Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00188 004424 18676358 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem - ebook/pdf
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6525-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji pozarządowych. Kolejne były wprowadzane sukcesywnie. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1% PIT, promowania OPP czy regrantingu. Z radością oddajemy w Państwa ręce komentarz do znowelizowanych przepisów, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy w 2015, 2016 i 2017 roku. Pod każdym z artykułów znajduje się wyjaśnienie ekspertów, które z pewnością ułatwi Państwu stosowanie zmienionych przepisów w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE PO ZMIANACH Z KOMENTARZEM WYDANIE TRZECIE U s t a w a o d z i a ł a l n o ś c i p o ż y t k u p u b l i c z n e g o i o w o l o n t a r i a c i e p o z m i a n a c h z k o m e n t a r z e m ISBN: 978-83-269-6525-8 0 6 J O U Cena 39,90 zł brutto BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Po zmianach Z komentarzem wydanie trzecie dr Katarzyna Trzpioła Marta Grabowska-Peda Marek Peda Sławomir Liżewski Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Redaktor: Bogdan Świąder Wydawca: Marta Grabowska-Peda Korekta: Anna Marecka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Studio IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Drukarnia Mdruk Nakład: 500 egz. ISBN: 978-83-269-6525-8 © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komenta- rzem” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Pub- likacja „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje do- tyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowi- sko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ustawa o działal- ności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zmianach. Z komentarzem” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro obsługi klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działalność pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizacje pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostki uznawane za organizacje pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostki nieuznawane za organizacje pozarządowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadania pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Współpraca z organami administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Program współpracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ II. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działalność odpłatna i nieodpłatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyodrębnienie księgowe działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księgowość uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Realizacja zadań publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specjalny tryb zlecania zadań publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inicjatywa własna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otwarty konkurs ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpatrywanie ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa na realizację zadania publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regranting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola realizacji zadania publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unieważnienie konkursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tryb małych zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Inicjatywa lokalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organizacje pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kto może mieć status OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzyskanie statusu OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utrata statusu OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 8 9 9 9 9 10 12 14 15 18 18 18 21 22 25 25 26 28 28 31 33 35 36 36 37 38 38 40 42 42 44 45 4 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... Sprawozdanie merytoryczne i finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przywileje OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakaz reklamy organizacji nieuwzględnionych w wykazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promocja 1 PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Nadzór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nadzór nad działalnością OPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rada Działalności Pożytku Publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadania Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skład Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posiedzenia Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uprawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawozdanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Wojewódzkie, Powiatowe i Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego . . Rada wojewódzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada powiatowa i gminna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Współpraca rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadania rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ III. WOLONTARIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Świadczenia wolontariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązki organizacji wobec wolontariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawozdanie z wykonania ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 51 52 56 57 59 59 60 60 67 67 68 69 70 70 71 71 71 75 76 77 78 78 78 80 80 83 84 Od redakcji Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została uchwalona kilkanaście lat temu. Niewątpliwie jest to podstawowy akt prawny regulujący zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym prowadzenia działalności pożytku publicznego, uzyskiwania statusu i funkcjonowania organizacji pożytku publicznego, sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego, a także tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. Ustawa ta jako pierwsza wprowadziła definicję organizacji pozarządowej, działal- ności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego. Definiuje również osobę wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wyko- nuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Co więcej, reguluje również wa- runki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. Nowelizacja ustawy z 2015 roku wprowadziła istotne zmiany dla organizacji po- zarządowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć nowe zasady dotyczące od- płatnej działalności pożytku publicznego, 1 PIT, promowania OPP czy regrantingu. Z radością oddajemy w Państwa ręce komentarz do znowelizowanych przepisów, uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy w 2015, 2016 i 2017 roku. Pod każdym z artykułów znajduje się wyjaśnienie ekspertów, które z pewnością uła- twi Państwu stosowanie zmienionych przepisów w praktyce. Redakcja Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie KOMENTARZ (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) stan na 1 września 2017 r. Ustawy nowelizujące:  Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 9 września 2015 r. poz. 1339),  Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 września 2015 r. poz. 1333),  Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 3 listopada 2015 r. poz. 1777),  Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 września 2015 r. poz. 1333),  Ustawa z 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (Dz.U. z 16 marca 2016 r. poz. 395).  Ustawa z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa- towe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).  Ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicz- nego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. 573). DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE [Zakres przedmiotowy] Art. 1 1. Ustawa reguluje zasady: 1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy, o której mowa w art. 4d; 2) uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego; 7 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie... 3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego; 4) tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego. 2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń. (pkt 1 zmieniony ustawą z 16 marca 2016 r.) Ustawa o działalności pożytku i o wolontariacie reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku pub- licznego przez organizacje pozarządowe oraz określa zasady współpracy tych organizacji z organami ad- ministracji publicznej. Określa również zasady uzyskiwania statusu i funkcjonowania OPP, sprawowania nadzoru nad działalnością pożytku publicznego, a także tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożyt- ku publicznego. Reguluje ponadto zasady i warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy na rzecz organizacji pozarządowych oraz warunki korzystania z tych świadczeń przez organizacje pozarządowe. [Definicje] Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 2) „środkach publicznych” – rozumie się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na wydatki publicz- ne w rozumieniu tej ustawy; 3) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie; 4) inicjatywie lokalnej – rozumie się przez to formę współpracy jednostek sa- morządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej; 5) operatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym organ administracji publicz- nej zleca realizację zadania publicznego w sferze, o której mowa w art. 4, w sposób, o którym mowa w art. 16a; 6) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, którym operator projektu zleca wy- konanie projektu; 7) projekcie – rozumie się przez to zadanie publiczne w sferze, o której mowa w art. 4, realizowane przez realizatora projektu w sposób, o którym mowa w art. 16a. (pkt 5–7 dodane ustawą z 5 sierpnia 2015 r.) Artykuł 2 zawiera podstawowe definicje pojęć stosowanych w ustawie. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po zmianach z komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: