Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00304 006513 20266008 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 139
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-875-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., jest nowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące podstawowego dokumentu poświadczającego obywatelstwo, jakim jest dowód osobisty. Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz jest pierwszą na rynku publikacją szczegółowo omawiającą problematykę prawnego charakteru dowodu osobistego, a także status jego posiadacza. Nakreślono w niej uprawnienia oraz powinności związane z obowiązkiem posiadania dowodu osobistego. Nie pominięto wielu zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego w sprawach wydawania, wymiany, unieważniania oraz stwierdzania nieważności dowodów osobistych. Analizie poddano również regulacje związane z postępowaniem kończącym się wydaniem decyzji w sprawie udzielenia lub cofnięcia zgody na udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrach oraz w aktach. W komentarzu uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją, która weszła w życie 31 grudnia 2012 r. Książka adresowana jest do praktyków zajmujących się prowadzeniem postępowań objętych komentowaną regulacją, w szczególności do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin (urzędach miejskich) oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach wojewódzkich i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Może okazać się pomocna również pełnomocnikom procesowym (adwokatom i radcom prawnym) reprezentującym w procesach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych strony pokrzywdzone nielegalnymi decyzjami organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.

Wojciech Maciejko – doktor nauk prawnych, adwokat, radca prawny kierujący własną kancelarią z siedzibą w Łańcucie, specjalizującą się w dziedzinie prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, w latach 2003–2011 asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o dowodach osobistych Komentarz Wojciech Maciejko Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska -Nowak Opracowanie redakcyjne: Anna Dudzik Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-875-4 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym (art. 10–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ROZDZIAŁ 3. Zasady wydawania dowodu osobistego (art. 23–32) . . . 32 ROZDZIAŁ 4. Aktywacja i unieważnianie certyfi katów podpisu osobistego (art. 33–45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ROZDZIAŁ 5. Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego (art. 46–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ROZDZIAŁ 6. Rejestr Dowodów Osobistych (art. 55–59) . . . . . . . . . . 78 ROZDZIAŁ 7. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi (art. 60–62) . . . . . . . . . . . . . . . 87 ROZDZIAŁ 8. Udostępnianie danych (art. 63–78) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ROZDZIAŁ 9. Przepisy karne (art. 79–80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 81–87) . . . 136 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 88–93) . . . . . . . . 139 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5 Wykaz skrótów CBOSA k.c. – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.p.a. k.p.c. k.w. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) LexPolonica NSA OSNPG u.d.o. – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska sp. z o.o. – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokuratury Generalnej – ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) u.e.l. – ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi- u.i.d.p. u.o.d.o. stych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) – ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) u.p.e. – ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) u.ś.o.z. ustawa nowelizująca z 2012 r. WSA – ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nan- sowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) – ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407) – wojewódzki sąd administracyjny Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.). 7 Wstęp Wstęp Wstęp Problematyka dowodów osobistych stanowi jeden z kluczowych przedmiotów zainteresowań materialnego prawa administracyjne- go. Regulacje z zakresu dowodów osobistych stanowią bezpośrednie następstwo stosunku obywatelstwa polskiego. Dowód osobisty jest bowiem podstawowym dokumentem poświadczającym stosunek oby- watelstwa, jaki nawiązał się pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a po- siadaczem dowodu osobistego, tzn. osobą fi zyczną o określonej w tym dokumencie tożsamości. Oczywiście, współczesny dowód osobisty ma też inne funkcje, np. związane z prawem do przekraczania granic niektórych państw Europy. Projektowano też, przed wejściem w życie ustawy nowelizującej z 2012 r., rozwiązania pozwalające za pomocą warstwy elektronicznej dowodu osobistego składać podpis osobisty i podpis elektroniczny w obrocie prawnym oraz poświadczać wstąpie- nie w stosunek ubezpieczenia zdrowotnego. Dowód osobisty pozostaje jednak przede wszystkim ciężarem, gdyż ustawodawca nakłada obowiązek legitymowania się nim przez obywa- tela. Prawny obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego jest odbiciem ciężaru stawiennictwa każdego obywatela przed organem wydającym dowód, stawiennictwa dopełnianego w celu potwierdzenia własnej tożsamości i przynależności państwowej, co przekłada się na fi - gurowanie osoby fi zycznej w rejestrze publicznym zwanym Rejestrem Dowodów Osobistych. Rejestr ten, z racji udostępniania zgromadzonych w nim danych, stanowi dla organów władzy publicznej (w znaczeniu ustrojowym i funkcjonalnym) podstawowe źródło danych o obywatelu, a w szczególności o jego bycie i statusie personalnym. 9 Wstęp Posiadanie dowodu osobistego narzucone przez polskie prawo jest tyl- ko do pewnego stopnia obowiązkiem uzyskania dokumentu poświad- czającego tożsamość. Uzyskanie dokumentu urzędowego poświadcza- jącego prawo lub fakt nie jest celem samym w sobie; nie jest zabiegiem rytualnym. Zwykle ma charakter instrumentalny i służy osiągnięciu jakiegoś celu końcowego. Na przykład zainteresowany ubiega się o zaświadczenie w celu uzyskania świadczenia, a organ przyznający świadczenie wymaga zaświadczenia. Samo zaświadczenie jest dla jego posiadacza bezużyteczne. W przypadku dowodu osobistego nie da się wskazać takiego racjonalnego celu posiadania. Ustawodawca przyjął, że dowód osobisty obywatel, co do zasady, przechowuje w wybranym przez siebie miejscu, np. w mieszkaniu. Jest więc posiadaczem dowodu osobistego raczej z nazwy niż z realnej potrzeby. W celu legitymowa- nia się nim obywatel powinien dzierżyć go (posiadać przy sobie, po- siadać realnie) w enumeratywnie wyliczonych w prawie przypadkach (por. np. art. 18 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątko- wym, Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.). W istocie nie tyle chodzi o przy- znanie statusu posiadacza dowodu osobistego, ile o weryfi kację stanu obywateli państwa względem danych wynikających z aktów stanu cywilnego, w drodze nakazu osobistego stawiennictwa w organie wy- dającym dowód oraz w celu wciągnięcia danych dorosłego obywatela (a więc obywatela zdolnego do ponoszenia pełnych ciężarów, jakie jest winien Państwu) do odpowiedniego rejestru publicznego, udostępnia- nego organom realizującym poszczególne zadania publiczne w rozma- itych sferach. Nowego pomysłu ustawodawcy na posługiwanie się dowodem osobi- stym przez składanie nim podpisu w trakcie dopełniania czynności prawnych (zob. zakres ustawy nowelizującej z 2012 r.), zarówno w ob- rocie publicznym (przed organami władzy publicznej), jak i prywat- nym, nie można ocenić pozytywnie. Obrót prawny, opierający się na wstępowaniu w stosunki prawne, zwłaszcza w te pierwotne, cywilne, nie może bez końca ulegać ślepemu upaństwowieniu czy zurzędowie- niu. Tam, gdzie element zawiadywania państwowego w dopełnia- niu czynności prawnych był konieczny, tam go wyraźnie zapewnio- no, np. zastrzegając formę aktu notarialnego dla niektórych umów 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o dowodach osobistych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: