w e-biznesie .................................................................................................. 67 Systemowe podejĞcie do rozwoju ................................................................................... 71 Podsumowanie ................................................................................................................ 72 Rozdziaä 7. Reklama internetowa ..................................................................... 73 Reklama, która nie irytuje .............................................................................................. 73 Mów wtedy, gdy chcą sáuchaü ........................................................................................ 74 WiĊcej czy mniej? .......................................................................................................... 74 Banner blindness i inne plagi .......................................................................................... 79 Landing pages ................................................................................................................. 80 Wypalanie siĊ bannera .................................................................................................... 81 Reklama z zewnątrz ........................................................................................................ 81 Public relations i word of mouth ..................................................................................... 82 Co jeszcze? ..................................................................................................................... 89 Podsumowanie ................................................................................................................ 89 Rozdziaä 8. User-centered design ...................................................................... 91 Podsumowanie ................................................................................................................ 96 Rozdziaä 9. Badanie usability ............................................................................ 97 Dlaczego naleĪy badaü i testowaü? ................................................................................. 97 Testy uĪytecznoĞci a testy grupowe ................................................................................ 97 Ocena heurystyczna ........................................................................................................ 98 Lista kontrolna ................................................................................................................ 98 Spis treĈci 5 Badania eye-tracking ...................................................................................................... 98 Statystyki ruchu w serwisie .......................................................................................... 100 Badania z uĪytkownikami (testy z uĪytkownikami) ..................................................... 101 Harmonogram testów z uĪytkownikami ................................................................. 102 Testowanie (prawie) gotowego serwisu ........................................................................ 103 Podsumowanie .............................................................................................................. 104 Rozdziaä 10. Prototypowanie ............................................................................ 105 Jak stworzyü dobry prototyp? ....................................................................................... 105 Analiza kontekstu uĪytkowania .............................................................................. 105 Sortowanie kart ...................................................................................................... 106 Persony ................................................................................................................... 106 Scenariusze uĪycia i diagramy przejĞü ......................................................................... 106 Struktura serwisu .......................................................................................................... 108 Architektura informacji ................................................................................................ 110 Makiety funkcjonalne ................................................................................................... 110 Test Kruga .............................................................................................................. 110 Dokumentacja produkcyjna .......................................................................................... 112 Podsumowanie .............................................................................................................. 113 Rozdziaä 11. JakoĈè serwisów WWW ................................................................ 115 ZgodnoĞü kodu ze standardami .................................................................................... 116 Czas áadowania ............................................................................................................. 116 DostĊpnoĞü serwisu ................................................................................................ 117 CzytelnoĞü i przejrzystoĞü ............................................................................................ 118 NiezaleĪnoĞü od przeglądarki ....................................................................................... 118 Zepsute linki ................................................................................................................. 119 Podsumowanie .............................................................................................................. 120 Rozdziaä 12. Prawdziwe problemy, z którymi siö zmierzysz ................................. 123 Less is more .................................................................................................................. 123 Zdradliwa Captcha ........................................................................................................ 125 ZaangaĪowanie uĪytkowników .................................................................................... 126 Flash to záo ................................................................................................................... 128 Jak pogodziü multimedia i Flash z wytycznymi usability? ..................................... 131 Dobre rady zawsze w cenie .......................................................................................... 132 Podsumowanie .............................................................................................................. 133 Rozdziaä 13. Zakoþczenie ................................................................................ 135 Skorowidz .................................................................................... 137 Rozdziaä 3. Budowa strony WWW Podstawy nawigacji WiĊkszoĞü naszych dziaáaĔ w internecie oparta jest na poszukiwaniu informacji. ZaleĪnie od charakteru pytamy lub nawigujemy samodzielnie. Problemy z nawigacją dobrze wi- daü podczas wakacyjnych wyjazdów autem. Zazwyczaj mĊĪczyzna usiáuje za pomocą mapy odnaleĨü trasĊ samodzielnie, a kobieta raczej pyta o drogĊ. Tak, oczywiĞcie — dziĞ wszyscy mamy GPS, ale kiedyĞ tak byáo! W internecie nie ma chyba jeszcze czegoĞ takiego jak GPS, wiĊc uĪytkownicy w za- leĪnoĞci od typu wyszukują lub przeglądają (rysunek 3.1). Niekiedy odpowiednio kon- struując serwis, moĪemy zachĊciü uĪytkowników do jednej z metod nawigacji. JeĞli pokaĪemy duĪe pole wyszukiwania w centralnym miejscu i mnóstwo kategorii sugeru- jących, Īe mamy naprawdĊ duĪo informacji — wiĊkszoĞü z uĪytkowników bĊdzie uĪy- waü wyszukiwarki. W sieci nawiguje siĊ trudniej, bo trudniej uchwyciü skalĊ. Nie wiadomo, jak duĪa jest witryna i ile moĪe nam zająü przejrzenie jej stron. W Ğwiecie realnym nie jesteĞmy obeznani z koncepcją teleportacji, która jest w sieci realizowana przez linki — jeden klik moĪe nas zaprowadziü bardzo blisko albo bardzo daleko. Jakob Nielsen podaje, Īe aĪ 30 wszystkich klikniĊü w internecie to klikniĊcia przy- cisku Wstecz. To takĪe kolejny argument, by unikaü ramek i nawigacji opartej na Flash — te elementy mogą utrudniaü nawigowanie za pomocą przycisku Wstecz. Gáówne zadania nawigacji.  Nawigacja umoĪliwia odnajdywanie dokumentów w serwisie.  Nawigacja informuje nas, gdzie jesteĞmy w strukturze serwisu (odpowiednie oznaczenie w menu).  Nawigacja daje nam poczucie stabilnoĞci (element staáy). 22 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Rysunek 3.1. Schemat nawigacji po serwisie. Na podstawie ksiąĪki Steve’a Kruga1.  Mówi o tym, co w danym miejscu siĊ znajduje (pojĊcie menu).  Mówi, jak moĪemy z tego skorzystaü.  Buduje zaufanie do autorów serwisu. Projektowanie nawigacji OmówiĊ tutaj narzĊdzia sáuĪące nawigacji (menu, wyszukiwanie). NiezaleĪnie zostaną omówione tematy związane z projektowaniem struktury serwisu (czyli co ma siĊ w menu znaleĨü). Poáączenie struktury serwisu z narzĊdziami nawigacyjnymi pozwala uĪytkow- nikom poruszaü siĊ po serwisie WWW. PamiĊtaj, Īe celem uĪytkowników Twojego serwisu nie jest nawigowanie (przytaczając sáowa Andrzeja Sienkiewicza). Ich celem jest wykonanie zadaĔ, po które przyszli do serwisu. Nikt nie bĊdzie sáaá listów z wyrazami szacunku za doskonale stworzony system nawigacji. Dobry system nawigacji to taki, o którym nikt z uĪytkowników nie musi myĞleü. 1 S. Krug, Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability, New Riders, Berkley 2006. Rozdziaä 3. i Budowa strony WWW 23 Staäa nawigacja Staáa nawigacja to zbiór elementów nawigacyjnych pojawiających siĊ na wszystkich stronach serwisu. Są to najczĊĞciej:  identyfikator strony,  áącze do strony startowej,  wyszukiwarka,  menu narzĊdziowe,  menu gáówne. Staáa nawigacja moĪe byü zmieniona bądĨ nieobecna na stronie gáównej oraz na stro- nach skierowanych na wykonanie kluczowych akcji. Staáej nawigacji nie ma niekiedy na stronach skáadania zamówienia w sklepach internetowych (raczej w USA i raczej w okolicach kroku páatnoĞci) oraz na stronach kampanii reklamowych (landing page — omówiĊ je dalej). Menu narzödziowe Zawiera od 3 do 7 elementów, które uznajemy za szczególnie przydatne. Zazwyczaj są to:  strona gáówna,  kontakt,  mapa serwisu. CzĊsto wystĊpują tutaj takĪe áącza takie jak:  Archiwum.  Wyloguj siĊ.  Obsáuga klienta.  Forum dyskusyjne.  Pliki do pobrania.  FAQ.  Pomoc.  Jak zacząü?  WiadomoĞci prasowe.  Polityka prywatnoĞci.  Rejestracja. 24 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?  Wyszukiwarka.  Koszyk.  Zapisz siĊ do nas.  Adresy placówek.  Twoje konto. Punkty startowe Punkty startowe są elementami strony gáównej, które prowadzą w gáąb struktury ser- wisu. DziĊki temu uĪytkownikom áatwiej odnaleĨü najczĊĞciej poszukiwane elementy serwisu. Punkty startowe pokazują teĪ, co na stronie moĪna znaleĨü i zrobiü. DziĊki temu pozwalają na szybkie zapoznanie siĊ z najwaĪniejszymi elementami caáego ser- wisu (rysunki 3.2 i 3.3). Rysunek 3.2. Punkty startowe w serwisie www.ingbank.pl uáatwiają dostĊp do opisu najwaĪniejszych produktów banku. ħródáo: www.ingbank.pl Punkty startowe szybko staáy siĊ obowiązkowym elementem wiĊkszoĞci serwisów WWW. Warto pamiĊtaü o tym, Īe dziaáają dobrze wtedy, gdy ich iloĞü jest rozsądna. JesteĈ tutaj Element „jesteĞ tutaj” (rysunek 3.4) dziaáa podobnie jak adekwatne oznaczenie na ma- pach rozstawionych przed szlakami turystycznymi czy na kampusach. Zdarza siĊ, Īe oznaczenia tego brakuje na mapie, wtedy jej zrozumienie staje siĊ duĪo trudniejsze. Po- dobnie jest z nawigacją na WWW. Rysunek 3.5 i rysunek 3.6 przedstawiają problemy, na które naleĪy zwróciü uwagĊ przy projektowaniu. Rozdziaä 3. i Budowa strony WWW 25 Rysunek 3.3. W serwisie www.mbank.pl z 2006 roku punkty startowe nawet nazywają siĊ Start. ħródáo: www.mbank.pl Rysunek 3.4. Bardzo dobrze wyróĪniony element menu Rysunek 3.5. Jest nieĨle, ale lepiej byáoby wyróĪniü tylko ostatni element. ħródáo: http://orlen.pl 26 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Rysunek 3.6. Mocno wyróĪniony pierwszy poziom, ale zupeány brak wyróĪnienia drugiego poziomu. ħródáo: http://merlin.pl Problemy z rozwijanym menu Dla oszczĊdzenia miejsca czĊsto stosuje siĊ menu rozwijane. Generuje to jednak sporo problemów i z tego powodu zalecam bardzo ostroĪne uĪywanie rozwijanych menu. W menu rozwijanym przede wszystkim nie moĪna obejrzeü zawartoĞci caáego menu przed wykonaniem akcji (wskazanie, klikniĊcie). Zazwyczaj takie menu są trudne do przeglądania, zwáaszcza jeĞli mają kilka poziomów (rysunek 3.7). Mniej zaawansowani uĪytkownicy czĊsto klikają elementy omyákowo. Rysunek 3.7. Autorzy tej witryny nawet wyszukiwarkĊ umieĞcili w rozwijanym menu. ħródáo: http://software.xfx.net CzĊsto wystĊpują teĪ problemy techniczne związane z dostĊpnoĞcią takiego menu oraz choüby tym, Īe wyszukiwarka w przeglądarce (Ctrl+F) czĊsto nie przeszukuje treĞci zwiniĊtego menu. Menu rozwijane doskonale sprawdzają siĊ w listach, np. z wyborem kraju (rysunek 3.8 kontra rysunek 3.9). NiegdyĞ w sklepie internetowym na www.hp.pl zastosowano element nawigacyjny nieco podobny — ale znacznie gorszy od rozwijanego menu (rysunki 3.10 i 3.11). Aby obej- rzeü caáe menu promocji, naleĪy nawigowaü strzaáeczkami. Prawdopodobnie duĪa czĊĞü uĪytkowników nawet nie zauwaĪy, Īe strona oferuje nie 6 grup promocji (widocznych po zaáadowaniu serwisu), ale aĪ 13. Ponad poáowa zawartoĞci stron nie zostanie dobrze poznana z powodu Ĩle skonstruowanego menu. Rozdziaä 3. i Budowa strony WWW 27 Rysunek 3.8. Menu rozwijane pozwala na wygodny wybór kraju. ħródáo: http://hp.com.pl Rysunek 3.9. HP zmieniáo niedawno przedstawiony wczeĞniej element wyboru jĊzyka na rozwijane menu. Obecne rozwiązanie jest duĪo bardziej skomplikowane. W szczególnoĞci wymaga od internauty przeliterowania w myĞlach alfabetu, aby odnaleĨü sekcjĊ, w której znajduje siĊ jego kraj. ħródáo: http://hp.com 28 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Rysunek 3.10. Strzaáka przewijająca menu z promocjami jest sáabo widoczna, a caáy mechanizm jest bardzo nieintuicyjny. ħródáo: http://sklep.hp.com.pl Rysunek 3.11. Po klikniĊciu strzaáki menu Promocje pokazuje swoje nastĊpne skáadniki. ħródáo: http://sklep.hp.com.pl ćcieĔka nawigacyjna (ĈcieĔka powrotu, ĈcieĔka okruszków) Wiele jest nazw na ten niepozorny element nazywany chyba jednak najczĊĞciej ĞcieĪką okruszków (rysunek 3.12). Element ten pokazuje aktualną pozycjĊ i pozwala na cofa- nie siĊ w strukturze serwisu. Ma pozytywny wpáyw na zrozumienie struktury przez uĪytkownika. Rysunek 3.12. ĝcieĪki nawigacyjne w bzwbk.pl oraz na About.com. ħródáo: http://bzwbk.pl, http://about.com Wydaje siĊ, Īe najlepszym separatorem kolejnych poziomów jest znak „ ”. Inne znaki („I”, „-”) wywoáują u internautów skojarzenia z równolegáymi opcjami menu. Aby jed- noznacznie okreĞliü funkcjĊ ĞcieĪki okruszków, moĪna uĪyü sáowa „jesteĞ tutaj” na po- czątku ĞcieĪki. Rozdziaä 3. i Budowa strony WWW 29 Projektowanie wyszukiwarki W wielu serwisach wyszukiwarka jest kluczowym narzĊdziem nawigacji. Od skutecz- noĞci jej dziaáania zaleĪy czĊsto skutecznoĞü caáej witryny. Dla uĪytkownika wyszu- kiwarką jest forma: pole formularza do wpisania tekstu, przycisk z wyrazem Szukaj. OdstĊpstwa od tej konwencji mogą spowodowaü, Īe uĪytkownicy bĊdą mieli trudno- Ğci z odnalezieniem wyszukiwarki. NajczĊstszym problemem, jaki napotykaáem w badaniu wyszukiwarek, byáo záe okre- Ğlenie lub nieokreĞlenie zakresu wyszukiwania, w którym dziaáa wyszukiwarka. UĪyt- kownicy oczekują, Īe wyszukiwarka domyĞlnie przeszuka caáą witrynĊ. Niekiedy jed- nak twórcy serwisu zawĊĪają obszar wyszukiwania do dziaáu, w którym znajduje siĊ aktualnie uĪytkownik. Takie dziaáanie mija siĊ z celem i moĪe jedynie wprowadziü wiele zamieszania. W chwili obecnej mamy juĔ 6. wersjö wyszukiwarki, opartñ o 3. technologiö. MoĔna wiöc po- wiedzieè, Ĕe raz na 3 lata zmieniamy caäkowicie technologiö do wyszukiwania, a raz na póätora roku sñ wprowadzane gruntowne poprawki. Wyszukiwarka to serce kaĔdego serwisu z duĔñ iloĈciñ czy to treĈci, czy to towarów, dlatego zawsze powinna byè wydajna, a jej indeks aktu- alizowany jak najczöĈciej. BäaĔej Stachowiak, Dyrektor ds. WdroĔeþ Informatycznych, Merlin.pl SA Klienci czĊsto pytają o zaawansowane wyszukiwanie. Kiedy powinno byü widoczne i ile powinno mieü opcji. Zasadniczo dobra wyszukiwarka to wyszukiwarka prosta (ry- sunek 3.13). Wszelkie zaawansowane opcje sugerujĊ umieszczaü juĪ w wynikach wy- szukiwania. Przedstawienie zbyt wielu zaawansowanych opcji sprawia, Īe po pierwsze uĪytkownicy boją siĊ wyszukiwarki, po drugie mogą jej nie rozpoznaü, a po trzecie mogą zadaü tak precyzyjne zapytanie, Īe nie zostanie nic odnalezione. Tymczasem lepiej po- kazaü wiĊcej wyników wyszukiwania i pozwoliü uĪytkownikowi filtrowaü wedáug za- danych kryteriów. Rysunek 3.13. Zasoby Allegro są olbrzymie, ale wyszukiwarka jest prosta i przejrzysta. Dopiero link zaawansowane prowadzi do rozbudowanych mechanizmów wyszukiwania. ħródáo: http://allegro.pl WiökszoĈè sklepów internetowych ma zwykäñ, prostñ wyszukiwarkö. Wpisuje siö wtedy jakiĈ wyraz lub frazö, a sklep przeszukuje, biorñc pod uwagö nazwö i opis produktu. Zwykle wystar- cza to, aby znaleĒè poszukiwany przedmiot. Czösto przy prostej wyszukiwarce jest link do wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dodat- kowo moĔemy zdefiniowaè zakres cenowy czy ograniczyè wyszukiwanie do wybranej kategorii. Nigdy nie sprawdzaäem tego w badaniach, ale zawsze wydawaäo mi siö, Ĕe z wyszukiwania zaawansowanego korzysta niewielka liczba osób. Dlatego gdy w Kadoro zrobiliĈmy wyszu- kiwanie zaawansowane, postawiäem sobie za cel analizö, jak czösto uĔytkownicy korzystajñ z dodatkowych opcji wyszukiwania. 30 Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? Tutaj naleĔy siö jednak drobna uwaga — zamiast odnoĈnika do wyszukiwania zaawansowa- nego w naszym sklepie opcje te sñ zawsze widoczne na ekranie, po prawej stronie. Z zaäo- Ĕenia miaäy byè niejako „pod rökñ”, co na pewno ma jakiĈ wpäyw na czöstotliwoĈè korzystania z tej funkcji. Dodatkowe opcje wyszukiwania w Kadoro to rozmiar, ksztaät, kategoria i kolor. PoniewaĔ prezentacja samych wartoĈci procentowych nic zwykle nie mówi, a moĔna w ten sposób zafaäszowaè rzeczywistoĈè, publikujö równieĔ dane liczbowe. Analiza obejmowaäa okres od 2008.09.08 do 2008.10.29. W tym czasie:  wyszukiwarka zostaäa uĔyta 13622 razy (ok. 267 razy dziennie);  liczba wyszukiwaþ kolorów wyniosäa 3153;  liczba wyszukiwaþ w wybranej kategorii wyniosäa 2354;  liczba wyszukiwaþ ksztaätu wyniosäa 1787;  liczba wyszukiwaþ rozmiaru wyniosäa 897. Biorñc pod uwagö wartoĈci procentowe, wychodzi na to, Ĕe:  kolor zostaä wybrany w 23 przypadków;  kategoria zostaäa wybrana w 17 przypadków;  ksztaät zostaä wybrany w 13 przypadków;  rozmiar zostaä wybrany w 6 przypadków. Jak widaè, liczba osób korzystajñca z dodatkowych opcji nie jest wcale znikoma. Warto wiöc poszerzyè wyszukiwarkö sklepowñ o dodatkowe opcje. Grzegorz Skaruz, wäaĈciciel Kadoro.pl, Mydlandia.pl i Dantemo.pl Podsumowanie UĪytkownicy Twojego serwisu chcą na nim realizowaü swoje potrzeby. Nawigacja jest najwaĪniejszym narzĊdziem, które ma im w tym pomóc. Dobra nawigacja umoĪliwia dotarcie do celu uĪytkownikom z róĪnymi potrzebami i przy- zwyczajeniami. Dobra wyszukiwarka jest podstawą wielu e-biznesów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: