Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00785 010865 10763862 na godz. na dobę w sumie
Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law - ebook/pdf
Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 418
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0491-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowane opracowanie to analiza instytucji powołania spadkobiercy w testamencie. Autor stara się odpowiedzieć na cztery pytania: kto może być spadkodawcą, kogo można ustanowić spadkobiercą, co może zostać przekazane w spadku oraz w jaki sposób spadkodawca może w testamencie ustanowić spadkobiercę.

Praca jest nie tylko klasyczną monografią z zakresu prawa spadkowego, lecz także włącza się w nurt ogólnoeuropejskiej dyskusji o unifikacji prawa prywatnego. Stawia pytanie o możliwość i celowość unifikacji prawa spadkowego, identyfikuje przeszkody dla tego procesu (co daje asumpt dla dyskusji o unifikacji pojęcia własności) oraz porównuje odmienności w zakresie regulacji dziedziczenia i testamentów w prawie anglosaskim i kontynentalnym. Publikacja może być użyteczna dla teoretyków i dla praktyków, którzy coraz częściej muszą rozwiązywać problemy dotyczące dziedziczenia mienia znajdującego się w różnych krajach i oceniać ważność i skuteczność testamentów sporządzonych w odmiennych systemach prawnych.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic­twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW KONRAD OSAJDA ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD OSAJDA · USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW Polecamy nasze publikacje z tej serii: Agnieszka Góra-Błaszczykowska ZASADA RÓWNOŚCI STRON W PROCESIE CYWILNYM Marlena Wach STATUS UŁOMNYCH OSÓB PRAWNYCH W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM Andrzej Herbet SPÓŁKA CYWILNA. KONSTRUKCJA PRAWNA Bartosz Draniewicz OPŁATA PRODUKTOWA Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (ART. 43–48 TWE) Jerzy Kopyra PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA PODSTAWIE USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE Maciej Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, wyd. 2 Sławomir Cieślak FORMALIZM POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Paweł Księżak ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE www.sklep.beck.pl USTANOWIENIE SPADKOBIERCY W TESTAMENCIE W SYSTEMACH PRAWNYCH COMMON LAW I CIVIL LAW KONRAD OSAJDA Redakcja: Aleksandra Dróżdż ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0491-5 Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. Wykaz skrótów ...................................................................................................... IX XI Wykaz literatury ................................................................................................... XIX Wykaz orzeczeń .................................................................................................... XLIII Wprowadzenie ....................................................................................................... Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne ............................................. § 1. Terminologia procesu unifikacji prawa ........................................... I. Konsolidacja (kompilacja) ......................................................... II. Kodyfikacja ..................................................................................... 1. Kodyfikacja a system common law ................................... 2. Kodeks jako kategoria technicznoprawna ..................... 3. Specyficzne formy kodyfikacji: Restatements of law i modelowe statuty .................................................................. III. Harmonizacja ................................................................................. IV. Unifikacja ......................................................................................... V. Terminologia procesu unifikacji prawa a ustanowienie spadkobiercy w testamencie .................................................... § 2. Podstawowa terminologia prawa spadkowego ............................. 1 9 10 11 11 15 16 18 20 21 22 26 I. Dziedziczenie testamentowe i ustawowe (testacy i intestacy) ....................................................................................... 26 II. Pojęcie spadkobiercy (dziedzica, zapisobiercy) – successor (beneficiary, heir, legatee) ................................ III. Pojęcie testamentu (will) ........................................................... IV. Powołanie spadkobiercy jako klauzula testamentowa 30 36 (appointment of successor, institution of successor) ..... 42 V. Ustanowienie spadkobiercy a konieczna treść testamentu ...................................................................................... Rozdział II. Powołanie spadkobiercy w systemach prawnych common law i civil law ............................................................................... § 1. Sposób powołania spadkobierców w testamencie ...................... 50 59 59 VV Spis treści I. Powołanie spadkobiercy w testamencie .............................. 1. Sposób powołania spadkobiercy ........................................ 2. Powołanie spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu ...................................................... 3. Spadkobiercy substytucyjni ................................................. 4. Powołanie spadkobiercy a rodzaj otrzymanego 61 62 82 96 w spadku przysporzenia ....................................................... 112 5. Doktryna inkorporacji (doctrine of incorporation) ... 135 6. Kodycyl ........................................................................................ 137 7. Pełnomocnictwo do powołania spadkobiercy (delegation of power to appoint successors) ................ 141 II. Powołanie spadkobiercy w aktach niebędących testamentami .................................................................................. 159 1. Współwłasność ( joint tenancy) ......................................... 162 2. Desygnowanie beneficjentów (beneficiary designations, statutory nominations) ........................... 163 3. Precatory instruments .......................................................... 172 4. Darowizna na wypadek śmierci (gifts in case of death) 173 5. Umowy regulujące dziedziczenie (contracts to make wills) ........................................................................... 174 III. Podsumowanie .............................................................................. 175 § 2. Zakres podmiotowy powołania do spadku w testamencie (pojęcia spadkodawcy i spadkobiercy) ........................................... 178 I. Pojęcie spadkodawcy (testatora) ............................................. 178 II. Pojęcie spadkobiercy ................................................................... 184 1. Niezdolność do dziedziczenia i niegodność dziedziczenia w systemie civil law ................................... 191 2. Niezdolność do dziedziczenia i niegodność dziedziczenia w systemie common law ......................... 195 3. Podsumowanie .......................................................................... 196 § 3. Ustanowienie spadkobiercą przez powołanie do określonych praw ze spadku ......................................................................................... 198 I. Skład spadku ................................................................................... 200 II. Powołanie spadkobiercy do rzeczy lub praw należących do osób trzecich..................................................... 204 1. Stanowisko systemu common law .................................... 205 2. Stanowisko systemu civil law .............................................. 207 3. Podsumowanie .......................................................................... 210 III. Ograniczenia swobody testowania ........................................ 211 1. Swoboda testowania w systemie prawa anglosaskiego 212 VI Spis treści 2. Swoboda testowania w systemie prawa kontynentalnego ...................................................................... 214 3. Podsumowanie .......................................................................... 217 IV. Wpływ testatora na losy majątku po śmierci (testament działowy).......................................................................................... 220 V. Podsumowanie – możliwość unifikacji regulacji zakresu swobody testatora przy powołaniu spadkobierców przez rozrządzenie mortis causa na ich rzecz prawami lub rzeczami ........................................ 224 § 4. Przejście praw na spadkobierców testamentowych ................... 226 I. Stanowisko systemu civil law .................................................. 226 II. Stanowisko systemu common law ......................................... 236 III. Mechanizm transmisji aktywów i pasywów mortis causa w ujęciu porównawczym ............................... 239 IV. Podsumowanie .............................................................................. 243 Rozdział III. Odmienna koncepcja własności w systemie common law i civil law jako najważniejsza przeszkoda dla unifikacji instytucji ustanowienia spadkobiercy ............. 245 § 1. Terminologia prawa własności ............................................................ 249 I. Common law .................................................................................. 249 II. Civil law ........................................................................................... 251 III. Pojęcie własności .......................................................................... 252 § 2. Pojęcie własności w systemie common law ................................. 253 § 3. Pojęcie własności w systemie civil law ............................................ 259 § 4. Możliwość unifikacji koncepcji prawa własności (dyskusje teoretyczne) ........................................................................... 264 § 5. Praktyczne doświadczenia z unifikacją prawa własności ......... 270 § 6. Wprowadzenie trustów w systemie civil law jako przykład próby unifikacji prawa własności ..................................................... 272 I. Własność appropriated to a purpose (powiązana z celem) ............................................................................................. 275 II. Własność trustee (zarządcy trustu) ........................................ 280 § 7. Propozycja jednolitej koncepcji prawa własności ........................ 283 § 8. Uzasadnienie celowości unifikacji prawa własności .................. 288 I. Unifikacja własności ograniczona do kwestii terminologicznych ....................................................................... 290 II. Unifikacja prawa własności ograniczona do niektórych jego części ........................................................................................ 293 VII Spis treści III. Argumenty podważające celowość unifikacji prawa własności i ich krytyka ............................................................... 295 IV. Argumenty za unifikacją prawa własności ......................... 300 V. Podsumowanie .............................................................................. 303 Rozdział IV. Argumenty uzasadniające potrzebę unifikacji regulacji powołania spadkobiercy ..................................................... 305 § 1. Uzasadnienie dla unifikacji (całego) prawa prywatnego .......... 306 I. Argumenty na rzecz unifikacji prawa prywatnego ......... 306 II. Krytyka stanowiska przeciwnego unifikowaniu prawa prywatnego ..................................................................................... 321 § 2. Uzasadnienie dla unifikacji prawa spadkowego (regulacji ustanowienia spadkobiercy) ............................................................... 331 § 3. Podsumowanie .......................................................................................... 349 Rozdział V. Konkluzje de lege lata i wnioski de lege ferenda ..... 351 § 1. Wnioski końcowe ...................................................................................... 351 § 2. Założenia propozycji zunifikowanych reguł ustanowienia spadkobiercy ............................................................................................. 354 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 367 VIII Przedmowa Przedstawione opracowanie to zmodyfikowana i poprawiona wersja roz- prawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka dotyczy w istocie dwóch połączonych ze sobą za- gadnień: powołania spadkobiercy w testamencie jako instytucji prawa spad- kowego oraz unifikacji prawa prywatnego. Ponadto, na marginesie rozważań, pojawiła się istotna kwestia pojęcia i uregulowania własności w różnych sy- stemach prawnych. Autor stara się opisać praktyczne funkcjonowanie usta- nowienia spadkobiercy tak w systemie civil law, jak i common law. Ma to nie tylko informacyjne znaczenie, lecz pozwala także na uwypuklenie różnic i podobieństw między tymi systemami, a w konsekwencji na podjęcie dysku- sji o możliwości, sensowności i celowości ich unifikacji. Publikując prezentowaną pracę chciałbym szczególnie podziękować za interesujące dyskusje na ten temat mojemu Promotorowi i Mistrzowi Profesorowi Krzysztofowi Pietrzykowskiemu. Cenne i wszechstronne uwagi Recenzentów: Profesora Maksymiliana Pazdana i Profesor Elżbiety Skowrońskiej-Bocian bardzo pomogły przygotować pracę do druku, uniknąć wielu pomyłek i niejasności, za co chciałbym Im w tym miejscu podziękować. Wyrazy wdzięczności należą się też wszystkim Profesorom, u których w różnych zajęciach mogłem uczestniczyć w toku regularnych studiów oraz studiów doktoranckich i dzięki którym tworzyłem swój sposób postrzega- nia prawa oraz warsztat badawczy pozwalający na rozwiązywanie skompli- kowanych i złożonych problemów prawnych. Nie sposób wszystkich Moich Mistrzów wymienić, więc chciałem jedynie specjalnie w tym miejscu po- dziękować Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu, Profesor Ewie Łę- towskiej oraz Profesorowi Krzysztofowi Pietrzykowskiemu, którym pracę tę dedykuję. Odrębnie i szczególnie dziękuję Kochanej Żonie Justynie, za wspieranie mnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz zrozumienie dla mojego czasochłonnego zaangażowania w realizację pasji prawniczej. Warszawa, listopad 2008 r. Konrad Osajda IXIX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABGB ................................. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (kodeks cywil- ny austriacki, uchwalony w 1811 r., obowiązujący od 1812 r.) BGB ................................... Bürgerliches Gesetzbuch (ogólnoniemiecki kodeks cywilny uchwalony w 1896 r., obowiązujący od 1.1.1990 r.) CFR .................................... Common Frame of Reference EKPC ................................. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowie- ka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC ....................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCF .................................... kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Kodeks Na- poleona) KCH ................................... kodeks cywilny hiszpański z 24.7.1889 r. (wprowa- dzony Dekretem Królewskim) KCQ ................................... kodeks cywilny Quebeku (uchwalony w 1991 r. i obo- wiązujący od 1994 r.) KCW .................................. kodeks cywilny włoski z 16.3.1942 r. KRO ................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) TUE .................................... Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) TWE ................................... Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) 2. Organy, instytucje i organizacje ECHR ................................. European Court of Human Rights ETPC .................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ..................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości ICC ..................................... International Chamber of Commerce (Międzynaro- dowa Izba Handlowa) NSA .................................... Naczelny Sąd Administracyjny ONZ ................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych XIXI Wykaz skrótów PAN .................................... Polska Akademia Nauk SA ....................................... Sąd Apelacyjny SN ....................................... Sąd Najwyższy TBSP .................................. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa TK ....................................... Trybunał Konstytucyjny UAM ................................... Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu UE ....................................... Unia Europejska UJ ........................................ Uniwersytet Jagielloński UKSW ............................... Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego UMCS ................................ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie UNIDROIT ...................... International Institute for the Unification of Private Law UW ..................................... Uniwersytet Warszawski 3. Publikatory i czasopisma A.C. .................................... Law Reports, Appeal Cases (zbiór orzecznictwa z Wiel- kiej Brytanii od 1890 r.) A.C.W.S. (3d) ................... All Canada Weekly Summaries (zbiór orzecznictwa kanadyjskiego – 3 seria za lata 1970–1979) A.S.P. .................................. Acts of Scottish Parliament (zbiór urzędowy szkockie- go ustawodawstwa od 1998 r.) Alb. L. Rev. ....................... Albany Law Review ALI ...................................... American Law Institute All E.R . ............................... All England Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Brytanii od 1936 r.) Am. J. Comp. L. ............... American Journal of Comparative Law Atk. ..................................... Atkyn’s Reports, Chancery (orzecznictwo Sądu Kan- clerskiego Wielkiej Brytanii za lata 1736–1755) B.C. ..................................... British Columbia Baylor L. Rev. .................. Baylor Law Review BMS .................................... Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Brook. J. Int’l L. .............. Brooklyn Journal of International Law Bull.C.Cass.Ch.Civ. ........ Bulletin des arrêts de la cour de cassation, Chambres civiles (zbiór orzecznictwa Izby Cywilnej francuskie- go Sądu Kasacyjnego od 1798 r.) C. de D. ............................. Cahiers de droit Cambridge L.J. ............... Cambridge Law Journal Can. Bar Rev. ................... Canadian Bar Review Can. Bus. L.J. ................... Canadian Business Law Journal Can. J.L. Jur. ................ Canadian Journal of Law and Jurisprudence XII Wykaz skrótów Ch. App. ........................... Law Reports, Chancery Division (zbiór orzecznictwa Sądu Kanclerskiego Brytyjskiego za lata 1865–1874) Ch. D. ................................ Law Reports, Chancery Division (zbiór orzecznictwa Sądu Kanclerskiego Brytyjskiego za lata 1875–1890) Ch. ...................................... Law Reports, Chancery (zbiór orzecznictwa z Wiel- kiej Brytanii od 1891 r.) Chicago-Kent L. Rev. .... Chicago-Kent Law Review Co. Rep. ............................ Coke’a Reports, King’s Bench (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Brytanii za lata 1572–1616) Curt. .................................. Curteis’s Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Bry- tanii za lata 1834–1844) D. I.R. ................................. Recueil Dalloz Informations Rapides D. ........................................ Recueil Dalloz D.L.R. (2d) ....................... Dominion Law Reports (zbiór orzecznictwa kanadyj- skiego – 2 seria – za lata 1956–1968) D.L.R. ................................. Dominion Law Reports (zbiór orzecznictwa kanadyj- skiego za lata 1912–1955) Dal. L.J. .............................. Dalhousie Law Journal Dick. L. Rev. ..................... Dickinson Law Review DPP .................................... Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw E. T. J. ............................ Estates and Trusts Journal E.J.C.L. ............................... Electronic Journal of Comparative Law E.R. ..................................... English Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Bry- tanii za lata 1210–1865) E.R.P.L. .............................. European Review of Private Law E.T.P.J. ................................ Estates, Trusts and Pensions Journal E.T.R. (2d) ........................ Estates and Trusts Reports (zbiór orzecznictwa kana- dyjskiego – 2 seria – od 1994 r.) E.T.R. .................................. Estates and Trusts Reports (zbiór orzecznictwa kana- dyjskiego za lata 1977–1994) ECR .................................... European Court Reports (oficjalny publikator orzecz- nictwa sądów Wspólnoty Europejskiej) Ed. L. Rev. ......................... Edinburgh Law Review Ga. J. Int’l. Comp. L. .. Georgia Journal of International and Comparative Law Gaz. Pal. ............................ Gazette du Palais (zbiór orzecznictwa francuskiego od 1886 r.) Gdańskie SP .................... Gdańskie Studia Prawnicze Gonz. L. Rev. ................... Gonzaga Law Review XIII Wykaz skrótów Gr. ....................................... Grant’s Upper Canada Chancery Reports (orzeczni- ctwo z Ontario z lat 1849–1882) H.L.C. ................................. House of Lords Cases (zbiór orzecznictwa angielskiej Izby Lordów z lat 1847–1866) Harv. L. Rev. ..................... Harvard Law Review I.C.L.Q. .............................. Intellectual and Comparative Law Quarterly I.L.M. .................................. International Legal Materials I.R. ...................................... Informations Rapides I.R.C.L. ............................... Irish Reports, Common Law Series (zbiór orzeczni- ctwa irlandzkiego za lata 1867–1878) Ind. L. Rev. ....................... Indiana Law Review Ind. L.J. .............................. Indiana Law Journal J.D.I. ................................... Journal du droit international J.L. Econ. ...................... Journal of Law Economics Jurid. Rev. ........................ The Juridical Review KPP .................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego Ky. L.J. ................................ Kentucky Law Journal L.R. Eq. .............................. Law Reports, Equity Cases (zbiór orzecznictwa z Wiel- kiej Brytanii z lat 1865–1875) L.R. P. D. ....................... Law Reports, Probate and Divorce (zbiór orzeczni- ctwa z Wielkiej Brytanii dotyczącego probation i roz- wodów z lat 1865–1875) L.R.H.L. ............................. Law Reports, English and Irish Appeal Cases (zbiór orzecznictwa z Irlandii i Wielkiej Brytanii z lat 1865–1875) L.S. ...................................... Legal Studies L.S.U.C. .............................. Law Society of Upper Canada La. L. Rev. ......................... Louisiana Law Review Law Contemp. Probs. Law Contemporary Problems Law Q. Rev. ...................... Law Quarterly Review Loy. L. Rev. ....................... Loyola Law Review M.J.E.C.L. .......................... Maastricht Journal of European and Comparative Law M.P.R. ................................. Maritime Provinces Reports (zbiór orzecznictwa ka- nadyjskich prowincji nadmorskich z lat 1929–1968) McGill L.J. ........................ McGill Law Journal Md. L. Rev. ........................ Maryland Law Review Melbourne U.L. Rev. ..... Melbourne University Law Review Mod. L. Rev. ..................... Modern Law Review Mood. ................................ Moody’s Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Bry- tanii z lat 1824–1837) XIV Wykaz skrótów MoP .................................... Monitor Prawniczy N. Ir. Legal Q. .................. Northern Ireland Legal Quarterly N.I. ...................................... Northern Ireland Law Reports (zbiór orzecznictwa z Irlandii Północnej od 1925 r.) N.Z.L.R. ............................. New Zealand Law Reports (zbiór orzecznictwa no- wozelandzkiego od 1883 r.) NP. ...................................... Nowe Prawo NPN ................................... Nowy Przegląd Notarialny Nw. U.L. Rev. ................... Northwestern University Law Review O.L.R. ................................. Ontario Law Reports (zbiór orzecznictwa z prowin- cji Ontario z lat 1900–1931) O.R. .................................... Ontario Reports (zbiór orzecznictwa z prowincji On- tario z lat 1882–1900 i 1931–1973) O.W.N. ............................... Ontario Weekly Notes (zbiór orzecznictwa z prowin- cji Ontario z lat 1909–1962) OJ ........................................ Official Journal (Dziennik Urzędowy Wspólnoty Eu- ropejskiej) Or. L. Rev. ......................... Oregon Law Review OSA .................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP .................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych OTK ................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego P. ......................................... Law Reports, Probate, Divorce, and Admiralty Divi- sion (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Brytanii dotyczą- cego m.in. probation i rozwodów z lat 1891–1971) P.D. ..................................... Law Reports, Probate and Divorce (zbiór orzeczni- ctwa z Wielkiej Brytanii dotyczącego probation i roz- wodów z lat 1875–1890) PECL .................................. Principles of European Contract Law PiP ...................................... Państwo i Prawo PN ....................................... Przegląd Notarialny PPH .................................... Przegląd Prawa Handlowego PPiA ................................... Przegląd Prawa i Administracji PPUW ................................ Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego PS ........................................ Przegląd Sądowy PSej .................................... Przegląd Sejmowy PUG ................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Q.B.D. ................................ Law Reports, Queen’s Bench Division (zbiór orzecz- nictwa z Wielkiej Brytanii z lat 1875–1890) XV Wykaz skrótów R. du N. ............................. Revue du Notariat R.C.L.F. .............................. Revue de la common law en français R.I.D.C. .............................. Revue internationale de droit comparé R.S.A. .................................. Revised Statutes of Alberta (zbiór urzędowy statutów w prowincji Alberta – Kanada) R.T.D. civ. ......................... Revue trimestrielle de droit civil Rev. crit. dr. int. Privé ... Revue critique de droit international privé RPEiS ................................. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny S.C.R. ................................. Canada Supreme Court Reports (zbiór orzecznictwa Sądu Najwyższego Kanady od 1877 r.) SC ....................................... Studia Cywilistyczne Sem. jur. ............................ Semaine juridique SLRAO ............................... Succession Law Reform Act Ontario SP ........................................ Studia Prawnicze SPP ..................................... Studia Prawa Prywatnego Sydney L. Rev. ................. Sydney Law Review Syracuse L. Rev. .............. Syracuse Law Review Temp. L.Q. ....................... Temple Law Quarterly Tex. L. Rev. ....................... Texas Law Review Tex. Tech L. Rev. ............ Texas Tech Law Review Tilburg Foreign L. Rev. . Tilburg Foreign Law Review Tul. L. Rev. ........................ Tulane Law Review U. Pa. L. Rev. .................... University of Pennsylvania Law Review U.C.Q.B. ............................ Upper Canada Queen’s Bench Reports (zbiór orzecz- nictwa z prowincji Ontario z lat 1842–1882) U.N.T.S. ............................. United Nations Treaties Series (zbiór umów między- narodowych publikowany przez ONZ) U.T.L.J ................................. University of Toronto Law Journal UCC ................................... Uniform Commercial Code Unif. L. Rev. ..................... Uniform Law Review UPC .................................... Uniform Probate Code Ves. Sen ............................. Vesey Senior’s Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Brytanii z lat 1746–1755) W.L.R. ................................ Weekly Law Reports (zbiór orzecznictwa z Wielkiej Brytanii od 1953 r.) W.W.R. ............................... Western Weekly Reports (zbiór orzecznictwa kana- dyjskiego od 1911 r.) Yale J. Int’l L. ................... Yale Journal of International Law Yale L.J. ............................. Yale Law Journal YBCA ................................. Yearbook of Commercial Arbitration XVI Wykaz skrótów Z. Eu. P. ............................. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht ZNUJ .................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne art. ...................................... artykuł Civ. ..................................... Izba Cywilna nast. ................................... następny (-a, -e) np. ...................................... na przykład Nr ....................................... numer por. ..................................... porównaj poz. .................................... pozycja przyp. ................................ przypis red. ..................................... redakcja rozdz. ................................ rozdział s. .......................................... strona t. .......................................... tom tzw. ..................................... tak zwany (-a, -e) vol. ...................................... tom wyd. ................................... wydanie zob. .................................... zobacz XVII Wykaz literatury American Law Institute, Capturing the Voice of the American Law Institute: A Handbook for ALI Reporters and Those Who Review Their Work, The Exe cutive Office of the ALI, Philadelphia 2005. An Academic Green Paper to European Contract Law, red. S. Grundmann, J. Stuyck, The Hague–London–New York 2002. L. Babiński, O sposobach utwierdzania działów spadkowych na podstawie praktyki ksiąg sądowych wielkopolskich z końca XIV i początku XV w., Pra- ce Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Nr 15, Studia nad dziejami pra- wa polskiego prywatnego, Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszaw- skiego, Warszawa 1917. E. W. Bailey, Contracts to Make Wills – Proof of Intent to Contract, Tex. L. Rev. 1961, nr 40. S. J. Bailey, Class-Closing, Accumulations and Acceleration, Cambridge L.J. 1958, Nr 1. Ch. von Bar, A New Ius Commune Europaeum and the Importance of the Common Law, [w:] The Clifford Chance Millenium Lectures. The Coming Together of the Common Law and the Civil Law, red. B. S. Markensis, Ox- ford 2000. Ch. von Bar, Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa pry- watnego, KPP 2002, z. 2. Ch. von Bar, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, PiP 2000, z. 10. Ch. von Bar, Zur gegenständlichen Reichweite des Gemeinsamen Referenz- rahmens, [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiąt- kowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007. A. Baziński, Prawo spadkowe. Komentarz, Łódź 1948. J. Beaulne, Droit des fiducies, wyd. 2, Montréal 2005. J. Beaulne, La liquidation des successions, Montréal 2002. J. Beaulne, Le Testament international suite ◊ la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et ses perspectives en droit québécois (1), R. du N. 1989, Nr 92. J. Beaulne, Le Testament international suite ◊ la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et ses perspectives en droit québécois (2), R. du N. 1989, Nr 92. J. Beaulne, Les successions (ouverture, transmission, dévolution, testaments) in la réforme du Code Civil: Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, t. 1, Québec 1993. XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych Common Law i Civil Law
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: