Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 006543 18458010 na godz. na dobę w sumie
Usługi terminalowe Windows 2000 - książka
Usługi terminalowe Windows 2000 - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-059-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 2000
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zdalny dostęp do systemów Windows Usługi terminalowe znane były niemalże od początków istnienia komputerów. Duże maszyny oparte na systemach UNIX działały w większości uniwersytetów i instytucji państwowych. Praca na nich polegała na dołączeniu się do serwera z terminala znakowego i wykonywaniu odpowiednich operacji. Ostatnio obserwujemy powrót do systemów sterowania centralnego, do udostępniania aplikacji, do terminali (ale teraz już graficznych). Wzrost możliwości technologicznych stawia w realnym świetle powrót do pracy terminalowej, pracy na aplikacjach umieszczonych w jednym miejscu (serwer lub farma serwerów), co upraszcza pracę zarówno użytkownikom jak i administratorom.

Implementacja usług terminalowych w systemach Windows to mało znane zagadnienie, którego tajniki zgłębisz dzięki tej książce. Poznasz nie tylko możliwości Windows 2000 w tym zakresie, ale także nauczysz się wdrażać i konfigurować systemy oparte na zdalnej pracy, a także administrować nimi.

Poznasz między innymi:

Książce towarzyszy przydatny dodatek, zawierający listę poleceń dostępnych dla konsoli serwera.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Us³ugi Terminalowe Windows 2000 Autor: Robert Chyra ISBN: 83-7361-059-6 Format: B5, stron: 136 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zdalny dostêp do systemów Windows CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Konfiguracja us³ug terminalowych Windows 2000 • Administracja us³ugami terminalowymi • Programy s³u¿¹ce do zdalnego dostêpu • Dostêp do aplikacji z poziomu przegl¹darki WWW • Kwestie zwi¹zane z licencjonowaniem aplikacji u¿ywanych zdalnie Us³ugi terminalowe znane by³y niemal¿e od pocz¹tków istnienia komputerów. Du¿e maszyny oparte na systemach UNIX dzia³a³y w wiêkszoġci uniwersytetów i instytucji pañstwowych. Praca na nich polega³a na do³¹czeniu siê do serwera z terminala znakowego i wykonywaniu odpowiednich operacji. Ostatnio obserwujemy powrót do systemów sterowania centralnego, do udostêpniania aplikacji, do terminali (ale teraz ju¿ graficznych). Wzrost mo¿liwoġci technologicznych stawia w realnym ġwietle powrót do pracy terminalowej, pracy na aplikacjach umieszczonych w jednym miejscu (serwer lub farma serwerów), co upraszcza pracê zarówno u¿ytkownikom jak i administratorom. Implementacja us³ug terminalowych w systemach Windows to ma³o znane zagadnienie, którego tajniki zg³êbisz dziêki tej ksi¹¿ce. Poznasz nie tylko mo¿liwoġci Windows 2000 w tym zakresie, ale tak¿e nauczysz siê wdra¿aæ i konfigurowaæ systemy oparte na zdalnej pracy, a tak¿e administrowaæ nimi. Poznasz miêdzy innymi: • Historiê us³ug terminalowych w systemach Windows • Podstawowe zasady wdra¿ania tych us³ug, wymagania dla serwera • Zasady licencjonowania us³ug terminalowych • Instalowanie aplikacji w systemach zdalnego dostêpu (w tym MS Office) • Zarz¹dzanie ġrodowiskiem u¿ytkownika • Najpopularniejsze programy klienckie • Wdra¿anie systemów drukowania • Bezpieczeñstwo w systemach terminalowych • Dostêp do serwera poprzez przegl¹darkê internetow¹ • System MetaFrame Ksi¹¿ce towarzyszy przydatny dodatek, zawieraj¹cy listê poleceñ dostêpnych dla konsoli serwera. Spis treści Rozdział 1. Wstęp do usług terminalowych............................................................ 7 Trochę historii i faktów…...................................................t.......................................7 Usługi terminalowe spod znaku Microsoft...................................................t..........8 Wprowadzenie do usług terminalowych ...................................................t...................9 Na czym polegają usługi terminalowe? ...................................................t..............9 Komponenty..........................................t...................................................t..........9 Użytkownicy serwera terminalowego...................................................t...............11 Zalety usług terminalowych ...................................................t............................11 Rozdział 2. Implementacja usług terminalowych ................................................. 15 Planowanie instalacji w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa..................................15 Wymagania sprzętowe...................................................t....................................16 Wymagania programowe ...................................................t................................17 Licencjonowanie...................................................t............................................19 Zalecenia od praktyków...................................................t..................................20 Włączenie usług terminalowych ...................................................t............................21 Panel sterowania ...................................................t............................................21 Podsumowanie ...................................................t..............................................26 Rozdział 3. Licencjonowanie usług terminalowych .............................................. 27 Wstęp do licencji CAL i TS CAL...................................................t..........................27 Licencja CAL ...................................................t................................................27 Licencja TS CAL — składniki ...................................................t........................28 Procedury instalacyjne licencji terminalowych...................................................t........30 Instalacja serwera licencji usług terminalowych ...................................................t30 Aktywacja serwera licencji terminalowych ...................................................t.......31 Rozdział 4. Instalacja aplikacji............................................................................ 39 Instalacja aplikacji na serwerze usług terminalowych .................................................39 Zmiany w rejestrze...................................................t.........................................39 Tryby obsługiwania aplikacji ...................................................t................................40 Tryb wykonywania aplikacji — Execute ...................................................t..........40 Tryb instalacji aplikacji — Install ...................................................t....................40 Add/Remove Programs...................................................t...................................42 Przykładowa instalacja pakietu MS Office 2000 ...................................................t.....42 ORK Tools...................................................t...................................................t.42 Kreator instalacji MS Office 2000 na serwerze usług terminalowych .....................42 4 Usługi terminalowe Windows 2000 Rozdział 5. Zarządzanie środowiskiem użytkownika ............................................ 49 Konfiguracja ustawień serwera...................................................t..............................49 Zakładka General ...................................................t...........................................50 Zakładka Logon Settings ...................................................t................................51 Zakładka Session ...................................................t...........................................52 Zakładka Environment..................................................t.....................................54 Zakładka Remote Control ...................................................t...............................54 Zakładka Client Settings ...................................................t.................................56 Zakładka Network Adapter ...................................................t.............................58 Zakładka Permissions ...................................................t.....................................58 Server settings ...................................................t...............................................60 Konfiguracja środowiska pracy ...................................................t.............................61 Zasady grup...................................................t...................................................t61 Profile „wędrujące”...................................................t........................................64 Katalogi domowe...................................................t...........................................65 Przekierowanie folderów ...................................................t................................66 Skrypty logowania i wylogowania ...................................................t...................67 Rozdział 6. Programy klienckie — przegląd ......................................................... 69 Klienci dla systemów MS Windows ...................................................t......................69 Klienci protokołu RDP 5.0 — programy wbudowane w system Windows 2000......69 Nowe wersje programów do połączeń RDP...................................................t......70 Klienci MS Windows i protokół RDP 5.1 ...................................................t..............72 Zakładka General ...................................................t...........................................73 Zakładka Display ...................................................t...........................................74 Zakładka Local Resources ...................................................t..............................75 Zakładka Programs ...................................................t........................................76 Zakładka Experience ...................................................t......................................76 Klienci dla innych systemów operacyjnych ...................................................t............77 MS-DOS...................................................t...................................................t....77 Linux i rdesktop...................................................t.............................................77 Jeszcze inne systemy — protokół ICA ...................................................t...................78 Rozdział 7. System drukowania na serwerze usług terminalowych....................... 79 Trochę teorii i faktów...................................................t...........................................79 System wydruku po stronie serwera ...................................................t......................80 System wydruku po stronie klienta ...................................................t........................80 Instalacja sterownika drukarki na serwerze...................................................t.............81 Ustawienia serwera wydruku dla podłączeń drukarek klienckich ...........................85 Rozdział 8. Dostęp do serwera usług terminalowych poprzez przeglądarkę internetową...................................................... 89 Pakiet TS Web Client ...................................................t...........................................89 Wymagania ...................................................t...................................................t89 Instalacja IIS na potrzeby TS Web Client ...................................................t.........90 Instalacja pakietu TS Web Client..................................................t............................91 Rozdział 9. Bezpieczeństwo usług terminalowych ............................................... 97 Bezpieczeństwo systemu operacyjnego ...................................................t..................97 Service Pack...................................................t..................................................98 Programy ...................................................t...................................................t. 102 Bezpieczeństwo ustawień połączenia RDP — przypomnienie ................................... 103 Błędy związane z bezpieczeństwem RDP i ich rozwiązania ...................................... 103 Spis treści 5 Rozdział 10. MetaFrame..................................................................................... 105 MetaFrame...................................................t...................................................t..... 105 Program Neighborhood...................................................t................................. 105 Load Balanced Applications...................................................t.......................... 106 Usługa przeglądania ICA (ICA Browser Services) ............................................. 106 NFuse ...................................................t...................................................t...... 108 Resource Management Services ...................................................t.................... 111 Installation Management Services...................................................t.................. 112 IQ Canaveral ...................................................t...................................................t.. 114 Architektura ...................................................t................................................ 114 Wymagania ...................................................t................................................. 115 Jakie rozszerzenie wybrać? ...................................................t................................. 115 Dodatek Lista poleceń dostępna w konsoli tekstowej serwera ...................... 119 Polecenia sterujące pracą serwera...................................................t........................ 119 Change user...................................................t................................................. 119 Change logon...................................................t............................................... 120 Change port...................................................t................................................. 120 Flattemp...................................................t...................................................t... 120 Query termserver ...................................................t......................................... 121 Tsprof...................................................t...................................................t...... 121 Tsshutdn ...................................................t...................................................t.. 121 Polecenia związane z sesjami użytkowników...................................................t........ 122 Logoff...................................................t...................................................t...... 122 Msg ...................................................t...................................................t......... 122 Query process...................................................t.............................................. 122 Query session ...................................................t.............................................. 123 Query user ...................................................t.................................................. 124 Reset session ...................................................t............................................... 124 Shadow...................................................t...................................................t.... 125 Tscon ...................................................t...................................................t...... 125 Tsdiscon ...................................................t...................................................t.. 126 Tskill ...................................................t...................................................t....... 126 Przykład...................................................t...................................................t... 127 Zakończenie ................................................................................... 129 Skorowidz....................................................................................... 131 Rozdział 6. Programy klienckie — przegląd Klienci dla systemów MS Windows Klienci protokołu RDP 5.0 — programy wbudowane w system Windows 2000 Programy służące do połączeń z serwerem usług terminalowych są domyślnie kopio- wane podczas instalowania wszystkich składników usług terminalowych z apletu Add /Remove Programs (dodaj/usuń programy). Jeżeli podczas takiej instalacji nie zaznaczy- my opcji instalacji plików programów klienckich, możemy je później doinstalować: Rysunek 6.1. Zaznaczenie opcji Client Creator Files spowoduje skopiowanie na dysk plików programów klienckich usług terminalowych 70 Usługi terminalowe Windows 2000 Po zaznaczeniu tej opcji i zatwierdzeniu ustawień w Windows Components (część Add/ Remove Programs) zostaną stworzone odpowiednie katalogi, następnie zostaną do nich przekopiowane pliki programów klienckich, a w menu Start zostaną utworzone skróty do uruchomienia oprogramowania klienckiego RDP oraz skrót do kreatora tworzącego dys- kietki instalacyjne dla innych systemów. Programy dostarczone wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 w zupełności wystarczą do tworzenia połączeń z serwerami usług terminalowych opartymi o Win- dows 2000 i protokół RDP — w zasadzie nie ma potrzeby instalowania innego opro- gramowania. Za pomocą instalatora można tworzyć dyskietki instalacyjne dla klientów Win16 i Win32, przeznaczone dla procesorów zbudowanych w oparciu o architekturę Intel. Jednakże Microsoft rozwija każdy składnik swoich produktów — także program do po- łączeń RDP ewoluował i pojawiały się jego kolejne wersje. Nowe wersje programów do połączeń RDP Najpierw pojawił się program TS Advanced Client (TSAC), który miał możliwość two- rzenia przystawki konsoli MMC i przechowywał połączenia w strukturze drzewka w kon- soli. Okna połączeń były natomiast tworzone po prawej stronie konsoli MMC w specjal- nym „pulpicie”: Rysunek 6.2. Konsola MMC z uruchomioną kontrolką TSAC Po lewej stronie można dokonywać operacji dodawania lub usuwania połączeń, po pra- wej natomiast mamy przestrzeń pracy ze zdalnym pulpitem, co widać na poniższym rysunku: Rozdział 6. ♦ Programy klienckie — przegląd 71 Rysunek 6.3. Okno logowania w przestrzeni pracy konsoli MMC Jak można zauważyć, posługiwanie się tak malutkim pulpitem nie jest zbyt wygodne i przeważnie należy ustawić własne parametry wyświetlania zdalnego ekranu we wła- ściwościach połączenia z lewej strony konsoli: Rysunek 6.4. Rozciąganie ekranu zdalnego czasami nie pozwala na wygodną pracę Powyższe ustawienia określały wygląd pulpitu zaprezentowanego na rysunku 6.2. Jeśli wybierzemy opcje Choose desktop size (wybierz rozmiar ekranu) lub Enter Custom Desktop Size (wprowadź rozmiar ekranu), to będziemy mieli okno pulpitu zdalnego o wybranym rozmiarze, choć wcale nie musi się ono zmieścić na lokalnym pulpicie — wtedy będziemy mogli je zobaczyć w całości, używając pasków przewijania. 72 Usługi terminalowe Windows 2000 Konsola TSCA była bardzo wygodnym rozwiązaniem do momentu, w którym okazało się, że zmieniając rozmiar tego „pulpitu”, można było doprowadzić do niekontrolowa- nego zamykania wszelkich sesji. Wskutek tego czasami nie można było się podłączyć do takich sesji. W sytuacji, kiedy dwóch administratorów równocześnie pracowało na jednym serwerze w trybie Remote Administration i sesja jednego z nich została rozłą- czona przez oprogramowanie klienckie, nie mógł on ponownie połączyć się z serwerem — jedna sesja była rozłączana bez możliwości połączenia (usługi terminalowe czasami „gubią” identyfikator klienta i nie potrafią podczas ponownego połączenia przypisać mu rozłączonej sesji), druga sesja była używana przez kolegę administratora, a trzeciej sesji nie można uruchomić na serwerze usług terminalowych w trybie Remote Admini- stration (taki jest warunek pracy w trybie zdalnej administracji). Stanowi to duży pro- blem, jeśli nie ma się telefonu do drugiego administratora albo nie posiada się fizycz- nego (lub poprzez oprogramowanie VNC lub podobne) dostępu do konsoli serwera. Po pewnym czasie pojawiło się nowe oprogramowanie TS Web Client, które — in- stalowane na serwerze WWW — udostępniało przeglądarce klienta element sterujący ActiveX. Ten element był jednokrotnie ściągany poprzez przeglądarkę internetową klien- ta, instalowany w jego systemie, a potem uruchamiany w przeglądarce internetowej. Pozwala on na dołączanie się praktycznie z każdego miejsca, które posiada przeglądar- kę poprawnie obsługującą ActiveX 1. Szerzej o pakiecie TS Web Client w rozdziale 8., „Dostęp do serwera usług termi- nalowych poprzez przeglądarkę internetową”. Klienci MS Windows i protokół RDP 5.1 Zupełnie nowe podejście zastosował Microsoft podczas tworzenia nowego oprogramo- wania do połączeń poprzez protokół RDP przy okazji wprowadzenia na rynek systemu operacyjnego Windows XP Professional (XP Home Edition jest ograniczoną funkcjo- nalnie wersją Professional). Wbudowane w ten system oprogramowanie klienckie jest już rozbudowane — dostępna jest większa ilość opcji konfiguracyjnych (to wymóg współdziałania tej wersji oprogra- mowania z protokołem RDP 5.1). Poza tym program ma przejrzysty interfejs, a zatem umożliwia wygodną konfigurację i zapamiętywanie ustawień. Posiadając dostęp do paru wersji programów podłączeniowych, administrator wybierze przeważnie ostatnie z opisywanych — z uwagi na prostotę obsługi oraz zwiększoną funkcjonalność w stosunku do starszych wersji. Wersję tego programu można pobrać z witryny Microsoft i zainstalować na kompute- rach użytkowników — np. ręcznie albo za pomocą narzędzi zdalnej instalacji, czy wręcz instruując pracowników, jak mają to zrobić. Po zainstalowaniu program do podłączeń RDP utworzy skrót w menu Start, podmenu Programs (programy), Accessories (akce- soria), Communications (komunikacja). ł 1 W praktyce oznacza to Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej. Rozdział 6. ♦ Programy klienckie — przegląd 73 Po uruchomieniu tej aplikacji możemy skonfigurować dość sporo opcji, przydatnych zarówno przy podłączeniach w sieci LAN, jak i w sieciach rozległych. Zakładka General W tym miejscu możemy wpisać dane do komunikacji z serwerem usług terminalowych, takie jak: 1. Nazwa systemu NetBIOS (protokół komunikacyjny i aplikacyjny, używany w sieciach opartych o produkty Microsoft) lub numer IP serwera terminali (rysunek 6.5). Rysunek 6.5. Ustawienia główne 2. Nazwę użytkownika, na konto którego będziemy się łączyć z serwerem. 3. Hasło. 4. Domenę Active Directory lub domenę zgodną z systemem Windows NT 4.0. 5. Opcję zapamiętywania hasła w programie klienckim. Niezaprzeczalnym udogodnieniem jest zapisywanie tychże ustawień jako plików z roz- szerzeniem .RDP na dysku lokalnego komputera celem późniejszego ich wykorzysty- wania. Możemy potem w łatwy sposób otwierać te pliki, klikając je dwa razy lub naci- skając klawisz Enter. Skojarzenie pliku z programem klienckim spowoduje wczytanie go do tego programu i uruchomienie sesji. Proszę zauważyć, że istnieje opcja zapamiętywania haseł w plikach lokalnych na kom- puterze użytkownika, co może być potencjalnie wykorzystane przez osoby niepowołane (czytaj: włamywaczy komputerowych). Dobrym nawykiem jest pozostawienie opcji Save 74 Usługi terminalowe Windows 2000 my password (zapamiętaj moje hasło) niezaznaczonej — celem ochrony dostępu do ser- wera. Dodatkowo administrator systemu powinien skonfigurować opcję Always prompt for password (zawsze pytaj o hasło) w opcjach połączenia RDP na serwerze, co zawsze spowoduje wyświetlenie okno logowania bez wpisanego hasła z programu klienckiego i tym samym zmusi użytkownika do wpisania go ręcznie. Jeśli włamywacz uruchomi program do podłączenia, to serwer terminalowy i tak wymusi na użytkowniku (nawet włamywaczu) podanie hasła dostępowego. Zakładka Display W tym miejscu możemy ustawiać parametry wyświetlania obrazu na ekranie komputera lokalnego. Jeśli możliwe jest lokalne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1600×1200 pikseli, to takie parametry można też ustawić w sekcji Remote desktop size (rozmiar pulpitu zdalnego): Rysunek 6.6. Konfiguracja opcji wyświetlania połączenia RDP od strony klienta Zauważmy, że istnieje możliwość zwiększenia rozmiaru ekranu do wartości Full Screen — tak, jak na powyższym rysunku. Oznacza to wyświetlanie okna pulpitu zdalnego na całym ekranie lokalnego monitora, co powoduje, że nie będzie widać lokalnego pulpitu i innych uruchomionych aplikacji. Ale nie ma obawy, zawsze można się do nich dostać, klikając w oknie sesji RDP ikonę minimalizacji okna na pasku połączenia. Nastąpi to pod warunkiem zaznaczonej opcji Display the connection bar when in full screen mode (wyświetlaj belkę programu w trybie pełnego ekranu). W sekcji Colors (kolory) można teoretycznie wybrać także głębię kolorów pulpitu zdal- nego, ale opcja ta działa tylko w przypadku podłączenia do serwera terminali w wersji Windows 2003. Związane jest to z mechanizmem obsługi kanałów wirtualnych przez Rozdział 6. ♦ Programy klienckie — przegląd 75 serwery Windows 2000, które umożliwiają wyświetlanie tylko 256 kolorów; serwery Windows 2003 oferują także głębię kolorów zarówno 24-bitową, jak i 32-bitową. Nie jest to istotne, jeśli chodzi o komfort pracy, za to na pewno znacząco wpływa na spo- wolnienie połączenia i drastycznie zwiększa ilości danych wysyłanych z serwera do programu klienckiego (obrazy przesyłane jako bitmapy są kompresowane w połącze- niu RDP, jednak zawsze bitmapa 8-bitowa jest mniejsza niż 24-bitowa). Kolejna wersja systemów Windows Server ukaże się prawdopodobnie w marcu lub kwietniu roku 2003. Zaimplementowane w niej funkcje nowej wersji RDP pozwolą na przesyłanie dźwięku z serwera do stacji klienta, umożliwią mapowanie napędów dyskowych, bilansowanie obciążenia serwerów itp. Zakładka Local Resources Jak wspomnieliśmy w notce w poprzedniej sekcji, zaawansowane mapowania dysków i dźwięku będą dostępne dopiero w kolejnej wersji serwera. Pomimo dostępności tych opcji w programie klienckim serwer Windows 2000 nie obsłuży kanałów wirtualnych związanych z tymi opcjami. Ciekawą konfigurację można przeprowadzić w sekcji Keyboard (rysunek 6.7), w której administrator może ustawić zachowanie kombinacji klawiszy np. ALT+TAB. Można określić, aby te kombinacje były dostępne w oknie połączenia RDP lub normalnie na lokalnym pulpicie. Rysunek 6.7. Możliwość ustawienia podłączenia dźwięku, napędów dyskowych, drukarek i portów szeregowych ze stacji użytkownika do sesji na serwerze terminali 76 Usługi terminalowe Windows 2000 Zakładka Programs Użytkownik może tu ewentualnie włączyć bądź wyłączyć tę opcję (rysunek 6.8). Jeśli ją zaznaczy, musi podać program, który będzie uruchamiany po nawiązaniu sesji RDP. Domyślnie jest to explorer.exe, który włącza zdalny pulpit. Rysunek 6.8. Określenie programu uruchamianego na początku sesji RDP Zakładka Experience Rysunek 6.9. Ustawienia „obciążania” połączenia RDP Rozdział 6. ♦ Programy klienckie — przegląd 77 Klienci dla innych systemów operacyjnych MS-DOS Program klienta dla tej wersji systemów Microsoft napisał jakiś czas temu Claudio Rodriguez. Jest on jednym z najstarszych stażem użytkowników i administratorów apli- kacyjnych usług terminalowych (WinFrame, NT 4.0 TSE, MetaFrame, Windows 2000 Terminal Services) — wykorzystuje te usługi od ponad 10 lat. Najczęściej można go znaleźć, a właściwie jego rozwiązania i podpowiedzi, na grupach dyskusyjnych Microsoft związanych z usługami terminalowymi. Swój program reklamuje jako malutkie (prawda!), szybkie i niezawodne rozwiązanie dla tych, którzy nie mają zamiaru wyrzucać swoich starych pecetów z procesorem np. 486 DX2 na śmietnik. Program ten do działania wymaga jakiegoś systemu DOS (może to być PC-DOS, MS-DOS lub FreeDOS), systemu TCP/IP dla DOS, sterownika karty sieciowej dla takiego systemu, karty graficznej, która potrafi wyświetlić obraz o para- metrach 640×480×256 oraz licencji — nie jest ona tania (45 dolarów), zważywszy, że i tak musimy zakupić jeszcze licencję CAL oraz TS CAL. Na stronach autora programu dostępna jest wersja demonstracyjna, która działa stan- dardowo bez licencji przez 15 minut na 1 sesję, czyli zbyt długo tego oprogramowa- nia nie potestujemy za jednym razem — trzeba będzie wznawiać sesje i znów będzie można pracować tylko przez 15 minut. Linux i rdesktop Wersja klienta dla systemów Linux (dystrybucje Red Hat, Debian, SuSE, Mandrake) oraz niektóre systemy z rodziny UNIX jest dostępna oczywiście na licencji GNU GPL. Ozna- cza to, że można ją śmiało edytować, kompilować, dystrybuować i używać bez ogra- niczeń. Jedyny szkopuł w tym, aby administrator zainstalował na stacji roboczej śro- dowisko X-Window — program rdesktop wymaga podsystemu graficznego, a już z tym jest trochę kłopotu w przypadku instalacji domyślnej, jak to ma miejsce w systemach Microsoft. Ale dla chcącego nic trudnego… Program dostępny jest ze strony www.rdesktop.org w wersji 1.1.0. Oczywiście autor cały czas udoskonala produkt i miejmy nadzieję, że Microsoft dostrzeże korzyści z użyt- kowania jego produktów (pulpit Windows 2000 i aplikacje) i nie będzie wywierał na twórców tego oprogramowania niezdrowej presji, tak jak w przypadku producentów serwerów Samba. 78 Usługi terminalowe Windows 2000 Jeszcze inne systemy — protokół ICA Jeśli nie można znaleźć wśród powyższych klientów programu odpowiadającego na- szym potrzebom, może się okazać, że potrzebne będzie oprogramowanie klasy Meta- Frame 1.8 lub nowszej — MetaFrame XP firmy Citrix. Firma ta, wykupując od Microsoft prawa do korzystania ze źródeł Windows NT, 2000 a teraz także .NET, będzie zawsze dyktowała trendy w usługach terminalowych. Pro- gramiści Citrix jako pierwsi umożliwili w swoich produktach mapowanie drukarek z se- sji terminalowej na urządzenie podłączone do stacji klienta, mapowanie napędów fizycz- nych klienta do sesji terminalowej, mapowanie dźwięku, możliwość przesyłania dużych ilości danych (np. wideo) i zaawansowane szyfrowanie. I chociaż Microsoft może w swoich aktualnych wersjach wykorzystywać pomysły Citriksa, warto jednak pamiętać, że te pomysły wdrożono w MetaFrame już parę lat temu. Dla przykładu, serwery Windows 2003 Microsoft mogą mapować napędy lokalne użyt- kowników do ich sesji terminalowych lub bilansować obciążenie serwerów, ale pro- dukty Citrix umożliwiały to już 3 lata temu! W sytuacji, kiedy planujemy przejście na system scentralizowanej pracy aplikacyjnej dla dużej ilości użytkowników (teoretycznie od 200 wzwyż), to prawdopodobnie roz- wiązania Citrix będą ciekawą propozycją, choć niestety dość kosztowną. Klienci protokołu mogą wykorzystywać wszystkie powyżej opisane systemy operacyjne, jak również dowolną przeglądarkę z maszyną Javy (a nie tylko obsługującą ActiveX), urządzenia przenośne, komputery naręczne (palmtopy), a w przyszłości także telefony komórkowe (właściwie istnieją już takie urządzenia, ale są jeszcze niedostępne w Polsce). Podsumowując, dla małych firm czy średnich przedsiębiorstw, które nie wykorzystują serwerów terminalowych dla wszystkich aplikacji i użytkowników, dobrym rozwiąza- niem jest system Windows 2000 z włączonymi usługami terminalowymi — bez produk- tów rozszerzających jego możliwości. W momencie, kiedy decydujemy się na zorgani- zowanie centralnej farmy serwerów z aplikacjami dla dużej ilości pracowników, wtedy niezbędne staje się zainstalowanie nakładek na usługi terminali, jakimi są produkty MetaFrame firmy Citrix oraz IQ Canaveral firmy NewMoon.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Usługi terminalowe Windows 2000
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: