Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 006209 19034588 na godz. na dobę w sumie
Ustawa  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0644-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

 

Książka przybliża treść przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego m.in. przez analizę bogatego orzecznictwa ukształtowanego w praktyce ich wieloletniego stosowania. Przywołane i omówione orzecznictwo daje możliwość zapoznania się z rozstrzygnięciami sądów w konkretnych stanach faktycznych, co ułatwia zrozumienie treści poszczególnych przepisów i dokonywanie własnych ocen prawnych.

 

Niewątpliwą zaletą komentarza są załączone do niego wzory: umowy najmu lokalu mieszkalnego, pism z oświadczeniami stron stosunku najmu oraz pism procesowych w sporach powstałych w związku z najmem lokali mieszkalnych odnoszących się do każdego z etapów postępowania sądowego, począwszy od wniesienia pozwu, a skończywszy na żądaniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Adresatami publikacji są adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, a także obecni i przyszli najemcy lokali mieszkalnych lub osoby korzystające z lokali mieszkalnych na zasadach innych niż najem, właściciele lokali mieszkalnych i urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w zasobach tych jednostek.

 

Katarzyna Zdun-Załęska – radca prawny, od lat zajmuje się udzielaniem porad prawnych i reprezentowaniem klientów w sprawach wynikających z umów najmu lokali mieszkalnych oraz innych form korzystania z cudzej nieruchomości. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Katarzyna Zdun-Załęska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150) ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–4a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów (art. 5–19) 51 ROZDZIAŁ 2a. Najem okazjonalny lokalu (art. 19a–19e) . . . . . . . . . . . 136 ROZDZIAŁ 3. Mieszkaniowy zasób gminy (art. 20–21) . . . . . . . . . . . . 149 ROZDZIAŁ 4. Lokale socjalne (art. 22–25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ROZDZIAŁ 4a. Tymczasowe pomieszczenia (art. 25a–25e) . . . . . . . . . . 167 ROZDZIAŁ 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 26–40) . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 1. Umowa najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 2. Wypowiedzenie wysokości czynszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 3. Wypowiedzenie najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 4. Wezwanie do zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 5. Wezwanie do opuszczenia i opróżnienia lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 6. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 30 ust. 1 u.o.p.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 7. Pozew o nakazanie opróżnienia lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8. Pozew o zapłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 9. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wzorem oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5 Spis treści 10. Odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 11. Wniosek o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 12. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 13. Sprzeciw od nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 14. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 15. Odpowiedź na apelację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 16. Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności . . . . . . . . . . . . . . 234 17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 235 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów I. Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) KIO Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. – Krajowa Izba Odwoławcza k.p.c. k.r.o. pr.bud. pr.lok. u.n.l.m. u.o.p.l. u.s.g. u.s.m. u.s.p. u.s.w. u.w.l. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – ustawa z 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 ze zm.; uchylona) – ustawa z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.; uchylona) – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 7 Wykaz skrótów II. Czasopisma i publikatory Biul. SN CBOSA Lexis.pl ONSAiWSA – Biuletyn Sądu Najwyższego – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – system informacji prawnej wydawnictwa LexisNexis Polska – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich OSN OSNC OSNCP OSP OTK PiP PS SIP 1 SIP 2 III. Inne Dz.U. SA SN SO tekst jedn. TK Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – system informacji prawnej wydawnictwa Wolters Kluwer – system informacji prawnej wydawnictwa C.H. Beck – Dziennik Ustaw – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – tekst jednolity – Trybunał Konstytucyjny Artykuły bez bliższego oznaczenia są przepisami ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150). Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka- niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w ży- cie z dniem ogłoszenia, tj. 10 lipca 2001 r., z wyjątkiem art. 18 ust. 4 i art. 32, które weszły w życie 1 stycznia 2002 r. Ustawa ta została wprowadzona do polskiego porządku prawnego, za- stępując wcześniejszą ustawę z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali miesz- kalnych i dodatkach mieszkaniowych. Jednocześnie stanowi ona wy- konanie przez ustawodawcę obowiązku wynikającego z art. 75 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a polegającego na zapewnieniu ochrony praw lokatorów. Ponadto ustawa jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej. Komentowany akt prawny zawiera regulacje dotyczące w szczególno- ści: ochrony praw lokatorów, lokali socjalnych, mieszkaniowego za- sobu gminy, nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie najmu lokali mieszkalnych, rozwiązań przejściowych, obowiązujących z reguły do 31 grudnia 2004 r. Wprowadza także przepisy określające zada- nia gmin w dziedzinie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym w szczególności przepisy nakładające na gminy obowiązek uchwala- nia wieloletnich programów gospodarczych w zakresie gospodarowa- nia mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat oraz ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu. Zawarte w ustawie regulacje adresowane są więc w szczegól- ności do obecnych i przyszłych lokatorów, mieszkających wspólnie z nimi członków ich rodzin, właścicieli lokali mieszkalnych, a także gmin, powiatów i województw jako jednostek samorządu terytorialne- 9 Wprowadzenie go oraz komorników sądowych w zakresie prawidłowego wykonania zawartego w wyroku nakazu eksmisji. Liczne przepisy ustawy warto bowiem uwzględnić już na etapie zawierania umowy najmu lub innej umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego, aby uniknąć sporów, któ- re mogą powstać w przyszłości, natomiast znajomość innych umożliwi podjęcie skutecznej obrony swoich praw w toku postępowania sądowe- go i egzekucyjnego. Ponieważ komentowana ustawa obowiązuje już 13 lat, na tle jej stoso- wania wykształciła się bogata praktyka orzecznicza sądów powszech- nych, która nie została dotychczas w sposób kompleksowy opisana w literaturze przedmiotu. Stąd niniejszy komentarz, oprócz zaprezen- towania w niezbędnym zakresie analizy treści poszczególnych przepi- sów, zawiera liczne odniesienia do wyroków sądowych. W komentarzu uwzględniłam w szczególności wyroki sądów okręgowych, gdyż są one najczęściej sądami drugiej instancji w sprawach powstałych na grun- cie przepisów tej ustawy. Przywołane i omówione orzecznictwo daje Czytelnikowi możliwość zapoznania się z rzeczywistymi rozstrzyg- nięciami sądów w konkretnych stanach faktycznych, co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie treści poszczególnych przepisów i doko- nywanie własnych ocen prawnych. Zaletą komentarza są załączone do niego wzory pism w sprawach związanych z najmem (np. wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy najmu) oraz wzory pism procesowych (np. pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu). Oddana w Państwa ręce publikacja będzie pomocna przy rozwiązywa- niu wszelkich problemów powstających na tle stosowania przepisów komentowanej ustawy. Katarzyna Zdun -Załęska USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 150) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy... Rozdział 1. Przepisy ogólne Katarzyna Zdun -Załęska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA USTAWY Art. 1. Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 1. Brzmienie tego przepisu wskazuje na uniwersalny charakter ko- mentowanej ustawy, co potwierdza także szerokie rozumienie pojęcia „lokator”, zdefi niowane w art. 2 ust. 1 pkt 1. Oznacza to, że zakres zastosowania ustawy wykracza poza najem lokali mieszkalnych, obej- mując również inne stosunki prawne, z których wynika tytuł do lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem prawa własności. Przepisy ustawy stosu- je się więc do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal- nego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, służebności mieszkania, użytkowania, użyczenia. W odniesieniu do 11 Art. 1 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy... nieodpłatnych stosunków prawnych oczywisty jest jednak brak zasto- sowania do nich przepisów o ochronie przed nadmiernym czynszem i opłatami. 2. Zakres zastosowania ustawy w przedstawionym wyżej ujęciu potwierdził i zaaprobował w swoim orzecznictwie Sąd Najwyż- szy, stwierdzając, że ustawę „stosuje się w zasadzie do wszystkich stosunków prawnych uprawniających lokatora do używania loka- lu mieszkalnego, z wyjątkami wyraźnie określonymi w ustawie (art. 1a i 3)” (wyrok SN z 19 października 2007 r., I CNP 66/07, Lexis.pl nr 3045438), oraz że „Obowiązki wynikające ze szczególnej ochrony praw lokatora, przewidzianej w ustawie [...] obciążają pod- miot, z którym wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu” (wyrok SN z 19 stycznia 2006 r., IV CK 336/05, Biul. SN 2006, nr 4). 3. Określenie tak szerokiego zakresu stosowania ustawy ma swo- je uzasadnienie w dążeniu przez ustawodawcę do konieczności po- wszechnego stosowania przyjętych w niej rozwiązań. Ograniczenie ochrony praw lokatora tylko do stosunku najmu mogłoby skutkować obchodzeniem przedmiotowej regulacji przez stosowanie w obrocie prawnym umów innego typu zmierzających do realizacji tych samych co najem celów. 4. Ochrona praw lokatorów jest realizowana na trzech płaszczyznach, którymi są: ochrona trwałości tytułu do lokalu, ochrona przed nad- miernym czynszem i opłatami oraz ochrona przed eksmisją. Zostaną one omówione w dalszej części komentarza – przy przepisach, z któ- rych wynikają. 5. Ustawa reguluje ponadto podstawowe zasady mieszkaniowej po- lityki gmin, zobowiązując je do uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynaj- mowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi- ny. Realizacja ich następuje w drodze uchwał podejmowanych przez właściwe rady gmin lub miast, stanowiących akta prawa miejsco- wego podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego w trybie art. 101 u.s.g. 12 Katarzyna Zdun -Załęska Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 6. Przepisy ustawy stosuje się nie tylko do stosunków prawnych powsta- łych po jej wejściu w życie, lecz także do tych, które powstały wcześ niej (art. 27 ust. 1), z wyjątkiem art. 5 regulującego zawieranie umów o od- płatne używanie lokalu na czas oznaczony lub nieoznaczony. Orzecznictwo „Z chwilą wejścia w życie nieobowiązującej już ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (weszła w życie w dniu 12 listopada 1994 r.) najem lokali mieszkalnych od gminy przybrał formę stosunku cywilnopraw- nego – umowy najmu. Podobnie kwestie te reguluje obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi- ny i o zmianie Kodeksu cywilnego [...]. W związku z tym czynsz za używanie lokalu mieszkalnego jest także świadczeniem o charakterze cywilnoprawnym. Zatem umo- rzenie należności z tego tytułu nie jest rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym żadne czynności (czy też bezczynność) organu gminy (prezydenta miasta) w tego rodzaju sprawach nie mają charakteru czynności z zakresu administracji publicznej i nie podlegają kontroli sądowoadministracyjnej” (postanowienie WSA w Olsztynie z 14 maja 2013 r., II SAB/Ol 27/13, CBOSA). „Sprawy wynajmowania lokali przez gminę są sprawami cywilnoprawnymi należący- mi do właściwości sądów powszechnych” (postanowienie NSA z 29 grudnia 2011 r., I OSK 2303/11, Lexis.pl nr 3076117). „Skarżąca zabiegała jako najemca o rozszerzenie zakresu umowy najmu jaką zawarła w 1985 r. W przedmiotowej sprawie zaskarżone pismo informuje o negatywnym zała- twieniu sprawy zmiany zakresu umowy najmu. [...] zaskarżona czynność organu polega- jąca na odmowie zmiany czy też nawet zawarcia nowej umowy najmu pokoju mieszkal- nego nie spełnia wymogów koniecznych do zakwalifi kowania jej do którejkolwiek z form aktów lub czynności podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, a sprawa ni- niejsza jako sprawa cywilna należy do właściwości sądu powszechnego” (postanowienie WSA w Warszawie z 16 listopada 2009 r., I SA/Wa 1306/09, Lexis.pl nr 2297025). „Z treści pisma Prezydenta Miasta z 2 listopada 2003 r. wynika, że wypowiada najem mieszkania na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro- nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego [...]. Ponieważ do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności, sprawa z kwestionowaniem wypowiedzenia ma cha- rakter cywilnoprawny i należy do właściwości sądu powszechnego a nie administra- cyjnego” (postanowienie WSA w Poznaniu z 13 listopada 2007 r., IV SA/Po 764/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/). „W ustawie [...] o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko- deksu cywilnego [...] nie istnieje podstawa prawna do wydania decyzji administracyj- 13 Art. 1a Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy... nej rozstrzygającej sprawę zasadności zwrotu kaucji uiszczonej w ramach najmu loka- lu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy” (wyrok WSA w Lublinie z 27 września 2007 r., III SA/Lu 288/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/). Art. 1a. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA USTAWY Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 1. Art. 1a został dodany przez art. 10 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203 ze zm.), zmieniając komentowaną ustawę z dniem 1 lipca 2004 r. 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwa- terowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) Wojskowa Agencja Mieszkanio- wa wykonuje w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa prawo własności i inne prawa rzeczowe w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność i wykorzystywanych do zakwaterowania żołnierzy za- wodowych. 3. Na tle stosowania tego przepisu wykształciła się jednolita prak- tyka orzecznicza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War- szawie (por. wyroki: z 30 czerwca 2011 r., II SA/Wa 380/11, Lexis.pl nr 7389001; z 30 czerwca 2011 r., II SA/Wa 2120/10, Lexis.pl nr 2806896; z 21 października 2010 r., II SA/Wa 443/10, CBOSA), poparta orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 paź- dziernika 2012 r. (I OSK 2077/11, Lexis.pl nr 4881031) i z 22 listopa- da 2012 r. (I OSK 824/12, Lexis.pl nr 6808019), zgodnie z którą: „[...] przepisów tego aktu prawnego [u.o.p.l. – przyp. aut.] nie stosuje się do lokali będących w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Spra- wy przewidziane w art. 37a ust. 1 i ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych zostały przekazane do trybu postępowania administra- cyjnego, a następnie sądowoadministracyjnego. Uzupełnieniem tego przepisu jest art. 45 ust. 1 cyt. ustawy, na mocy którego do wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego ma zastosowanie tryb egzekucji administracyjnej. Jedynie w stosunku do osób, o których 14 Katarzyna Zdun -Załęska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: