Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 004920 14273529 na godz. na dobę w sumie
Ustawa Prawo zamówień publicznych. Ujednolicony tekst ustawy - stan prawny na 16 kwietnia 2014 - ebook/pdf
Ustawa Prawo zamówień publicznych. Ujednolicony tekst ustawy - stan prawny na 16 kwietnia 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3065-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeszcze bardziej – aż do progów unijnych – rosną limity bezprzetargowych zakupów dokonywanych dla celów badawczych i kulturalnych.

Nowe progi dla instytutów naukowych (np. należących do PAN) to 134 tys. euro, a dla uczelni wyższych oraz instytutów badawczych 207 tys. euro. Dotyczą one wyłącznie zakupów na potrzeby prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, „które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań czy rozwoju”. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie stosowana także w przypadku zakupów usług i przedmiotów potrzebnych do badań zleconych instytucji naukowej przez biznes.

Podobne progi jak w nauce będą obowiązywały dla działalności kulturalnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych.

W nowelizacji także:
• doprecyzowano wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych (art. 4 pkt 3 lit. e),
• rozszerzono przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a),
• wprowadzono możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju (art. 93 ust. 1b).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Ustawa Prawo zamówień publicznych Ujednolicony tekst ustawy - stan prawny na 16 kwietnia 2014 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony Wstęp Strona | 2 Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 423) obowiązują od 16 kwietnia 2014 r. Jedna z najważniej- szych zmian dotyczy podwyższenia tzw. progu bagatelności, do którego nie trzeba stosować Pzp. Przed nowelizacją próg ten wynosił on 14 tys. euro, a od 16 kwietnia 2014 r. wzrósł do 30 tys. euro. Jeszcze bardziej – aż do progów unijnych – rosną limity bezprzetargowych za- kupów dokonywanych dla celów badawczych i kulturalnych. Nowe progi dla instytutów naukowych (np. należących do PAN) to 134 tys. euro, a dla uczelni wyższych oraz instytutów badawczych 207 tys. euro. Dotyczą one wyłącznie zakupów na potrzeby prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, „które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji se- ryjnej, której celem jest osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokrycie kosztów badań czy rozwoju”. Pzp nie będzie stosowane także w przypadku zakupów usług i przedmiotów potrzebnych do badań zleconych instytucji naukowej przez biznes. Podobne progi jak w nauce będą obowiązywały dla działalności kultu- ralnej i gromadzenia zbiorów bibliotecznych. Zamawiający nie mają obowiązku zgłaszać zamówień podprogowych - poniżej 30 tys. euro. - do biuletynu informacji publicznej Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony Strona | 3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 1 (tekst ujednolicony, stan prawny na 16 kwietnia 2014) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. [Definicje] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 usta- wy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 1 Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 984, Dz.U. z 2013 r. poz. 1047, Dz.U. z 2013 r. poz. 1473, Dz.U. z 2014 r. poz. 423. W ujednoliconym przez redakcję tekście podgrubioną czcionką wyróżniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dz. U. poz. 1473 oraz ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 423 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony 1a) cyklu życia produktu - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logi- stykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie; Strona | 4 2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, któ- ry - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową #8211; jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocni- ków ustanowionych przez zamawiającego; 4) (uchylony) 5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedsta- wia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przy- padku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub nauko- wej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i in- nych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z in- formacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają; 5b) newralgicznym sprzęcie - należy przez to rozumieć sprzęt do celów bez- pieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wy- maga ich wykorzystania lub je zawiera; 5c) newralgicznych usługach - należy przez to rozumieć usługi do celów bez- pieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wy- magają ich wykorzystania lub je zawierają; 5d) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót bu- dowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 6) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 7) ofercie wariantowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówie- Strona | 5 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony nia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postę- powanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do ne- gocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie za- warta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojek- towanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wyda- nych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiek- tu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 8a) sprzęcie wojskowym - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć: a) wojnę, b) konflikt zbrojny, c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szko- da, wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia; 9) środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozu- mieniu przepisów o finansach publicznych; 9a) umowie ramowej - należy przez to rozumieć umowę zawartą między za- mawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka po- trzeba, przewidywanych ilości; 9b) umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w for- mie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publiczne- go, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a in- nym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicz- nych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;2 10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przed- miotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w 2 Zmiana wprowadzona Ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz.U. poz. 1473. Obowiązuje od 24 grudnia 2013 r. Strona | 6 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b; 11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 11a) zakupach cywilnych - należy przez to rozumieć zamówienia inne niż za- mówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych; 12) zamawiającym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiąza- ną do stosowania ustawy; 13) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Art. 2a. [Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o cha- rakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dy- rektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania za- mówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Art. 2b. [Wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o cha- rakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dy- rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty bu- dowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dzie- dzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE. Art. 2c. [Wykaz robót budowlanych] Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz robót budow- lanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Art. 3. [Zakres przedmiotowy] Strona | 7 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej za- mówieniami , przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finan- sach publicznych; 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiada- jące osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub po- średnio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego; 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; 4) inne niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzające- go; 5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a) ponad 50 wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, Strona | 8 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w prze- pisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami bu- dowlanymi; 6) (uchylony) 7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na pod- stawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są pra- wa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na za- strzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania. 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofi- nansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzysto- ści. Art. 4. [Wyłączenia stosowania ustawy] Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od okre- ślonej w ustawie, b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień, c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europej- skiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzie- lania zamówień; 2) zamówień Narodowego Banku Polskiego związanych z: a) wykonywaniem zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją, sprze- Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony dażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instru- mentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, Strona | 9 d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e) gromadzeniem rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami, f) gromadzeniem złota i metali szlachetnych, prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych; g) prowadzeniem rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń pieniężnych; 2a) zamówień Banku Gospodarstwa Krajowego: a) związanych z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzo- nych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowe- go na podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych, w części dotyczącej: - prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych roz- liczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finan- sowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy i progra- mów oraz refinansowania akcji kredytowej, b) związanych z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących za- rządzania długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa, c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospo- darstwa Krajowego, w części dotyczącej: - otwierania i prowadzenia ra- chunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pienięż- nych i działalności na rynku międzybankowym, - pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej; 3) zamówień, których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) (uchylona) d) (uchylona), e) usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świad- czenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez za- mawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie za- mawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności,3 3 Zmiana wprowadzona Ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2014 r., poz. 423. Obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r. Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony f) (uchylony) g) nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów progra- mowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie, h) zakup czasu antenowego, Strona | 10 i) nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, j) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w szczególności związane z transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i in- nych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, l) usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyłączeniem jedno- stek samorządu terytorialnego; 4) umów z zakresu prawa pracy; 4a) (uchylony); 5) zamówień, którym nadano klauzulę tajne lub ściśle tajne zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego; 5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na pod- stawie art. 11 ust. 8; 5b) zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materia- łami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa pań- stwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie nega- tywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych; 6) zamówień na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub decyzji admi- nistracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług; 7) przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyzna- wane na podstawie ustaw; 8) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro; Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony 8a) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącz- nie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwo- jowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryj- nej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Strona | 11 8b) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu dzia- łalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkur- sów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu za- mawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego dzia- łalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wyda- nych na podstawie art. 11 ust. 8;4 9) (uchylony); 10) zamówień, których głównym celem jest: a) pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci te- lekomunikacyjnej lub b) eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub c) świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za po- mocą publicznej sieci telekomunikacyjnej. 11) nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawia- jącego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego. 12) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu usta- wy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ wła- dzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicz- nej, b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania 4 Zmiana wprowadzona Ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2014 r. poz. 423. Obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r. Strona | 12 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony sprawami instytucji, c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej in- stytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki orga- nizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzo- nym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżeto- wej, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy. Art. 4a. (uchylony). Art. 4b. [Wyłączenia stosowania ustawy] 1. Ustawy nie stosuje się do zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1: 1) podlegających: a) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma pań- stwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia za- wieranego na szczeblu ministerialnym, b) szczególnej procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i doty- czących przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca za- mieszkania, c) szczególnej procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedu- rą; 2) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby za- mawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa; 3) udzielanych do celów działalności wywiadowczej; Strona | 13 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony 4) udzielanych w ramach programu współpracy opartego na badaniach i roz- woju, prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów cało- ści lub części cyklu życia tego produktu: 5) udzielanych w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, w tym zakupów cywilnych realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia działań; 6) udzielanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa związanych z: a) dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu, b) robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi z takim sprzętem, lub c) robotami budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami; 7) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpiecze- niowych. 2. Zamawiający nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz w art. 4b ust, 1, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zamawiający po wszczęciu programu jest obowiązany informować Komisję Europejską o części wydatków na badania i rozwój dotyczących ogólnych kosztów programu współ- pracy, porozumieniu dotyczącym podziału kosztów oraz o planowanych zamó- wieniach dla każdego państwa członkowskiego. Art. 4c. [Interes bezpieczeństwa państwa] Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb po- stępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeń- stwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stoso- wania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz po- trzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także wła- ściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego. Strona | 14 Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony Art. 5. [Odstępstwo od niektórych usług] 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdza- jących spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryte- riów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektro- nicznej. 1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamó- wienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastoso- wanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących oko- liczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wy- datków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wy- nikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. 1b. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze, po- legające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastęp- stwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wy- boru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa w ust. 1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościo- wy udział w danym zamówieniu jest największy. 3. Zamawiający nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami, o których mowa w ust. 1. Art. 6. [Zamówienia wielorodzajowe] 1. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo robo- ty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy doty- czące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym za- Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony mówieniu jest największy. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego za- mówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw. Strona | 15 3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dosta- wy niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych. 4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. Art. 6a. [Zamówienia udzielane w częściach] W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej czę- ści zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równo- wartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 wartości zamówienia. Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień Art. 7. [Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji] 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępo- wania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Art. 8. [Zasada jawności] 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postę- powaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w usta- wie. Ustawa Prawo zamówień publicznych – tekst ujednolicony 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonaw- ca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wyko- nawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Do kon- kursu przepis stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicz- nym, zamawiający może nie ujawniać: Strona | 16 1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na pod- stawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, 2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c – w zakresie dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadze- niem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli za- mówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe prze- znaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed pod- pisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.5 Art. 9. [Zasada pisemności] 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków okre- ślonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie- lenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jed- nym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języ- ku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Art. 10. [Tryby udzielania zamówień] 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłosze- 5 Zmiana wprowadzona Ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień Publicznych Dz.U. z 2014 r., poz. 423. Obowiązuje od 16 kwietnia 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Ujednolicony tekst ustawy - stan prawny na 16 kwietnia 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: