Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 006359 18983930 na godz. na dobę w sumie
Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - ebook/pdf
Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 324
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-748-061-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich jak: wrażliwość na wiedzę, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego personelu w procesie świadczenia, czy też silny in-dywidualizm procesu usługowego. W tej książce ukazano specyfikę i zróżnicowanie usług profesjonalnych, wskazano zachowania zarówno firm, świadczących te usługi, jak i ich klientów w globalnej gospodarce, a także zidentyfikowano nowe trendy w sektorze usług profesjonalnych wynikające przede wszystkim z rozwoju nowych technologii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsię- biorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każde- go wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręczni- kami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowni- czych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją wi- trynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury dr Anna Dewalska-Opitek mgr Jagoda Gola mgr Marta Grybś mgr Edyta Lachowicz-Santos mgr Agnieszka Lebiejko dr n. med. Dariusz Luboń dr Małgorzata Kieżel mgr Agnieszka Marie dr Katarzyna Bilińska-Reformat dr Sebastian Chachołek dr Marzena Czarnecka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PRC Group Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka AK Consulting Aleksander Karkos Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Grupa Maspex Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PricewaterhouseCoopers Service Delivery CenterPoland Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PRIME Public Relations S.C. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PRIME Public Relations S.C. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Recenzja: dr hab. Witold Kowal, prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce © Fabian Pietrzyk prof. dr hab. Jacek Szołtysek dr Rafał Śpiewak mgr Marcin Tutaj dr Sebastian Twaróg Jakub Wolny dr Robert Wolny dr Justyna Matysiewicz mgr Marcin Młodożeniec dr Barbara Pabian dr hab. Ewa Płaczek dr Beata Reformat Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr 2011/01/B/HS4/07572 © Copyright by Wydawnictwo Placet 2014 WYDANIE I, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkol- wiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Wydawca: Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 księgarnia internetowa: http://www.placet.pl e-mail: redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-061-9 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET Druk i oprawa: ebook Spis treści Rafał Śpiewak Dariusz Luboń Justyna Matysiewicz, Sławomir Smyczek Jacek Szołtysek, Ewa Płaczek, Sebastian Twaróg ................................................................................................................................. 6 Wprowadzenie CZĘŚĆ I. USŁUGI PROFESJONALNE CHARAKTERYSTYKA, ZRÓŻNICOWANIE Koncepcja usług profesjonalnych we współczesnej gospodarce ........................................................................ 9 Profesjonalizm na rynku usług profesjonalnych nie wystarczy ..................................................................................................................... 31 Usługi audytowe z obszaru marketingu jako źródło podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .............................................. 44 Katarzyna Bilińska-Reformat, Anna Dewalska-Opitek Możliwości i problemy pomiaru efektywności zarządzania usługami medycznymi ..................................................................................................................... 64 Konieczność kształtowania kompetencji menedżerów firm świadczących profesjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej ........................................................ 82 CZĘŚĆ II. USŁUGI PROFESJONALNE WOBEC WYZWAŃ GLOBALNEJ GOSPODARKI Usługi prawnicze – wyzwania w świetle kryzysu gospodarczego ........................................................................................................ 107 Różnice kulturowe między narodami – stymulator czy bariera świadczenia profesjonalnych usług na rynkach turystycznych? ............................................................................................................... 123 Przyszłość uczelni wyższych jako podmiotu świadczącego usługi profesjonalne w świetle globalizacji szkolnictwa wyższego ................................................................................................ 141 Public Relations w globalnym sektorze usług profesjonalnych – przekleństwo czy przyszłość? ....................................................................................................... 171 CZĘŚĆ III. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG PROFESJONALNYCH Postępowanie europejskich konsumentów na rynku e-usług ................................................................................................................... 188 Edyta Lachowicz-Santos Sebastian Chachołek Marzena Czarnecka Barbara Pabian Robert Wolny Agnieszka Marie Agnieszka Lebiejko, Jagoda Gola Wybrane zachowania konsumentów na europejskim rynku usług medycznych .................................................................................. 204 Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku usług medycznych .............................................................................................................. 228 CZEŚĆ IV. NOWE TRENDY W ROZWOJU USŁUG PROFESJONALNYCH E-usługi jako element zintegrowanych procesów innowacyjnych ............................................................................................................... 246 Nowe trendy w komunikacji marketingowej na rynku usług profesjonalnych ...................................................................................................................... 262 Komunikacja w marketingu wewnętrznym przedsiębiorstw oferujących usługi profesjonalne w tworzącej się gospodarce wiedzy ........................................................................................................... 274 Media społecznościowe jako narzędzie do budowania relacji z konsumentami przez firmy doradztwa finansowego .............................................................................. 296 LinkedIn jako nowoczesne narzędzie networkingowe – wieloaspektowe możliwości wykorzystania w sektorze usług profesjonalnych ..................................................................................................................... 313 Marcin Młodożeniec, Marcin Tutaj Beata Reformat Marta Grybś Małgorzata Kieżel Jakub Wolny Wprowadzenie Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza zapotrzebo- wanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych, funkcjonujących w tym sektorze. Problematyka ta zasługuje na uwagę zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjo- nalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich, jak: wrażliwość na wiedzę, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego personelu w procesie ich świadczenia, czy też silny indywidualizm procesu usługowego. Mając to na względzie, autorzy sytu- ują tę problematykę w skomplikowanej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, wa- runkowanej splotem różnorodnych determinant oraz dokonującymi się wciąż zmia- nami, wynikającymi z procesu globalizacji gospodarki. Wszystkie te zjawiska nie po- zostają bez wpływu na zachowania podmiotów rynkowych, działających w sektorze usług profesjonalnych. Zjawiska te wymagają od firm świadczących usługi profesjo- nalne oraz ich klientów podjęcia szeregu decyzji przystosowawczych. Należy jednak dodać, że reakcje podmiotów rynkowych nie zawsze mają jednakowy kierunek i treść, mimo że podlegają tym samym wpływom. W tej książce autorzy podjęli próbę ukazania specyfiki i zróżnicowania usług pro- fesjonalnych, wskazania zachowań zarówno firm, świadczących te usługi, jak i ich klientów w globalnej gospodarce, a także identyfikacji nowych trendów w sektorze usług profesjonalnych, wynikających przede wszystkim z rozwoju nowych technolo- gii. W związku z tym rozważania teoretyków i praktyków podzielone zostały na cztery części, zawierające opracowania poświęcone wskazanym celom. Część pierwsza składa się z pięciu opracowań. W pierwszym z nich, autorstwa Ju- styny Matysiewicz i Sławomira Smyczka, wskazano na istotę usług profesjonalnych, dokonano ich charakterystyki na tle całego sektora usług oraz przedstawiono różno- rodne ich klasyfikacje. W drugim opracowaniu, przygotowanym przez Rafała Śpiewa- ka, zwrócono uwagę na współczesne problemy, występujące w firmach, świadczących usługi profesjonalne, a w szczególności na nadmierne koncentrowanie się na „profe- sjonalizmie”, a zapominanie o istocie samej usługi i jednostce, która z niej korzysta. Wskazano także na problemy kształcenia profesjonalnej kadry. Opracowanie trzecie, autorstwa Katarzyny Bilińskiej-Reformat i Anny Dewalskiej-Opitek, poświęcone jest usługom audytu marketingu. Specyfika tych usług została zaprezentowana na tle sek- tora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne opracowanie poświęcone jest usługom medycznym. Dariusz Luboń przedstawił możliwości i problemy pomiaru efektywności zarządzania tymi usługami. Natomiast w piątym opracowaniu, przygo- towanym przez zespół: Jacek Szołtysek, Ewa Płaczek i Sebastian Twaróg, skupiono się na problematyce kształtowania kompetencji menedżerów firm, świadczących profe- sjonalne usługi logistyczne w obszarze logistyki społecznej. Druga część publikacji, składająca się z czterech opracowań, została poświęcona wyzwaniom, jakie stawia globalna gospodarka przed sektorem usług profesjonalnych. I tak, opracowanie pierwsze, przygotowane przez Marzenę Czarnecką, obejmuje roz- ważania dotyczące kancelarii prawnych i wyzwań, stojących przed prawnikami w obliczu kryzysu gospodarczego. Z kolei Barbara Pabian zwraca uwagę na różnice kulturowe i ich wpływ na kształtowanie się rynku profesjonalnych usług turystycz- nych. W trzecim opracowaniu, przygotowanym przez Edytę Lachowicz-Santos, zapre- zentowane zostały problemy i wyzwania, jakimi muszą sprostać uczelnie wyższe w dobie globalizacji rynku szkolnictwa wyższego. Ostatnie opracowanie w tej części, autorstwa Sebastiana Chachołka, dotyczy usług PR i funkcjonowania agencji świad- czących te usługi w globalnej konkurencji. Trzecia część książki poświęcona została zachowaniom konsumentów na rynku usług profesjonalnych. Robert Wolny dokonuje charakterystyki i porównań zachowań europejskich konsumentów na rynku e-usług. Z kolei Agnieszka Lebiejko i Jagoda Gola zwracają uwagę na zachowania konsumentów–pacjentów na rynku usług medycz- nych. Tę część kończy opracowanie Agnieszki Marie, która zwraca uwagę na ważny problem patologii w zachowaniach konsumentów na rynku usług profesjonalnych. Czwarta część książki, obejmująca pięć opracowań, poświęcona została nowym trendom, jakie można zaobserwować na rynku usług profesjonalnych. W pierwszym opracowaniu Beata Reformat opisuje e-usługi jako element zintegrowanych procesów innowacyjnych. Kolejne opracowanie, autorstwa Marty Grybś, ukazuje nowe trendy w komunikacji zewnętrznej firm, świadczących usługi profesjonalne. Natomiast Mał- gorzata Kieżel zwraca uwagę na narzędzia komunikacji wewnętrznej firm, oferujących usługi profesjonalne w tworzącej się gospodarce wiedzy. Ostatnie dwa opracowania związane są z wykorzystaniem nowych technologii w sektorze usług profesjonalnych. I tak, Marcin Młodożeniec i Marcin Tutaj ukazują media społecznościowe jako narzę- dzie budowania relacji z konsumentami przez firmy doradztwa finansowego, na- tomiast Jakub Wolny zwraca uwagę na LinkedIn, stanowiący nowoczesne narzę- dzie networkingowe oraz możliwości jego wykorzystania w sektorze usług profesjo- nalnych. Justyna Matysiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: