Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00237 007109 15393192 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny 2011 - ebook/pdf
Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny 2011 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 700
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3029-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowany Komentarz jest jedynym na rynku opracowaniem zawierającym kompleksowe omówienie przepisów dotyczących kontroli skarbowej w ujęciu praktycznym. Koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od strony naukowej. Przejrzystość struktury tekstu, częste powoływanie się przez Autorów na orzecznictwo sądów administracyjnych, pisma oraz wyjaśnienia Ministra Finansów i przede wszystkim na konkretne przykłady z praktyki funkcjonowania organów kontroli skarbowej są gwarantem zdobycia przez Czytelnika specjalistycznej wiedzy z przedmiotowego zakresu.

W Komentarzu Autorzy – prawnicy zatrudnieni w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku wykorzystali swoją wieloletnią praktykę i doświadczenie, dzięki którym publikacja nie ogranicza się do lakonicznego komentowania przepisów, ale stanowi szczegółową analizę kluczowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o kontroli skarbowej.

Autorzy wyjaśniają przepisy wielokrotnie w ostatnim czasie nowelizowanej ustawy o kontroli skarbowej, także w odniesieniu do innych aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie organów kontroli skarbowej, przede wszystkim Ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to również jedyne na rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie tematyki związanej z pracą wywiadu skarbowego i tzw. policji skarbowej, a także funkcjonowanie kontroli skarbowej w systemie organów kontrolnych państwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny 2011 Dariusz Zalewski Andrzej Melezini Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny AUTORZY Dariusz Zalewski art. 3a, art. 8-12, art. 13b–13c, art. 24–32, art. 39a–40a, art. 42–42h, art. 43–43a Andrzej Melezini art. 1–2, art. 4–7e, art. 14a–14c, art. 33–39, art. 41, art. 42 i–k Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini art. 13 Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz praktyczny 2011 Dariusz Zalewski Andrzej Melezini Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Recenzja: prof. dr hab. Leonard Etel Wydawca: Emilia Kasperowicz-Medy(cid:276)ska Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3028-0 ISBN e-book 978-83-255-3029-7 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Bibliograia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII 1 Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o kontroli skarbowej z dnia 28 wrze(cid:286)nia 1991 r. tekst jedn. z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 214 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Cele kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3a. Audyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Zakres podmiotowy kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Wył(cid:261)czenia z przedmiotowego zakresu kontroli skarbowej . . . . Art. 6. Podmioty sprawuj(cid:261)ce kontrol(cid:266) skarbow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6a. Dzie(cid:276) Skarbowo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Współdziałanie organów kontroli skarbowej z organami administracji rz(cid:261)dowej i samorz(cid:261)dowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7a. Współpraca i współdziałanie organów kontroli skarbowej 3 3 3 5 51 51 52 64 72 76 78 79 z innymi organami i instytucjami pa(cid:276)stwowymi oraz zagranicznymi 96 Art. 7b. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 7c. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej od podmiotów gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Art. 7d. Pozyskiwanie informacji przez organy kontroli skarbowej od instytucji inansowych oraz mediów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Art. 7e. Zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do postano- wie(cid:276), o których mowa w art. 7c i 7d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział 2. Organy kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 8. Organy kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 9. Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Art. 9a. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa organów kontroli skarbowej . . . . . . . . 143 Art. 10. Uprawnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej . . . . 153 Art. 10a. Zasady przekazywania spraw z zakresu kontroli skarbowej . . 169 V Spis tre(cid:286)ci Art. 11. Uprawnienia dyrektorów urz(cid:266)dów kontroli skarbowej . . . . . . . 171 Rozdział 2a. Uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady u(cid:298)ycia (cid:286)rodków przymusu bezpo(cid:286)redniego i broni palnej . . . . . . . . . . . . 181 Art. 11a. Uprawnienia specjalne inspektorów i pracowników kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 11b. Obowi(cid:261)zki inspektorów i pracowników kontroli skarbowej korzystaj(cid:261)cych ze specjalnych uprawnie(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 11c. Zasady dokumentowania czynno(cid:286)ci z zakresu uprawnie(cid:276) specjalnych oraz ich zaskar(cid:298)anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 11d. Warunki u(cid:298)ycia (cid:286)rodków przymusu bezpo(cid:286)redniego . . . . . . . . 226 Art. 11da. Odst(cid:266)pstwa w zakresie stosowania (cid:286)rodków przymusu bezpo(cid:286)redniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Art. 11e. Stosowanie (cid:286)rodków przymusu przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 11f. Zasady u(cid:298)ycia broni palnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 11g. Struktura organizacyjna komórek realizacyjnych . . . . . . . . . . 244 Rozdział 3. Post(cid:266)powanie kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 12. Zasada planowo(cid:286)ci post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 13. Tryb i zasady przeprowadzania post(cid:266)powania kontrolnego i kontroli podatkowej przez organy kontroli skarbowej . . . . . . . . . . 263 Art. 13a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Art. 13b. Zasady przeprowadzania kontroli krzy(cid:298)owej . . . . . . . . . . . . . 336 Art. 13c. Kontrola krzy(cid:298)owa w zakresie (cid:286)rodków pochodz(cid:261)cych z bud(cid:298)etu Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Art. 14. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Art. 14a. Kontrola skarbowa w zakresie o(cid:286)wiadcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych . . . . 350 Art. 14b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Art. 14c. Korekta deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Art. 15–23. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Art. 24. Zako(cid:276)czenie post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Art. 24a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Art. 25. Dor(cid:266)czenie decyzji oraz nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Art. 26. Zaskar(cid:298)anie i wzruszanie decyzji organu kontroli skarbowej . . 401 Art. 27. Wynik kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Art. 28. Zako(cid:276)czenie post(cid:266)powania kontrolnego w sprawach zako(cid:276)czo- nych decyzj(cid:261) organu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 29–30. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Art. 31. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Art. 32. Nota sygnalizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Art. 33. Pozyskiwanie informacji z instytucji inansowych . . . . . . . . . . 451 Art. 33a. Przesłanki wyst(cid:261)pienia o udzielenie informacji o kontrolowa- nym do instytucji inansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Art. 33b. Sposób post(cid:266)powania z informacjami uzyskanymi z instytucji inansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Art. 34. Tajemnica skarbowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Art. 34a. Dost(cid:266)p do akt post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . 482 VI Spis tre(cid:286)ci Art. 34b. Dost(cid:266)p do informacji z akt post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . 488 Art. 34c. Potwierdzenie uprawnie(cid:276) strony w dost(cid:266)pie do akt post(cid:266)powania kontrolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Art. 35. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rozdział 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 35a. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rozdział 3b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 35a–35h. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rozdział 4. Wywiad skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 36. Zakres stosowania czynno(cid:286)ci operacyjno-rozpoznawczych przez wywiad skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art. 36a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Art. 36aa. Instrumenty prawne w zakresie czynno(cid:286)ci operacyjno- -rozpoznawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Art. 36b. Pozyskiwanie informacji stanowi(cid:261)cych tajemnic(cid:266) tele- komunikacyjn(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Art. 36c. Kontrola operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 Art. 36ca. Przesyłka niejawnie nadzorowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Art. 36d. Mo(cid:298)liwo(cid:286)ć wykorzystywania materiałów pozyskanych w toku czynno(cid:286)ci operacyjno-rozpoznawczych . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Art. 36e. Udost(cid:266)pnianie informacji uzyskanych w toku czynno(cid:286)ci wywiadu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Art. 36f. Zasady współdziałania wywiadu skarbowego z innymi organami, słu(cid:298)bami i instytucjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Art. 36g. Uprawnienia do korzystania z informacji kryminalnej . . . . . . 539 Art. 36h. Korzystanie ze zbiorów danych przez wywiad skarbowy . . . . 540 Art. 36i. Udzielanie pomocy przez osoby nieb(cid:266)d(cid:261)ce pracownikami wywiadu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Art. 36j. Udost(cid:266)pnianie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynno(cid:286)ci operacyjno-rozpoznawczych . . . . . . . . . . . 542 Art. 36k. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Art. 36l. Informacja o działalno(cid:286)ci wywiadu skarbowego . . . . . . . . . . . 543 Art. 37. Zasady pokrywania kosztów czynno(cid:286)ci podejmowanych przez wywiad skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Art. 37a. Uprawnienia pracowników wywiadu skarbowego . . . . . . . . . 547 Rozdział 5. Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej . . . . . 550 Art. 37b. Wykonywanie czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z realizacj(cid:261) zada(cid:276) kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Art. 38. Uprawnienia inspektorów i pracowników kontroli skarbowej . . 551 Art. 39. Egzamin kwaliikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, ocena kwaliikacyjna oraz o(cid:286)wiadczenia maj(cid:261)tkowe . . . 560 Art. 39a. Powołanie i odwołanie inspektora kontroli skarbowej . . . . . . 570 Art. 40. Zasady wynagradzania inspektorów i pracowników kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Art. 40a. Oddelegowanie inspektora kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . 577 Art. 41. Ochrona inspektorów i pracowników kontroli skarbowej . . . . . 583 Art. 42. Obligatoryjne powody odwołania inspektora kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 VII Spis tre(cid:286)ci Art. 42a. Fakultatywne powody odwołania inspektora kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Art. 42b. Rozwi(cid:261)zanie stosunku pracy z inspektorem kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Art. 42c. Stosowanie przepisów innych ustaw w zakresie rozwi(cid:261)zania stosunku pracy inspektora kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Art. 42d. Wyga(cid:286)ni(cid:266)cie stosunku pracy inspektora kontroli skarbowej . . 601 Art. 42e. Przeniesienie inspektora kontroli skarbowej w razie likwidacji jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej . . . . . . . . . . 603 Art. 42f. Zasady zatrudniania pracowników wywiadu skarbowego oraz komórki realizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Art. 42g. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Art. 42h. Badania lekarskie osób zatrudnionych w wywiadzie skarbowym i komórce realizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Art. 42i. Post(cid:266)powanie kwaliikacyjne w zakresie przyj(cid:266)cia do pracy w wywiadzie skarbowym i komórce realizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . 610 Art. 42j. Skierowanie na badania lekarskie lub psychologiczne osób zatrudnionych w wywiadzie skarbowym i komórce realizacyjnej . . 614 Art. 42k. Czas pracy osób zatrudnionych w wywiadzie skarbowym i komórce realizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Art. 43. Stosowanie przepisów innych ustaw w zakresie stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Rozdział 5a. Kara pieni(cid:266)(cid:298)na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Art. 43a. Post(cid:266)powanie w sprawie wydania decyzji o nało(cid:298)eniu kary pieni(cid:266)(cid:298)nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Akty wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 1. Zarz(cid:261)dzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie statutu urz(cid:266)dów kontroli skarbowej (Dz.Urz. MF Nr 1, poz. 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 2. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2011 r. w spra- wie oddelegowania inspektora kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 34, poz. 176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 3. Rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w spra- wie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rz(cid:261)dowej i samorz(cid:261)dowej oraz innymi pa(cid:276)stwowymi, gminnymi, powiatowy- mi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi (Dz.U. Nr 96, poz. 844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 4. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni słu(cid:298)bowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 136, poz. 1454) . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 5. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji słu(cid:298)bowych i znaków identyikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 22, poz. 115) . . . . . . 652 VIII Spis tre(cid:286)ci 6. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urz(cid:266)dów kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 13, poz. 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 7. Rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie (cid:286)rodków przymusu bezpo(cid:286)redniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 244, poz. 1624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 8. Rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie okre(cid:286)lenia terytorialnego zasi(cid:266)gu działania dyrektorów urz(cid:266)dów kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 235, poz. 1544) . . . . . . . . . . 662 9. Rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rz(cid:261)dowej i samorz(cid:261)dowej, pa(cid:276)stwowymi i samorz(cid:261)dowymi jednostkami organizacyjnymi oraz s(cid:261)dami i pa(cid:276)stwowymi osobami prawnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 IX Przedmowa W 2011 roku mija dwadzie(cid:286)cia lat od uchwalenia ustawy z 28.9.1991 r. o kon- troli skarbowej (tekst pierwotny: Dz.U. Nr 100, poz. 442). Powołała ona do (cid:298)y- cia organy kontroli skarbowej, pełni(cid:261)ce słu(cid:298)b(cid:266) polegaj(cid:261)c(cid:261) na ochronie interesów i praw maj(cid:261)tkowych Skarbu Pa(cid:276)stwa. Jest to wi(cid:266)c dobry moment do oceny zarów- no samej instytucji, jak i przepisów ustawy, na podstawie której działa. Ustawa o kontroli skarbowej okre(cid:286)la cele i zakres działania organów kontroli skarbowej. Normuje przepisy dotycz(cid:261)ce specyiki post(cid:266)powania kontrolnego oraz audytu, działania wywiadu skarbowego, a tak(cid:298)e tzw. policji skarbowej. W czasie dwudziestu lat ustawodawca modyikował tre(cid:286)ć ustawy ponad czterdzie(cid:286)ci razy, próbuj(cid:261)c dostosować j(cid:261) do zmieniaj(cid:261)cych si(cid:266) warunków gospodarczych, post(cid:266)- pu cywilizacyjnego oraz wymogów transparentno(cid:286)ci i poszanowania przepisów prawa. Na przestrzeni lat wypracowano mechanizmy kontrolne, które co prawda budz(cid:261) wiele kontrowersji zarówno w(cid:286)ród praktyków, jak i teoretyków prawa, ale nale(cid:298)y podkre(cid:286)lić, (cid:298)e ich obecny kształt jest instrumentem, który organy kontroli skarbowej mog(cid:261) wykorzystywać do efektywnej walki z przest(cid:266)pstwami i wykro- czeniami skarbowymi. Z powy(cid:298)szych powodów wa(cid:298)ne jest dalsze wzmacnianie w komentowanej usta- wie uprawnie(cid:276) kontrolowanych, które minimalizuj(cid:261) podatnikom uci(cid:261)(cid:298)liwo(cid:286)ci zwi(cid:261)- zane z kontrol(cid:261). Od ponad dwóch lat obowi(cid:261)zuje zasada zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia post(cid:266)powania kontrolnego. Pomi(cid:266)dzy zawiadomieniem a wszcz(cid:266)- ciem ww. post(cid:266)powania kontrolowany ma czas na uporz(cid:261)dkowanie swoich spraw zwi(cid:261)zanych z zobowi(cid:261)zaniami podatkowymi i w razie wykrycia nieprawidłowo(cid:286)ci mo(cid:298)e zło(cid:298)yć korekt(cid:266) deklaracji. To uprawnienie jest w praktyce cz(cid:266)sto wykorzysty- wane, co skutkuje odst(cid:261)pieniem od wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania kontrolnego. Kolejn(cid:261) wa(cid:298)n(cid:261) zmian(cid:261), jaka dokonała si(cid:266) w ustawie o kontroli skarbowej, było wprowadzenie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci składania korekty przed zako(cid:276)czeniem post(cid:266)powania kon- trolnego, gdy kontrolowani zgadzaj(cid:261) si(cid:266) z jego ustaleniami. Dostrzegalnymi zaletami tego rozwi(cid:261)zania s(cid:261), w przypadku prawidłowo zło(cid:298)onej korekty, zako(cid:276)czenie sprawy wynikiem kontroli i unikni(cid:266)cie odpowiedzialno(cid:286)ci karnej skarbowej. Jak pokazuje praktyka – podatnicy korzystaj(cid:261) na szerok(cid:261) skal(cid:266) równie(cid:298) z tego uprawnienia. Nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej, które miały miejsce w ci(cid:261)gu ostatnich dwóch lat, dostosowuj(cid:261)ce j(cid:261) do zmian w ustawie o swobodzie działalno(cid:286)ci gospo- darczej oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a tak(cid:298)e norm prawa unijnego, wprowadziły dodatkowo nowe instrumenty, które umo(cid:298)liwiaj(cid:261) skuteczn(cid:261) weryi- kacj(cid:266) podatników przed wszcz(cid:266)ciem post(cid:266)powania kontrolnego. W efekcie kontro- la skarbowa stała si(cid:266) mniej uci(cid:261)(cid:298)liwa dla uczciwych podatników, a jej działania XI Przedmowa ukierunkowane s(cid:261) przeciwko oszustwom podatkowym, szarej streie i podmiotom popełniaj(cid:261)cym przest(cid:266)pstwa i wykroczenia skarbowe. Stale udoskonalana jest praca komórek analiz i planowania kontroli. Rzetelne i szczegółowe przygotowanie po- st(cid:266)powania kontrolnego powoduje, (cid:298)e w pierwszej kolejno(cid:286)ci s(cid:261) do niego typowane podmioty, w których najwy(cid:298)sze jest prawdopodobie(cid:276)stwo zaistnienia nierzetelno(cid:286)ci w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz nieprawidłowo(cid:286)ci w zakre- sie obliczania i wpłacania podatków stanowi(cid:261)cych dochód bud(cid:298)etu pa(cid:276)stwa. Nale(cid:298)y jednak zgłosić postulat uporz(cid:261)dkowania rozwi(cid:261)za(cid:276) przyj(cid:266)tych w ustawie o kontroli skarbowej poprzez podj(cid:266)cie próby napisania zupełnie nowego aktu praw- nego. Cz(cid:266)ste nowelizacje spowodowały zniekształcenie struktury przepisów usta- wy, powoduj(cid:261)c brak przejrzysto(cid:286)ci rozwi(cid:261)za(cid:276) proponowanych przez ustawodawc(cid:266). Trudno nie docenić roli prewencyjnej, jak(cid:261) odgrywaj(cid:261) organy kontroli skarbo- wej. Działaj(cid:261) one mobilizuj(cid:261)co na podatników, przypominaj(cid:261)c im o konieczno(cid:286)ci dobrowolnej realizacji nało(cid:298)onych przez ustawodawc(cid:266) obowi(cid:261)zków zwi(cid:261)zanych z podatkami. Wydaje si(cid:266), (cid:298)e w najbli(cid:298)szych latach powinien być poło(cid:298)ony dodat- kowy nacisk na prewencj(cid:266) działa(cid:276) kontroli skarbowej. Akcje typu „We(cid:296) paragon” przypominaj(cid:261) podatnikom, (cid:298)e ich niezgodne z prawem zachowania powoduj(cid:261) za- chwianie równej konkurencji oraz wzrost obci(cid:261)(cid:298)e(cid:276) dla tych, którzy rzetelnie rozli- czaj(cid:261) si(cid:266) ze swoich zobowi(cid:261)za(cid:276) wzgl(cid:266)dem Skarbu Pa(cid:276)stwa. W (cid:286)lad za prowadzonymi post(cid:266)powaniami kontrolnymi i wykrywanymi niepra- widłowo(cid:286)ciami powinny i(cid:286)ć zmiany w zakresie prawa materialnego w kierunku uszczelniania, ale i upraszczania całego systemu podatkowego, który w obecnym stanie prawnym stwarza wiele problemów zarówno podatnikom, jak i kontroluj(cid:261)- cym. Cz(cid:266)ste nowelizacje przepisów, ich niejasno(cid:286)ć i zawiło(cid:286)ć, a tak(cid:298)e brak jedno- litej linii orzeczniczej s(cid:261)dów administracyjnych powoduj(cid:261) trudno(cid:286)ci w prawidło- wej wykładni przepisów przez organy skarbowe. Do(cid:286)wiadczenia pokazuj(cid:261) jednak, (cid:298)e to wła(cid:286)nie organy kontroli skarbowej najszybciej i najbardziej precyzyjnie do- strzegaj(cid:261) niewydolno(cid:286)ci i luki prawne w prawie podatkowym. Wyspecjalizowana z biegiem lat kadra urz(cid:266)dników kontroli skarbowej mo(cid:298)e przysłu(cid:298)yć si(cid:266) do współpracy z organami (cid:286)cigania w analizie przest(cid:266)pstw pod k(cid:261)- tem narusze(cid:276) prawa inansowego. Pomimo ustawowego dublowania si(cid:266) uprawnie(cid:276) kontrolnych, jak pokazuje kilka ostatnich lat, nast(cid:261)piło zacie(cid:286)nienie współpracy słu(cid:298)b przy zwalczaniu przest(cid:266)pstw inansowych poprzez wymian(cid:266) informacji o wzajemnych działaniach, podejmowaniu wspólnych akcji oraz rozpracowywa- niu grup przest(cid:266)pczych. Wa(cid:298)ne jest, aby współpraca organów kontroli skarbowej z innymi organami kontrolnymi rozwijała si(cid:266), co z pewno(cid:286)ci(cid:261) z czasem przyniesie dalsze pozytywne efekty. Mo(cid:298)na spierać si(cid:266) co do formy i ustawowego kształtu organów kontroli skarbo- wej w przyszło(cid:286)ci, ale jak pokazuje praktyka, kontrola skarbowa jest w systemie organów kontrolnych instytucj(cid:261) niezb(cid:266)dn(cid:261), która efektywnie spełnia funkcj(cid:266) stra(cid:298)- nika interesów i praw maj(cid:261)tkowych Skarbu Pa(cid:276)stwa. Mam nadziej(cid:266), (cid:298)e niniejszy komentarz posłu(cid:298)y Pa(cid:276)stwu do poszerzenia wiedzy z zakresu kontroli skarbowej, a jednocze(cid:286)nie wyja(cid:286)ni w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci zwi(cid:261)zane z jej funkcjonowaniem. Białystok, sierpie(cid:276) 2011 r. Dariusz Ćwikowski Dyrektor UKS w Białymstoku w latach 2006–2011 i Dyrektor UKS w Warszawie w latach 2009–2010 XII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa AkcU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. CenU . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) ze zm.) DIPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dost(cid:266)pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o post(cid:266)powaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 poz. 93 ze zm.) ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) Konstytucja . . . . . . . Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KontrSkU . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) OPDGU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal- no(cid:286)ci gospodarczej przez osoby pełni(cid:261)ce funkcje publicz- ne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 153 ze zm.) OpłSkU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób izycz- Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PiGU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.5.1997 r. o por(cid:266)czeniach i gwarancjach udzie- lanych przez Skarb Pa(cid:276)stawa oraz niektóre osoby prawne (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 ze zm.) PLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) PPostS(cid:261)dAdmU . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o post(cid:266)powaniu przed s(cid:261)da- mi administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PPPFTU . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieni(cid:266)dzy oraz inansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) PrBankU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, PrGosp . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej poz. 1178 ze zm.) (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrTU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUPU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo(cid:286)ci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) SGospU . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej SGU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) SłCyU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o słu(cid:298)bie cywilnej (Dz.U. Nr 227, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Słu(cid:298)baCelU . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o słu(cid:298)bie celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1505 ze zm.) poz. 1323 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorz(cid:261)dzie powiatowym (tekst SWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorz(cid:261)dzie wojewódzkim (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Ustawa o zmianie KontrSkU . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skar- bowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 127, poz. 858) Uzasadnienie do ustawy o zmianie KontrSkU . . . . . . . . . . Druk Nr 1852, zawieraj(cid:261)cy rz(cid:261)dowy projekt ustawy o zmia- nie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnianiem dost(cid:266)pny na www.orka.sejm.gov.pl VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Dzienniki urz(cid:266)dowe Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. MF . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Ministerstwa Finansów Dz.Urz. KGP . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Komendy Głównej Policji Dz.Urz. UE L . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej, seria L Dz.Urz. WE L . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Wspólnot Europejskich, seria L M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski 3. Czasopisma i zbiory orzecznictwa Biul.Skarb. . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy Biuletyn Prawny KGP Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji Cz.PKiNP . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna Legalis . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej Legalis MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy ONSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne POP . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PPLiFS . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz(cid:261)dowych Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy RP . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny St. Prawn. KUL . . . . Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego WPP . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl(cid:261)d Prawniczy XV Wykaz skrótów ZNSA . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe S(cid:261)downictwa Administracyjnego 4. Inne skróty CBA . . . . . . . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne ETPC . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka GIIF . . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIKF . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Kontroli Finansowej GIKS . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej GUS . . . . . . . . . . . . . Główny Urz(cid:261)d Statystyczny DKS . . . . . . . . . . . . . Departament Kontroli Skarbowej KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy MinFin . . . . . . . . . . . minister inansów MF . . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Finansów NIK . . . . . . . . . . . . . Najwy(cid:298)sza Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny OLAF . . . . . . . . . . . . Europejski Urz(cid:261)d ds. Zwalczania Nadu(cid:298)yć Finansowych (European Anti-Fraud Ofice) PCC . . . . . . . . . . . . . podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych SN . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy Tekst jedn. . . . . . . . . tekst jednolity TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKS . . . . . . . . . . . . . urz(cid:261)d kontroli skarbowej WSA . . . . . . . . . . . . . wojewódzki s(cid:261)d administracyjny ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami XVI Bibliograia Adamiak B., Wadliwo(cid:286)ć decyzji administracyjnej, Wrocław 1986 Adamiak B., Borkowski J., Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009 Ambrozik M., Bobrus E., G(cid:261)sowska A., Gmina jako podatnik i płatnik w prawie podatkowym, (w:) Popławski M. (red.), Wymiar i pobór podatków i opłat lo- kalnych, Białystok 2009 Babiarz S., Dauter B., Gruszczy(cid:276)ski R., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009 Banasi(cid:276)ski C., Bychowska M., Kontrola przedsi(cid:266)biorcy w (cid:286)wietle ustawy o swobo- dzie działalno(cid:286)ci gospodarczej, PPH 2010/1 Bartosiewicz A., Glosa do wyroku NSA z 1.2.2005 r., FSK 1714/04, FK 2005/12 Bartosiewicz A., Wynik kontroli. Komentarz praktyczny, Warszawa 2010 Bartosiewicz A., Kubacki R., Swoboda działalno(cid:286)ci gospodarczej. Zmiany w po- datkach, Lublin 2004 Biernaczyk A., Zarys problematyki czynno(cid:286)ci operacyjnych realizowanych w try- bie art. 19, 19a, 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (w:) Paprzycki L., Rau Z., Praktyczne elementy zwalczania przest(cid:266)pczo(cid:286)ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009 Bobrus E., Szacowanie podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomo(cid:286)ci – zagadnienia wybrane, (w:) Ordynacja Podatkowa. Zagadnie- nia proceduralne, M. Popławski (red.), Białystok 201 Chró(cid:286)cielewski W., Elementy decyzji podatkowej, Sopot 2010 Chró(cid:286)cielewski W., Kmieciak Z., Tarno J.P., Reforma s(cid:261)downictwa administracyj- nego a standardy ochrony praw jednostki, Pa(cid:276)stwo i Prawo 2002/12 Ćwikowski D., Macudzi(cid:276)ski M., Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów z nieujaw- nionych (cid:296)ródeł i nieznajduj(cid:261)cych pokrycia w ujawnionych (cid:296)ródłach przycho- dów – uwagi de lege ferenda, (w:) Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Etel L. (red.), Białystok 2008 Dara(cid:298) A., Rozwi(cid:261)zanie i likwidacja spółki cywilnej – wybrane aspekty podatkowe na tle orzecznictwa NSA, RP 2000/5 Dowgier R., Obowi(cid:261)zek ustosunkowania si(cid:266) do zarzutów podniesionych w odwo- Dowgier R., Odmowa wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania, PPLiFS 2011/3 Dowgier R., Post(cid:266)powanie w przypadku braków formalnych podania, PPLiFS łaniu, PPLiFS 2010/6 2011/2 XVII Bibliograia Dowgier R., Wezwanie do zło(cid:298)enia wyja(cid:286)nie(cid:276) w trybie art. 155 ordynacji po- datkowej, PPLiFS 2010/1 Dubownik A., Prawo pracy, t. II, Warszawa 2005 Dudka K., Anonim a wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania karnego, Prok. i Pr. 2005/4 Dudka K., Ochrona prawa do prywatno(cid:286)ci i jej ograniczenia w polskim prawie karnym, Cz.PKiNP 2000/2 Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011 Etel. L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Poda- tek le(cid:286)ny. Komentarz, Warszawa 2008 Gersdorf M., R(cid:261)czka K., Skoczy(cid:276)ski J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008 Gliniecka J., Ochrona informacji bankowych a prawo podatkowe, (w:) Ksi(cid:266)ga pa- mi(cid:261)tkowa ku czci prof. Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toru(cid:276) 1998 Górski M., Glosa do wyroków ETPC z 23.2.2010 r., Nr 28975/04 i 33406/04, Sopot 2010 Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, 2010 Grzegorczyk T., Wykorzystywanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w materiał dowodowy w post(cid:266)powaniu karnym, (w:) Pływaczewski E.W. (red.) Przest(cid:266)pczo(cid:286)ć zorganizowana. (cid:285)wiadek koronny, terroryzm w uj(cid:266)ciu praktycz- nym, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie post(cid:266)powanie karne, Warszawa 1998 Grzelecka E., Nieposzlakowana opinia, Biuletyn Prawny KGP, 2009/32 Grzeszczyk W., Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, Warszawa 2008 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996 Hanausek T., Ustawa o Policji, Komentarz, Kraków 1996 Hauser R., Skoczylas A., Post(cid:266)powanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 2011 Kaczmarczyk-Kłak K., Godno(cid:286)ć człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach in- nych pa(cid:276)stw, St. Prawn. KUL 2010/1 Kaznowski A., Karnoprocesowe aspekty przeszukania osoby w polskiej procedu- rze karnej, WPP 2008/3 Kaznowski A., Problematyka przeszukania mieszkania, Prok. i Pr. 2010/4 Kmieciak Z., Dopuszczalno(cid:286)ć i celowo(cid:286)ć weryikacji przez s(cid:261)d administracyjnych czynno(cid:286)ci kontrolnych, Kontrola Pa(cid:276)stwowa 2001/2 Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009 Kosmaty P., Przesyłka niejawnie nadzorowana, Prokurator 2010/3 Kowalczyk M., Wywiad skarbowy a kontrola skarbowa, Prok. i Pr. 2007/5 Kowalski M., Czynno(cid:286)ci w niezb(cid:266)dnym zakresie w post(cid:266)powaniu karnym, Prok. i Pr. 2003/1 Kowalski R., Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa. Komentarz praktyczny, Sopot 2010 Kubacki R., Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, MoPod 2002/8 Kuc B.R., Audyt wewn(cid:266)trzny – teoria i praktyka, Warszawa 2002 Kulesza C., Czynno(cid:286)ci operacyjno-rozpoznawcze a zasada rzetelnego procesu w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu i s(cid:261)dów polskich, Przegl(cid:261)d Policyjny 2008/2 XVIII Kulicki J., Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Warszawa 2004 Kurowski L., Ru(cid:286)kowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola inansowa w sektorze publicznym, Warszawa 2000 Kurz(cid:266)pa B., Podst(cid:266)p w toku czynno(cid:286)ci karnoprocesowych i operacyjnych, Toru(cid:276) Bibliograia 2003 łystok 2010 Liszewski G. (red.), Opłaty samorz(cid:261)dowe w Polsce – problemy praktyczne, Bia- Melezini A., Fakultatywno(cid:286)ć przeprowadzania kontroli podatkowej przez organy kontroli skarbowej w ramach post(cid:266)powania kontrolnego, (w:) Dowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa, Wokół nowelizacji, Białystok 2009 Melezini A., Pozyskiwanie informacji o podatnikach przez organy kontroli skarbo- wej przed wszcz(cid:266)ciem post(cid:266)powania kontrolnego, MoPod 2011/2 Melezini A., Problematyka o(cid:286)wiadcze(cid:276) maj(cid:261)tkowych w kontek(cid:286)cie kontroli skar- bowej, Finanse Komunalne 2011/5 Melezini A., Rygory czasowe post(cid:266)powania kontrolnego prowadzonego przez or- gany kontroli skarbowej, MoPod 2010/11 Melezini A., Stwierdzenie wadliwo(cid:286)ci lub nierzetelno(cid:286)ci ksi(cid:261)g podatkowych przez organy skarbowe, (w:) Popławski M. (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnie- nia proceduralne, Białystok 2011 Melezini A., Uwagi do referatu pt. „Procedury kontrolne – problemy praktyczne”, (w:) Ordynacja podatkowa w praktyce, Białystok 2007 Melezini A., Zalewski D., Kontrola skarbowa gospodarowania (cid:286)rodkami publicz- nymi pochodzenia zagranicznego – Finanse Komunalne 2009/12 Melezini A., Zalewski D., Kontrola skarbowa i jej konsekwencje dla kontrolowa- nego w zakresie prawidłowo(cid:286)ci ewidencjonowania sprzeda(cid:298)y za pomoc(cid:261) kas iskalnych, Przegl(cid:261)d Podatkowy 2011/3 Melezini A., Zalewski D., Kontrola (cid:286)rodków pochodz(cid:261)cych z bud(cid:298)etu Unii Eu- ropejskiej po nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, Finanse Komunalne 2010/11 Melezini A. Zalewski D., Zako(cid:276)czenie kontroli podatkowej przedsi(cid:266)biorców w orzecznictwie s(cid:261)dów administracyjnych, Przegl(cid:261)d Podatkowy 2010/11 Morawski W., Brzezicki T., O potrzebie uporz(cid:261)dkowania regulacji normatywnej za- bezpieczenia wykonania zobowi(cid:261)za(cid:276) podatkowych, (w:) Popławski M. (red.), Ordynacja Podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Białystok 2011 Olejnik K., Zakres stosowania czynno(cid:286)ci operacyjnych – stan faktyczny, oczeki- wania, potrzeby i mo(cid:298)liwo(cid:286)ci wykorzystania ustale(cid:276) operacyjnych w procesie karnym oraz dopuszczalny udział s(cid:266)dziego i prokuratora w działaniach opera- cyjnych, (w:) Paprzycki L., Rau Z., Praktyczne elementy zwalczania przest(cid:266)p- czo(cid:286)ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca opera- cyjna, Warszawa 2009 Paprzycki L., Rau Z., Praktyczne elementy zwalczania przest(cid:266)pczo(cid:286)ci zorganizo- wanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Warszawa 2009 Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007 Pietrasz P., Stachurski W., Ustawa o kontroli skarbowej, Komentarz, Wrocław 2011 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny 2011
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: