Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 006319 19007552 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 181
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0554-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Komentowana w tej publikacji ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów daje wskazanym w niej osobom uprawnienia do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych wypłacanych ze środków państwowych, tj. z funduszu alimentacyjnego, w przypadku niewypłacalności i bezskutecznie prowadzonej egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego.

Komentarz kładzie nacisk na praktyczny aspekt stosowania norm prawnych zawartych w ustawie przez liczne odwołania do orzecznictwa oraz przykłady sytuacji, w których można się ubiegać o pomoc państwa.

Adresatami publikacji są przede wszystkim sędziowie, adwokaci, radcy prawni, aplikanci tych zawodów prawniczych, a także kuratorzy sądowi i pracownicy pomocy społecznej. Może również być przydatna osobom, które znalazły się w sytuacji zmuszającej je do ubiegania się o alimenty.

Ewa Tomaszewska – prawnik, doradca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa gospodarczego.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2014 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ewa Tomaszewska WYDANIE 1 Stan prawny na 1 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.) . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ 2. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (art. 3–8d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ROZDZIAŁ 3. Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 9–14) . . . . . . . . . . . . . . 91 ROZDZIAŁ 4. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 15–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ROZDZIAŁ 5. Finansowanie realizacji zadań przewidzianych w ustawie (art. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 32–40) (pominięte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe, uchylające i przepisy o wejściu w życie (art. 41–48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Podsumowanie. Tezy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Konwencja nowojorska Konwencja o prawie właściwym Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń k.p. k.p.a. k.p.c. k.r.o. rozporządzenie Rady u.p.o.u.a. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87) – Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimenta- cyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444) – Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odno- szących się do obowiązków alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – rozporządzenie Rady WE nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wyko- nywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE 2009 L 7/1) – ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.) 7 Wykaz skrótów ustawa o zaliczce alimen- tacyjnej – ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuż- ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.), uchylona Artykuły powołane bez oznaczenia to artykuły komentowanej ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Minister Pracy i Polityki Społecznej – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych” – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” – „Problemy Egzekucji” (od 1999) – „Problemy Egzekucji Sądowej” (1993–1999) – „Prokuratura i Prawo” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Sąd Apelacyjny – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – „Służba Pracownicza” – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu – Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne Biul. SN CBOSA Dz.U. Dz.Urz. UE Lexis.pl MPiPS NSA OSNC OSNCP OSNwSK PPE Probl. Egz. Probl. Egz. Sąd. Prok. i Pr. RPEiS SA SIP Sł. Prac. SN TK TS WSA Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ewa Tomaszewska Obowiązek alimentacyjny będący źródłem rozważań dotyczących po- mocy państwa osobom uprawnionym do alimentów został określony w ustawie z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.). Na mocy przepisów prawa obowiązek alimentacyjny ma zapewnić do- starczenie środków utrzymania i wychowania najbliższym członkom rodziny, którzy z różnych powodów nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb. W podstawowym zakresie obciąża on rodziców względem dziecka. Takie rozwiązanie prawne stanowi uszczegółowienie ogólne- go obowiązku „troszczenia się o fi zyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy zawodowej (art. 96 k.r.o.). Zgodnie z utrwalonym w polskim prawie rodzinnym poglądem dzieci mają prawo do równej stopy ży- ciowej z rodzicami, i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku (Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Warszawa 2008). Rodzic w wyjątkowych sytuacjach może się zwolnić z ciążącego na nim obowiązku alimentacji. Jednakże zwolnienie nie może dotyczyć dziec- ka małoletniego. W świetle doktryny „rodzice nie mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wobec swojego niesamodzielnego dziecka nawet wtedy, gdy powoduje to poważny uszczerbek majątkowy dla nich samych. Mają w takim wypadku obowiązek dzielić się z dzieckiem nawet najskromniejszymi dochodami, a nawet kosztem substancji ich 9 Wprowadzenie majątku” (M. Łączkowska, Prawo alimentacyjne jako przykład regula- cji prawnej solidarności międzypokoleniowej, RPEiS 2012, nr 3, s. 155). Prezentowany pogląd jest także w pełni aprobowany przez judykaturę (zob. wyroki SN: z 6 stycznia 2000 r., I CKN 1077/99, SIP nr 51637; z 24 marca 2000 r., I CKN 1538/99, Lexis.pl nr 390899). Uprawnienie do otrzymywania alimentów od zobowiązanego może zostać stwierdzone w wyroku sądowym bądź w ugodzie sądowej. W wypadku gdy mimo wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie zobowiązania obowiązek alimentacyjny nałożony przez ustawę na rodzica nie zostaje spełniony, uprawniony może wystąpić do właści- wego organu z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania egzekucyj- nego. Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone przez komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Komornik ma na celu wyegzekwowanie zarówno zaległych, jak i bieżących zobowiązań ali- mentacyjnych. W sytuacji gdy działania organu egzekucyjnego nie przynoszą rezultatów, na wniosek uprawnionego może zostać wydane zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonej egzekucji. Wydanie za- świadczenia nie powoduje zaprzestania prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika. Bezskuteczność egzekucji wobec dłużnika przejawia się w tym, że organ prowadzący postępowanie egzekucyjne nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimen- tacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy. Za bezskuteczną eg- zekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia w określonych prawem przypadkach egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, który przebywa poza granicami Rze- czypospolitej Polskiej. Niedostatek uprawnionego do alimentacji może być skutkiem nie- otrzymywania świadczeń od dłużnika alimentacyjnego. Ustawodaw- ca, walcząc z nierealizowaniem ustawowego obowiązku, wprowadził regulacje zapewniające pomoc państwa osobom uprawnionym. Taka pomoc może zostać zrealizowana tylko „zastępczo”, tzn. tylko w wte- dy, gdy osoba uprawniona nie otrzymuje należności, do których ma ustawowe prawo od zobowiązanego. 10 Ewa Tomaszewska Wprowadzenie Pomoc państwa dla osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych jest realizacją podstawowej zasady konstytucyjnej, tj. zasady pomocniczości. W tym celu została wprowadzona komento- wana ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). Jest to akt prawny, który zastąpił ustawę z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). Zaliczka alimentacyjna była wypłacana osobom uprawnionym jedynie w sytuacji sądownie ustalonych alimentów, których egzekucja okazała się bezskuteczna. Zaliczka ta przysługiwała również osobom uczącym się oraz samotnie wychowującym dzieci. Świadczenie było wypłaca- ne w wysokości zasądzonych alimentów, jednak do wysokości kwot wskazanych w ustawie o zaliczce alimentacyjnej. Ponadto w świetle tej ustawy gmina mogła ze środków własnych podwyższyć należność wypłacaną ze środków państwowych. Zaliczka alimentacyjna przysługiwała osobie uprawnionej, na którą orzeczono alimenty do ukończenia 18 lat, a jeżeli osoba ta uczyła się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie było wypłacane przy zachowaniu określonej wyso- kości otrzymywanego dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Przez osobę samotną rozumiano: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę rozwiedzioną lub separowaną sądownie, jeżeli nie wychowywa- ła dziecka wspólnie z matką lub ojcem dziecka. Przez osobę uczącą się rozumiano osobę pełnoletnią uczącą się w szkole lub studiującą, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający rozwód został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się. Zaliczka alimentacyjna nie przysługiwała, jeżeli osoba uprawniona: przebywała w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, zawarła związek małżeński bądź była upraw- niona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. 11 Wprowadzenie Nowa ustawa regulująca prawa osób uprawnionych do alimentów, któ- re nie otrzymują świadczeń od zobowiązanych – ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – reaktywowa- ła fundusz alimentacyjny, zastąpiony w 2005 r. przez zaliczkę alimen- tacyjną. Ustawa daje uprawnienia osobom w niej wskazanym do otrzymywa- nia świadczeń alimentacyjnych w sytuacji niewypłacalności i bezsku- tecznie prowadzonej egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego. Na- leżności są wypłacane ze środków państwowych, tj. z funduszu ali- mentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane od 1 paździer- nika 2008 r. Osobami uprawnionymi do świadczeń są osoby uprawnio- ne do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego po- chodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Należności z funduszu będą więc wypłacane uprawnionemu jedynie na podstawie wyroku ustalającego alimenty bądź ugody zatwierdzonej przez sąd.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: