Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 008156 15950187 na godz. na dobę w sumie
Usługi bankowości inwestycyjnej - ebook/pdf
Usługi bankowości inwestycyjnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 395
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3407-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak krajowych, jak i światowych rynków finansowych, nota bene nie zawsze w pozytywnym ujęciu. Nie sposób bowiem oprzeć się wrażeniu, iż architektura rynków finansowych, w których mechanizmy cyrkulacji kapitału ułatwiane są coraz większym stopniem deregulacji i internacjonalizacji transferów środków pieniężnych, w znakomity sposób zachęca do coraz bardziej innowacyjnych konstrukcji (operacji) gospodarczych i prawnych, w których główną rolą odgrywają banki inwestycyjne. Polski rynek finansowy, na którym choć nie prowadzą działalności wyodrębnione banki inwestycyjne, jest również obszarem świadczenia przez banki usług bankowości inwestycyjnej (w ujęciu przedmiotowym), co czyni ten rynek częścią światowego systemu gospodarczego. Tym samym, głównym celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, wyselekcjonowanie adekwatnych podstaw prawnych, na podstawie których banki mogą krajowe mogą świadczyć usługi bankowości inwestycyjnej. Zaś po drugie, syntetyczne przybliżenie istoty (natury) podejmowanych przez banki krajowe czynności/działań, które można zaklasyfikować do kategorii usług bankowości inwestycyjnej.

Zagadnienie prawnych podstaw świadczenia przez banki usług bankowości inwestycyjnej nie było dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowania w polskiej nauce prawa, co sprawia, iż praca ta powinna przedstawiać istotne znaczenie dla potrzeb ilustrowania działań rzeczywiście podejmowanych przez banki krajowe w przybliżanym obszarze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA US£UGI BANKOWOŒCI INWESTYCYJNEJ PIOTR ZAPADKA C. H. BECK ZARYS PRAWA Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej Polecamy nasze publikacje z serii Zarys Prawa: A. Nowak-Far (red.) KONSTYTUCJA GOSPODARCZA UNII EUROPEJSKIEJ. AKSJOLOGIA T. Dêbowska-Romanowska PRAWO FINANSOWE. CZÊŒÆ KONSTYTUCYJNA WRAZ Z CZʌCI¥ OGÓLN¥ W. Popio³ek AKCJA – PRAWO PODMIOTOWE G. Jy¿, A. Szewc PRAWO W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ T. Koncewicz AKSJOLOGIA UNIJNEGO KODEKSU PROCEDURALNEGO www.sklep.beck.pl US£UGI BANKOWOŒCI INWESTYCYJNEJ dr PIOTR ZAPADKA Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Propozycja cytowania: Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3406-6 ISBN e-book 978-83-255-3407-3 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Część I. Definicja usług bankowości inwestycyjnej Rozdział I. Wybrane zagadnienia wstępne, terminologiczne i metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Kryterium źródeł pochodzenia zasobów pieniężnych oraz występowania ryzyka inwestycyjnego, jako determinanta świadczenia usług bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pieniądz bankowy – wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Budowa bazy depozytowej przez banki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mechanizm powierzania zasobów pieniężnych na określony cel 3 19 19 31 47 inwestycyjny na przykładzie banku hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . 60 4. Ryzyko inwestycyjne jako element bankowości inwestycyjnej . . . . . Rozdział III. Usługi bankowości inwestycyjnej – ujęcie systemowe . . . 77 77 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2. Usługa oraz usługa finansowa – zarys pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rodzaje usług bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4. Usługi bankowości inwestycyjnej – propozycja definicji . . . . . . . . . 101 Część II. Podstawy prawne świadczenia usług bankowości inwestycyjnej przez banki Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Rozdział IV. Banki krajowe – analiza zasad ustrojowych prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . 109 Rozdział V. Zakres zastosowania uregulowań dotyczących czynności bankowych dla potrzeb bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . 127 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2. Wybrane czynności bankowe sensu stricto, jako podstawa świadczenia usług bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2.1. Rola banku powierniczego w mechanizmie emisji kwitów depozytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.2. Rola banku – reprezentanta w zapewnieniu bezpieczeństwa emisji obligacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 3. Rodzaje czynności bankowych sensu largo, stanowiących podstawę prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . 148 3.1. Operacje z wykorzystaniem warrantów opcyjnych . . . . . . . . . . 151 V Spis treści 3.2. Terminowe operacje finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3.3. Mechanizm sekurytyzacji wierzytelności pieniężnych . . . . . . . . 172 3.4. Wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Rozdział VI. Inne działania podejmowane przez banki, jako przykłady prowadzenia działalności bankowości inwestycyjnej . . . 193 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 2. Artykuł 6 PrBank jako dopełnienie spectrum obszarów aktywności banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 3. Prowadzenie przez banki działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) . . 197 3.1. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe banków . . . . . . . . . . . . . . 200 3.2. Obrót papierami wartościowymi (pośrednie inwestycje kapitałowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 3.3. Inwestycje banków w inne aktywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 4. Bankowa działalność usługowa – wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . 238 4.1. Usługi konsultacyjno-doradcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 4.2. Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 4.3. Świadczenie innych usług finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 5. Inne czynności wykonywane przez banki na podstawie art. 6 PrBank . . 247 Rozdział VII. Działalność banków spółdzielczych w obszarze bankowości inwestycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Rozdział VIII. Działalność oddziałów banków zagranicznych i instytucji kredytowych – wybrane aspekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Część III. Bank jako firma inwestycyjna Rozdział IX. Działalność banków w świetle regulacji ObrIFinU . . . . . 277 Rozdział X. Wybrane rodzaje usług maklerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 2. Umowa zlecenia maklerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 3. Zarządzanie portfelami (asset management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 4. Usługi doradcze, w tym doradztwo inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 320 5. Oferowanie instrumentów finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 6. Organizowanie alternatywnego systemu obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Rozdział XI. Działalność inwestycyjna banków w świetle dyrektywy MIFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 VI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BankHipU ................. ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i bankach hi- potecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.) BFGU ........................ ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa- rancyjnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) BGKU ....................... ustawa z 14.3.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594 ze zm.) FBankSpółdzU .......... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spół- dzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.) FundEmU .................. ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun- duszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) FundInwU ................. ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KPC ........................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Nr 146, poz. 1546 ze zm.) poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KrRejSU .................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH ........................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) MIFID ....................... (łącznie) dyrektywy MIFID I oraz MIFID II, a także roz- porządzenie Komisji (WE) 1287/2006 z 10.8.2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie- sieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transak- cji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na po- trzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z 2.9.2006 r., s. 1) MIFID I ..................... dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finanso- wych (Dz.Urz. UE L 145 z 30.4.2004 r., s. 1) VII Wykaz skrótów MIFID II .................... dyrektywa 2006/73/WE Komisji z 10.8.2006 r. wprowa- dzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wy- mogów organizacyjnych i warunków prowadzenia dzia- łalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 241 z 2.9.2006 r., s. 26) NadRFinU ................. ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finanso- ObligU ....................... ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. wym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.) z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrIFinU ................... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OfertaPublU .............. ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani- zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) PostEgzAdmU ........... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PrBank ....................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrSpółdz ..................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpNapr .................. ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) SwobGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TFUE ......................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat z Lizbony) – wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010 r., s. 49) TWE .......................... Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C 321 z 29.12.2006 r., s. 37) WarPostFIR ............... rozporządzenie Ministra Finansów z 23.11.2009 r. w spra- wie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instru- mentami finansowymi, i banków powierniczych oraz wa- runków szacowania przez dom maklerski kapitału we- wnętrznego (Dz.U. Nr 204, poz. 1579 ze zm.) 2. Czasopisma, publikatory BiK ............................ Bank i Kredyt Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy VIII Wykaz skrótów MoP ........................... Monitor Prawniczy OSA ........................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OTK .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PB .............................. Prawo Bankowe PiP ............................. Państwo i Prawo PPH ........................... Przegląd Prawa Handlowego PPW .......................... Prawo Papierów Wartościowych Pr. Sp. ........................ Prawo Spółek PUG ........................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................ Rejent RPEiS ........................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC .............................. Studia Cywilistyczne SP .............................. Studia Prawnicze 3. Organy orzekające NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny SA .............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy TK ............................. Trybunał Konstytucyjny TSUE ......................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4. Piśmiennictwo Fojcik-Mastalska, Prawo bankowe. Komentarz, 2002 (2005) ........................ Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastal- skiej), Warszawa 2002, 2005 Gniewek, Komentarz KC, 2006 (2008, 2011) ..... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), War- szawa 2006, 2008, 2011 Góralczyk, Prawo bankowe. Komentarz ................. Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Jaworski, Współczesny bank .... Współczesny bank (pod red. W. L. Jaworskiego), War- Warszawa 1999 szawa 1998 Pietrzykowski, Komentarz KC, t. [ ] .... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykow- skiego), t. I, Warszawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 IX Wykaz skrótów Włodyka, Prawo papierów wartościowych .......... Prawo papierów wartościowych (pod red. W. Włodyki), Warszawa 2004 System PrHandl, t. [ ] ............................ System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, Warszawa 2009; t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006, 2011 System PrPryw, t. [ ] ............................ System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2001, 2004, 2011; t. 8, Warszawa 2004, 2011; t. 9, Warszawa 2010; t. 17A, Warszawa 2010, t. 17B, Warszawa 2010; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Szelągowska, Współczesna bankowość inwestycyjna ............. Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelą- gowskiej), Warszawa 2009 5. Inne skróty BFG ........................... Bankowy Fundusz Gwarancyjny BGK .......................... Bank Gospodarstwa Krajowego EBC ........................... Europejski Bank Centralny GPW .......................... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KDPW ....................... Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KNF ........................... Komisja Nadzoru Finansowego KRS ........................... Krajowy Rejestr Sądowy NBP ........................... Narodowy Bank Polski Nr .............................. numer OECD ........................ Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OTC ........................... ang. over the counter (rynek pozagiełdowy) PE .............................. ang. private equity poz. ............................ pozycja uchw. ......................... uchwała UE ............................. Unia Europejska WTO .......................... Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organiza- tion) wyr. ............................ wyrok WZA .......................... walne zebranie akcjonariuszy VC ............................. ang. venture capital X Literatura M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005; M. Aleksandrowicz, M. Grzybowski, Sekurytyzacja wierzytelności bankowych – zagadnienia prawne i podatkowe, Glosa 2004, Nr 12; M. Al-Kaber, Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów wartościowych, BiK 2001, Nr 6; S. Antkiewicz, Konsekwencje uchwalenia ustawy o obrocie instrumentami finan- sowymi dla uregulowań rynku derywatów, PB 2006, Nr 7–8; S. Antkiewicz, Certyfikaty strukturyzowane w bankowości inwestycyjnej, w: Współ - czesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; B. Bacia, A. Zawidzka, Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowej w Unii Europejskiej, Warszawa 2011; B. Bajor, Spółka akcyjna jako forma prawnoorganizacyjna banku, SP 2001, Nr 3–4; W. Baka, Pieniądz, bank centralny i polityka monetarna, w: Ekonomia dla prawni- ków (pod red. M. Bednarskiego, J. Wilkina), Warszawa 2003; C. Banasiński, w: Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 1996; M. Bączyk, Odpowiedzialność umowna banku w prawie polskim, Toruń 1989; M. Bączyk, Problemy odpowiedzialności gwarancyjnej BFG wobec posiadaczy okazicielskich papierów wartościowych, Biuletyn BFG 1996, Nr 7; M. Bączyk, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Bączyk, Łączenie się banków w formie spółek akcyjnych. Nowe regula- cje prawne i nowe wątpliwości interpretacyjne (art. 124 prawa bankowego i art. 494 kodeksu spółek handlowych), PB 2001, Nr 2; M. Bączyk, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Bączyk, Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), Sys- tem Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bączyk, Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej, w: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), Sys- tem Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; M. Bednarek, Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, MoP 2005, Nr 11–12; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa 2003; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2003; Z. Bielecka, M. Wierzbowski, Papiery dłużne. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 1998; XI Literatura W. Bień, Obrót papierami wartościowymi, Warszawa 1990; S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej. Zagad- nienia systemowe (pod red. J. Barcza), Warszawa 2006; P. Binkowski, H. Beeck, Innowacje bankowe, instrumenty terminowe rynku finan- sowego, Warszawa 1998; Z. Bodie, A. Kane, A. Marcus, Investments, Burr Ridge (USA) 1995; M. Borek, Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku, Bank 2001, Nr 2; K. Borowski, Bankowość inwestycyjna, BiK 2005, Nr 4 (dodatek pt. Polski sys- tem bankowy. Stan i perspektywy); K. Borowski, Giełdy towarowe w Polsce, w: Instytucje rynku finansowego w Pol- sce (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – art banking i fun- dusze dzieł sztuki, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń (pod red. M. Marcinkowskiej, S. Wieteski), Warszawa 2007; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek diamentów na- turalnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Na- ukowy 81, Warszawa 2007; K. Borowski, Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), War- szawa 2009; K. Borowski, Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek dzieł sztuki, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), War- szawa 2009; E. F. Brigham, Fundaments of financial management, 1989 Dryden Press; K. Broda, Nadzór krajowy w europejskim modelu zarządzania kryzysowego, Mo- nitor Prawa Bankowego 2010, Nr 1; Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii europejskiej. Traktat usta- nawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2002; Z. Brodecki, A. Jurkowska, Rynek usług finansowych Unii Europejskiej, w: Fi- nanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. E. Büschgen, Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Warszawa 1997; S. Ciarowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 4; T. Cichocki, Rola banków na rynku fuzji i przejęć, BiK 1999, Nr 12; J. Cichy, Sekurytyzacja aktywów, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003; L. Convill, Excellence in investment banking operations, London 2000, Euro-mo- R. Cranston, The Single Market and the Law of Banking, Lloyd’s of London ney Books; Press Ltd. 2001; Don M. Chance, An introduction to derivatives, the Dryden Press 1995; XII Literatura J. Chłąd, Sekurytyzacja a emisja obligacji zabezpieczonych aktywami własnymi, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; J. Chłąd, Ogólne oraz deregulacyjne funkcje sekurytyzacji, PB 2006, Nr 11; J. Chłąd, Dopuszczalność sekurytyzacji wierzytelności przyszłych – oparcie emi- sji na aktywach rewolwingowych, PB 2007, Nr 3; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe w prawie polskim, Glosa 1996, Nr 6; A. Chłopecki, Mechanizm prawny transakcji giełdowych – nowe zjawiska w ob- rocie gospodarczym, PPW 2000, Nr 9; A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001; Nr 9; A. Chłopecki, Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, PPH 2004, Nr 7; A. Chłopecki, Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podsta- wowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11; A. Chłopecki, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywat- nego, t. 19, Warszawa 2006, s. 760; A. Chłopecki, Zasady odpowiedzialności prospektowej – polemika, PPH 2006, A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozważania na kanwie „toksycznych opcji”), PPH 2009, Nr 7; A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003; W. Chojnowski, Sekurytyzacja aktywów banku ze szczególnym uwzględnieniem kredytów hipotecznych, Zeszyt Hipoteczny 2003, Nr 16; W. Czachórski, Odpowiedzialność odszkodowawcza w ramach tzw. ujemnego in- teresu umowy, RPEiS 1968, Nr 3; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999; M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa T. Czech, Zastosowanie art. 6a–6d PrBank do oddziałów instytucji kredytowych, 2008; PB 2005, Nr 7–8; 1999; T. Czech, Zastosowanie art. 6a–6d Prawa bankowego do oddziałów instytucji kre- dytowych (cz. II), PB 2005, Nr 9; T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz instru- mentów finansowych według MIFID, PPH 2009, Nr 7; D. Daniluk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa D. Daniluk, S. Niemierka, Proces licencjonowania działalności bankowej w Pol- sce na tle standardów Unii Europejskiej, PB 1999, Nr 3; D. Daniluk, B. Smykla, Harmonizacja polskiego prawa bankowego ze standar- dami Unii Europejskiej, Warszawa 1997; D. Daniluk, w: J. K. Solarz, D. Daniluk, J. Zombirt, Integracja europejska a kra- jowe banki komercyjne, Warszawa 1999; W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Warszawa 2002; B. Dmitruk, W. Stachowiak, Produkty strukturyzowane w realiach polskich przed- siębiorstw, Rynek Terminowy 2005, Nr 3; G. Domański, Umowa o subemisję inwestycyjną w publicznym obrocie papierami wartościowymi, PUG 1998, Nr 1; XIII Literatura T. Domińczyk, w: H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzy- kowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Komen- tarz, t. 2, art. 353–1088, Warszawa 2005; A. Drewicz-Tułodziecka, M. Łosiak-Szewczyk, Z. Obradowić, J. Ostrzechowska, Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości, Warszawa 2001; M. Dubicki, Jak odnieść sukces w operacjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw, BiK M. Dunin-Wąsowicz, Polski sektor bankowy – negocjacje z Unią Europejską, PB 2000, Nr 1–2; 2001, Nr 6; M. Dyl, Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Warszawa 2001; M. Dyl, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, w: Prawo pa- pierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywat- nego, t. 19, Warszawa 2006; D. Dziawgo, Bony komercyjne na polskim rynku finansowym – wybrane aspekty w działalności bankowej, BiK 1998, Nr 4; D. Fair, Ch. de Boissieu, Financial institutions in Europe under new competitive conditions, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (the Netherlands) 1990; I. Floras, T. Czech, Działalność transgraniczna instytucji kredytowych w Polsce, E. Fojcik-Mastalska, glosa do wyr. NSA z 18.5.1994 r., SA/Wr 2290/93, PB 1995, PB 2006, Nr 4; Nr 3; skiej), Warszawa 2005; skiej), Wrocław 2006; 2003, Nr 2; E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastal- E. Fojcik-Mastalska, w: Prawo bankowe w zarysie (pod red. E. Fojcik-Mastal- E. Frankowski, Gwarantowanie emisji w prawie amerykańskim i polskim, PPH J. Frąckowiak, Umowa komisu, w: Prawo zobowiązań – część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2004; M. Frysztak, Nadzór bankowy w praktyce. Funkcjonowanie nadzoru z perspek- tywy sporów sądowych, Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Alternatywne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna banko- wość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; K. Gabryelczyk, Tradycyjne fundusze inwestycyjne, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wy- kładu, Toruń 1996; B. Gawlik, Pojęcie umowy nienazwanej, SC, t. XVIII, 1971; J. Gliniecka, Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997; J. Gliniecka, Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i fun - kcjonalne, Bydgoszcz–Gdańsk 2007; J. Gliniecka, J. Harasimowicz, R. Krasnodębski, Polskie Prawo bankowe (1918–1996), Warszawa 1996; E. Głogowski, M. Münch, Nowe usługi finansowe, Warszawa 1996; W. Goetzmann, Accounting for Taste: Art and the financial markets over three cen- turies, American Economic Review, 1993, Nr 5; P. Goleń, Status prawny instytucji pieniądza elektronicznego, PB 2003, Nr 12; XIV Literatura J. Gołaczyński, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa S. Gołębiewski, Swoboda świadczenia usług, w: Wolność gospodarcza. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2003; L. Góral, Nadzór bankowy, Warszawa 1998; W. Góralczyk, w: Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), War- 2006; szawa 1999; W. Gradoń, Ewolucja bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość in- westycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; J. Grodzicki, Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny a pieniądz gotówkowy, Glosa 2002, Nr 1; B. Gruszka, w: Współczesny bank (pod red. W. Jaworskiego), Warszawa 1998; J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, Zasady konstruowania strukturyzowanych instru- mentów finansowych, Rynek Terminowy 2004, Nr 3; W. Gudaszewski, M. Hnatiuk, A. Lachowicz, Diagnoza światowego i polskiego rynku instrumentów strukturyzowanych, Rynek Terminowy 2004, Nr 4; A. Haliżak, Pojęcie, istota i znaczenie międzynarodowego rynku dzieł sztuki, Sto- sunki Międzynarodowe 2003, Nr 1–2; K. Haładyj, Sekurytyzacja – potrzeba zmian, PPH 2007, Nr 3; K. Haładyj, Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Warszawa 2009; A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998; S. Hayes, Wall Street and Regulations, Boston 1987; A. Herdan, L. Antolak, Połączenia przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Kraków 2005; banki, Warszawa 1998; I. Heropolitańska, P. Kawaler, P. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez J. Hull, Introduction to futures and options markets, Prentice Hall, Inc 1994; J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1998; K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Warszawa 1996; A. Jakubiak, Sekurytyzacja w świetle prawa polskiego, w: Nowe regulacje ban- kowe, Materiały i Studia NBP, Warszawa 2004; A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, A. Janiak, Charakter prawny kontraktów terminowych i opcji nierzeczywistych, Warszawa 2004; PPH 2002, Nr 9; A. Janiak, Zakres czynności bankowych, PB 2003, Nr 3; M. Janicka, Proces tworzenia jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, BiK 2002, Nr 6; M. Janicka, Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej – początek kolejnego etapu – „Zielona Księga”, BiK 2005, Nr 9; W. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek, operacje, polityka, War- W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki, Warszawa szawa 1992; 2001; R. W. Jennings, H. Marsh, J. C. Coffee, Securities Regulation. Cases and Mate- rials, Seventh Edn., Westbury, New York 1992; XV Literatura H. Johnson, Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Warszawa 2000; R. Jurga, M. Michalski, Krótkoterminowe papiery wartościowe w systematyce ty- pów normatywnych papierów wartościowych w prawie polskim, PPH 1999, Nr 6 (wkładka); A. Jurkowska, Zasady licencjonowania działalności bankowej w Unii Europej- skiej, Glosa 2000, Nr 5; A. Jurkowska, Warunki podejmowania działalności bankowej, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008; K. Kaczanowski, G. Wiaderek, Przenoszenie praw z opcji, Glosa 1997, Nr 3; M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008; R. W. Kaszubski, M. Olszak, Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Warszawa 2000; 1996; 2003; XVI W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Pi- śmiennictwo, Warszawa 2003; A. Kawulski, B. Smykla, Pozycja banku w prawie polskim na tle regulacji Unii Eu- ropejskiej, Radca Prawny 2001, Nr 5; A. Kawulski, B. Smykla, Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizo- wanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), Materiały i Studia NBP, Warszawa 2003, Nr 156; A. Kędzierska-Cieślak, Komis. Zagadnienia cywilnoprawne, Warszawa 1973; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, art. 1–300 KSH, War- Z. Knakiewicz, Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniądza, RPEiS szawa 2010; 1998, Nr 3–4; A. Koch, Umowa gwarancji bankowej, w: Prawo zobowiązań – część szczegó- łowa (pod red. J. Panowicz-Lipskiej), System Prawa Prywatnego, t. 8, War- szawa 2004; W. Kocot, Umowa factoringu, w: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; W. Kocot, Umowa forfaitingu, w: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane (pod red. W. J. Katnera), System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2010; K. Kołakowski, w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakow- ski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cy- wilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 1999; J. Konieczny, Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, Warszawa 1996; A. Konishi, R. E. Dattatreya, The Handbook of derivatives instruments, Irwin C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 1998; C. Kosikowski, Pieniądz, w: Encyklopedia prawa bankowego (pod red. W. Py - zioła), Warszawa 2001; C. Kosikowski, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2002; C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa A. Kosiński, Sekurytyzacja aktywów, Warszawa 1997; Literatura M. Kowalak, Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego (Bankowość Centralna od A do Z), BiK 2006, Nr 3; E. Kozakiewicz, Polski bursztyn jak zawsze trendy, Nasz Rynek Kapitałowy 2007, L. Koziorowski, Umowa opcji kupna lub sprzedaży jako gra lub zakład, PPH 1996, K. Kreczmańska, Faktoring w teorii i praktyce, Warszawa 1996; K. Kruczalak, w: Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), N. Kulpa, Uczestnictwo banków w finansowaniu fuzji i przejęć, Rynek Kapita- Nr 10; Nr 5; Warszawa 2001; łowy 1998, Nr 6; P. Kulpaka, Rola publicznego rynku papierów wartościowych w procesie w pro- cesie alokacji kapitałów w gospodarce polskiej na tle sektora bankowego, BiK 2004, Nr 1; B. Kurcz, Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa kra- R. L. Kwaśnicki, Łączenie bankowych spółek akcyjnych, PB 2003, Nr 3; M. Lewandowski, Doradztwo w fuzjach i przejęciach, Rynek Kapitałowy 1998, M. Lewandowski (red.), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, jowego, Kraków 2004; Nr 6; Warszawa 2001, s. 3; M. Litwińska-Werner, Podział i przekształcenie spółek, w: Prawo spółek kapita- łowych (pod red. S. Sołtysińskiego), System Prawa Prywatnego, t. 17B, War- szawa 2010; P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), War- szawa 2006; RPEiS 2002, Nr 2; A. Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1997; K. Majewska-Otawska, Zezwolenia w świetle prawa działalności gospodarczej, J. Majewski, Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, PB 1998, Nr 6; J. Majewski, glosa do uchw. SN z 20.7.1999 r., III CZP 15/99, PB 2000, Nr 6; J. Majewski, Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, PB 2000, Nr 6; H. Mamcarz, Odwrotna obligacja zamienna na akcje – klasyczny produkt ustruk- turyzowany, w: Rynki finansowe (pod red. H. Mamcarza), Lublin 2006; S. Manigart, The performance of venture capital funds in Europe, Brussels 1990; M. Markiewicz, System finansowy, w: Finanse. Acquis communautaire (pod red. Z. Brodeckiego), Warszawa 2004; H. B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Warszawa 1997; L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008; T. A. McCafferty, R. R. Wasendorff, All about options, Irwin 1995; M. Michalski, Konstrukcja bankowych papierów wartościowych w świetle zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, PB 1998, Nr 2; M. Michalski, Prawne uwarunkowania bankowości inwestycyjnej w Polsce, PB 2000, Nr 5; XVII Literatura Nr 5; M. Michalski, w: M. Bączyk, M. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kraków 2000; M. Michalski, Prawne uwarunkowania tzw. zdolności emisyjnej banków, PB 2003, M. Michalski, Obrót papierami wartościowymi na publicznym rynku kapitało- wym, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004; M. Michalski, Bankowe papiery wartościowe, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Listy zastawne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Warranty subskrypcyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, Certyfikaty inwestycyjne, w: Prawo papierów wartościowych (pod red. A. Szumańskiego), System Prawa Prywatnego, t. 19, Warszawa 2006; M. Michalski, w: Spółka akcyjna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2008; M. Michalski, Ramy prawne działalności inwestycyjnej banków w świetle dyrek- tywy 2004/39/WE oraz przepisów prawa polskiego, MoP 2010, Nr 24; A. Mikos, Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2009; A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo finansów publicznych, Warszawa 2010; J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Lublin 1995; N. Moussis, Access to European Union, European Study Service, Brussels 2001; T. Narożny, Prawo bankowe, Poznań 1998; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego – zagadnienia instytucjonalno-prawne. System prawny oraz organizacja rynku finansowego Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 10; S. Niemierka, P. Zapadka, Charakterystyka europejskiego systemu bankowego – zagadnienia instytucjonalno-prawne. Podstawowe zasady funkcjonowa- nia instytucji kredytowych i finansowych w Unii Europejskiej, BiK 2003, Nr 11–12; S. Niemierka, P. Zapadka, Analiza regulacji prawnych w zakresie gospodarki fi- nansowej instytucji kredytowych na rynku finansowym Unii Europejskiej, BiK 2005, Nr 8; B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2007; M. Nowak, Rynek papierów komercyjnych w Polsce, BiK 1998, Nr 3; Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Kraków 2004; L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989; L. Ogiegło, Umowy odnoszące się do świadczenia usług. Zlecenie, w: Prawo zo- bowiązań – część szczegółowa (pod red. J. Rajskiego), System Prawa Pry- watnego, t. 7, Warszawa 2004; L. Ogiegło, w: Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. II, art. 450–1088, Warszawa 2005; M. Olszak, Outsourcing w działalności bankowej, Warszawa 2006; XVIII Literatura S. Olszewski, Produkty strukturyzowane, w: Inwestycje finansowe (pod red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek), Warszawa 2007; J. Onoszko, Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, BiK 2003, Nr 4; K. Oplustil, Wierzytelność wobec spółki kapitałowej jako przedmiot potrącenia i konwersji, opracowania monograficzne Przeglądu Prawa Handlowego, PPH 2002, Nr 2 (dodatek); L. Oręziak, Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej, BiK 2000, Nr 9; M. Panfil, Fundusze private equity, Warszawa 2005 R. Parczewski, Zbywanie wierzytelności przez banki – zagadnienia prawne, Glosa M. Pawelczyk, Subemisja – istota, przesłanki i funkcje, Pr. Sp. 2002, Nr 12; M. Pawliszyn, Rozwój rynku pochodnych instrumentów kredytowych, BiK 2004, 2003, Nr 1; Nr 11–12; L. Pawłowicz, Biała Księga 2003, część IV: Liberalizacja i integracja rynków fi- nansowych, Gdańsk–Warszawa 2003; E. Pietrzak, Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospo- darki do systemu rynkowego. Okres 1989–1991, Transformacja Gospodarki, Gdańsk 1992, Nr 20; H. Pietrzykowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. T. Erecińskiego), Część trzecia, Postępowanie egzekucyjne, t. 4, Warszawa 2009; K. Pilbeam, International Finance, Macmillan Business, London 1998; A. Pilecka, Financial Services Action Plan – stan realizacji i wpływ na kształt eu- ropejskiego rynku finansowego, BiK 2005, Nr 1; A. Pilecka, Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) – założenia, reali- zacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej (Integracja rynków fi- nansowych Unii Europejskiej od A do Z), BiK 2007, Nr 2; P. Pinior, Podział spółek kapitałowych – wybrane problemy prawnoporównaw- cze, Pr. Sp. 2001, Nr 5; P. Pinior, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie z obniżeniem kapitału za- kładowego spółki dzielonej, Pr. Sp. 2005, Nr 5; A. Piotrowska, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych – rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 KSH, PPH 2003, Nr 9; J. Pisuliński, Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, PB 2003, Nr 12; czy, PB 2004, Nr 3. J. Pisuliński, Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatni- R. Płókarz, Inżynieria finansowa w bankowości inwestycyjnej, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; R. Płókarz, Trendy w bankowości inwestycyjnej w kontekście sytuacji na pol- skim rynku kapitałowym, w: Współczesna bankowość inwestycyjna (pod red. A. Szelągowskiej), Warszawa 2009; Z. Polański, System finansowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięć- dziesiąte (pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego), Warszawa 2001; W. Popiołek, Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie – zagadnienia wy- brane, PPH 2002, Nr 2; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usługi bankowości inwestycyjnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: