Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00663 006816 20581800 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian - ebook/pdf
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407793 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi. Skomentowano wszystkie zmiany ustawy, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r. Dodatkowo omówiono projektowane w Parlamencie RP nowelizacje, co umożliwia kompleksowe rozeznanie się w aktualnym i planowanym stanie prawnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany 2016 Magda Grotkiewicz Agnieszka Oleksiak Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian • Aktualna treść ustawy z oznaczonymi zmianami • Komentarz do każdego znowelizowanego przepisu • Opis projektowanych zmian R e ko m e n d u j e RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA Autorzy: Magda Grotkiewicz Agnieszka Oleksiak Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Rynku Finansów Publicznych Agata Eichler Zespół redakcyjny: Magda Grotkiewicz – redaktor merytoryczny Agnieszka Oleksiak – redaktor merytoryczny Elżbieta Marszalik – sekretarz redakcji Irena Biśta-Kanciała – korekta Anna Stefańska – redaktor graficzny Druk: Mazowieckie Centrum Poligrafii © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2016 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30 infolinia: 0 801 626 666 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-7440-779-3 Spis treści WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . . . . . . . . . 7 DZIAŁ I . Zasady finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1 . Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 2 . Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozdział 3 . Jednostki sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . 12 Rozdział 4 . Jawność i przejrzystość finansów publicznych . . . . . . . . . . 25 Rozdział 5 . Zasady gospodarowania środkami publicznymi . . . . . . . . 32 Rozdział 6 . Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . 50 DZIAŁ II . Państwowy dług publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział 1 . Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rozdział 2 . Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Rozdział 3 . Procedury ostrożnościowe i sanacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozdział 4 . Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Rozdział 5 . Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 DZIAŁ III . Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa . . . . . . 66 Rozdział 1 . Wieloletni Plan Finansowy Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdział 2 . Ustawa budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 3 5/10/2016 1:55:22 PM Spis treści Rozdział 3 . Przeznaczenie wydatków budżetu państwa . . . . . . . . . . . . 80 Rozdział 4 . Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa . . . . 86 Rozdział 5 . Wykonywanie ustawy budżetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 6 . Wykonywanie budżetu środków europejskich . . . . . . . . . . 107 Rozdział 7 . Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . 116 DZIAŁ IV . Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 DZIAŁ V . Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Rozdział 1 . Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . 126 Rozdział 2 . Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Rozdział 3 . Uchwała budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Rozdział 4 . Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Rozdział 5 . Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 DZIAŁ VI . Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 DZIAŁ VII . Przepis końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Opis projektowanych zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 4 5/10/2016 1:55:22 PM WSTĘP Często zmieniające się przepisy utrudniają ustalenie aktualnego stanu prawnego . Aby mieć pewność, czy treść aktu prawnego jest aktualna, należy porównać tekst jednolity z każdą następną nowelizacją . To czasochłonne i trudne z racji wprowa­ dzanych dodatkowo przepisów przejściowych . Dlatego oddajemy w Państwa ręce najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi . W niniejszej publikacji skomentowano wszystkie zmiany ustawy o finansach publicznych, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r . Dodatkowo omó­ wiono projektowane w Parlamencie RP nowelizacje, co umożliwia kompleksowe rozeznanie się w aktualnym i planowanym stanie prawnym . Najważniejsze obszary zmian to: ■■ wprowadzenie wspólnej obsługi i jej wpływ na odpowiedzialność kierowników ■■ zmiana reguły wydatkowej, ■■ regulacje sprzyjające funkcjonowaniu instytucji gospodarki budżetowej – moż­ liwość wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów, tworzenie funduszu zapasowego z zysku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji lub pokrycie straty, ■■ możliwość odstąpienia od czynności zmierzających do wykonania zobowią­ jednostek, zania, ■■ konsekwencje związane z przeniesieniem kompetencji do poboru należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego z wojewo­ dów na naczelników urzędów skarbowych, ■■ traktowanie zysku banków państwowych jako źródła dochodów publicznych, ■■ dostosowanie przepisów po wprowadzeniu ustawy o związkach metropolital­ nych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wspie­ raniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego . USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 5 5/10/2016 1:55:23 PM 5 Wstęp Zaletą niniejszej publikacji jest unikatowa formuła, zawierająca: ■■ aktualną treść ustawy z oznaczonymi zmianami oraz przypisami wynikającymi z regulacji przejściowych, ■■ komentarze do każdego znowelizowanego przepisu, ■■ opisy projektowanych zmian . 6 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 6 5/10/2016 1:55:23 PM art. 1 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ostatnia zmiana: Dz .U . z 2016 r . poz . 195 [1]) DZIAŁ I Zasady finansów publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 1) 2) 3) 4) 5) 6) Ustawa określa: zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samo­ rządowych zakładów budżetowych; zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki bud­ żetowej i państwowych funduszy celowych; zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej; zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdyspono­ wywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne; zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finan­ sowego Państwa; [1] W ujednoliconym przez redakcję tekście uwzględniono wszystkie obowiązujące zmiany na dzień 1 maja 2016 r . W treści ustawy pogrubioną czcionką wyróżniono zmiany wprowadzone przez nastę­ pujące ustawy: – ustawę z 12 czerwca 2015 r . o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz .U . z 2015 r . poz . 1189), – ustawę z 25 czerwca 2015 r . o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych – ustawę z 10 lipca 2015 r . o administracji podatkowej (Dz .U . z 2015 r . poz . 1269; ost .zm . Dz .U . ustaw (Dz .U . z 2015 r . poz . 1045), z 2015 r . poz . 1513), – ustawę z 10 lipca 2015 r . o wspieraniu zrównoważonego sektora rybackiego z udziałem Europejskie­ go Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz .U . z 2015 r . poz . 1358), – ustawę z 5 sierpnia 2015 r . o nadzorze makrooszczędnościowym nad systemem finansowym i za­ rządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz .U . z 2015 r . poz . 1513), – ustawę z 25 września 2015 r . o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . z 2015 r . poz . 1854), – ustawę z 9 października 2015 r . o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . z 2015 r . poz . 1830), – ustawę z 9 października 2015 r . o związkach metropolitarnych (Dz .U . z 2015 r . poz . 1890), – ustawę z 10 grudnia 2015 r . o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz .U . z 2015 r . poz . 2150), – ustawę z 11 lutego 2016 r . o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz .U . z 2016 r . poz . 195) . USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 7 5/10/2016 1:55:23 PM 7 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 2 7) zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finan­ sowej jednostki samorządu terytorialnego; 8) zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym; 9) zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wyko­ nywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorial­ nego; 10) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowią­ zujące w sektorze finansów publicznych; 11) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych; 12) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kon­ troli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych . Art. 2. [Definicje] 1) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, Ilekroć w ustawie jest mowa o: Ministrze Finansów – rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwe­ go do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; zarządzie jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to rów­ nież wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; układzie zadaniowym – rozumie się przez to zestawienie odpowiednio wy­ datków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicz­ nych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz: a) b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione – wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelo­ wymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczają­ cymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowe­ go poziomu efektów z poniesionych nakładów; odrębnych ustawach – rozumie się przez to ustawy inne niż niniejsza usta­ wa oraz ustawa budżetowa; środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art . 5 ust . 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c; organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarzą­ dowe oraz podmioty wymienione w art . 3 ust . 3 ustawy z dnia 24 kwiet­ nia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U . z 2010 r . Nr 234, poz . 1536, z późn .zm .); jednostce w dziale – rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych podległą ministrowi kierującemu określonym działem ad­ ministracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowany; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 8 5/10/2016 1:55:23 PM art. 3–5 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian 8) dysponencie części budżetowej – rozumie się przez to kierowników jed­ nostek oraz organy wymienione w art . 139 ust . 2, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników pań­ stwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art . 114 ust . 3 pkt 2, dysponujących częściami budżetu państwa . Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków Art. 3. [Gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków publicznych] publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; wydatkowanie środków publicznych; finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; zarządzanie środkami publicznymi; zarządzanie długiem publicznym; rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej . Art. 4. [Zakres zastosowania przepisów ustawy] 1) 2) 1. Przepisy ustawy stosuje się do: jednostek sektora finansów publicznych; innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami . 2. Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków metropolitalnych oraz związków gmin i po­ wiatów. Art.4 Komentarz Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r . Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r . o związkach metropolitalnych (Dz .U . poz . 1890) . Przepisy ustawy o finansach publicznych, które dotyczą jednostek samo­ rządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio do związków metropolitalnych . Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów Rozdział 2 publicznych Art. 5. [Środki publiczne] 1) 2) 3) 1. Środkami publicznymi są: dochody publiczne; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwroto­ wi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 9 5/10/2016 1:55:24 PM 9 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 5 4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialne­ go oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: a) b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samo­ ze sprzedaży papierów wartościowych, rządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, c) d) z otrzymanych pożyczek i kredytów, e) 5) z innych operacji finansowych; przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z pro­ wadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł . 1a. Do przychodów budżetu państwa, o których mowa w ust . 1 pkt 4 lit . e, zalicza się także środki przekazane z rachunków depozytowych Ministra Finan­ sów, o których mowa w art . 83a, na inne rachunki Ministra Finansów . 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2. Dochodami publicznymi są: daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw; inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie od­ rębnych ustaw lub umów międzynarodowych; wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sekto­ ra finansów publicznych; dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności: a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym cha­ rakterze, b) odsetki od środków na rachunkach bankowych, c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościo­ wych, d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych; spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych; odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych; kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji; dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust . 1 pkt 4 lit . a i b . 3. Do środków, o których mowa w ust . 1 pkt 2, zalicza się: środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Euro­ pejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b; 10 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 10 5/10/2016 1:55:24 PM art. 5 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian 2) 3) 4) 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko­Polskiego Programu Współpracy; niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa człon­ kowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłącze­ niem środków, o których mowa w pkt 5 lit . c i d: a) b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Pro­ gramu Środki Przejściowe; środki na realizację wspólnej polityki rolnej; środki przeznaczone na realizację: a) b) programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r . określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz .Urz . UE L 310 z 09 .11 .2006, str . 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009, c) d) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, 2004–2009; młodych; 5a) środki przeznaczone na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym; 5c) środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w roz­ porządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r . ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmienia­ jącym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz .Urz . UE L 348 z 20 .12 .2013, str . 129, z późn .zm .); inne środki . 4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, środki pub­ liczne niezaliczane do środków, o których mowa w ust . 3 pkt 6, oraz termin, w którym środki te powinny być wydatkowane, uwzględniając źródło ich po­ chodzenia, przeznaczenie oraz beneficjentów tych środków . 6) 5. (uchylony) . Art. 5 Komentarz Nowe brzmienie art . 5 ust . 2 pkt 1 obowiązuje od 1 listopada 2015 r . Zostało wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2015 r . o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz .U . poz . 1513) . Ustawodawca doprecyzował, że wpłaty z zysku banków państwowych stanowią daniny publiczne, będące źródłem dochodów publicznych . Zmiana art . 5 ust . 3 pkt 1 weszła w życie 11 października 2015 r . Ustawą z 10 lipca 2015 r . o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udzia­ łem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz .U . z 2015 r . poz . 1358) 11 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 11 5/10/2016 1:55:24 PM Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 6–9 odpowiednio zmieniono obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicz­ nych, w celu rozszerzenia zakresu ich stosowania w odniesieniu do Europejskie­ go Funduszu Morskiego i Rybackiego . Rozszerzono katalog środków pochodzą­ cych z budżetu Unii Europejskiej o środki EFMR . Art. 6. [Przeznaczenie środków publicznych] 1) 2) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1. Środki publiczne przeznacza się na: wydatki publiczne; rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetu państwa i budżetów jed­ nostek samorządu terytorialnego . 2. Rozchodami publicznymi są: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów; wykup papierów wartościowych; udzielone pożyczki i kredyty; płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa; inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością; płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych in­ stytucjach finansowych . Art. 7. [Nadwyżka oraz deficyt sektora finansów publicznych] 1. Dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicz­ nymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych . 2. Dochody publiczne i wydatki publiczne oraz nadwyżkę lub deficyt sektora finansów publicznych ustala się po wyeliminowaniu przepływów finan­ sowych między jednostkami tego sektora . Jednostki sektora finansów publicznych Rozdział 3 Art. 8. [Forma prawna jednostek sektora finansów publicznych oraz podsta­ wa prawna ich tworzenia] 1. Jednostki sektora finansów publicznych są tworzone w formach okre­ ślonych w niniejszym rozdziale . 2. Jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone na podsta­ wie niniejszej ustawy albo na podstawie odrębnych ustaw . Art. 9. [Podmioty uprawnione do współtworzenia sektora finansów publicz­ nych] Sektor finansów publicznych tworzą: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 1) 12 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 12 5/10/2016 1:55:25 PM art. 10–11 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2) 2a) związki metropolitalne; 3) 4) 5) 6) 7) 8) jednostki budżetowe; samorządowe zakłady budżetowe; agencje wykonawcze; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; 9) 10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11) uczelnie publiczne; 12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13) państwowe i samorządowe instytucje kultury; 14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlo­ wego . Art. 9 Komentarz Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r . Została wprowadzona ustawą z 9 października 2015 r . o związkach metropolitalnych (Dz .U . poz . 1890) . Stano­ wi, że sektor finansów publicznych tworzą także związki metropolitalne . Art. 10. [Zasady gospodarki finansowej] 1. Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wyko­ nawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie . 2. Do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art . 9 pkt 8–14, działających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio . Art. 11. [Jednostki budżetowe] 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finan­ sów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachu­ nek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorzą­ du terytorialnego . 2. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szcze­ gólności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności . 3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan docho­ dów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej” . USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 13 5/10/2016 1:55:25 PM 13 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 11a–12 Art. 11a. [Dochody gromadzone przez określone państwowe jednostki bud­ żetowe na wydzielonym rachunku bankowym] 2) 3) 1. Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty (Dz .U . z 2004 r . Nr 256, poz . 2572, z późn .zm .) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane: 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej; z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarzą­ dzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej; z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, okre­ ślonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych; z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak rów­ nież za sprawdzanie kwalifikacji; z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzie­ ży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów; z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspól­ nej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odręb­ nych przepisów . 2. Decyzje o utworzeniu rachunku, o którym mowa w ust . 1, podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę . 4) 5) 6) 3. Dochody jednostek budżetowych, o których mowa w ust . 1, są przezna­ czone na: 1) 2) 3) sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych; cele wskazane przez darczyńcę; remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytu­ łu wymienionego w ust . 1 pkt 2 . 4. Dochody, o których mowa w ust . 1, wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych . Art. 12. [Tworzenie, łączenie oraz likwidowanie jednostek budżetowych] 1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: 1) 2) ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw – państwowe jednostki budżetowe; organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiato­ we lub wojewódzkie jednostki budżetowe . 2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust . 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie prze­ kazywane tej jednostce w zarząd . 3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust . 1, okre­ śla przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeże­ 14 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 14 5/10/2016 1:55:26 PM art. 13–14 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian niem ust . 7 . W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przezna­ czeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa . 1) 2) 4. Z zastrzeżeniem ust . 7, należności i zobowiązania likwidowanej: państwowej jednostki budżetowej – przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji; gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej – przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego . 5. Przepis ust . 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych . 6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust . 1, może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno­prawnej . 7. W przypadku, o którym mowa w ust . 6, organ może również zdecydo­ wać o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę . Art. 13. [Utworzenie jednostki budżetowej przez Prezesa Rady Ministrów] 1. Prezes Rady Ministrów może utworzyć jednostkę budżetową realizującą zadania na rzecz administracji rządowej . 2. Prezes Rady Ministrów, tworząc jednostkę budżetową, o której mowa w ust . 1, określi zakres realizowanych przez nią zadań . 3. Jednostka budżetowa, o której mowa w ust . 1, podlega Prezesowi Rady Ministrów albo wskazanemu przez niego ministrowi lub kierownikowi urzędu centralnego . 4. Przepisy art . 12 ust . 2–7 stosuje się odpowiednio . Art. 14. [Zadania wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe] 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopa­ trzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 7a) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji 8) zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wygi­ nięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania, cmentarzy 9) – mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe . USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 15 5/10/2016 1:55:26 PM 15 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 15–16 Art. 15. [Samorządowy zakład budżetowy] 1. Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywa­ jąc koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust . 3 i 4 . 2. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego . 3. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) dotacje przedmiotowe; dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków, o któ­ 2) rych mowa w art . 5 ust . 1 pkt 2 i 3; dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji . 4. W zakresie określonym w odrębnych ustawach samorządowy zakład 3) budżetowy może otrzymywać dotację podmiotową . 5. Nowo tworzonemu samorządowemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorial­ nego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe . 6. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, z wyłączeniem do­ tacji, o których mowa w ust . 3 pkt 2 i 3, nie mogą przekroczyć 50 kosztów jego działalności . 7. Samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorzą­ du terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorial­ nego postanowi inaczej . 8. W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od pla­ nowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniej­ szenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego . Art. 16. [Utworzenie, łączenie i likwidacja samorządowych jednostek budże­ towych] 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno­prawną i likwiduje samorządowy za­ kład budżetowy . 2. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa: 1) 2) 3) 4) nazwę i siedzibę zakładu; przedmiot jego działalności; źródła przychodów własnych zakładu; stan wyposażenia zakładu w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi w użytkowanie; 16 USTAWA-o-finansach-publicznych-z-komentarzem.indd 16 5/10/2016 1:55:27 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: