Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003297 18663070 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 294
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0602-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki uregulowanej w tej ustawie, w tym zasad i trybu zawierania umowy, treści umowy koncesji oraz środków ochrony prawnej, a także podsumowanie dotychczasowej literatury przedmiotu ocenionej przez pryzmat dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów administracyjnych i praktyki stosowania prawa.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków zajmujących się doradztwem przy projektach koncesyjnych, a także do pozostałych stron zainteresowanych procesem realizacji zadań publicznych w formule koncesji na roboty budowlane albo usługi, czyli zarówno dla podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego (inwestorzy, banki i instytucje finansowe, pozaprawne firmy doradcze, firmy budowlane, deweloperzy, firmy technologiczne czy operatorskie).

dr Mateusz Grabiec jest adwokatem, ekspertem w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz projektów infrastrukturalnych. Laureat konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2012. Autor publikacji i opracowań dotyczących unijnego prawa gospodarczego oraz unijnego prawa zamówień publicznych.

Agnieszka Ferek jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesjach. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów publicznych i partnerów prywatnych biorących udział w przedsięwzięciach PPP. Autorka licznych opracowań dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.

Marta Fredrych jest aplikantem adwokackim specjalizującym w problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza w sprawach dotyczących transakcji handlowych i infrastrukturalnych realizowanych w ramach zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub w modelu koncesyjnym. Zajmuje się przygotowywaniem analiz prawnych i dokumentacji transakcyjnej oraz bieżącą obsługą transakcyjną i korporacyjną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Mateusz Grabiec, Agnieszka Ferek, Marta Fredrych pod redakcją Mateusza Grabca WYDANIE 1 Stan prawny na 15 lipca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 USTAWA z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Art. 1. Zakres przedmiotowy; zobowiązanie koncesjonariusza; wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Art. 2. Objaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Art. 3. Podmioty zawierające umowę koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Art. 4. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Art. 5. Odesłanie do Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ROZDZIAŁ 2. Postępowanie o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . . . 83 Art. 6. Zasady postępowania o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . . . . 83 Art. 7. Opis przedmiotu koncesji; specyfi kacja techniczna . . . . . . . . . . . . 92 Art. 8. Brak możliwości uznania oferty za nieodpowiadającą wymaganiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 9. Podstawa obliczenia szacunkowej wartości koncesji na roboty budowlane i usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 10. Ogłoszenie o koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 11. Treść ogłoszenia o koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 12. Termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . 142 Art. 13. Wniosek o zawarcie umowy koncesji; oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu; oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału . . . . . . 146 Art. 14. Zaproszenie do negocjacji; zakres negocjacji; zakończenie negocjacji; jawność protokołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Art. 15. Zaproszenie do złożenia ofert; opis warunków koncesji; termin składania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5 Spis treści Art. 16. Wyjaśnienie, sprecyzowanie lub dopracowanie ofert . . . . . . . . . . 174 Art. 17. Wybór oferty; kryteria wyboru; informacja o wyborze oferty . . . 179 Art. 18. Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Art. 19. Odwołanie postępowania o zawarcie umowy koncesji . . . . . . . . . 189 Art. 20. Treść protokołu z postępowania; jawność protokołu . . . . . . . . . . 192 ROZDZIAŁ 3. Umowa koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 21. Umowa koncesji; termin zawarcia; forma umowy . . . . . . . . . . . . 195 Art. 22. Treść umowy koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Art. 23. Zakaz zmian umowy w stosunku do oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 24. Okres trwania umowy koncesji a zwrot nakładów koncesjonariusza poniesionych w związku z wykonywaniem koncesji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 25. Dodatkowa umowa na roboty budowlane; wartość umowy . . . . 235 Art. 26. Odesłanie do ustawy – Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . 241 ROZDZIAŁ 4. Skarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 27. Skarga; odesłanie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 28. Termin wniesienia skargi; właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego; uwzględnienie skargi przez koncesjodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 29. Skutek wniesienia skargi; zgoda wojewódzkiego sądu administracyjnego na zawarcie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Art. 30. Orzeczenia sądu; związanie treścią skargi; roszczenie o odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Art. 30a. Naruszenie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Art. 30b. Kara fi nansowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 30c. Roszczenie o odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 31. Termin rozpoznania skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 ROZDZIAŁ 5. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art. 32. Zmiany w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art. 33. Zmiany w ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym . . . . . . . . . . . . . 285 Art. 34. Zmiany w ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Art. 35. Zmiany w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Art. 36. Zmiany w ustawie z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . 289 6 Spis treści ROZDZIAŁ 6. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 37. Postępowania w toku; odesłanie do ustawy – Prawo zamówień publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 38. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa 89/665/EWG – dyrektywa 89/665/EWG z 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordy- nacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.Urz. WE 1989 L 395/33) dyrektywa 92/13/EWG dyrektywa 2004/17/WE dyrektywa 2004/18/WE dyrektywa 2007/66/WE dyrektywa 2009/81/WE dyrektywa 2014/23/UE – dyrektywa 92/13/EWG z 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowa- nia przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE 1992 L 76/14) – dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 mar- ca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez pod- mioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, trans- portu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE 2004 L 134/1 ze zm.) – dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 mar- ca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE 2004 L 134/114) – dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoław- czych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych z 11 grudnia 2007 r. (Dz.Urz. UE 2007 L 335/31) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lip- ca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych za- mówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywę 2004/17/WE i dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE 2009 L 216/76, Dz.Urz. UE 2009 L 314/64 oraz Dz.Urz. UE 2001 L 319/43) – dyrektywa 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE 2014 L 94/s. 1) 9 Wykaz skrótów k.c. k.k. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Konstytucja RP – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze zm.) k.p.c. pr.bud. p.z.p. u.a.p. u.d.p. u.f.p. u.g.k. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze sprost. i ze zm.) – ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.) – ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) u.k.r.b.u. – ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub u.n.d.f.p. u.o.i.n. usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dys- cypliny fi nansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.) – ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) u.o.k.i.k. – ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów u.p.p. u.p.p.p. u.p.p.s.a. u.s.d.g. u.s.g. u.s.p. u.s.w. (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1384 ze zm.) – ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) u.w.r.u.s.t. – ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko- munikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) 10 u.z.n.k. – ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykaz skrótów 2. Nazwy organów ETS KIO NSA SN TK TSUE UPUE UZP WSA – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Krajowa Izba Odwoławcza – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Urząd Publikacji Unii Europejskiej – Urząd Zamówień Publicznych – Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma BZP Dz.U. Dz.Urz. UE Dz.Urz. WE MoP NZ Sam. OSNC OTK PZP RPEiS – Biuletyn Zamówień Publicznych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich – „Monitor Prawniczy” – „Nowe Zeszyty Samorządowe” – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – „Prawo Zamówień Publicznych” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. – partnerstwo publiczno -prywatne – system informacji prawnej Lex – system informacji prawnej Legalis – Unia Europejska 4. Inne CBOSA LexPolonica Lexis.pl PPP (p.p.p.) SIP SIPa UE Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Angażowanie kapitału prywatnego w zarządzanie i fi nansowanie inwestycji publicznych i szerzej wykonywanie zadań publicznych nie jest zjawiskiem nowym. Dość wspomnieć, że geneza pierwszych projektów tego typu sięga szesnastowiecznej Francji, gdzie zapocząt- kowano wspieranie kapitałem prywatnym inwestycji o znaczeniu publicznym. Uważa się, że historia współpracy na zasadzie partner- stwa publiczno -prywatnego rozpoczęła się w 1554 r. od udzielenia koncesji na budowę kanału Canal de Crappone na rzecz francuskie- go inżyniera Adama de Craponne (por. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno -prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty, Warsza- wa 2010, s. 11). Oceniając z perspektywy historycznej, od samego początku idea realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, opartych na udzielaniu koncesji podmiotom prywatnym, stanowiła remedium na niedobory środków publicznych. W rezultacie, w rozwoju życia gospodarczego dochodzi do przeplatania się okresów, w których ro- sło zainteresowanie udziałem kapitału prywatnego w zarządzaniu i fi nansowaniu inwestycji publicznych, z okresami wzrostu (domi- nacji) interwencjonizmu państwowego w tym zakresie (por. K. Brzo- zowska, Partnerstwo..., s. 11 i n.). Współcześnie w szczególności obecnie w sytuacji kryzysu fi nansów publicznych w UE, idea wykonywania zadań publicznych z zaangażo- waniem kapitału prywatnego ponownie zyskuje na atrakcyjności. Pro- ces ten znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zinstytucjonalizo- wanych form zasad współpracy administracji publicznej (czy szerzej partnerów publicznych) z partnerami prywatnymi. 13 Wprowadzenie Warto dodać, że problematyka koncesji jest również uregulowana na poziomie UE. Na dzień dzisiejszy obowiązuje jeszcze dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – defi niuje i wyróż- nia koncesję na roboty budowlane i koncesję na usługi, lecz regulacje zawarte w dyrektywie 2004/18/WE dotyczą tylko koncesji na roboty budowlane. Natomiast koncesje na usługi zostały w ogóle wyłączone spod obowiązku stosowania dyrektywy 2004/18/WE i podlegają jedy- nie ogólnym zasadom traktatowym, w szczególności zasadzie niedy- skryminacji, przejrzystości, równego traktowania, proporcjonalności i wzajemnego uznawania. W tym miejscu należy wskazać, iż 28 marca 2014 r. została opubli- kowana w Dz.Urz. UE nowa dyrektywa z 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji – dyrektywa 2014/23/UE. Po raz pierwszy tematy- ka koncesyjna została uregulowana w odrębnym od prawa zamówień publicznych akcie na poziomie prawa UE. Rozwiązanie to należy uznać za korzystne, ponieważ zarówno postępowania koncesyjne, jak i umo- wy koncesji charakteryzują się szeregiem odmienności od klasycznych zamówień publicznych. Projekty koncesyjne są bowiem oparte na dłu- goletnich, często skomplikowanych i obszernych strukturach kontrak- towych, dlatego postępowania w zakresie wyboru koncesjonariusza wymagają większej elastyczności niż przetargi na zamówienia publicz- ne. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementowania przepisów dyrektywy 2014/23/UE do dnia 18 kwietnia 2016 r., jej postanowienia zaś nie będą mieć zastosowania do koncesji, w odnie- sieniu do których postępowanie o udzielenie koncesji wszczęto przed dniem 17 kwietnia 2014 r. lub które zostały udzielone przed tą datą. U.k.r.b.u. z jednej strony zastąpiła obowiązującą od 2004 roku regula- cję koncesji na roboty budowlane, zawartą w p.z.p., z drugiej zaś ure- gulowała w polskim prawie instytucję koncesji na usługi. Stanowi ona jeden z przejawów poszerzania podstaw prawnych do angażowania kapitału prywatnego w zarządzanie i fi nansowanie inwestycji publicz- nych. Celem, jaki stawiał sobie ustawodawca, proponując projekt usta- wy o koncesji na roboty budowlane i usługi, było stworzenie nowych możliwości wykonywania zadań publicznych przez zaangażowanie 14 Wprowadzenie środków prywatnych i wykorzystanie potencjału prywatnych pod- miotów, które może wpłynąć korzystnie na poprawę ich dostępności i jakości. Rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy o koncesji na robo- ty budowlane lub usługi miały stanowić podstawę do nawiązywania współpracy sektorów – publicznego i prywatnego, obok rozwiązań już istniejących, w szczególności w p.z.p. lub w przepisach u.p.p.p. Jedno- cześnie wyraźnie założono, że koncesje nie stanowią formy prywatyza- cji zadań publicznych. Podmioty publiczne w dalszym ciągu pozostają odpowiedzialne za ich realizację. Koncesja jest jedynie metodą ich wy- konywania, w której ryzyko ekonomiczne powodzenia przedsięwzię- cia w zasadniczej części zostaje przeniesione na podmiot prywatny. Z jednej strony zjawisko to należy ocenić pozytywnie, gdyż zwiększa ono elastyczność po stronie publicznej, która zyskuje nowe narzędzia wykonywania zadań publicznych. Z drugiej strony mnogość możliwych form prawnych może prowadzić do wątpliwości w zakresie kwalifi ka- cji uzgodnionych z partnerem prywatnym form współpracy w ramach danego ustawowego typu, przy czym błędna kwalifi kacja może nieść za sobą daleko idące skutki prawne, nie wyłączając odpowiedzialności za delikty fi nansowe po stronie partnera publicznego. To zaś skutecz- nie hamuje entuzjazm do korzystania z możliwości współpracy z kapi- tałem prywatnym. Zasygnalizowany problem kwalifi kacji form współpracy uzgodnionych z partnerem prywatnym nie ominął uregulowania sfery partnerstwa publiczno -prywatnego w polskim systemie prawnym. O ile bowiem rozróżnienie koncesji na roboty budowlane lub usługi i klasycznego za- mówienia opartego na Prawie zamówień publicznych wydaje się stosun- kowo proste, o tyle wiele problemów stwarza podmiotom publicznym od- różnienie koncesji od tzw. partnerstwa publiczno -prywatnego w trybie koncesji (partnerstwo publiczno -prywatne, w którym wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmio- tu partnerstwa publiczno -prywatnego albo przede wszystkim to pra- wo wraz z zapłatą sumy pieniężnej). Dało to argumenty zwolennikom tezy, że efektywniejszym rozwiązaniem w zakresie instytucjonalizacji współpracy publiczno -prywatnej na zasadach koncesji byłaby noweliza- cja i uzupełnienie u.p.p.p., niż uchwalenie odrębnej ustawy o koncesji. 15 Wprowadzenie Ostatecznie jednak należy przyjąć, że wskutek wejścia w życie usta- wy o koncesji na roboty budowlane lub usługi został osiągnięty cel w postaci „odblokowania” funkcjonowania systemu koncesji na ro- boty budowlane (oraz stworzenia nowej instytucji, jaką są koncesje na usługi), o czym świadczy najdobitniej to, że po jej wejściu w ży- cie zostało zawartych kilkanaście umów koncesji, a wiele tego typu przedsięwzięć jest planowanych. Ustawa nie jest idealnym aktem prawnym, ale należy przyjąć, że zaproponowana w niej procedura usunęła wiele mankamentów dotychczasowej regulacji procedury udzielania koncesji określonej w p.z.p., pozostając w zgodzie z wy- mogami wynikającymi z regulacji unijnych. W rezultacie podmioty publiczne otrzymały do dyspozycji odrębną metodę wyboru podmio- tu prywatnego realizującego określone zadanie publiczne w sposób przejrzysty i możliwie elastyczny, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Warszawa, 15 lipca 2014 r. USTAWA z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst pierwotny Dz.U. z 5 lutego 2009 r. Nr 19, poz. 101; zm.: Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228; z 2012 r., poz. 1271) Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Rozdział 1. Przepisy ogólne Mateusz Grabiec Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY; ZOBOWIĄZANIE KONCESJONARIUSZA; WYNAGRODZENIE Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy konce- sji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. 2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu kon- cesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: 1) koncesji na roboty budowlane – wyłącznie prawo do eksplo- atacji obiektu budowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy; 2) koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatno- ścią koncesjodawcy. Mateusz Grabiec 17 Art. 1 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi 3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Konce- sjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wy- konywania koncesji. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.k.r.b.u. komentowana ustawa jest aktem prawnym, który określa: 1) zasady zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, 2) tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz 3) środki ochrony prawnej. W ramach trybu zawierania umowy koncesji obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zawarcie koncesji oraz przedmiot umowy koncesji. 2. W u.k.r.b.u. brak jest defi nicji legalnej pojęcia koncesji, dlatego należy zgodzić się z M. Bejmem, że u.k.r.b.u. nie defi niuje wprost ani pojęcia koncesji na roboty budowlane, ani pojęcia koncesji na usługi [M. Bejm (red.), Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ko- mentarz, Warszawa 2011, SIPa/el., komentarz do art. 1]. Z tej samej przyczyny nie znajduje uzasadnienia pogląd przeciwny (por. A. Pana- siuk, Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2009, SIPa/el., komentarz do art. 1). Oznacza to, że ustalenie zna- czenia pojęcia koncesji jest dokonywane w ramach rekonstrukcji normy prawnej z przepisów u.k.r.b.u. Koncesją w rozumieniu u.k.r.b.u. jest umowa między koncesjodawcą i koncesjonariuszem, na podstawie której koncesjonariusz zobowią- zuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, przy czym przedmiotowe wynagrodzenie stanowi w przypadku konce- sji na roboty budowlane wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu bu- dowlanego, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płat- 18 Mateusz Grabiec Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 nością, natomiast w przypadku koncesji na usługi – wyłącznie prawo do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy (szerzej o umowie koncesji w komen- tarzu do art. 22). W tym miejscu należy wskazać, że dodatkowym utrudnieniem dla osiągnięcia zadowalającej precyzji w zdefi niowaniu pojęcia koncesji jest to, że u.k.r.b.u. posługuje się zarówno pojęciem koncesji, jak i poję- ciem umowy koncesji. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z zasadami tech- niki legislacyjnej do oznaczenia jednakowych pojęć powinno używać się jednakowych określeń, można dojść do wniosku, że określenia te obejmują odmienne pojęcia. W literaturze można spotkać się z próbą odróżnienia tych pojęć poprzez określenie koncesji jako współpra- cy między koncesjodawcą a koncesjonariuszem, realizowanej na podstawie zawartej umowy [M. Bejm (red.), Ustawa..., komentarz do art. 1]. Wydaje się jednak, że pojęcie umowy koncesji oraz koncesji sto- sowane jest na gruncie u.k.r.b.u. zamiennie, mimo uchybienia w tech- nice legislacyjnej, z tym zastrzeżeniem, że termin „koncesja” używany jest w przypadku opisywania stosunku prawnego powstającego w wy- niku zawarcia umowy koncesji z perspektywy jego przedmiotu. 3. Defi nicja koncesji jako odpłatnej umowy ze zmodyfi kowanym wy- nagrodzeniem odpowiada celowi ustawy, zgodnie z którym koncesja (umowa koncesji) ma stworzyć nowe możliwości wykonywania za- dań publicznych przez zaangażowanie środków prywatnych i wy- korzystanie potencjału prywatnych podmiotów, które może wpły- nąć korzystnie na poprawę ich jakości i dostępności. Podstawowym środkiem do osiągnięcia tego celu jest przyjęcie umowy jako formy prawnej działania administracji publicznej w miejsce działań wład- czych (szerzej M. Kania, Ustawa o koncesji na roboty budowalne lub usługi. Praktyczny komentarz z wzorami pism i umów, Warszawa–Po- znań–Katowice 2012, komentarz do art. 1). Ujęcie koncesji jako odpłatnej umowy ze zmodyfi kowanym wynagro- dzeniem odpowiada również defi nicji koncesji na roboty budowlane oraz defi nicji koncesji na usługi zawartej w dyrektywie 2004/18/WE. Arty- kuł 1 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE defi niuje pojęcie koncesji na roboty Mateusz Grabiec 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: