Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 013985 11052703 na godz. na dobę w sumie
Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego - ebook/pdf
Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-458-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Paweł Blajer doktor nauk prawnych, ekonomista, wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dziennikarz, autor programów telewizyjnych dla przedsiębiorców, zajmuje się strategiami dla fi rm opierającymi się na rozwiązaniach ekonomicznych i prawnych.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki instytucji zapisu windykacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorcy jako podmiotu ustanawiającego zapis windykacyjny i przedsiębiorstwa jako przedmiotu tego zapisu. Autor ukazuje, w jaki sposób w praktyce przedsiębiorca może wykorzystać zapis windykacyjny, tak aby po jego śmierci działalność gospodarcza była kontynuowana.

W książce omówiono m.in.:
przedmiot i treść zapisu windykacyjnego związane z działalnością gospodarczą,
formę ustanowienia i odwołania zapisu windykacyjnego przez przedsiębiorcę,
powołanie zapisobiercy windykacyjnego, który ma kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy,
wykorzystanie zapisu windykacyjnego przez wspólników spółek kodeksu spółek handlowych,
zapis windykacyjny w przypadku przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską,
zapis windykacyjny pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu i polecenia,
ustanowienie na rzecz zapisobiercy windykacyjnego użytkowania lub służebności,
skutki prawne zapisu windykacyjnego związane z jego ważnością i skutecznością,
odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz zachowek,
nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiercę windykacyjnego,
postępowanie prowadzące do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiercę windykacyjnego,
podatkowe aspekty nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Opracowanie zostało wzbogacone o przydatne wzory oraz przykłady pomocne w sporządzeniu zapisu windykacyjnego mającego ułatwić kontynuację działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy.

Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Będzie również pomocnym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wskazują ważne elementy książki i ułatwiają PIKTOGRAMY ich odnalezienie nie tylko tuż przed egzaminem Ważne Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny Pytania Zadania Rozwiązania Odpowiedzi Stanowisko stron Pogląd Orzecznictwo Literatura Historia Nowe przepisy ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego Paweł Blajer PRAWO W PRAKTYCE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 marca 2016 r. Recenzent Piotr Borkowski, SSR Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne Dagmara Wachna Łamanie Fotoedytor Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-352-2 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Kochanym rodzicom Spis treści Spis treści SpiS treści Wykaz skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11 Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Rozdział 1 Zasadnicze rozrządzenia testamentowe przed wprowadzeniem do systemu prawnego zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � 15 Rozdział 2 Rozrządzenia testamentowe w stanie prawnym obowiązującym od 23 października 2011 r. � � � � � � � � � � � � � � � � � 21 2�1� Pojęcie i wprowadzenie zapisu windykacyjnego do kodeksu cywilnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 2�2� Cel wprowadzenia zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � 27 2�3� Zapis zwykły a zapis windykacyjny – skutek obligacyjny i rzeczowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 31 Rozdział 3 Przedsiębiorca jako testator � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 3�1� Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa w prawie cywilnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 3�2� Skutki prawne śmierci przedsiębiorcy dla przedsiębiorstwa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43 3�3� Powołanie zapisobiercy windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � 48 3�4� Forma ustanowienia i odwołania zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 8 Spis treści 3�5� Zapis windykacyjny pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu i polecenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 3�6� Przedmiot i treść zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � 71 3�6�1� Rzecz oznaczona co do tożsamości � � � � � � � � � � � � 72 3�6�2� Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne � � � � � � 77 2�6�3� Zbywalne prawo majątkowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85 3�6�4� Ustanowienie na rzecz zapisobiercy windykacyjnego użytkowania lub służebności � � � 98 3�6�5� Rzecz objęta ustawową wspólnością majątkową małżeńską � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103 Rozdział 4 Skutki prawne zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 4�1� Przesłanki ważnego ustanowienia zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109 4�2� Bezskuteczność zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � 112 Rozdział 5 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego � � � � � � � � � � � 118 5�1� Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 5�2� Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za zachowek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123 Rozdział 6 Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego przez zapisobiercę windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 Rozdział 7 Podatkowe aspekty nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138 Spis treści 9 Zakończenie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 149 Aneks � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153 Wzory dokumentów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153 Bibliografia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 187 Wykaz wzorów dokumentów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193 Wykaz SkrótóW Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. k.p.c. k.r.o. k.s.h. u.p.s.d. u.s.d.g. Inne M. Praw. OSNC – ustawa z  dnia 23  kwietnia 1964  r� – Kodeks cywilny (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 121 z późn� zm�) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cy­ wilnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 101 z późn� zm�) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r� – Kodeks rodzinny i opiekuń­ czy (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 2082 z późn� zm�) – ustawa z  dnia 15  września 2000  r� – Kodeks spółek handlo­ wych (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 1030 z późn� zm�) – ustawa z dnia 28 lipa 1983 r� o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn�: Dz� U� z 2016 r� poz� 205 z późn� zm�) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r� o swobodzie działalności gospo­ darczej (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 584 z późn� zm�) – Monitor Prawniczy – Orzecznictwo Sądu Najwyższego� Izba Cywilna Wstęp Wstęp WStęp Śmierć często przychodzi niespodziewanie� Ale śmierć przedsiębiorcy, niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej prowadził on swoją dzia­ łalność gospodarczą, niesie niestety ze sobą bardzo często konsekwencje poważniejsze niż smutek i cierpienie osób mu najbliższych� Przedsiębior­ stwo – nawet to najmniejsze – dla utrzymania swojej pozycji rynkowej, często w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, musi być prowadzone dalej nawet po śmierci przedsiębiorcy� Jest to warunek utrzymania dotychcza­ sowych klientów i pozyskania nowych oraz zapewnienia pracownikom środków do życia i  realizacji zamówień� Śmierć przedsiębiorcy może przynieść jeszcze poważniejsze skutki, jeśli nastąpi w okresie prowadze­ nia ważnych negocjacji, w trakcie przejmowania innego podmiotu czy też – zgoła odwrotnie – przeprowadzania poważnej restrukturyzacji działalności w  celu np�  poprawy płynności, uatrakcyjnienia oferty czy wprowadzenia warunków do bardziej elastycznego działania na rynku� Zarządzanie przedsiębiorstwem ze swojej natury wymaga, aby nad klu­ czowymi procesami czuwał właściciel� Nawet gdy przedsiębiorstwo jest duże, a jego pozycja rynkowa ugruntowana, zaś kierowanie operacyjną częścią przekazane innym osobom, to nadzór nad budowaniem strate­ gii i jej wdrażaniem musi realizować sam właściciel – przedsiębiorca� Śmierć więc takiej osoby może mieć bardzo poważne i  długofalowe skutki dla przedsiębiorstwa, rodziny przedsiębiorcy i  jego otoczenia gospodarczego (lokalnego, ogólnopolskiego, globalnego)� Celem książki jest pokazanie, w  jaki sposób przedsiębiorca może wykorzystać zapis windykacyjny do zabezpieczenia nie tylko losów 14 Wstęp bliskich po swojej śmierci, ale także i samego przedsiębiorstwa� Nie chodzi tu o przedstawienie kwestii teoretycznych, ale ukazanie prak­ tycznych stron rozwiązania wprowadzonego do polskiego prawa sto­ sunkowo niedawno� Stworzenie niniejszego opracowania nie byłoby możliwe bez wska­ zówek i ogromnej pomocy dr Heleny Ciepłej, dr hab� Małgorzaty Ma­ nowskiej i notariusz Jolanty Niedzieli z Warszawy, w stronę których autor kieruje ogromne podziękowania� Rozdział 1 zaSadnicze rozrządzenia teStamentoWe przed WproWadzeniem do SyStemu praWnego zapiSu Windykacyjnego Rozdział 1� Zasadnicze rozrządzenia testamentowe��� Rozdział 1� Zasadnicze rozrządzenia testamentowe��� Tytułem wprowadzenia do rozważań na temat zapisu windykacyjnego w prawie spadkowym warto syntetycznie przedstawić stan prawny obo­ wiązujący przed wprowadzeniem tej instytucji do kodeksu cywilnego�  Zarówno obecnie, jak i  przed wprowadzeniem zapisu win­ dykacyjnego do systemu prawa spadkowego nie zmieniły się rodzaje dziedziczenia, czyli przejścia majątku spadkowego ze spad­ kodawcy (osoby zmarłej) na spadkobierców (osoby żyjące)� Kodeks cywilny wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje dziedziczenia – ustawowe i testamentowe� Praktycznym skutkiem tego podziału jest fakt, że doj­ ście do spadku po zmarłym przez spadkobierców jest możliwe tylko na podstawie ustawy lub testamentu, co nie oznacza, że w grę wcho­ dzi wyłącznie jeden sposób dziedziczenia (czasami dana osoba może dziedziczyć zarówno na podstawie ustawy, jak i testamentu)� Spadkodawca może rozporządzić swoim majątkiem tylko przez spo‑ rządzenie testamentu, zgodnie bowiem z art� 941 k�c� rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament� In­ nymi słowy – co do zasady na gruncie polskiego prawa spadkowego nie jest możliwe jakiekolwiek rozrządzenie na wypadek śmierci bez 16 Rozdział 1. Zasadnicze rozrządzenia testamentowe... sporządzenia testamentu� Można też powiedzieć, że w poprzez spo­ rządzenie testamentu testator ma możliwość ustalenia dziedziczenia według innych zasad lub porządku niż wynika to z ustawy, zgodnie z  przepisami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego (opierać się może całkowicie na kryteriach subiektywnych)1�  Polskie prawo spadkowe daje pierwszeństwo dziedziczeniu testa­ mentowemu, a jedną z naczelnych jego zasad jest zasada swobo­ dy testowania, która wywodzi się ze wskazanego wyżej art� 941 k�c� i n� Zasada ta wyraża się w możliwości dowolnego rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci, a w praktyce jest to związane ze spo­ rządzeniem testamentu (jak wskazano wyżej, dla realizacji tego celu spadkodawca nie ma innego narzędzia niż testament)� Testator ma nie­ ograniczoną swobodę dotyczącą treści testamentu� Na żadnym etapie – sporządzenia, otwarcia spadku, ogłoszenia testamentu – nie przepro­ wadza się oceny słuszności dokonanych przez testatora rozrządzeń2�  Jakiekolwiek ograniczenia swobody testowania, czyli doko­ nywania rozrządzeń, muszą wynikać bezpośrednio z  ustawy3� Przykładowo nieważny będzie testament, a  tym samym rozrządze­ nia w nim zawarte, jeśli zostanie on sporządzony tylko w kompute­ rze, ponieważ testament powinien być sporządzony własnoręcznie� Nieważny będzie również testament, w  którym powołany zostanie jeden spadkobierca, ale pod warunkiem, który nie ziścił się do dnia otwarcia spadku (np� testator powołuje do spadku swojego syna pod warunkiem zawarcia przez niego małżeństwa, lecz spadkobierca nie ożeni się do chwili śmierci testatora)4� Bardziej generalnie można zauważyć, że testator nie może dokonywać rozrządzeń, które są sprzeczne z  przepisami o  charakterze bezwzględnie obowiązują‑ cym lub z zasadami współżycia społecznego5� Przykład takiego nie­ 1 E� Gniewek (red�), Podstawy prawa cywilnego, wyd� 3, Warszawa 2010, s� 636� 2 M� Łączkowska, Dziedziczenie ustawowe członków rodziny spadkodawcy, Rejent 3 A� Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2007, s� 4� 4 A� Jaraszek, Każdy samodzielnie sporządza testament, Rzeczpospolita z 22 lutego 2012, nr 5, s� 22� 2013 r� 5 A� Kawałko, H� Witczak, Prawo cywilne. Zarys prawa, Warszawa 2008, s� 824� Rozdział 1. Zasadnicze rozrządzenia testamentowe... 17 zgodnego z prawem rozrządzenia jest zawarty w art� 923 k�c�, zgodnie z którym rozrządzenie dotyczące korzystania z mieszkania i urządzeń domowych w dotychczasowym zakresie przez małżonka i inne osoby bliskie przez trzy miesiące od otwarcia spadku nie może być przez spadkodawcę wyłączone lub ograniczone� Rozrządzeniem niezgod­ nym z zasadami współżycia społecznego będzie np� polecenie popeł­ nienia przestępstwa albo nieopiekowania się własnym dzieckiem�  Dla porządku trzeba też wskazać, że polskie prawo spadkowe do­ puszcza w sumie aż sześć rodzajów testamentów (trzy rodzaje te­ stamentów zwykłych i trzy rodzaje testamentów szczególnych)� Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy testament: holograficzny, zwykły i  allograficzny, natomiast wśród testamentów szczególnych6: ustny, podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym i wojskowy� Roz­ rządzenia testamentowe dopuszczalne są w każdym rodzaju testamentu i mają taki sam skutek, niezależnie od tego, w jakim typie testamentu zostały zawarte� Nie można np� stwierdzić, że większe znaczenie mają rozrządzenia w testamencie holograficznym, a mniejsze w ustnym�   Z  analizy kodeksu cywilnego wynika, że przed wprowadzeniem do systemu prawnego zapisu windykacyjnego można było mówić w  isto­ cie o  dziesięciu rozrządzeniach, których mógł dokonywać testator do 22 października 2011 r� (do czasu wprowadzenie zapisu windykacyjnego)� Do zasadniczych rozrządzeń testamentowych można było zaliczyć: 1) powołanie spadkobiercy lub spadkobierców (art� 959 k�c�), 2) podstawienie zwykłe lub powiernicze (art� 962 i 963 k�c�), 3) ustanowienie zapisu zwykłego (art� 968 § 1 k�c�), 4) ustanowienie polecenia (art� 982 k�c�), 5) powołanie wykonawcy testamentu (art� 986 § 1 k�c�), 6) wyłączenie od dziedziczenia określonej osoby lub osób z kręgu spad­ kobierców ustawowych (tzw� testament negatywny), 7) wydziedziczenie osoby uprawnionej do zachowku (art� 1008 k�c�), 8) ustanowienie fundacji przez testatora (art� 927 § 3 k�c�), 6 Najogólniej i w bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że są to testa­ menty sporządzane w wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy� 18 Rozdział 1. Zasadnicze rozrządzenia testamentowe... 9) polecenia dotyczące działu spadku (zwolnienie darowizny z  obo­ wiązku zaliczenia na schedę spadową, art� 1039 § 1 k�c�), 10) wyłączenie przyrostu (art� 965 k�c�)�  W testamencie mogą znaleźć się inne dyspozycje spadkodawcy, które – mimo że wywołują różny skutek prawny – trzeba jed­ nak uznać za rozrządzenia testamentowe7� Są to: 1) dyspozycje spadkodawcy dotyczące sposobu podziału majątku, 2) oświadczenie spadkodawcy w  testamencie dotyczące uzna­ nia roszczenia tzw�  niewłaściwego uznanie długu (art�  123 §  1 pkt 2 k�c�), 3) wskazanie opiekuna dla osieroconego lub ubezwłasnowolnionego dziecka testatora (art� 149 § 1 k�r�o�), 4) uznanie dziecka przez testatora w testamencie (art� 72 i n� k�r�o�), 5) wyłączenie spod zarządu rodziców majątku dziecka (art� 102 k�r�o�), 6) szeroko rozumiane życzenia testatora� Podsumowując, można więc wskazać, że w  polskim prawie do czasu wprowadzenia zapisu windykacyjnego dopuszczalnych było szesnaście rozrządzeń, które spadkodawca mógł zawrzeć w testamencie� Wska­ zany katalog wyczerpuje listę rozrządzeń zasadniczych i dodatkowych, których w testamencie mógł dokonywać testator, ale mogły się w nim pojawić także inne, mające różny charakter, np� pouczeń lub wskazówek skierowanych do bardzo szerokiej grupy osób (np� troska o los ubogich, prośba o  zaprzestanie nadużywania alkoholu lub narkotyków)� Trze­ ba zauważyć, że rozrządzenia mogą zawierać postanowienie, które nie muszą mieć charakteru majątkowego8� Dla wprowadzenia rozważań na temat zapisu windykacyjnego warto bliżej scharakteryzować charakter niektórych rozrządzeń�  Rozrządzenie dotyczące spadkobiercy jest jednym z  zasadni­ czych w  kodeksie cywilnym� Zgodnie z  art�  959  k�c� testator może ustanowić jednego lub kilku spadkobierców� Jednak testament 7 E� Skowrońska ­Bocian, Testament w prawie polskim, Warszawa 2004, s� 185–190� 8 Eadem, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga czwarta� Spadki, wyd� 10, War­ szawa 2011, s� 95� Rozdział 1. Zasadnicze rozrządzenia testamentowe... 19 będzie ważny również wtedy, gdy testator nie powoła spadkobierców9� Spadkobiercą nie musi być osoba fizyczna, może być nim także osoba prawna czy osoba ustanowiona w testamencie przez testatora funda­ cja (wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia)� Z powo­ łaniem spadkobierców wiążą się instytucje podstawienia zwykłego i powierniczego� Trzeba zwrócić uwagę na tzw� testament negatywny, dotyczący spadkobierców, który może być jednym z  rozrządzeń te­ stamentowych� Polega on na tym, że testator wyłącza z  dziedzicze­ nia osobę, która dziedziczyłaby na podstawie ustawy (np� małżonka), ale nie ustanawia jednocześnie innego spadkobiercy� Taka osoba jest wyłączona zupełnie z dziedziczenia, ale ma prawo żądać zachowku10� Jest to zupełnie inna instytucja niż wydziedziczenie, które pozbawia określoną osobę zarówno prawa do dziedziczenia po spadkodawcy, jak i prawa żądania zachowku�   Do 23  października 2011  r� w  prawie spadkowym był zawarty tylko je­ den zapis� Z uwagi jednak na wprowadzenie zapisu windykacyjnego zapis funkcjonujący do tej pory określono mianem „zapisu zwykłego”� Daje on zapisobiercy (dla pełnej precyzji trzeba byłoby zaznaczać, że zapisobier­ cy z  tytułu zapisu zwykłego) prawo do żądania od spadkobiercy speł­ nienia świadczenia, które jest przedmiotem zapisu� Między zapisobiercą zwykłym a spadkobiercą powstaje więc obligacyjny stosunek prawny, któ­ ry w  istocie jest wierzytelnością11� Prawo dopuszcza sytuację, że zapiso­ bierca zwykły jest także spadkobiercą� Już J�  Gwiazdomorski zwracał uwagę, że spadkodawca, korzystając z przepisów dotyczących zapisu zwy­ kłego, w żaden sposób nie jest w stanie doprowadzić do tego, by zapiso­ bierca z chwilą otwarcia spadku nabywał określone prawo bezpośrednio i od razu (ze skutkiem rzeczowym)12� Wydaje się, że w praktyce byłoby tak tylko wtedy, gdyby testator powołał do całego swojego majątku tylko jedną osobę (przyznawał jednej osobie przedmioty majątkowe, które wy­ czerpują cały lub prawie cały spadek)13� 9 Ibidem� 10 J� Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, wyd� 5, Warszawa 1990, s� 59� 11 Ibidem, s� 61� 12 J� Gwiazdomorski, Prawo spadkowe..., s� 62� 13 H� Witczak, Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny, M� Praw� 2011, nr 20, s� 1079�
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: