Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 009060 20650179 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian - ebook/pdf
Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 166
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-779-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera najbardziej aktualną wersję ustawy o finansach publicznych, będącą podstawowym aktem prawnym regulującym zasady gospodarowania środkami publicznymi.
Skomentowano wszystkie zmiany ustawy, które weszły w życie w IV kwartale 2015 i w 2016 r. Dodatkowo omówiono projektowane w Parlamencie RP nowelizacje, co umożliwia kompleksowe rozeznanie się w aktualnym i planowanym stanie prawnym.
Najważniejsze obszary zmian to:

Zaletą niniejszej publikacji jest unikatowa formuła, zawierająca:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 27–28 art. 29 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian 3. Organizację wewnętrzną instytucji gospodarki budżetowej określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora instytucji gospodarki budżetowej. Art. 27. [Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej] 1. Dyrektora instytucji gospodarki budżetowej powołuje i odwołuje organ wykonujący funkcje organu założycielskiego. 4) 5) 6) 1) 2) 3) 2. Do zadań dyrektora instytucji gospodarki budżetowej należy: zarządzanie instytucją gospodarki budżetowej; reprezentowanie instytucji gospodarki budżetowej na zewnątrz; przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego instytucji gospodar- ki budżetowej; przygotowanie projektu rocznego planu finansowego; przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego instytucji gospo- darki budżetowej; przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności instytucji gospo- darki budżetowej, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn.zm.). 3. Projekt rocznego planu finansowego jest przekazywany organowi wyko- nującemu funkcje organu założycielskiego, w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Art. 27 Komentarz Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1189). Nowelizacja ta sprowadza się do wyodrębnienia dwóch rocznych sprawo- zdań IGB: finansowego oraz z działalności. Ponieważ IGB jest zobowiązane, jako jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną, do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, to jasny jest zakres tego sprawozdania i nie wymaga doprecyzowania. Odnośnie do sprawozdania z działalności projekt odsyła wprost do przepisów art. 49 ust. 2 i 3 tej ustawy, które jednoznacznie określają zakres informacyjny takiego sprawozdania. Art. 28. [Mienie instytucji gospodarki budżetowej] 1. Instytucja gospodarki budżetowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania. 2. Na mienie instytucji gospodarki budżetowej mogą składać się: przeniesione na własność nieruchomości; mienie stanowiące wyposażenie przekazane przez organ wykonujący funk- cje organu założycielskiego w formie użyczenia; mienie nabyte z własnych środków. 1) 2) 3) 3. Instytucja gospodarki budżetowej w celu zaciągnięcia zobowiązania przewyższającego 30 rocznych przychodów jest obowiązana uzyskać zgodę organu wykonującego funkcje organu założycielskiego. 4. Instytucja gospodarki budżetowej może zbywać środki trwałe. Zbycie (najem, dzierżawa, użyczenie) aktywów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego, z uwzględ- nieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami. 5. Wartość majątku instytucji gospodarki budżetowej odzwierciedla fun- dusz instytucji gospodarki budżetowej. 6. Fundusz instytucji gospodarki budżetowej zwiększa się lub zmniejsza aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów; o kwotę zmian wartości majątku będących skutkiem: 1) 2) (uchylony); 3) łączenia i podziału instytucji gospodarki budżetowej na podstawie bilan- sów zamknięcia dzielonych lub łączonych jednostek. 7. (uchylony). 8. Instytucja gospodarki budżetowej tworzy fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na: 1) finansowanie inwestycji; 2) pokrycie straty netto. Art. 28 Komentarz Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1189). Nowelizacja art. 28 sprowadza się do uchylenia pkt 2 w ust. 6 tego artykułu, który powoduje niekorzystne dla IGB zaniżenie wyniku finansowego w związku z przenoszeniem w koszty działalności operacyjnej amortyzacji dokonywanej od wartości początkowej nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych. Skreśle- nie tego przepisu powoduje, iż będą miały zastosowanie zasady ogólne wyni- kające z ustawy o rachunkowości. Jednocześnie dodano nowy ust. 8, w którym jednoznacznie przesądzono, iż IGB będą tworzyły z zysku netto fundusz zapaso- wy, z którego będą finansowane inwestycje oraz pokrywane straty. Przepis ten nie tylko czyni zadość postulatom NIK w zakresie pokrywania strat, lecz także pozwoli na pozostawienie zysku IGB na potrzeby inwestycyjne sprzyjające roz- wojowi jednostki. W konsekwencji uchylono także ust. 7. Art. 29. [Państwowy fundusz celowy] 1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy. 2. Przychody państwowego funduszu celowego pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań pań- stwowych. 3. Państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości prawnej. 22 23 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 30–31 art. 32–34 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian 4. Państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie. 5. Do państwowych funduszy celowych nie zalicza się funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu państwa. 6. Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy. 7. Ze środków państwowego funduszu celowego mogą być udzielane po- życzki jednostkom samorządu terytorialnego, jeżeli ustawa tworząca fundusz tak stanowi. 8. Koszty państwowego funduszu celowego mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i pozostałości środków z okresów poprzed- nich. 9. W planie finansowym państwowego funduszu celowego mogą być do- konywane zmiany polegające na zwiększeniu prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów. 3) 4) 5) 6) 7) zakup towarów i usług; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty, w tym: a) b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, c) środki na wydatki majątkowe; środki przyznane innym podmiotom; stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku; stan środków pieniężnych na początek i koniec roku. Art. 32. [Plany finansowe w układzie zadaniowym] Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci pań- stwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata. Jawność i przejrzystość finansów publicznych Rozdział 4 10. Zmiany planu finansowego państwowego funduszu celowego nie mogą Art. 33. [Jawność gospodarki środkami publicznymi] powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa. 11. Jeżeli państwowy fundusz celowy posiada zobowiązania wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, zwiększenie przychodów w pierwszej kolejności prze- znacza się na ich spłatę. 12. Zmiany kwot przychodów i kosztów państwowego funduszu celowe- go ujętych w planie finansowym dokonuje odpowiednio minister lub organ dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. Art. 30. [Państwowe i samorządowe osoby prawne] 1. Państwowe i samorządowe osoby prawne są tworzone na podstawie od- rębnych ustaw. 2. Podstawą gospodarki finansowej państwowych i samorządowych osób prawnych jest plan finansowy. 3. Plany finansowe państwowych i samorządowych osób prawnych są spo- rządzane zgodnie z ustawami o ich utworzeniu, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. 4. Projekty planów finansowych państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, są przekazywane Ministrowi Finansów w trybie i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. Art. 31. [Plany finansowe państwowych i samorządowych osób prawnych] Jednostki, o których mowa w art. 30 ust. 1, wyodrębniają w planach finan- sowych: 1) 2) przychody z prowadzonej działalności; dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środków publicznych, których pocho- dzenie lub przeznaczenie zostało uznane za informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub jeżeli wynika to z umów międzynarodowych. Art. 34. [Realizacja zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi] 1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi jest realizowa- na przez: 1) 2) 3) 4) 5) jawność debaty budżetowej w Sejmie i Senacie oraz debat budżetowych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; jawność debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w Sej- mie i debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetów jednostek samo- rządu terytorialnego; podawanie do publicznej wiadomości: a) kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa i budżetów jednostek sa- morządu terytorialnego, zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych, b) kwot dotacji udzielanych przez państwowe fundusze celowe, c) d) informacji o wykonaniu budżetu państwa za okresy miesięczne; jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; podawanie do publicznej wiadomości przez jednostki sektora finansów publicznych informacji dotyczących: a) zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednost- kę oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację, b) zasad i warunków świadczenia usług dla podmiotów uprawnionych, 24 25 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 35–36 art. 37 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian 6) 7) 8) 9) zasad odpłatności za świadczone usługi; c) zapewnianie radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do: dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych – z zachowa- a) niem przepisów o rachunkowości oraz o ochronie danych osobowych, b) informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli gospodarki finan- sowej, sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni; c) udostępnianie przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacji o przychodach i kosztach oraz o świadczeniodawcach realizujących świadczenia opieki zdro- wotnej, z którymi Fundusz zawarł umowy, o zakresie przedmiotowym umów oraz o sposobie ustalania ceny za zamówione świadczenia; udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków pub- licznych została udzielona dotacja, dofinansowanie realizacji zadania lub pożyczka, lub którym została umorzona należność wobec jednostki sektora finansów publicznych; udostępnianie corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalno- ści jednostek organizacyjnych należących do sektora finansów publicz- nych; 10) podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wyko- nawczego jednostki samorządu terytorialnego dotyczących gospodarowa- nia środkami publicznymi; 11) podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawo- zdań z wykonania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70. 2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wy- konania ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów. Art. 35. [Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności gospodarowania środkami publicznymi] Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospo- darczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w ta- jemnicy, lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa. Art. 36. [Informacje podawane do publicznej wiadomości] 1. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości zbiorcze dane do- tyczące: 26 1) 2) ogółu operacji finansowych sektora finansów publicznych, obejmujące w szczególności dochody i wydatki, przychody i rozchody, zobowiązania i należności, gwarancje i poręczenia; wykonania budżetu państwa za okresy miesięczne, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki. 2. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości w terminie, o któ- rym mowa w art. 38, informacje obejmujące wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji, wskazując osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których te poręczenia i gwa- rancje dotyczą. 3. Dyrektor izby skarbowej ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiada- jących osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 4. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 3, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej. 5. Organy wydające decyzje o umorzeniu niepodatkowych należności bud- żetu państwa, o których mowa w art. 60, podają informację kwartalną o udzie- lonych umorzeniach do publicznej wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 6. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu, o którym mowa w ust. 3, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby skarbowej da- nych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania, uwzględniając rodzaje podmiotów, których informacje dotyczą. Art. 37. [Obowiązek informacyjny zarządu jednostki samorządu terytorial- nego] 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiado- mości w terminie: 1) do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną in- formację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodat- kowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60; o którym mowa w art. 38 – informację obejmującą: a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, c) d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu teryto- rialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzą- du terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą, kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, 2) e) 27 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 38–38b art. 38c–39 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian f) g) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie- posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysoko- ści umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy pub- licznej. 2. Podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej. Art. 38. [Informacje ogłaszane przez Ministra Finansów] Minister Finan- sów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwiesz- czenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 1) państwowego długu publicznego, kwotę i relację do produktu krajowego brutto: a) b) długu Skarbu Państwa, c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez Skarb Państwa, 2) kwotę niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielo- nych przez jednostki sektora finansów publicznych – według stanu na koniec roku budżetowego. Art. 38a. [Termin ogłoszenia informacji przez Ministra Finansów] Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 1) kwotę ustaloną w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicz- nego, ogłoszonej zgodnie z art. 38, na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej śred- nich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Pol- ski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego, za który ogłaszana jest relacja, o której mowa w art. 38 pkt 1 lit. a, kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym, kwotę obliczoną jako różnica kwoty, o której mowa w pkt 1, oraz kwoty, o której mowa w pkt 2, relację kwoty, o której mowa w pkt 3, do produktu krajowego brutto 2) 3) 4) – według stanu na koniec roku budżetowego. Art. 38b. [Ogłoszenie wyniku nominalnego] Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w termi- nie do dnia 16 kwietnia: 1) 2) wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawa- ny do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu usta- nawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.Urz. UE L 145 z 10.06.2009, s. 1, z późn.zm.), zwany dalej „wynikiem nominalnym”, za ostatnie cztery lata; łączną dynamikę wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za ostatnie sześć lat. Art. 38c. [Ogłoszenie wysokości kosztów reformy emerytalnej] Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w termi- nie do dnia 16 kwietnia, wysokość kosztów reformy emerytalnej wskazanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordy- nacji polityk gospodarczych (Dz.Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 12) za ostatnie cztery lata. Art. 39. [Klasyfikacja dochodów i wydatków publicznych] 1. Dochody publiczne, wydatki publiczne i przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kla- syfikuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, według: 1) 2) działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności; paragrafów – określających rodzaj dochodu, przychodu lub wydatku oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 2. Wydatki publiczne klasyfikuje się również według dodatkowej klasy- fikacji określającej kody wydatków strukturalnych. 3. Przychody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, oraz rozchody, o któ- rych mowa w art. 6 ust. 2, klasyfikuje się według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu. 1) 2) 4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia: szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności; szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w ust. 2, uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków strukturalnych, ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych. 5. Minister Finansów może określić w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, klasyfikację wydatków o większej szczegółowości niż określo- na w ust. 1 dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz- nego, z uwzględnieniem specyfiki jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 28 29 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian art. 40 art. 41 Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian Art. 40. [Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych] 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgod- nie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ni- niejszej ustawie. 2. Plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu teryto- rialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, pań- stwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mają- cych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że: dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocz- 1) nego budżetu, którego dotyczą; ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność do- chodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowa- nie środków; odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie póź- niej niż na koniec każdego kwartału; wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie później niż na koniec kwartału. 3. Szczególne zasady rachunkowości dla jednostek, o których mowa 4) 2) 3) w ust. 2, dotyczą: 1) 2) 3) ewidencji wykonania budżetu; ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym; ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów; sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań. 4. Minister Finansów określi: w drodze rozporządzeń: a) szczególne zasady rachunkowości, o których mowa w ust. 3, oraz plany kont, o których mowa w ust. 2, 4) 5) 1) b) zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jed- nostek samorządu terytorialnego, 2) w drodze zarządzenia – zasady rachunkowości oraz plany kont dla orga- nów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwo- wych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwo- wych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do któ- rych poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe – uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów kont oraz charak- ter działalności prowadzonej przez te jednostki. Art. 40 Komentarz 2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. poz. 1269; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1513). Minister Finansów określa, w drodze zarządzenia, zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwo- wych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których po- boru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów kont oraz charakter działalności prowadzonej przez te jednostki. Art. 41. [Sprawozdanie z procesu gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowywania] 1. Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, o których mowa w art. 3. 2. Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia: 1) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: a) b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223, d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżeto- wych, z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych, z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej, z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, e) f) g) h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek i) j) samorządu terytorialnego, z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydat- ków strukturalnych; 3) 2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych sprawozdań, o któ- rych mowa w pkt 1, oraz odbiorców tych sprawozdań; rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wyni- kających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych. 3. Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz zadań budżetowych grupujących wydatki według celów, a także szczegółowy sposób i terminy sporządzania przez dysponentów materiałów do informacji, o których mowa w art. 182 ust. 6, uwzględniając właściwość podmiotów i dysponentów realizujących zadania budżetowe oraz zakres przedmiotowy tych zadań. Art. 40 ust. 4 pkt 2 zyskał nowe brzmienie 1 listopada 2015 r., a następnie 1 stycznia 2016 r., kiedy zmieniono go zgodnie z dyspozycją ustawy z 10 lipca 4. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, dys- 30 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: