Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 008013 20299983 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-777-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-63%), audiobook).

Niniejszy komentarz stanowi analizę przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale także praktycznym. Autorka przybliża w nim wzajemne powiązania regulacji zawartych w komentowanej ustawie oraz ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto w treści komentarza autorka powołuje ważne, ze względu na interpretację przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, orzecznictwo sądowe.

Publikacja  jest skierowana przede wszystkim  do sędziów, asystentów sądowych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych, tj. radców prawnych i adwokatów, zainteresowanych funkcjonowaniem organu konstytucyjnego jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Będzie on także cennym źródłem informacji dla studentów chcących rozszerzyć wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego.

Monika Dębska – prawnik interdyscyplinarny i aplikant adwokacki. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa Komentarz Monika Dębska Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Joanna Choroszczak -Magiera Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Anna Gogolewska © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-777-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Kompetencje i ustrój Rady (art. 3–27) . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ 3. Postępowanie przed Radą (art. 28–45) . . . . . . . . . . . . . . . 85 ROZDZIAŁ 4. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 46–49) . . . . 113 ROZDZIAŁ 5. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 50–52) . . . . . . . . . . 114 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Wykaz skrótów Akty prawne k.p.a. k.p.c. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) p.u.s.a. – ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) p.u.s.p. z 1985 r. – ustawa z 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- p.u.s.p. p.u.s.w. nych (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 952 ze zm.) Regulamin Biura – załącznik do uchwały Nr 2109/2011 Krajowej Rady Sądownictwa z 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Biura Krajowej Rady Sądownictwa (http://www.krs.pl/bip/fi les/Regulamin2011.pdf) Regulamin KRS – załącznik do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajo- wej Rady Sądownictwa (M.P. Nr 72, poz. 712) Regulamin Sejmu – uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r. – Re- gulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.) u.f.p. u.o.a.n. u.o.d.o. u.o.i.n. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie- których innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) 7 Wykaz skrótów u.p.u.p. – ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwo- u.z.p.u.s.p. ustawa o godle ustawa o KRS ustawa o KRS z 1989 r. ustawa o KRS z 2001 r. ustawa o KSSiP wych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) – ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 124, poz. 782 ze zm.) – ustawa z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypo- spolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.) – ustawa z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 126, poz. 714 ze zm.) – ustawa z 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 435 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67 ze zm.) – ustawa z 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Pro- kuratury (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1230 ze zm.) ustawa o SN – ustawa z 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) ustawa o TK – ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) Publikatory OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpie- i Ubezpieczeń Społecznych czeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecz- nych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria B (od 2002 r.) – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Sejmowy” – Krajowa Rada Sądownictwa – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – Naczelny Sąd Administracyjny – Krajowa Rada Sądownictwa OSNP OTK OTK-A OTK-B PiP Prz.Sejm. Inne KRS KSSiP NSA Rada
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: