Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00310 008236 11000074 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners - ebook/pdf
Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 493
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7584-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CUDZOZIEMCY:Beck_ustawy#5 8/24/15 12:34 PM Page 1 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 W serii „Nowe t∏umaczenia tekstów ustaw” w wersji polsko-angielskiej ukaza∏y si´ m.in.: This book, published as part of the new series of translations of Polish Acts of Parliament into English, German and French, includes the English translation of the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage. TRANSLEGIS PUBLISHING Translegis Publishing, founded in 1990 under the auspices of the Polish Society of Sworn and Specialized Translators TEPIS, is editing books designed for court interpreters, specialist trans- lators and lawyers. Since 1996 ‘The Polish Law Collection’ has been published as a loose-leaf edition of regularly updated Polish legal instruments translated into English by experienced and highly competent translators, recently also available online. The quality of Translegis legal translations is valued for their consistent PolTerm terminology elaborated in cooperation of translators with lawyers and terminologists. Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, nie- miecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o cudzoziemcach oraz Ustawy o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców. WYDAWNICTWO TRANSLEGIS Wydawnictwo Translegis, zało˝one pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysi´głych i Specjalistycznych TEPIS w 1990 roku, publikuje ksià˝ki dla tłumaczy sàdowych i specjalistycznych oraz dla prawników. Zbiór prawa polskiego pt. “The Polish Law Collection” jest wydawany od 1996 roku jako regularnie aktualizowana publikacja wymiennokartkowa zawierajàca tłumaczenia na j´zyk angielski wykonywane przez doÊwiadczonych i wysoko kwali- fikowanych tłumaczy, ostatnio dost´pny równie˝ online. JakoÊç tłumaczeƒ Wydawnictwa Translegis jest ceniona ze wzgl´du na spójnoÊç terminologii PolTerm wypracowanej we współpracy tłumaczy z prawnikami i terminologami. Cena 199 z∏ s r e n g i e r o F n o t c A e h T h c a c m e i z o z d u c o a w a t s U s r e n g i e r o F y b n o i t i s i u q c A e h t n o t c A e h T s e i t r e p o r P e l b a v o m m I f o w ó c m e i z o z d u c z e z r p i c Ê o m o h c u r e i n u i n a w y b a n o a w a t s U e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Act on Foreigners The Act on Foreigners Ustawa o cudzoziemcach Ustawa o cudzoziemcach The Act on the Acquisition The Act on the Acquisition of Immovable Properties of Immovable Properties by Foreigners by Foreigners Ustawa o nabywaniu Ustawa o nabywaniu nieruchomoÊci przez nieruchomoÊci przez cudzoziemców cudzoziemców T∏umaczenie This new series of translations of Polish Acts of Parliament into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Because of this, every published text is verified multiple times by native speakers of English. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wy- soki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publiko- wany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfiko- wany przez osoby w∏adajàce j´zykiem angielskim jako j´zykiem ojczystym. CUDZOZIEMCY_str:Rechtung_str 8/24/15 12:33 PM Page 1 The Act on Foreigners Ustawa o cudzoziemcach The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners Ustawa o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców CUDZOZIEMCY_str:Rechtung_str 8/24/15 12:33 PM Page 2 T∏umaczenie: Sylwia Bobel Tomasz Borkowski Anna Setkowicz-Ryszka Koordynacja terminologiczna: Tomasz Borkowski Konsultacja prawna: Sebastian Ryszka Konsultacja j´zykowa: Philip Earl Steele CUDZOZIEMCY_str:Rechtung_str 8/24/15 12:33 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Act on Foreigners Ustawa o cudzoziemcach The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners Ustawa o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Ustawa o cudzoziemcach The Act on Foreigners Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners Stan prawny: wrzesień 2014 / Latest updating: September 2014 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of statutory texts as well as the presentation of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the titles of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Redaktor prowadzący: Danuta Kierzkowska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 © Wydawnictwo Translegis 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-7583-0 ISBN e-book: 978-83-255-7584-7 Spis treści / Table of Contents 2 Ustawa o cudzoziemcach ......................................................... Act on Foreigners .................................................................... 3 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ...... 466 Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners ........................................................................... 467 V Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.) Act on Foreigners of 12 December 2013 (Dziennik Ustaw 2013, item 1650 as amended) 1 Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 ze zm.) z dnia 12 grudnia 2013 r. Spis treści Dział I. Przepisy ogólne .............................................................. 1–15 Dział II. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ......................... 16–22 Dział III. Przekraczanie granicy .................................................. 23–57 Rozdział 1. Zasady przekraczania granicy ............................ 23–36 Rozdział 2. Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego ....................................................... 37–48 Rozdział 3. Zaproszenia ....................................................... 49–57 Dział IV. Wizy ............................................................................ 58–97 Rozdział 1. Wydawanie wiz ................................................. 58–81 Rozdział 2. Przedłużanie wiz ............................................... 82–89 Rozdział 3. Cofanie i unieważnianie wiz ............................. 90–97 Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy ....................................... 98–194 Rozdział 1. Część ogólna ..................................................... 98–113 Rozdział 2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ................ 114–126 Rozdział 3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu Rozdział 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ......................................... 127–139 wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ............ 140–141 prowadzenia działalności gospodarczej ............. 142–143 kształcenia się na studiach ................................. 144–150 Rozdział 5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu Rozdział 6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 2 Act on Foreigners of 12 December 2013 (Dziennik Ustaw 2013, item 1650 as amended) Contents Section I. General Provisions ...................................................... 1–15 Section II. The Head of the Office for Foreigners ....................... 16–22 Section III. Crossing the Border ................................................. 23–57 Chapter 1. Rules for Crossing the Border ............................ 23–36 Chapter 2. Border Crossing under the Local Border Traffic Regime ............................................................... 37–48 Chapter 3. Invitations .......................................................... 49–57 Section IV. Visas ......................................................................... 58–97 Chapter 1. Issuance of visas ................................................. 58–81 Chapter 2. Extension of visas ............................................... 82–89 Chapter 3. Withdrawal and Invalidation of Visas ................ 90–97 Section V. Temporary Stay Permit .............................................. 98–194 Chapter 1. General Part ....................................................... 98–113 Chapter 2. Temporary stay and work permits ...................... 114–126 Chapter 3. Temporary Stay Permit for the Purpose of Performing Work in a Profession that Requires High Qualifications ............................. 127–139 Chapter 4. Temporary Stay Permit for the Purpose of Performing Work by a Foreigner Delegated by a Foreign Employer to the Territory of the Republic of Poland .................................. 140–141 Chapter 5. Temporary Stay Permit for the Purpose of Pursuing Economic Activity .......................... 142–143 Chapter 6. Temporary Stay Permit for the Purpose of Higher Education at Studies .......................... 144–150 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o cudzoziemcach. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. The Act on Foreigners. The Act on the Acquisition of Immovable Properties by Foreigners
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: