Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 009737 11027951 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage - ebook/pdf
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 77
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7582-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski stawia na poprawność i płynność przekładu oraz jego wysoki poziom merytoryczny. Dlatego każdy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby władające językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HIPOTEKA_cov:Beck_ustawy#5 8/24/15 12:34 PM Page 1 www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 This book, published as part of the new series of translations of Polish Acts of Parliament into English, German and French, includes the English translation of the Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage. TRANSLEGIS PUBLISHING Translegis Publishing, founded in 1990 under the auspices of the Polish Society of Sworn and Specialized Translators TEPIS, is editing books designed for court interpreters, specialist trans- lators and lawyers. Since 1996 ‘The Polish Law Collection’ has been published as a loose-leaf edition of regularly updated Polish legal instruments translated into English by experienced and highly competent translators, recently also available online. The quality of Translegis legal translations is valued for their consistent PolTerm terminology elaborated in cooperation of translators with lawyers and terminologists. e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Act on Land and The Act on Land and Mortgage Registers Mortgage Registers and on Mortgage and on Mortgage Ustawa o ksi´gach Ustawa o ksi´gach wieczystych i hipotece wieczystych i hipotece W serii „Nowe t∏umaczenia tekstów ustaw” w wersji polsko-angielskiej ukaza∏y si´ m.in.: Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, nie- miecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece. T∏umaczenie WYDAWNICTWO TRANSLEGIS Wydawnictwo Translegis, zało˝one pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysi´głych i Specjalistycznych TEPIS w 1990 roku, publikuje ksià˝ki dla tłumaczy sàdowych i specjalistycznych oraz dla prawników. Zbiór prawa polskiego pt. “The Polish Law Collection” jest wydawany od 1996 roku jako regularnie aktualizowana publikacja wymiennokartkowa zawierajàca tłumaczenia na j´zyk angielski wykonywane przez doÊwiadczonych i wysoko kwali- fikowanych tłumaczy, ostatnio dost´pny równie˝ online. JakoÊç tłumaczeƒ Wydawnictwa Translegis jest ceniona ze wzgl´du na spójnoÊç terminologii PolTerm wypracowanej we współpracy tłumaczy z prawnikami i terminologami. Cena 99 z∏ This new series of translations of Polish Acts of Parliament into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Because of this, every published text is verified multiple times by native speakers of English. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wy- soki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publiko- wany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfiko- wany przez osoby w∏adajàce j´zykiem angielskim jako j´zykiem ojczystym. HIPOTEKA_str:Rechtung_str 8/24/15 12:34 PM Page 1 The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi´gach wieczystych i hipotece HIPOTEKA_str:Rechtung_str 8/24/15 12:34 PM Page 2 T∏umaczenie: Dorota Staniszewska-Kowalak Koordynacja terminologiczna: Tomasz Borkowski Konsultacja prawna: Sebastian Ryszka Konsultacja j´zykowa: Philip Earl Steele HIPOTEKA_str:Rechtung_str 8/24/15 12:34 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi´gach wieczystych i hipotece WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Stan prawny: Sierpień 2014 / Latest updating: August 2014 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of statutory texts as well as the presentation of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the titles of articles inserted by the Publisher and editorial work. Tłumaczenie: Dorota Staniszewska-Kowalak Terminologia: Tomasz Borkowski Konsultacja prawna: Sebastian Ryszka Konsultacja językowa: Philip Earl Steele Wydawca: Anna Wieczorek Redaktor prowadzący: Danuta Kierzkowska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 © Wydawnictwo Translegis 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-7581-6 ISBN e-book: 978-83-255-7582-3 Spis treści / Table of Contents Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ............................... Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage ......... 2 3 V Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage of 6 July 1982 Consolidated text of 5 April 2013 (Dziennik Ustaw 2013, item 707 as amended) 1 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147) tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) Spis treści Dział I. Księgi wieczyste ............................................................ Rozdział 1. Przepisy o prawach jawnych z księgi  wieczystej ........................................................ Rozdział 2. Ustrój ksiąg wieczystych i postępowanie ......... Rozdział 3. (uchylony) ......................................................... Dział II. Hipoteka ..................................................................... Rozdział 1. Hipoteka w ogólności ..................................... Oddział 1. Przepisy ogólne ......................................... Oddział 2. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej .. Oddział 3. Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki ..................................................... Oddział 4. Wygaśnięcie hipoteki ................................ Oddział 5. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym ............................................. Rozdział 2. (uchylony) ......................................................... Rozdział 21. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej ......... Rozdział 3. Hipoteka przymusowa .................................... przejściowe i końcowe ............................................... Dział III. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 1–64 1–22 23–582 59–64 65–112 65–10111 65–78 79–831 84–93 94–101 1011–10111 102–108 1081–1085 109–112 113–128 2 Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage of 6 July 1982 Consolidated text of 5 April 2013 (Dziennik Ustaw 2013, item 707 as amended) Contents Section I. Land and Mortgage Registers ................................... Chapter 1. Provisions on Rights Evidenced in Land and Mortgage Registers ................................... Chapter 2. Land and Mortgage Registers’ Structure and Proceedings ............................................... Chapter 3. Repealed ............................................................ Section II. Mortgage ................................................................. Chapter 1. Mortgage in General ........................................ Division 1. General Provisions ................................... Division 2. Transfer of Mortgage Receivable Debt .... Division 3. Extent of Encumbrance with Mortgage and Protection of Mortgage ..................... Division 4. Expiration of Mortgage ........................... Division 5. Disposing of Vacated Mortgage Position Chapter 2. Security-Deposit Mortgage. Repealed. ............ Chapter 21. Mortgage on Mortgage Receivable Debt ........ Chapter 3. Compulsory Mortgage ..................................... Section III. Amendments to Provisions in Force, Transitional, and Final Provisions ............................................... 1–64 1–22 23–582 59–64 65–112 65–10111 65–78 79–831 84–93 94–101 1011–10111 102–108 1081–1085 109–112 113–128 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: