Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00353 006986 18462233 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 266
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0642-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa od daty wejścia w życie tej regulacji uległy istotnym modyfikacjom. W swym obecnym kształcie ich treść znacznie odbiega od tekstu pierwotnego. Dlatego też dotychczasowe, nieliczne opracowania o charakterze komentatorskim dotyczące tej ustawy w znacznej mierze straciły aktualność.

W publikacji zwrócono uwagę przede wszystkim na te przepisy, które mają doniosłe znaczenie z punktu widzenia praktycznego. Dotyczy to w szczególności regulacji określających zakres zastosowania tej ustawy oraz jej relacje względem innych aktów prawnych odnoszących się do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także przepisów regulujących takie kwestie jak istota i cel funkcjonowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, status mienia, które nie zostało przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych w zastrzeżonym ustawowo terminie, problematyka użytkowania wieczystego, którego przedmiotem są nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz tryby i formy gospodarowania mieniem należącym do tego Zasobu.

Treść komentarza uwzględnia zagadnienia problemowe, wynikające z doświadczeń Agencji Nieruchomości Rolnych jako głównego adresata norm zawartych w przepisach omawianej ustawy, a także znajdujące odzwierciedlenie w dotychczasowej praktyce orzeczniczej sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Niniejsza publikacja jest praktycznym źródłem wiedzy dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, pracowników organów administracji publicznej oraz agend państwowych, a także osób zainteresowanych pozyskaniem nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Łukasz Sanakiewicz – ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską, dotyczącą szczególnych form obrotu nieruchomościami publicznymi. Pracownik administracji rządowej zajmujący się nadzorowaniem procesu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Autor publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Łukasz Sanakiewicz WYDANIE 1 Stan prawny na 20 maja 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Art. 1. [Określenie przedmiotu regulacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Art. 2. [Doprecyzowanie przedmiotu regulacji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Art. 2a. [Defi nicja pojęcia „państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ROZDZIAŁ 2. Agencja Nieruchomości Rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Art. 3. [Status Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Art. 4. [Siedziba Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Art. 5. [Charakter prawny stosunków łączących Skarb Państwa i Agencję Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Art. 6. [Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art. 6a. [Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa] . . . . . . . . . 52 Art. 7. [Podstawy prawne działania Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . 54 Art. 8. [Organ Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Art. 9. [Tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesa Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Art. 9a. [Zasady naboru kandydatów do zatrudniania w Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Art. 9b. [Informacje o kandydatach do pracy w Agencji Nieruchomości Rolnych jako informacja publiczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Art. 9c. [Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w Agencji Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5 Spis treści Art. 9d. [Lista kandydatów spełniających wymagania formalne] . . . . . . . 68 Art. 9e. [Zawartość protokołu z przeprowadzonego naboru] . . . . . . . . . . 69 Art. 9f. [Informacja o wyniku naboru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art. 9g. [Zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby z listy najlepszych kandydatów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Art. 10 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Art. 11. [Zapewnienie środków fi nansowych na rozpoczęcie działalności przez Agencję Nieruchomości Rolnych] . . . . . . . . . . . . . . . 73 ROZDZIAŁ 3. Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 12. [Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 13. [Nabycie z mocy prawa przez gminy nieruchomości rolnych nieprzekazanych do Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 14. [Skutki likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Art. 15 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 16. [Zasady korzystania z nieruchomości rolnych Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 17 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 17a. [Zasady korzystania z nieruchomości rolnych Skarbu Państwa pozostających we władaniu osób fi zycznych i prawnych] . . . . . . . . . . 88 Art. 17b. [Zasady dotyczące nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 18. [Przekazanie do Zasobu nieruchomości rolnych przejmowanych przez Skarb Państwa na podstawie przepisów szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Art. 19. [Protokół zdawczo -odbiorczy jako forma przejęcia przez Agencję przekazanego mienia w posiadanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ROZDZIAŁ 4. Gospodarka fi nansowa Agencji i Zasobu . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 20. [Zasady dotyczące gospodarki fi nansowej Agencji oraz gospodarki fi nansowej Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 20a. [Zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa w związku z wykupem obligacji restrukturyzacyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Art. 20b. [Przychody i koszty Agencji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 20c. [Przychody i koszty gospodarowania mieniem Zasobu] . . . . . . . 124 Art. 20d. [Zasady prowadzenia rachunkowości przez Agencję] . . . . . . . . 126 Art. 20e–20g (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 21. [Sposób rozdysponowania środków fi nansowych stanowiących mienie Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 22. [Dodatkowe źródła pozyskiwania przez Agencję środków fi nansowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6 Spis treści Art. 22a. [Granice koncentracji kredytów i innych zobowiązań Agencji wobec BGŻ SA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 23. [Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane przez Agencję] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art. 23a. [Odraczanie terminów zapłaty, rozkładanie na raty i umorzenie należności przysługujących Agencji] . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 23b. [Sprzedaż wymagalnych wierzytelności Agencji] . . . . . . . . . . . . 135 ROZDZIAŁ 5. Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 24. [Zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 25. [Administrowanie mieniem Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art. 26. [Zasady przekształcenia państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa] . . . . . . . 164 Art. 26a. [Preferencje dla Agencji w zakresie należności publicznoprawnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 ROZDZIAŁ 6. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 27. [Kompetencje w zakresie sprzedaży nieruchomości Zasobu] . . . 167 Art. 28. [Wykaz nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży] . . . 168 Art. 28a. [Maksymalna norma powierzchniowa użytków rolnych dla nabywcy nieruchomości rolnej sprzedawanej przez Agencję] . . . . . . 171 Art. 29. [Tryb wyłaniania nabywcy nieruchomości sprzedawanej przez Agencję] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Art. 30. [Zasady ustalania ceny nieruchomości sprzedawanej przez Agencję] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 31. [Zasady dotyczące zapłaty ceny za nieruchomość sprzedaną przez Agencję] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 32. [Delegacja do wydania rozporządzenia dotyczącego sprzedaży nieruchomości przez Agencję] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 32a. [Nabywanie nieruchomości przez Agencję na własność Skarbu Państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Art. 33. [Nabywanie nieruchomości rolnych przez państwowe jednostki nieposiadające osobowości prawnej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 ROZDZIAŁ 7. Trwały zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 34. [Oddanie nieruchomości w trwały zarząd] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 35. [Tryb przekazania nieruchomości w trwały zarząd oraz opłaty z tego tytułu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 36. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Art. 37. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia regulującego szczegółowe kwestie związane z trwałym zarządem] . . . . . . . . . . . . . 217 7 Spis treści ROZDZIAŁ 8. Dzierżawa i najem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 38. [Dzierżawa i najem nieruchomości Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Art. 38a. [Dzierżawa i najem z zastrzeżeniem prawa kupna] . . . . . . . . . . 223 Art. 39. [Przetarg na dzierżawę nieruchomości Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . 225 Art. 39a. [Sposoby ustalania wysokości czynszu dzierżawnego] . . . . . . . . 230 Art. 39b. [Bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzących w skład Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 40. [Obligatoryjne i fakultatywne zwolnienie z czynszu dzierżawnego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 41 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ROZDZIAŁ 9. Gospodarka mieszkaniowa i socjalna . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 42. [Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Art. 43. [Postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe na rzecz najemcy] . . . . . . . . 239 Art. 44. [Przekazanie gruntów związanych z infrastrukturą towarzyszącą budynkom mieszkalnym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Art. 45. [Zasady rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne] . . . . . . . . . . . 241 Art. 46. [Sytuacja prawna najemców zamieszkujących nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne w związku z ich przejęciem do Zasobu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Art. 46a. [Wyłączenie regulacji przewidujących szczególny tryb sprzedaży w odniesieniu do niektórych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Art. 47. [Zwolnienie podmiotowe z czynszu najmu niektórych lokali mieszkalnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 48–49 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 50. [Status niektórych gruntów zabudowanych w kontekście przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych] . . . . . . . . . 245 ROZDZIAŁ 10. Przepisy końcowe i przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 51 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 52. [Czasowe rozszerzenie podmiotowego zakresu zastosowania przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 53. [Tryb prowadzenia postępowań likwidacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Art. 54. [Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do spraw nieuregulowanych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 55. [Podmiot właściwy do pobrania należności ze sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 8 Spis treści Art. 56. [Wyłączenie możliwości sprzedaży nieruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym prawidłowości jej nabycia przez Skarb Państwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 57. [Rozszerzenie zakresu zastosowania ustawy o niektóre sprawy niezakończone przed jej wejściem w życie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 57a. [Bankowe postępowania ugodowe i sprzedaż wierzytelności] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Art. 58. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 59. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Art. 60. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Art. 61. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Art. 62. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Art. 63. [Zmiany w przepisach szczególnych oraz wyłączenie możliwości weryfi kacji niektórych decyzji ostatecznych w trybie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego] . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 64. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Art. 65. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Art. 66. [Zmiany w przepisach szczególnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Art. 67. [Data wejścia w życie ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Apel.-W-wa CBOSA Dz.U. k.c. – Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) KPP NSA ONSA OSNAPiUS – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- OSNC OSNCP OSNC-ZD OTK OTK-A PPH PS SA SIA SN SO St. Praw. TK u.g.g.w.n. u.g.n. u.g.n.r.S.P. pieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zeszyt Dodatkowy – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Przegląd Sądowy” – Sąd Apelacyjny – „Studia Iuridica Agraria” – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – „Studia Prawnicze” – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) – nie obowiązuje – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 518) – ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187 ze zm.). 11 Wykaz skrótów u.k.u.r. – ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst u.l. WSA jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.) – ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) – Wojewódzki Sąd Administracyjny Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Łukasz Sanakiewicz Niniejszy komentarz dotyczy przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentowana ustawa w swym pierwotnym kształcie weszła w życie z dniem 1 stycznia 1992 r. Wejście w życie tej ustawy miało ścisły związek z transforma- cją ustrojową, której jednym z podstawowych założeń było odejście od gospodarki centralnie sterowanej, opartej na własności państwowej na rzecz gospodarki wolnorynkowej, opartej na własności prywatnej. Było ono przy tym wynikiem podjęcia próby transformacji systemo- wej rolnictwa państwowego związanej ze spoczywającym na państwie obowiązkiem dokonania niezbędnych przekształceń w sektorze włas- ności państwowej (A. Biernatowski, Konstrukcja prawna Agencji Włas- ności Rolnej Skarbu Państwa a stosunek powiernictwa, „Rejent” 1998, nr 7–8, s. 125). W zamierzeniach ustawodawcy przepisy tej ustawy miał charakter instrumentu sektorowej reformy gospodarczej (A. Do- liwa, Ustawowe powiernictwo wykonywania własności państwowej na przykładzie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, St. Praw. 2003, nr 1, s. 107). Przepisy tej ustawy na przestrzeni całego okresu jej obowiązywania ulegały licznym modyfi kacjom. Kolejne nowelizacje wynikały w głów- nej mierze z praktycznych problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów tej ustawy. Związane były one również z przeobrażeniami w zakresie stosunków gospodarczych, jakie następowały od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. do chwili obecnej. Stąd też dotychcza- sowe, nieliczne opracowania o charakterze komentatorskim dotyczące tej ustawy w znacznej mierze straciły na aktualności. W niniejszym 13 Wprowadzenie opracowaniu w przeważającej mierze zwrócono uwagę na te przepi- sy, które mają szczególnie doniosłe znaczenie z punktu widzenia ich praktycznego zastosowania. Dotyczy to w szczególności regulacji: 1) określających zakres zastosowania tej ustawy oraz jej relacje do innych aktów prawnych dotyczących problematyki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa; 2) dotyczących istoty i celu funk- cjonowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; dotyczących statusu mienia, które nie zostało przekazane Agencji w zastrzeżonym ustawowo terminie; 3) dotyczących użytkowania wieczystego, które- go przedmiotem są nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, trybów i form gospodarowania mieniem wchodzącym w skład Zasobu, a także 4) modyfi kujących ogólne cywilnoprawne zasady obrotu składnikami majątkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem trybu wyłaniania na- bywcy oraz wyznaczonych przez ustawodawcę preferencji w tym za- kresie dla określonych grup podmiotów. Tezy zawarte w niniejszym komentarzu uwzględniają przede wszyst- kim zagadnienia problemowe zgłaszane przez przedstawicieli Agen- cji Nieruchomości Rolnych jako głównego adresata norm zawartych w przepisach komentowanej ustawy, a także wynikające z dotychcza- sowej praktyki orzeczniczej sądów powszechnych, sądów administra- cyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Łukasz Sanakiewicz USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187; zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 155) Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU REGULACJI Art. 1. Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do: 1) nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego po- łożonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospoda- rowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłącze- niem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwo- wych i parków narodowych; 2) innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwi dacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń; 3) lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określo- nych w pkt 1 i 2. 1. Komentowany przepis określa podstawowy zakres zastosowania ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań- 15 Art. 1 Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa stwa. W swym pierwotnym założeniu została ona pomyślana jako jeden z trzech reżimów prawnych dotyczących gospodarowania nie- ruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (szerzej na temat pojęcia „gospodarka” czy też „gospodarowanie” nieruchomo- ściami zob. G. Bieniek, w: G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2009, s. 98–122; W. Szydło, Repre- zentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościa- mi, Wrocław 2010, s. 161 i n.; G. Matusik, w: G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus, G. Matusik, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 2012, s. 19 i n.). Pozostałe dwa reżimy dotyczyły wówczas nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy, uregulowanych przez przepisy (nieobowiązującej już) ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst pierw. Dz.U. z 1985 r. Nr 22, poz. 99 ze zm.), oraz nieruchomości związanych z gospodarką leśną, których dotyczyły przepisy ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst pierw. Dz.U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444; obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). W początkowym okresie obowiązywania komentowanej ustawy pod- stawową kwestią było rozgraniczenie stosowania poszczególnych re- żimów poprzez określenie zakresu przedmiotowego ich stosowania (S. Prutis, Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań- stwa. Komentarz i orzecznictwo SN i NSA, Białystok 1997, s. 7). Wo- bec treści art. 1 komentowanej ustawy podkreślano w doktrynie, że przedmiotem zawartych w niej regulacji są tylko grunty przeznaczo- ne w planach zagospodarowania przestrzennego na cele produkcji rolniczej. Natomiast każda nieruchomość niezwiązana z produkcją rolną ani leśną (grunty leśne podlegają ustawie o lasach) objęta jest uregulowaniami ustawy o gospodarce gruntami (M. Bednarek, Zasa- dy korzystania z gruntów przez polskie i zagraniczne podmioty gospo- darcze, cz. I, PPH 1993, nr 2, s. 19). Dopuszczalność przyjęcia takiego stanowiska mogła budzić wątpliwości. Zakres zastosowania przepisów ustawy o gospodarce gruntami nie został bowiem ujęty ogólnie, obej- mując każdą nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego, ani też nie został ujęty od strony 16 Łukasz Sanakiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: