Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 007361 20324667 na godz. na dobę w sumie
Ustawa antykryzysowa z komentarzem - ebook/pdf
Ustawa antykryzysowa z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1746-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

Niniejsze studium na temat ustawy z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców adresowane jest głównie do prawników specjalizujących się w prawie pracy, radców prawnych, przedsiębiorców i przedstawicieli pracowników (związkowców).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych. Niniejsze studium na temat ustawy z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kry­ zysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców adresowane jest głównie do prawników specjalizujących się w prawie pracy, radców prawnych, przedsiębiorców i przedstawicieli pracowników (związkowców). Andrzej Marian Świątkowski – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miesięcznik „Monitor Prawa Pracy” to: OPINIE: artykuły dotyczące aktualnych i problematy­ cznych zagadnień; ZMIANY: najnowsze orzeczenia, omówienia nowych aktów prawnych, artykuły odorzecznicze; PRAKTYKA: wzory umów i pism wraz z objaśnieniami; DZIAŁY ORZECZNICZE, w każdym numerze: – najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyż­ szego – wybór i opracowanie tez: Sędzia SN Maria Teresa Romer; – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – zbiór spe­ cjalnie wyselekcjonowanych, istotnych dla praktyki wyroków. SEMINARIA MoPr: specjalistyczne warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych specjalistów, dotyczące aktualnych i problematycznych zagadnień prawa pracy – bezpłatny udział tylko dla prenumeratorów! e-mail: mopr@beck.pl www.MonitorPrawaPracy.pl tel.: 22 33 77 600, faks: 22 33 77 601 9 7 8 8 3 2 5 5 1 7 4 6 5 Cena 24,00 zł z r a t n e m o k – a w o s y z y r k y t n a a w a t s U i k s w o k t (cid:266) i w (cid:338) . M A . K C E B • H • C BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Andrzej Marian (cid:285)wi(cid:261)tkowski Ustawa antykryzysowa z komentarzem BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Andrzej Marian (cid:285)wi(cid:261)tkowski • Ustawa antykryzysowa z komentarzem Polecamy w serii: Danuta Klucz NARUSZENIE OBOWI(cid:260)ZKÓW PRZEZ PRACOWNIKA Ewa Suknarowska-Drzewiecka OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRAC(cid:265) – PORADNIK DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA Tomasz Niedzi(cid:276)ski NADZÓR I KONTROLA PA(cid:275)STWOWEJ INSPEKCJI PRACY WARUNKÓW PRACY U PRACODAWCY Beata Bury PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH Ewa Suknarowska-Drzewiecka ZAKAZ KONKURENCJI W TRAKCIE I PO USTANIU STOSUNKU PRACY www.MonitorPrawaPracy.pl www.sklep.beck.pl Andrzej Marian (cid:285)wi(cid:261)tkowski Ustawa antykryzysowa z komentarzem Redakcja: Anna Kami(cid:276)ska © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Zbigniew Latuszkiewicz Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN: 978-83-255-1746-5 Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów .................................................................................................... Wst(cid:266)p .................................................................................................................... Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy ................................................ Rozdział 1. Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy .. Rozdział 2. Czas pracy ........................................................................................ 2.1. Przedłu(cid:298)enie okresu rozliczeniowego ..................................................... 2.2. Indywidualne rozkłady czasu pracy ........................................................ 2.3. Wynagrodzenie za prac(cid:266) .......................................................................... 2.4. Procedury wprowadzania przedłu(cid:298)onego okresu rozliczeniowego ......... 2.5. Wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika .................................................................................. Rozdział 3. Przestój ekonomiczny ..................................................................... Rozdział 4. Umowa o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony ................................................. Cz(cid:266)(cid:286)ć II. Publiczno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy ................................................ Rozdział 1. Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu (cid:286)wiadcze(cid:276) finansowanych w ramach pomocy publicznej ............................................ 1.1. (cid:285)wiadczenia na rzecz pracowników ........................................................ 1.2. (cid:285)wiadczenia dla pracodawców – przedsi(cid:266)biorców w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach finansowych .............................................................................. Rozdział 2. Post(cid:266)powanie w sprawach o przyznawanie, wypłat(cid:266) i zwrot (cid:286)wiadcze(cid:276) finansowanych w ramach pomocy publicznej ......................... 2.1. Wniosek o udzielenie (cid:286)wiadcze(cid:276) ............................................................. 2.2. Umowa o przyznanie (cid:286)wiadcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych pracownikom ................ Rozdział 3. Zasady dofinansowania kosztów szkole(cid:276) i studiów podyplomowych oraz wypłaty stypendiów dla pracowników .................. Podsumowanie ..................................................................................................... Bibliografia .......................................................................................................... VII 1 5 7 17 18 21 22 28 40 45 53 61 63 63 64 67 67 70 75 81 83 V Spis tre(cid:286)ci VI Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa IiKPracU ..................................... KC................................................ KP ................................................ KryzysU ...................................... MinWynU ................................... PomocZatrudU ........................... rozp. o dofinansowaniu z FP ..... rozp. o (cid:286)wiadczeniach z FG(cid:285)P .. SwobodaGospU .......................... ZwolGrupU ................................. ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó(cid:296)n. zm.) ustawa z 1.7.2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi(cid:266)biorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035) ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za prac(cid:266) (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i insty- tucjach rynku pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415) rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.8.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze (cid:286)rodków Funduszu Pracy szkole(cid:276) i studiów podyplomowych oraz szczególnych wa- runków finansowania stypendiów i składek na ubez- pieczenia społeczne (Dz.U. Nr 136, poz. 1119) rozporz(cid:261)dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.8.2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty (cid:286)wiadcze(cid:276) z Funduszu Gwarantowanych (cid:285)wiadcze(cid:276) Pracowniczych przedsi(cid:266)biorcom w okresie przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ci ekonomicznych (Dz.U. Nr 135, poz. 1112) ustawa z 2.7.2004 r. o działalno(cid:286)ci gospodarczej (t.jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwi(cid:261)zywaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotycz(cid:261)cych pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) VII Wykaz skrótów ZwZawU...................................... ustawa z 23.5.1991 r. o zwi(cid:261)zkach zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) SN ................................................ S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy 2. Organy orzekaj(cid:261)ce 3. Czasopisma MoPr ............................................ Monitor Prawa Pracy OSNP ........................................... Orzecznictwo S(cid:261)du Administracyjnego, Izba Pracy, Ubezpiecze(cid:276) Społecznych i Spraw Publicznych PiZS ............................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Rzeczp. ........................................ Rzeczpospolita 4. Inne .................................................. §.................................................... art. ............................................... Dz.U. ............................................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. ........................................ Dziennik Urz(cid:266)dowy FG(cid:285)P ........................................... Fundusz Gwarantowanych (cid:285)wiadcze(cid:276) Pracowni- procent paragraf artykuł czych litera FP ................................................. Fundusz Pracy FS ................................................. Fundusz Szkoleniowy GUS ............................................. Główny Urz(cid:261)d Statystyczny KRS ............................................. Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy lit. ................................................. m.in. ............................................. mi(cid:266)dzy innymi nast. ............................................. nast(cid:266)pny (-a, -e) NIP ............................................... Numer Identyfikacji Podatkowej np. ................................................ Nr ................................................. op.cit. ............................................ PIP ............................................... Pa(cid:276)stwowa Inspekcja Pracy pkt ................................................ por. ............................................... na przykład numer opracowanie cytowane punkt porównaj VIII Wykaz skrótów pozycja rok redakcja strona tekst jednolity poz................................................ r. ................................................... red. ............................................... REGON ....................................... Rejestr Gospodarki Narodowej s. ................................................... t.jedn. ........................................... UE ................................................ Unia Europejska ust. ............................................... w zw. ............................................ w zwi(cid:261)zku ww. ............................................... wy(cid:298)ej wymieniony (-a, -e) z pó(cid:296)n. zm. .................................. z pó(cid:296)niejszymi zmianami zł ................................................... złotych zob................................................ zobacz ZUS .............................................. Zakład Ubezpiecze(cid:276) Społecznych ust(cid:266)p IX Wykaz skrótów X Wst(cid:266)p Zaliczana do kategorii aktów prawnych nale(cid:298)(cid:261)cych do antykryzysowego ustawodawstwa pracy KryzysU została wydana z my(cid:286)l(cid:261) o ochronie pracow- ników przed rozwi(cid:261)zywaniem umów o prac(cid:266) przez pracodawców w trybie re- gulowanym ZwolGrupU. Mimo (cid:298)e w KryzysU nie wymieniono ZwolGrupU, zwi(cid:261)zek tych aktów prawnych jest oczywisty, poniewa(cid:298) niemal zawsze bez- po(cid:286)rednim nast(cid:266)pstwem kryzysowej sytuacji gospodarczej w indywidualnych stosunkach pracy s(cid:261) zwolnienia grupowe i indywidualne. Chroni(cid:261)c pracowni- ków przed zwolnieniami, KryzysU umo(cid:298)liwia pracodawcom utrzymanie stanu zatrudnienia sprzed jej wej(cid:286)cia w (cid:298)ycie, tj. 22.8.2009 r., bez konieczno(cid:286)ci wy- płacania zatrudnionym pracownikom gwarantowanego wynagrodzenia za prac(cid:266) na poziomie przekraczaj(cid:261)cym stawki wynagrodzenia minimalnego. Uchwalenie KryzysU przej(cid:286)ciowo wywołuje istotne skutki prawne w obu sferach indywidualnych stosunków pracy: prywatno-prawnej, reguluj(cid:261)cej rela- cje prawne mi(cid:266)dzy stronami umów o prac(cid:266) (pracownikami i pracodawcami) oraz publiczno-prawnej, w której wa(cid:298)ny wpływ na kształtowanie indywidual- nych stosunków pracy maj(cid:261) zwi(cid:261)zki mi(cid:266)dzy organami władzy publicznej (rz(cid:261)- dowymi i samorz(cid:261)dowymi) a pracodawcami. W prywatno-prawnej sferze sto- sunków pracy KryzysU zwi(cid:266)ksza zakres swobody pracodawców w sprawach dotycz(cid:261)cych kształtowania czasu pracy pracowników, zawierania umów o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony oraz zawieszania obowi(cid:261)zku dostarczania pracownikom pra- cy i wypłacania im wynagrodzenia za prac(cid:266) gwarantowanego obowi(cid:261)zuj(cid:261)cy- mi przepisami prawa pracy. Z kolei w publiczno-prawnej sferze prawa pracy KryzysU okre(cid:286)la zasady korzystania z ró(cid:298)nych form pomocy publicznej pa(cid:276)- stwa na rzecz przedsi(cid:266)biorców znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych i pracowników zatrudnionych przez tych pracodawców. Z uwagi na bezpo(cid:286)rednie zaanga(cid:298)owanie funduszy publicznych zarz(cid:261)dzanych przez or- gany administracji rz(cid:261)dowej i samorz(cid:261)dowej oraz instytucje publiczne, zasady dysponowania (cid:286)rodkami inansowymi gromadzonymi na funduszach celowych (FG(cid:285)P, FP, FS) zostały bardzo szczegółowo okre(cid:286)lone w przepisach rozdziału 3 KryzysU oraz wydanych na podstawie tej ustawy dwóch rozporz(cid:261)dze(cid:276) ministra wła(cid:286)ciwego do spraw pracy – rozp. o (cid:286)wiadczeniach z FG(cid:285)P oraz rozp. o doi- nansowaniu z FP. Stopie(cid:276) szczegółowo(cid:286)ci, a zwłaszcza zakres wymaga(cid:276) okre- (cid:286)lonych w tych przepisach wobec potencjalnych beneicjentów (pracodawców 1 Wst(cid:266)p i pracowników), sprawia, (cid:298)e powy(cid:298)sze normy publicznego prawa pracy mog(cid:261) mieć ograniczone znaczenie. Pod koniec rozwa(cid:298)a(cid:276) wprowadzaj(cid:261)cych do analizy antykryzysowego usta- wodawstwa pracy nasuwa si(cid:266) ogólna releksja. Zarówno KryzysU, jak i inne normy potocznie okre(cid:286)lane jako „pakiet antykryzysowy” zostały wprowadzone w (cid:298)ycie w czasie, kiedy pa(cid:276)stwa, w których najwcze(cid:286)niej ujawniły si(cid:266) symp- tomy sytuacji kryzysowej, zacz(cid:266)ły przekazywać informacje o bliskim ko(cid:276)cu kryzysu gospodarczego w (cid:286)wiecie. Według zapewnie(cid:276) polityków Polska została w mniejszym stopniu ni(cid:298) inne pa(cid:276)stwa UE dotkni(cid:266)ta kryzysem ekonomicznym. Wprowadzenie antykryzysowego ustawodawstwa pracy w okresie, w którym pojawiaj(cid:261) si(cid:266) optymistyczne zapewnienia o stabilizacji gospodarki, musi zostać odebrane jako próba ochrony przedsi(cid:266)biorców i pracowników przed skutkami kryzysu, który w polskiej gospodarce zaznaczył si(cid:266) co prawda mniej dotkliwie, ale który dopiero mo(cid:298)e nast(cid:261)pić po zmianie na lepsze koniunktury gospodarczej w innych pa(cid:276)stwach bardziej nim dotkni(cid:266)tych. Z reguły antykryzysowe przepisy prawa pracy s(cid:261) wprowadzane w okresach postrzeganych przez władze pa(cid:276)stwowe jako szczególnie gro(cid:296)ne dla okre- (cid:286)lonych interesów. W KryzysU nie zawarto preambuły, która okre(cid:286)lałaby ja- kiekolwiek zagro(cid:298)enia dla przedsi(cid:266)biorców i pracowników. Ze sformułowa(cid:276) zamieszczonych w rozdziale 1 „Przepisy ogólne”, takich jak: „przej(cid:286)ciowe trudno(cid:286)ci inansowe” (art. 2 pkt 8 KryzysU), „trudna sytuacja ekonomiczna” (art. 3 ust. 1 pkt 4 KryzysU), „przedsi(cid:266)biorcy w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych” (art. 3 ust. 1 KryzysU in ine), nale(cid:298)y wyprowadzić wniosek, (cid:298)e pierwsze polskie antykryzysowe ustawodawstwo pracy ma chronić strony sto- sunków pracy (pracodawców i pracowników) przed kryzysem ekonomicznym, który wła(cid:286)nie si(cid:266) ko(cid:276)czy. Z opublikowanego w prasie codziennej komentarza do KryzysU wynika, (cid:298)e „pakiet antykryzysowy” został przygotowany przez władze pa(cid:276)stwowe oraz partnerów społecznych. Ma on charakter kompromisu mi(cid:266)dzy interesami pracodawców i zwi(cid:261)zków zawodowych1. Powy(cid:298)szy kom- promis polega na przej(cid:286)ciowym, do 31.12.2011 r., zawieszeniu we wszystkich zakładach pracy niektórych ochronnych przepisów powszechnego prawa pracy w cz(cid:266)(cid:286)ci dotycz(cid:261)cej czasu pracy oraz zawierania umów o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony, a ponadto zarz(cid:261)dzenie w niektórych zakładach pracy, b(cid:266)d(cid:261)- cych w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych, przestoju ekonomicznego lub obni(cid:298)enie norm czasu pracy i wyra(cid:298)enie przez organizacje zwi(cid:261)zkowe zgody na czasowe zawieszenie obowi(cid:261)zku wypłacania cz(cid:266)(cid:286)ci wynagrodzenia gwarancyjnego pracownikom pozostaj(cid:261)cym w gotowo(cid:286)ci do (cid:286)wiadczenia 1 J. M(cid:266)cina, P. Wojciechowski, Pakiet antykryzysowy, Rzeczp. Nr 1481/210 (8416) z 8.9.2009 r.; Nr 1482/211 (8417) z 9.9.2009 r. 2 Wst(cid:266)p pracy. Antykryzysowe ustawodawstwo pracy, na które władzom pa(cid:276)stwowym przyzwolenie wydali partnerzy społeczni, stwarza nadziej(cid:266) na mo(cid:298)liwo(cid:286)ć prze- prowadzenia dalszych, gł(cid:266)bszych – i co najwa(cid:298)niejsze – trwałych reform prawa pracy stanowionego przez władze pa(cid:276)stwowe. Najwi(cid:266)ksz(cid:261) korzy(cid:286)ci(cid:261) płyn(cid:261)c(cid:261) z faktu z uchwalenia przez Sejm KryzysU jest powszechnie aprobowana przez wszystkie zainteresowane strony opinia, (cid:298)e nadmiernie rozbudowane normy ochronne prawa pracy utrudniaj(cid:261), a nawet uniemo(cid:298)liwiaj(cid:261) prowadzenie racjo- nalnej gospodarki zasobami pracy w zakładach pracy. 3 4 Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy w antykryzysowym ustawodawstwie pracy 5 6 Rozdział 1. Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy jest nierówno- mierny, poniewa(cid:298) KryzysU nie ma zastosowania do wszystkich pracodawców w rozumieniu art. 3 KP. Odnosi si(cid:266) tylko do pracodawców, którzy w rozu- mieniu art. 4 SwobodaGospU maj(cid:261) status przedsi(cid:266)biorców. Koniecznym warunkiem uzyskania takiego statusu jest prowadzenie we własnym imieniu działalno(cid:286)ci gospodarczej. T(cid:261) natomiast w (cid:286)wietle art. 2 SwobodaGospU mog(cid:261) prowadzić osoby izyczne, jednostki organizacyjne nie maj(cid:261)ce osobowo(cid:286)ci prawnej zdolne do uczestniczenia w obrocie prawnym regulowanym przepisami prawa gospodarczego oraz osoby prawne. Z porównania art. 2 SwobodaGospU i art. 3 KP wynika, (cid:298)e zakresy regulacji prawnej wymienionych przepisów mog(cid:261) si(cid:266) pokrywać oraz przecinać. Nie ma jednak podstaw prawnych do stwierdze- nia, (cid:298)e ka(cid:298)da osoba izyczna lub podmiot prowadz(cid:261)cy działalno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261) jest pracodawc(cid:261), poniewa(cid:298) istotnym wyznacznikiem tego statusu w rozumieniu art. 3 KP jest fakt zatrudniania pracowników. Zgodnie z art. 2 SwobodaGospU decyduj(cid:261)cym czynnikiem o nabyciu statusu przedsi(cid:266)biorcy jest prowadzenie we własnym imieniu działalno(cid:286)ci gospodarczej. W zwi(cid:261)zku z tym tylko pracodaw- cy w rozumieniu art. 3 KP, którzy we własnym imieniu prowadz(cid:261) działal- no(cid:286)ć gospodarcz(cid:261), nabywaj(cid:261) status prawny przedsi(cid:266)biorców. Z jednej strony przedsi(cid:266)biorc(cid:261) w rozumieniu SwobodaGospU mo(cid:298)e być osoba izyczna, która nie zatrudnia pracowników, natomiast z drugiej strony pracodawca zatrudniaj(cid:261)cy pracowników nie nabywa statusu przedsi(cid:266)biorcy, je(cid:298)eli nie zajmuje si(cid:266) zawo- dowo, w celach zarobkowych, w sposób ci(cid:261)gły i zorganizowany, działalno(cid:286)ci(cid:261) wytwórcz(cid:261), budowlan(cid:261), handlow(cid:261), usługow(cid:261), eksploatacyjn(cid:261). W pi(cid:286)miennictwie prawa pracy nie zajmowano si(cid:266) analiz(cid:261) kryteriów pozwalaj(cid:261)cych na przeprowa- dzenie rozró(cid:298)nienia pracodawcy i przedsi(cid:266)biorcy. Nie było bowiem dotychczas takiej potrzeby. Antykryzysowe ustawodawstwo pracy po raz pierwszy w historii polskiego prawa pracy wprowadza konieczno(cid:286)ć rozwa(cid:298)enia, czy udogodnienia wprowadzone w przepisach rozdziału 3, reguluj(cid:261)cych zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu (cid:286)wiadcze(cid:276) inansowanych z trzech funduszy wymienionych w art. 2 pkt 1–3 KryzysU (FG(cid:285)P, FP, FS), kosztów studiów podyplomowych (art. 2 pkt 5 KryzysU) oraz pomocy de minimis z instytucji wspólnotowych 7 Cz(cid:266)(cid:286)ć I. Prywatno-prawna sfera indywidualnych stosunków pracy... (art. 2 pkt 7 KryzysU) b(cid:266)d(cid:261) miały zastosowanie do pracodawców nie b(cid:266)d(cid:261)cych przedsi(cid:266)biorcami. Ponadto w (cid:286)wietle antykryzysowego ustawodawstwa pracy jedynie przedsi(cid:266)biorcy, spełniaj(cid:261)cy wymagania okre(cid:286)lone w art. 3 ust. 1 pkt 1–7 KryzysU, b(cid:266)d(cid:261)cy pracodawcami w rozumieniu art. 3 KP, maj(cid:261) prawo zarz(cid:261)dzić przestój ekonomiczny i jednocze(cid:286)nie zwolnić z obowi(cid:261)zków dostarczenia pra- cownikom pracy i wypłacania im wynagrodzenia gwarancyjnego (art. 2 pkt 8 KryzysU). Status przedsi(cid:266)biorcy stwarza wi(cid:266)c wymierne uprawnienia, pozwa- laj(cid:261)ce na przej(cid:286)ciowe utrzymanie pozycji na rynku bez konieczno(cid:286)ci likwido- wania cz(cid:266)(cid:286)ci działalno(cid:286)ci i zwalniania pracowników wykorzystywanych do jej prowadzenia. Ka(cid:298)da działalno(cid:286)ć bez wzgl(cid:266)du na jej specyik(cid:266), charakter oraz nastawienie na zysk, inansowana z bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa nie mo(cid:298)e być zaliczona do działalno(cid:286)ci gospodarczej w rozumieniu art. 2 SwobodaGospU. Problem po- wstaje wówczas, gdy pracodawcy korzystaj(cid:261)cy z dotacji bud(cid:298)etowych, a nawet w cało(cid:286)ci inansowani z bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwowego prowadz(cid:261) obok głównej dzia- łalno(cid:286)ci, działalno(cid:286)ć zarobkow(cid:261). Klasycznym przykładem s(cid:261) usługi edukacyjne, szkoleniowe i o(cid:286)wiatowe. Niepubliczne szkoły wy(cid:298)sze s(cid:261) głównie inansowane z opłat uiszczanych przez słuchaczy (czesne), dotacji pochodz(cid:261)cych z ró(cid:298)nych (cid:296)ródeł oraz ze (cid:286)rodków inansowych gromadzonych z podatków od ludno(cid:286)ci. Szkoły publiczne, inansowane przede wszystkim przez pa(cid:276)stwo obejmuj(cid:261) swo- im zakresem działalno(cid:286)ci równie(cid:298) osoby, które za odpłatno(cid:286)ci(cid:261) s(cid:261) zainteresowa- ne w uzyskaniu (cid:286)wiadcze(cid:276) dostarczanych przez te szkoły w ramach prowadzonej przez nie działalno(cid:286)ci statutowej. Prowadzenie jakiejkolwiek działalno(cid:286)ci, kwali- ikowanej przez art. 2 SwobodaGospU niezale(cid:298)nie od działalno(cid:286)ci inansowanej z bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa czyni z zakładów bud(cid:298)etowych przedsi(cid:266)biorstwa. Pozwala uznać pracodawców zaliczanych do kategorii przedsi(cid:266)biorców, którzy spełniaj(cid:261) wymagania sformułowane w art. 3 ust. 1 pkt 1–7 KryzysU za „przedsi(cid:266)biorców w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych” w rozumieniu KryzysU. W takim uregulowaniu widz(cid:266) powa(cid:298)n(cid:261) niekonsekwencj(cid:266) ustawodawcy, który nie potraił przeprowadzić precyzyjnego rozró(cid:298)nienia mi(cid:266)dzy podmiotami funkcjonuj(cid:261)cymi na rynku wył(cid:261)cznie na własne ryzyko oraz tymi, które maj(cid:261)c zagwarantowane całkowicie lub przynajmniej cz(cid:266)(cid:286)ciowo wsparcie inansowe Skarbu Pa(cid:276)stwa roz- szerzaj(cid:261) w celach komercyjnych zakres swojej działalno(cid:286)ci lub obok działalno(cid:286)ci podstawowej prowadz(cid:261) w takich celach działalno(cid:286)ć dodatkow(cid:261). Antykryzysowe ustawodawstwo pracy obejmuje bowiem równie(cid:298) ich. Zastosowanie jego prze- pisów w stosunku do pracodawców działaj(cid:261)cych równocze(cid:286)nie w dwóch sferach (bud(cid:298)etowej i przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci) przyczynia si(cid:266) w znacznym stopniu do za- chwiania reguł konkurencji mi(cid:266)dzy nimi a pracodawcami funkcjonuj(cid:261)cymi wy- ł(cid:261)cznie w sferze bud(cid:298)etowej. Ci ostatni nie kwaliikuj(cid:261) si(cid:266) bowiem do uzyskania pomocy w ramach (cid:286)wiadcze(cid:276) inansowych z funduszy wymienionych w Kry- zysU. Nie mog(cid:261) równie(cid:298) stosować elastycznych form organizacji czasu pracy 8 Rozdział 1. Zakres zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy uregulowanych w antykryzysowym ustawodawstwie pracy. W ko(cid:276)cu nie maj(cid:261) prawa bez ogranicze(cid:276) zawierać z tymi samymi pracownikami umów o prac(cid:266) na czas okre(cid:286)lony do 31.12.2011 r. Nierównomierny charakter zastosowania antykryzysowego ustawodawstwa pracy przejawia si(cid:266) w dokonaniu podziału przedsi(cid:266)biorców w rozumieniu art. 4 SwobodaGospU na dwie kategorie1. Do szerszej, obejmuj(cid:261)cej wszystkich przed- si(cid:266)biorców nale(cid:298)(cid:261) wszyscy pracodawcy prowadz(cid:261)cy zawodowo, we własnym imieniu i na własny rachunek, w celach zarobkowych, w sposób zorganizowa- ny działalno(cid:286)ć wytwórcz(cid:261), budowlan(cid:261), handlow(cid:261), usługow(cid:261), poszukiwawcz(cid:261), wydobywcz(cid:261) okre(cid:286)lon(cid:261) w art. 2 SwobodaGospU. Ci pracodawcy maj(cid:261) prawo stosować, bez wzgl(cid:266)du na sytuacj(cid:266) prowadzonych przedsi(cid:266)biorstw, przepisy rozdziału 2 KryzysU reguluj(cid:261)cego zasady przedłu(cid:298)ania okresu rozliczeniowe- go, ustalania indywidualnego rozkładu czasu pracy pracowników, obni(cid:298)ania ich wymiaru czasu pracy oraz zatrudniania pracowników na podstawie umów o pra- c(cid:266) na czas okre(cid:286)lony (art. 9–13 KryzysU). Do drugiej, w(cid:266)(cid:298)szej kategorii pracodawców nazwanych przez antykryzyso- we ustawodawstwo pracy „przedsi(cid:266)biorcami w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych” (art. 3 ust. 1 KryzysU in ine) zalicza si(cid:266) przedsi(cid:266)biorców w rozu- mieniu art. 4 SwobodaGospU, u których w zwi(cid:261)zku z kryzysem ekonomicznym wyst(cid:261)piły przej(cid:286)ciowe trudno(cid:286)ci inansowe zaznaczaj(cid:261)ce si(cid:266) spadkiem obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzeda(cid:298) towarów lub usług, nie mniej ni(cid:298) o 25 liczony w uj(cid:266)ciu ilo(cid:286)ciowym albo warto(cid:286)ciowym w ci(cid:261)gu kolejnych 3 miesi(cid:266)cy po 1.7.2008 r. w porównaniu do tych samych miesi(cid:266)cy w okresie od 1.7.2007 r. do 30.6.2008 r. (art. 3 ust. 1 pkt 1 KryzysU). „Przedsi(cid:266)biorcy w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych” uzyskali prawo do rekomendowa- nia przyznawania zatrudnionym przez nich pracownikom pomocy do korzysta- nia ze (cid:286)wiadcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych gromadzonych na funduszach celowych wy- mienionych w art. 2 KryzysU. (cid:285)wiadczenia pieni(cid:266)(cid:298)ne przeznaczone zostały na cz(cid:266)(cid:286)ciowe zaspokojenie wynagrodze(cid:276) niewypłacanych pracownikom w czasie przestoju ekonomicznego zarz(cid:261)dzonego przez przedsi(cid:266)biorców pozostaj(cid:261)cych w przej(cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych. Ze (cid:286)rodków powy(cid:298)szych fundu- szy celowych udzielana mo(cid:298)e być pomoc pracodawcom na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niewykonuj(cid:261)cych pracy z powodów trudno(cid:286)ci inansowych, doinansowywane koszty szkolenia lub studiów pody- plomowych pracowników. Beneicjentami pomocy inansowanej z funduszy wymienionych w art. 2 KryzysU mog(cid:261) być pracodawcy pozostaj(cid:261)cy w przej- (cid:286)ciowych trudno(cid:286)ciach inansowych i zatrudnieni przez nich pracownicy. Ko- niecznym warunkiem korzystania z pomocy inansowej dostarczanej przez fun- 1 J. Stelina, Prawo pracy a kryzys gospodarczy, PiP Nr 3/2010, s. 13. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa antykryzysowa z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: