Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 005172 15188653 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 232
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-399-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Realizacja zamówień Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz to pierwsze tak szczegółowe omówienie ustawy z 24 września 2010 r., która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Kompleksowo omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem – za pomocą stosownych rejestrów publicz-nych – ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii przetwarzania danych zgromadzo-nych w rejestrach przez właściwe organy.
Poszczególne wywody zilustrowano orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi po-glądami doktryny prawa.
Zbigniew Czarnik – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
Wojciech Maciejko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administra-cyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adwokat, radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego w Łańcucie. Specjalizuje się w dziedzinie administracyjnego prawa pracy, stosunków służbowych w formacjach mundurowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Paweł Zaborniak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, referendarz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o ewidencji ludności Komentarz Zbigniew Czarnik Wojciech Maciejko Paweł Zaborniak Wydanie 1 Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Wojciech Maciejko – rozdziały 1, 2, 3, 7 Zbigniew Czarnik – rozdziały 4, 5, 9 Paweł Zaborniak – rozdziały 6, 8 Opracowanie redakcyjne: Grażyna Polkowska-Nowak Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-399-5 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powołane akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców (art. 6–14) . . . . . . . . . . . . . . . 25 ROZDZIAŁ 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL (art. 15–23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ROZDZIAŁ 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich (art. 24–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ROZDZIAŁ 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców (art. 40–44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ROZDZIAŁ 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców (art. 45–58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 ROZDZIAŁ 7. Przepisy karne (art. 59–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ROZDZIAŁ 8. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 61–68) . . 215 ROZDZIAŁ 9. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 69–80) . . . . . . . . 229 5 Wykaz skrótów k.c. k.p.a. k.p.c. k.w. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. p.a.s.c. p.p.s.a. u.c. u.d.o. u.d.p. u.d.p.p.w. u.e.l. u.in.d.p. u.o.d.o. u.o.p. u.PCK (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) – ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) – ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) – ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) – ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod- miotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) – ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. Nr 41, poz. 276 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.p.e.a. u.s.g. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) u.ś.u.d.e. – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro- u.u.c. niczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) – ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochro- ny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.) Czasopisma i publikatory Dz.U. M.P. ONSAiWSA – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódz- OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy kich Sądów Administracyjnych OSNC OSNP OTK-A PiP PS ST ZNSA i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy, Seria A – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Sądowy” – „Samorząd Terytorialny” – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Organy władzy publicznej Generalny Dyrektor – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Krajowy Fundusz Drogowy KFD – Naczelny Sąd Administracyjny NSA – Sąd Najwyższy SN – wojewódzki sąd administracyjny WSA TK – Trybunał Konstytucyjny Inne Lex LexPolonica PCK PESEL RP 8 – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Polski Czerwony Krzyż – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – Rzeczpospolita Polska www.lexisnexis.pl Powołane akty prawne Ustawy Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Ustawa z 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz.U. Nr 33, poz. 164 ze zm.) Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz.U. Nr 41, poz. 276 ze zm.) Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol- skiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartografi czne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) Ustawa z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) 9 Powołane akty prawne Ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi a- rami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Ustawa z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze zm.) Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płatników (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) Ustawa z 29 września 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału te- rytorialnego państwa (Dz.U. Nr 93, poz. 603 ze zm.) Ustawa z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające reformę administracji pu- blicznej (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Ustawa z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403 ze zm.) Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Ustawa z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy- wiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze- czypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472 ze zm.) Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.) 10 www.lexisnexis.pl Powołane akty prawne Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fi zjogra- fi cznych (Dz.U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobi- stych (Dz.U. Nr 93, poz. 887) Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Ustawa z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za- dania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) Ustawa z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 ze zm.) Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.) Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.) Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewi- dencji ludności (Dz.U. Nr 133, poz. 768) Ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195) Ustawa z 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewi- dencji ludności (Dz.U. Nr 288, poz. 1698) Rozporządzenia Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz.U. Nr 32, poz. 309 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad tech- niki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków tech- nicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy infor- matyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego spo- sobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. Nr 245, poz. 1637 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi 11 Powołane akty prawne ewiden cję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz.U. Nr 257, poz. 1742) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powi- nien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfi kacji użytkowników (Dz.U. Nr 93, poz. 545) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 22 lipca 2011 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie zawodowej (Dz.U. Nr 168, poz. 1010) Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnie- nie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. Nr 195, poz. 1153 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze we- ryfi kacji danych (Dz.U. Nr 224, poz. 1348 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 września 2011 r. w sprawie okreś lenia wzorów i sposobów wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie okreś lenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzy- skiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. Nr 243, poz. 1450 ze zm.) 12 www.lexisnexis.pl Wstęp Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności jest kolejną, po ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi- stych, regulacją ograniczającą konstytucyjną wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność wyboru miejsca zamieszkania. Określa w pierwszej kolejności sposób prowadzenia – poprzez stosowne rejestry publiczne – ewidencji osób fi zycznych w celu urealnienia wiedzy państwa o liczbie tych osób oraz umożli- wienia ich zlokalizowania, jeżeli przepisy prawa będą wymagały na- łożenia na te osoby obowiązków przez właś ciwe władze. Podstawowym instrumentem administracyjnej identyfi kacji osoby uczyniono numer PESEL, który za pomocą systemu PESEL umożliwia organom władzy publicznej odnalezienie osoby oraz ustalenie jej pod- stawowych danych, w tym w szczególności ze sfery stanu cywilnego i miejsca pobytu. Elementarnym obowiązkiem publicznoprawnym w za- kresie ewidencji ludności pozostawiono obowiązek meldunkowy, który zachowano do 31 grudnia 2013 r. Znosząc z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek meldunkowy, postanowiono zrównać znaczeniowo zamel- dowanie na pobyt stały lub czasowy z miejscem zamieszkania w rozu- mieniu art. 25 Kodeksu cywilnego. Nakaz gromadzenia danych osób fi zycznych w rejestrach publicznych, a zwłaszcza w rejestrze PESEL, zrodził konieczność unormowania trybu udostępniania danych dotyczących tych osób. Z tych względów znaczną część regulacji poświęcono zakresowi podmiotowemu oraz kryterium udostępniania tego rodzaju danych. 13 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 19 listopada 2010 r. Nr 217, poz. 1427; zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593; z 2011 r. Nr 133, poz. 768, Nr 204, poz. 1195, Nr 288, poz. 1689) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY REGULACJI Art. 1. Ustawa okreś la: 1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypo- spolitej Polskiej; 2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszech- nym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców; 3) zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicz- nego Systemu Ewidencji Ludności; 4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez oby- wateli polskich i cudzoziemców; 5) zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicz- nego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt 2. 1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) początkowo miała wejść w życie z dniem 1 sierpnia Wojciech Maciejko 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: