Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 006713 19983561 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 522
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2318-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który będzie realizował określone zadanie publiczne.
W komentarzu omówiono m.in.:

Komentarz wzbogacono o najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo.
Publikacja uwzględnia stan prawny na 1.10.2010 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: M. Bejm (red.) USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALI. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Adam Doliwa NAJEM LOKALI. KOMENTARZ Komentarze Becka Andrzej Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Nieruchomości Marcin Kopeć FINANSOWANIE PROJEKTÓW REWITALIZACJI Nieruchomości www.sklep.beck.pl Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz Redaktor Marcin Bejm Autorzy Dr Piotr Bogdanowicz Paweł Piotrowski Dr Magdalena Słok-Wódkowska WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 Propozycja cytowania: Bejm (red.), Bogdanowicz, Piotrowski, Słok-Wódkowska, Koncesje na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2011 Redakcja: Anna Łubińska-Bujak Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978–83–255–1708–3 ISBN e-book 978–83–255–2318–3 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Umowa koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . Art. 37–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI 3 4 12 91 92 97 255 256 267 372 372 375 463 463 464 495 495 497 V Przedmowa W związku z dyskusjami na temat stworzenia odpowiednich ram prawnych umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych przez podmioty publiczne i inwestorów prywatnych oraz pracami legislacyjnymi nad dwoma aktami prawnymi dotyczącymi realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w modelu koncesyjnym oraz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wskazywano, że w początkowym okresie rozwoju w Polsce rynku inwestycji międzysektorowych to właśnie projekty koncesyjne będą cieszyły się większym zainteresowaniem ze strony podmiotów publicznych. Wejściu w życie ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi towarzyszyło przekonanie, że przedmiotowa ustawa przyczyni się do przyspieszenia rozwoju całego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Projekty koncesyjne miały być swoistym poligonem współpracy podmiotów publicznych oraz prywatnych, na którym – za sprawą realizacji inwestycji głównie w tzw. twardą infrastrukturę – sektor publiczny miał pozyskiwać wiedzę niezbędną do realizowania w przyszłości znacznie bardziej skomplikowanych projektów w formule partnerstwa publiczno- -partnerskiego dotyczących np. infrastruktury socjalnej. Fakty wydają się potwierdzać te przewidywania. Z badań zleconych przez PAIZ wynika, że w pierwszej połowie 2010 r. w Polsce ogłoszono 35 postępowań mających na celu zawarcie umowy koncesji lub umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (odpowiada to liczbie ogłoszeń dotyczących przedsięwzięć koncesyjnych oraz partnerstwa publiczno-pry- watnego opublikowanych w całym 2009 r.). Wśród tych 35 postępowań – 22 postępowania dotyczą koncesji na roboty budowlane, 2 koncesji na usługi, a 14 przedsięwzięć realizowanych jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ujęciu sektorowym największa część spośród rozpoczętych postępowań dotyczyła obiektów sportowo-rekreacyjnych (16 ogłoszeń), parkingów (5 ogłoszeń), opieki zdrowotnej (3 ogłoszenia), infrastruktury drogowej (3 ogłoszenia) oraz infrastruktury wodociągowo- -kanalizacyjnej (3 ogłoszenia). Bez wątpienia można zatem mówić o skokowym wzroście zaintere- sowania podmiotów publicznych koncesjami jako narzędziem realizacji VII Przedmowa inwestycji infrastrukturalnych. Wejście w życie ustawy, zgodnie z oczeki- waniami, doprowadziło do przełamania bariery psychologicznej i zachęciło jednostki samorządu terytorialnego do posługiwania się koncesją na roboty budowlane jako podstawowym instrumentem inwestycyjnym. Tego efektu nie udało się uzyskać wcześniej, w okresie, gdy problematyka koncesji na roboty budowlane była regulowana przez przepisy ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kolejne lata powinny przynieść dalszy wzrost liczby inwestycji w infra- strukturę publiczną realizowanych przez podmioty publiczne przy udziale inwestorów prywatnych. Wpłynie na to kilka czynników, które powinny jednoznacznie sprzyjać rozwojowi rynku przedsięwzięć publiczno-prywat- nych mających na celu budowę, modernizację czy utrzymanie obiektów i urządzeń o charakterze publicznym. Organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego staną w najbliższych latach przed koniecznością wykonywania znacznej liczby zadań z zakresu zarządzania sprawami publicznymi w sytuacji ograniczonej dostępności środków budżetowych na ich realizację (vide malejąca dynamika wzrostu albo nawet spadek wpływów z danin publicznych). Wiele dużych jednostek samorządu terytorialnego doszło do granicy dopuszczalnego poziomu zadłużenia (co pociąga za sobą ograniczenia w dalszym pozyskiwaniu przez te jednostki finansowania dłużnego na inwestycje publiczne). Alokowana została już także znaczna część środków unijnych przeznaczonych na refinansowanie inwestycje infrastrukturalnych w Polsce, które mają zostać zrealizowane przed końcem 2013 r. Lata 2011–2014 powinny być zatem okresem, w którym podmioty z sektora publicznego staną po raz pierwszy przed nieuchronną koniecznością pozyskiwania do realizacji inwestycji infrastrukturalnych kapitału prywatnego, wynikającą z braku możliwości finansowania tych inwestycji długiem pozyskanym z instytucji finansowych lub środkami unijnymi. Jeżeli istnieje w Polsce realny potencjał gotowości do realizacji projektów inwestycyjnych w formule zakładającej współfinan- sowanie tych projektów środkami inwestorów prywatnych, to potencjał ten powinien w pełni objawić się właśnie w okresie najbliższych 3–4 lat. Przygotowując komentarz, staraliśmy się położyć nacisk na omówienie tych problemów prawnych związanych z wykładnią przepisów komento- wanej ustawy, które w związku z naszymi praktycznymi obserwacjami, dokonywanymi z perspektywy doradców prawnych obsługujących postę- powania o zawarcie umowy koncesji, wydawały nam się mieć obecnie największą doniosłość praktyczną i rodzić najwięcej wątpliwości wśród podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy koncesji. Praktyka bez wątpienia rozszerzy listę problemów prawnych związanych ze stosowaniem komentowanej ustawy o wiele nowych kwestii, których istnienia na VIII Przedmowa obecnym etapie funkcjonowania rynku projektów koncesyjnych praktyka prawa jeszcze nie zidentyfikowała. Wierzymy, że projekty koncesyjne będą w najbliższych latach realizo- wane w Polsce na znaczną skalę, stając się kołem zamachowych rozwoju infrastruktury publicznej w Polsce. Mamy nadzieję, że nasz komentarz będzie miał swój udział we wsparciu powyższego procesu. M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, M. Słok-Wódkowska Warszawa, marzec 2011 r. IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AutoPłatKFDU . . . . . ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) DostInfPublU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Dyrektywa 2004/17/WE . . . . . . . Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans- portu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE L 2004 Nr 134, str. 1 ze zm.) Dyrektywa 2004/18/WE . . . . . . . Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L 2004 Nr 134, s. 114 ze sprost. i ze zm.) Dyrektywa 2007/66/WE . . . . . . . Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 2007 Nr 335, s. 31) Dyrektywa odwoławcza . . . . . . . . Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2007 r. zmieniająca dyrektywy XI Wykaz skrótów Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.Urz. UE L 2007 Nr 335, s. 31) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KoncRobBudU . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budow- lane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) OgłAktNormU . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) OgłUER . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa RM z 23.12.2009 r. w spra- wie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspól- not Europejskich (Dz.U. Nr 224, poz. 1795) OdpFinPublU . . . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za na- ruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) PartPublPrywU . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) XII Wykaz skrótów PartPublPrywU z 2005 r. . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o partnerstwie publiczno-pry- watnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420 ze zm.) PostEgzAdmU . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PrPostSądAdm . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) RodzDokR . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa RM z 30.12.2009 r. w spra- wie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 220, Nr 1447 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) WzórOgłR . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa RM z 3.3.2009 r. w spra- wie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi za- mieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 39, poz. 311) ZamPublU . . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZasPolRozU . . . . . . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ZmPrZamPubl . . . . . ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1058) ZmPrZamPubl 2009 . . ustawa z 2.12.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) XIII Wykaz skrótów ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZTP . . . . . . . . . . . . . załącznik do Prezesa RM z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawo- dawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) rozporządzenia 2. Organy, organizacje, instytucje EBI . . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Inwestycyjny ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) GKO . . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Orzekająca KE . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KIO . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych MI . . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UPUE . . . . . . . . . . . . Urząd Publikacji Unii Europejskiej UZP . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych ZA . . . . . . . . . . . . . . Zespół Arbitrów 3. Czasopisma i publikatory . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw BZP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Zamówień Publicznych DGP . . . . . . . . . . . . . Dziennik. Gazeta Prawna Dz.U. FK . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OTK-A . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PZP . . . . . . . . . . . . . Prawo Zamówień Publicznych Zb. Orz. . . . . . . . . . . Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego XIV 4. Inne skróty Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . akapit . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a) ak. m.in. n. np. orz. post. PPP . . . . . . . . . . . . . Partnerstwo Publiczno-Prywatne PSIC . . . . . . . . . . . . . Pełny Skład Izby Cywilnej rozp. s. uchw. Umowa o PPP . . . . . umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym wyr. ze zm. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . strony (-a) . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . ze zmianami XV Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi1 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 101)2 (zm.: Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778; 2010, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. L 134 z 30.04.2004, str. 114). 2 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura: J. Baehr, T. Kwieciński, A. Stawicki, Komentarz do art. 4, [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, War- szawa 2007; J. Baehr, T. Kwieciński, A. Stawicki, [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2007; M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno- -prywatnym. Komentarz, Warszawa 2010; W. Dzierżanowski, M. Sta- chowiak, M. Cichowicz, M. Zasłona, Partnerstwo publiczno-prywatne a pomoc publiczna, publikacja dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pl/pomoc pu- bliczna/raporty i analizy; J. Frąckowiak, [w:] System pr. pryw., t. 1; E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2010, Legalis; W. Gonet, Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wzory umów i pism, Warszawa 2009; tenże, Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań JST, FK 2009, Nr 11; F. Grzegorczyk, O wdrożeniu niektórych przepisów dyrektywy 2004/18/WE do ustawy Prawo zamówień publicznych z punktu widzenia spółek Skarbu Państwa, PZP 2008, Nr 4, Legalis; W. Hartung, Problematyka udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, PZP 2008, Nr 2; W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2006; B. Korbus, [w:] B. Kor- bus (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Warszawa 2010; B. Korbus, M. Wawrzyniak, Jak ukształtować wynagrodzenie w umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, DGP z 5.5.2010 r; S. Koroluk, [w:] A. Powałowski (red.), S. Koroluk, M. Pawełczyk, E. Przeszło, K. Trzciński, E. Wieczorek, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007; B. Kurcz (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009; L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do niektó- rych przepisów ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.05.14.114), w zakresie zmian wprowadzonych przez art. 65 ustawy z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowa- dzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241), LEX/el. 2009 i 2010; G. Mazurek, Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: