Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00645 009732 11017028 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o lasach. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o lasach. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-0898-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Stan prawny na: 1.10.2010 r.

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ oprócz komentarza autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych prawu leśnemu. W książce autor zwrócił uwagę zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zagadnień cywilnoprawnych.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do naukowców zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, Służby Leśnej i Straży Leśnej, organów administracji publicznej, sędziów, radców, adwokatów, notariuszy i prokuratorów, organów policji, a także urzędów i wszystkich innych osób, którym dobro lasów leży na sercu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bartosz Rakoczy Ustawa o lasach Komentarz Warszawa 2011 Stan prawny na 1 paŸdziernika 2010 r. Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Bąk Skład, łamanie: Zakład Usługowy PRIM © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011 ISBN: 978-83-264-0657-7 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (22) 535 80 00, (22) 535 82 00 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl Moim Synom Mikołajowi i Adamowi, aby umieli kochać las   SpiS treści Wykaz skrótów.................................................................................................11 Wstęp.................................................................................................................1 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach...................................................1 Rozdział 1.. Przepisy.ogólne.............................................................................1 [Zakres.przedmiotowy]......................................................................1 Art..1.. Art..2 [Zastosowanie.ustawy].......................................................................22 Art..3 [Pojęcie lasu]......................................................................................2 Art..4. [Status Lasów Państwowych].............................................................28 [Nadzór nad gospodarką leśną]..........................................................3 Art... [Powierzanie zadań]...........................................................................40 Art..a. Art... [Słowniczek pojęć].............................................................................4 Rozdział 2.. Gospodarka leśna..........................................................................48 [Pojęcie gospodarki leśnej].................................................................48 Art. 7 [Zasady gospodarki leśnej].................................................................3 Art..8. [Powszechna ochrona lasów]............................................................. Art..9. Art..10. [Obowiązki w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych]....9 [Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach]...........................2 Art..11. [Wykonanie zastępcze]....................................................................... Art..12. Art..13. [Obowiązki właściciela lasu]..............................................................2 Art..13a. [Obowiązki Lasów Państwowych]..................................................... Art..13b. [Kompleksy promocyjne]...................................................................9 Art..14. [Powiększanie zasobów leśnych].......................................................81 Art..14a. [Ocechowanie drewna].......................................................................8  Spis treści Rozdział 3.. Lasy ochronne...............................................................................90 [Pojęcie lasów ochronnych]...............................................................90 Art. 15 [Upoważnienie do wydania decyzji]..................................................92 Art..1. Art..1. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia].....................................94 Rozdział 4.. Plan urządzenia lasu......................................................................98 [Pojęcie planu urządzenia lasu]..........................................................98 Art. 18 Art..19. [Obowiązek sporządzenia planu].....................................................104 Art..19a. [Zezwolenie.na.wykonywanie.planów]............................................10 Art..19b. [Odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej].......110 Art..20. [Obowiązki dotyczące planów zagospodarowania. przestrzennego].................................................................................111 Art..21. [Zakres podmiotowy planu urządzenia lasu]....................................113 Art..21a. [Wykonywanie niektórych prac]......................................................119 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]...................................120 Art..22. [Zmiana planu urządzenia lasu]........................................................122 Art..23. [Obowiązki właściciela lasu]............................................................124 Art..24. Art..2. [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]...................................12 Rozdział 5.. Zasady udostępniania lasów.......................................................134 [Udostępnianie lasów]......................................................................134 Art. 26 Art..2. [Udostępnianie lasów Skarbu Państwa]...........................................140 [Uprawnienia właściciela lasu].........................................................14 Art..28. [Udostępnianie lasu dla ruchu pojazdów]........................................14 Art..29. [Zakazy obowiązujące w lesie]........................................................13 Art..30. Art..31. [Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych].....................................1 Art..33. Art..34. Rozdział 6.. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy.Państwowe....................18 Art. 32 [Uprawnienia Lasów Państwowych w zakresie zarządzania. mieniem]...........................................................................................18 [Kompetencje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych].........11 [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów. Państwowych]...................................................................................13 Art..3. [Kompetencje nadleśniczego]..........................................................1 Art..3a. [Uprawnienia pracowników Lasów Państwowych].........................19 [Przekazanie własności na zalesienie]..............................................12 Art..3. 8 Spis treści Rozdział 6a..Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym. w.zarządzie Lasów Państwowych...............................................1 Art. 37 Art..38. [Kompetencje kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych]...................................................................................1 [Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu. Państwa]...........................................................................................182 Art..38a. [Przeznaczenie nieruchomości na drogi krajowe]............................190 Art..38b. [Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych]..................................19 Art..38c [Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych].....................19 Art..38d. [Oddawanie w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie]................199 Art..38e. [Zamiana].........................................................................................202 [Wydzierżawienie lasów].................................................................203 Art..39. Art..40. [Zadania Dyrektora Generalnego]....................................................20 Art..40a. [Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych]....210 [Zaciąganie kredytów i pożyczek]....................................................218 Art..41. [Tworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa]....................224 Art..42. [Używanie nazwy „LASY PAŃSTWOWE” i pieczęci]...................22 Art..43. Art..44. [Kompetencje ministra]....................................................................228 Rozdział 7.. Służba Leśna...............................................................................229 [Zadania Służby Leśnej]...................................................................229 Art. 45 Art..4. [Pracownicy Służby Leśnej].............................................................230 Art..4a. [Uprawnienia pracowników Służby Leśnej]....................................233 [Powołanie Straży Leśnej]................................................................23 Art..4. Art..48. [Uprawnienia strażnika leśnego]......................................................242 Art..48a. [Obowiązek współpracy z Szefem Krajowego Centrum Art..49. Informacji.Kryminalnych]................................................................243 [Uprawnienia.ministra].....................................................................244 Rozdział 8.. Gospodarka finansowa w.Lasach Państwowych........................248 Art. 50 [Podstawy gospodarki finansowej]...................................................248 [Rok obrachunkowy]........................................................................249 Art..1. [Obowiązek sporządzenia raportu]...................................................249 Art..2. [Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Art..3. oraz.dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych]...........................20 [Dotacje dla Lasów Państwowych]..................................................20 [Dysponenci środków budżetowych]...............................................22 [Tworzenie funduszu leśnego]..........................................................22 Art..4. Art... Art... 9 Spis treści Art... Art..8. Art..9. [Środki funduszu leśnego]................................................................24 [Przeznaczenie środków funduszu leśnego].....................................2 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia]...................................29 Rozdział 9. (uchylony)...................................................................................20 Rozdział 10..Zmiany.w.przepisach obowiązujących oraz.przepisy. Art. 67 Art..8 Art..9 Art..0 Art..1 Art..2 Art..3 Art..4. Art... Art... Art... Art..8. Art..9. Art..80 Art..81. Art..82. przejściowe.i.końcowe................................................................20 [Zmiany w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska]...........20 [Zmiany w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych]................20 [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych].............21 [Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych]....21 [Zmiany w ustawie o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa].............................21 [Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych]....................22 [Zmiany w ustawie o hodowli, ochronie zwierząt łownych i.prawie.łowieckim]..........................................................................22 [Lasy pozostające w zarządzie]........................................................22 [Status okręgowych zarządów lasów]..............................................23 [Przejście praw i obowiązków]........................................................24 [Status lasów ochronnych]...............................................................24 [Sprawy wszczęte przed wejściem ustawy w życie]........................24 [Obowiązki dyrektorów regionalnych].............................................2 (uchylony).........................................................................................2 [Derogacja].......................................................................................2 [Wejście ustawy w życie].................................................................2 Bibliografia.....................................................................................................2 Wykaz aktów prawnych................................................................................21 10 Wykaz skrótóW Akty prawne k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.p.a. k.s.h. p.o.ś. p.r.d. nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo- wania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro- ny środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro- gowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwiet- nia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i try- przetargowe bu przeprowadzania przetargu publicznego oraz spo- sobu i warunków przeprowadzania negocjacji ceno- wej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532) 11 Wykaz.skrótów rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zaso- bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. ws. cechowania w sprawie szczegółowych zasad cechowania drew- na, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich sto- sowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego le- galność pozyskania drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 201 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za- ws. lasów sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uzna- ochronnych wania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za- sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja ws. nabycia lasów 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych La- sów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowią- cych własność osób fizycznych i prawnych (Dz. U. Nr 69, poz. 450) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Natu- ws. sprzedaży ralnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w spra- lokali wie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i.gruntów.z.budynkami.mieszkalnymi.w.budowie. oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydat- ne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadza- nia przetargu ograniczonego (Dz. U. Nr 52, poz. 327 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycz- nia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych ws. stanowisk oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz. U. Nr 11, poz. 123) 12 Wykaz.skrótów rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za- sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia ws. tablic 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. Nr 11, poz. 39) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za- sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września ws. współpracy 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad współdzia- łania Lasów Państwowych z Policją (Dz. U. Nr 78, poz. 397) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Za- sobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia ws. zbioru pło- dów runa leś- 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizo- nego wania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 6, poz. 42 z późn. zm.) u.d.p. u.f.p. u.g.n. u.g.n.r. u.o.p. u.o.z. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz- nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie- ruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowa- niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy- rody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 13 Wykaz.skrótów u.s.d.g. u.s.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno- ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin- nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawa drogowa – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za- sadach przygotowania i realizacji inwestycji w za- kresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) ustawa o lasach – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwo- ustawa o wspieraniu ju obszarów wiejskich z udziałem środków Europej- rozwoju obszarów skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich u.z.i.w. Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu in- walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.) Inne – System Informacji Prawnej LEX – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy Seria A – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny LEX NSA ONSAiWSA OSNC OTK-A TK WSA 14 WStęp Na rynku wydawniczym odczuwa się brak specjalistycznej literatu- ry prawniczej dotyczącej prawa leśnego i ustawy o lasach. Ustawa o la- sach doczekała się jednego komentarza, ale za to znakomitego, autorstwa W. Radeckiego1. Zagadnienia z zakresu prawa leśnego fragmentarycznie są również omawiane w podręcznikach z zakresu prawa ochrony środo- wiska, a także w opracowaniach dotyczących obrotu nieruchomościami, jednak znikoma liczba takich publikacji, brak opracowań kompleksowo odnoszących się do ustawy o lasach świadczy o małym zainteresowaniu doktryny tą problematyką. Z drugiej jednak strony można zaobserwować wzrastającą świadomość dotyczącą lasów i potrzeby ich ochrony, a także zwiększające się zapotrzebowanie na rekreację i wypoczynek, co w kon- sekwencji zwiększa popyt na wykorzystywanie lasów na te cele. Brak opracowań dotyczących ustawy o lasach i małe zainteresowanie doktry- ny tym tematem skłania do opracowania komentarza, a także do przygo- towania opracowań monograficznych. Niniejszy komentarz został przygotowany w tradycyjny sposób prze- widziany dla tego typu publikacji, a polegający na wyjaśnianiu znaczenia poszczególnych przepisów. W. Radecki w komentarzu w sposób wyczer- pujący dokonał analizy zagadnień związanych nie tylko z prawną ochroną lasów, ale także tzw. leśnego prawa karnego. Niniejszy komentarz stawia sobie za cel wyeksponowanie, oprócz wątków związanych z ochroną la- sów, zagadnień cywilistycznych związanych z pojęciem lasu, własnoś- cią lasów, obrotem nieruchomościami i innymi gruntami, umowami re- 1 W. Radecki, Ustawa o.lasach. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2008. 1 Wstęp gulowanymi w ustawie – Prawo leśne, innymi czynnościami prawnymi, a także statusem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W komentarzu zawarto też propozycje zmian w ustawie o lasach właśnie jeśli chodzi o elementy cywilnoprawne. Drugim wątkiem, który jest po- dejmowany w komentarzu, a ma podstawowe znaczenie, jest wątek zwią- zany z ochroną lasów jako wartości przyrodniczych. Las bowiem należy do wartości przyrodniczych objętych ochroną w ramach prawa ochrony środowiska i chociaż pojęcie lasu nie występuje w definicji środowiska, to pozostaje jednak poza sporem zaliczanie lasów do elementów przyrod- niczych. Ustawa o lasach ma bowiem za zadanie regulowanie nie tylko własności lasów, ale przede wszystkim regulowanie instrumentów służą- cych ochronie lasów. Trzecim wątkiem występującym w komentarzu jest gospodarcze wy- korzystanie lasów w ramach gospodarstw leśnych. Gospodarcze wyko- rzystanie lasów oraz potrzeby związane z ich ochroną powinny być po- strzegane w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, na co również w komentarzu zwraca się uwagę. Komentarz adresowany jest zarówno do teoretyków, jak i do praktyków. Może być pomocny naukowcom zajmu- jącym się prawem leśnym, a także studentom oraz notariuszom, radcom prawnym, adwokatom, sędziom i prokuratorom. W komentarzu uwzględniono też orzecznictwo oraz nieliczne w tej materii poglądy doktryny. prof. Bartosz Rakoczy 1 UstaWa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i 1462; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 163, poz. 1011, Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963) Rozdział 1 PrzePisy ogólne Art. 1. [Zakres.przedmiotowy] Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zaso- bów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. 1. Komentowany przepis ustawy o lasach określa jej zakres obowią- zywania. Co istotne, ustawodawca nie odwołał się w tym przepisie do kryterium podmiotowego, ale do kryterium przedmiotowego. Elementy podmiotowe zostały uregulowane w art. 2 ustawy o lasach. 1 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne Jak wynika z omawianego przepisu, ustawa o lasach reguluje przede wszystkim zasady, przy czym chodzi tu o zasady zachowywania, ochrony i powiększania zasobów leśnych, a także zasady gospodarki leśnej. Usta- wodawca wiąże te zasady z innymi elementami środowiska oraz z gospo- darką narodową. W doktrynie podniesiono, że: „Art. 1 ustawy o lasach określa przedmiot regulacji prawnej jako: – zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych, – zasady gospodarki leśnej”2. W. Radecki w związku z taką konstrukcją omawianego przepisu zgło- sił też wątpliwość co do prawidłowości zredagowania art. 1 ustawy o la- sach. Autor ten wskazuje: „Sformułowanie to jest jawnie wadliwe z punk- tu widzenia logiki, ponieważ z definicji ustawowej zamieszczonej w art. 6 ust. 1 pkt 1 [ustawy o lasach – przyp. B.R.] wiemy, że gospodarka leśna obejmuje też utrzymanie (tj. zachowanie) i powiększanie zasobów leś- nych, ale sensu art. 1 można się dopatrywać primo, we wskazaniu, że na pierwszym miejscu znajduje się zachowanie, ochrona i powiększanie za- sobów leśnych, secundo, w zaakcentowaniu, że muszą być uwzględnia- ne związki lasów z innymi elementami środowiska i gospodarką naro- dową”3. Stanowisko W. Radeckiego, tak co do pierwszej, jak i co do drugiej kwestii należy uznać za słuszne. Wskazuje on bowiem najpierw na wad- liwość redakcyjną przepisu, a następnie formułuje wnioski dotyczące znaczenia art. 1 ustawy o lasach, w szczególności gdy chodzi o kolej- ność wymienionych w tym przepisie zasad. Pogląd W. Radeckiego i do- konany przez niego podział przedmiotu regulacji aktu normatywnego na dwie grupy, o czym była mowa wyżej, stanowić może punkt wyjścia do dalszych rozważań. Przede wszystkim w konstrukcji art. 1 ustawy o lasach można dopa- trywać się dwóch podstawowych celów, jakie ustawodawca chce osiąg- nąć. Po pierwsze celem tym jest szeroko rozumiana funkcja ochronna i prewencyjna, na którą składają się i zachowywanie lasów, i ich ochro- na, i powiększanie zasobów leśnych. Po drugie ustawodawca wskazuje 2 W. Radecki, Ustawa o.lasach..., s. 23. 3. Ibidem. 18 Zakres.przedmiotowy. Art..1 także na gospodarcze znaczenie lasów. W istocie tak skonstruowany art. 1 ustawy o lasach dotyczy dwóch kwestii – ochrony lasów i gospodarki leś- nej jako elementu gospodarki. Jednocześnie przepis ten można odczyty- wać jako wskazanie dwóch podstawowych wartości, które ustawodawca chroni w tym akcie prawnym. Istotne znaczenie ma odwołanie się przez prawodawcę do powiąza- nia tych wartości z innymi elementami środowiska i do ich powiązania z gospodarką narodową. Tego typu zabieg legislacyjny jest rzadko sto- sowany przez ustawodawcę. Można jednak zauważyć, że związek z in- nymi elementami środowiska dotyczy przede wszystkim funkcji ochron- nej i prewencyjnej, a powiązanie z gospodarką narodową – funkcji go- spodarczej. Szczególnie istotne jest wskazanie przez prawodawcę na powiązanie funkcji ochronnej i prewencyjnej, wyrażonej w art. 1 ustawy o lasach, z innymi elementami środowiska. Ustawodawca wyraźnie nawiązuje tu do zasady kompleksowości, wyrażonej w art. 5 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska4. Przepis ten stanowi: „Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów”. K. Gruszecki zauważa, że „zarówno działania mające na celu określe- nie prawnych podstaw ochrony środowiska, jak i działania podejmowane już w celu realizacji ochrony jednego lub kilku obiektów przyrodniczych powinny być prowadzone tak, aby ochrona jednego elementu nie była wy- konywana kosztem innych czy też nie wywierała na nie nawet w sposób pośredni negatywnego wpływu. Z dotychczasowych doświadczeń wyni- ka, że ochrona środowiska i jego konkretnych elementów prowadzona w oderwaniu od większej całości, w której konkretny element funkcjo- nuje, nie może przynieść na dłuższą metę pozytywnych efektów”..Pod- kreśla się także, że „punktem wyjścia zasady kompleksowości jest trakto- wanie środowiska jako jednej całości (...). Dla ochrony środowiska mają znaczenie nie tylko jego poszczególne elementy, ale całość”. 4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.  K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 45.  J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 51. 19 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne W takim zestawieniu wartości chronionych tym aktem prawnym dopa- trywać się należy dążenia przez prawodawcę do osiągnięcia zrównowa- żonego rozwoju. Zasada ta została wyrażona w art. 5 Konstytucji Rze- czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.8 Przepis ten stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie- czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochro- nę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ideę zasady zrównoważonego rozwoju wyjaśnił Trybunał Konstytu- cyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/059, w uzasadnieniu któ- rego wskazał: „Władze publiczne są bowiem przede wszystkim zobowią- zane do «prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom» (art. 74 ust. 1). Sformułowanie to ma charakter typowy dla określenia zadań (zasad polityki) państwa, nie rodzi natomiast bezpośrednio jakichkolwiek praw podmiotowych po stronie jednostki. Pojęcie «bezpieczeństwo ekologiczne» należy rozumieć jako uzyskanie takiego stanu środowiska, który pozwala na bezpieczne przebywanie w tym środowisku i umożliwia korzystanie z tego środowi- ska w sposób zapewniający rozwój człowieka. Ochrona środowiska jest jednym z elementów «bezpieczeństwa ekologicznego», ale zadania władz publicznych są szersze – obejmują też działania poprawiające aktualny stan środowiska i programujące jego dalszy rozwój. Podstawową metodą uzyskania tego celu jest – nakazane przez art. 5 Konstytucji – kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, co nawiązuje do ustaleń międzyna- rodowych, w szczególności konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. (por. J. Boć, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z.1997.r., pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 24 i nast.). W ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochrona przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, ale także należyta troska o roz- wój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania sto- sownej infrastruktury, niezbędnej dla – uwzględniającego cywilizacyjne  Z najnowszej literatury zob. m.in. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w.systemie prawa, Toruń 2009. 8 Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm. 9 OTK-A 2006, nr 6, poz. 62. 20 Zakres.przedmiotowy. Art..1 potrzeby – życia człowieka i poszczególnych wspólnot. Idea zrównowa- żonego rozwoju zawiera więc w sobie potrzebę uwzględnienia różnych wartości konstytucyjnych i stosownego ich wyważenia”. Podobne stanowisko zaprezentował WSA w Gorzowie Wlkp., który w tezie do wyroku z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Go 825/0810 zauważył, że: „Zasada zrównoważonego rozwoju pełni przede wszystkim rolę dy- rektywy wykładni. A to wtedy gdy pojawiają się wątpliwości co do za- kresu obowiązków, rodzaju obowiązków i sposobu ich realizacji należy posiłkować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Pełni ona zatem rolę podobną do zasad współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczego przeznaczenia w prawie cywilnym. W pierwszej kolejności do uwzględ- niania zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie stanowienia prawa ale z drugiej zasadę te powinny mieć na uwadze organy stosujące prawo. Niekiedy bowiem stan faktyczny wyma- ga rozważenia i wyważenia rozwiązań korzystniejszych stosując zasadę zrównoważonego rozwoju”. Ideę zrównoważonego rozwoju, polegającą na wyważeniu potrzeb ochrony lasów i ich gospodarczego wykorzystania, ustawodawca stara się realizować już w określeniu przedmiotu regulacji ustawy o lasach. Oczy- wiście konkretyzacji służą rozwiązania szczegółowe. Natomiast z tego punktu widzenia art. 1 ustawy o lasach powinien być przede wszystkim wykorzystywany w procesie wykładni, jako dyrektywa wykładni w kon- tekście zrównoważonego rozwoju. Zatem sens ustawy o lasach sprowa- dza się do wyważania sprzecznych wartości i ich godzenia ze sobą w du- chu zrównoważonego rozwoju. 2. Zauważyć trzeba, że przedmiotem regulacji ustawy o lasach jest las. Ustawodawca nie stawia sobie jedynie celów ochronnych ani jedynie celów gospodarczych, choć te kwestie są najważniejsze. Akt prawny nie ma tytułu „o ochronie lasów” czy też „o gospodarce leśnej” albo „o go- spodarowaniu lasami”. Akt prawny ma na celu kompleksowe uregulowa- nie problematyki lasów w prawie polskim. Oczywiście ustawodawca nie osiągnął zamierzonego celu w pełnym zakresie, ponieważ ustawa o la- sach nie funkcjonuje i nie może funkcjonować poza innymi aktami praw- 10 LEX nr 526352. 21 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne nymi, do których nawet sama odsyła. Ustawy o lasach nie da się w pełni zakwalifikować do prawa ochrony środowiska, choć elementy ochronne są najistotniejsze. Stanowić może jednak gałąź prawa w znaczeniu kom- pleksowej gałęzi prawa. „Podstawą ich wyróżnienia bywa przedmiot re- gulacji”11. S. Wronkowska wskazuje na cechę takich kompleksowych ga- łęzi prawa, jaką jest wykorzystywanie różnych metod regulacji – admini- stracyjnej, cywilnej, a nawet karnej12. Art. 2. [Zastosowanie.ustawy] Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności. 1. Artykuł 2 ustawy o lasach zawiera istotną regulację, zarówno z punktu widzenia prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Odnosi się bowiem do kwestii własności, która w ustawie o lasach jest regulo- wana szeroko i to nie tylko w kontekście własności Skarbu Państwa czy też innych podmiotów publicznoprawnych. Odmienny pogląd zdaje się prezentować S. Rudnicki, który uważa, że „jest to regulacja prawa admi- nistracyjnego”13. W. Radecki zauważa, że „art. 2 daje wyraz jednemu z najważniejszych założeń ustawy, według którego leśnictwo jest jedno, niezależnie od tego, czyją własnością jest las. Ustawodawca odszedł od tradycji odrębnego uregulowania problematyki lasów państwowych i niepaństwowych”14.. W takim ujęciu problemu widać wyraźnie uwzględnienie elementów pub- licznoprawnych. Tylko bowiem z tego punktu widzenia należy oceniać trafność działania prawodawcy. Funkcja ochronna ustawy o lasach wy- maga wręcz, aby traktować lasy jednolicie. Wynika to z konieczności za- 11 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i.prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 12 Zob. m.in. W. Radecki, Ochrona lasów w.prawie karnym, Palestra 1978, z. 3, 13 S. Rudnicki (w:) G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości..Problematyka prawna, 2005, s. 117. s. 18–31. 22 wyd. 5, Warszawa 2009, s. 189. 14 W. Radecki, Ustawa o.lasach..., s. 24. Zastosowanie.ustawy. Art..2 pewnienia takich samych standardów ochronnych. W tym wypadku usta- wodawca daje pierwszeństwo dobru, jakim jest ochrona lasów. Zakłada bowiem – i słusznie – że nie można pozostawić sposobu gospodarowa- nia lasem jedynie swobodnemu uznaniu właściciela i w tym celu nakła- da na niego określone obowiązki, o których będzie mowa niżej. Za istot- ne uznaje też zachowanie jednolitości jeśli chodzi o standardy ochronne. Z tych też powodów prawodawca odrywa zakres i sposób ochrony lasów od aspektów związanych z prawem własności. Nie oznacza to jednak, że w ustawie o lasach nie można dostrzec róż- nic, jakie występują w ustawie w zależności od tego, kto jest właścicielem lasu. Inaczej regulowane są kwestie ochrony lasów państwowych, a ina- czej ochrona lasów niebędących własnością Skarbu Państwa1. Rozróż- nienie to wynika z konstytucyjnej zasady proporcjonalności i konstytu- cyjnych podstaw prawa własności. Jak stanowi art. 21 Konstytucji RP: 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest doko- nywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Z kolei art. 64 Konstytucji RP stanowi, że: 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz pra- wo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podle- gają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w za- kresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Przy analizie ograniczeń nakładanych przez prawodawcę na właścicie- li nieruchomości, szczególnie niebędących przedmiotem własności Skar- bu Państwa, należy uwzględniać też zasadę proporcjonalności, wynika- jącą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, że: „Ogranicze- nia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demo- 1 Dotyczy to chociażby regulacji prawnych funkcjonowania Państwowego Gospo- darstwa Lasy Państwowe i nakładanych na ten podmiot obowiązków. 23 Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne kratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne- go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. 2. Z analizowanego przepisu wynika, że ustawa ma zastosowanie do każdego lasu. Oznacza to, że co do zasady każdy przepis ustawy będzie miał zastosowanie do każdego lasu, niezależnie od osoby właściciela. W konsekwencji można przyjąć domniemanie, że dana regulacja będzie miała zastosowanie do każdego lasu, niezależnie od osoby właściciela, chyba że co innego wynika wyraźnie z ustawy. Zatem na przyjęcie od- miennego rozwiązania wobec lasów będących przedmiotem własności Skarbu Państwa i wobec innych lasów konieczne jest istnienie stosow- nej.normy.prawnej. 3. Jak już wyżej wskazano, problematyka regulowana w art. 2 ustawy o lasach dotyczy i elementów publicznoprawnych, i elementów prywatno- prawnych. Wyżej wskazano publicznoprawne aspekty występujące w ko- mentowanym przepisie. Dotyczą one łącznego traktowania wszystkich la- sów, niezależnie od formy własności. Na uwadze trzeba jednak mieć też prywatnoprawne elementy występujące w art. 2 ustawy o lasach, które dotyczą przede wszystkim prawa własności. Ustawodawca w komentowanym przepisie używa zwrotu „forma włas- ności”. Zwrot ten nie jest zbyt fortunny. Sugeruje on bowiem, prima fa- cie, że istnieje forma prawa własności i ta forma może być zróżnicowa- na. W teorii prawa wyróżnia się rodzaje własności1. Mówi się też o ro- dzajach własności, ale nie o jej formach. S. Rudnicki wskazuje, że: „Pod względem funkcjonalnym wyróżnia się własność publiczną podmiotów prawa publicznego przeznaczoną na zaspokajanie potrzeb infrastruktury społecznej (publicznych) i własność prywatną podmiotów prawa cywil- nego nakierowaną na zaspokajanie potrzeb właściciela”1. W komentowanym przepisie chodzi konkretnie i jedynie o osobę właś- ciciela, ponieważ ona determinuje charakter nieruchomości. Wskazując bowiem na brak różnic w formie własności, ustawodawca ma na myśli 1 S. Rudnicki, Własność nieruchomości, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 19. 1. Ibidem. 24 Pojęcie lasu Art. 3 osobę właściciela. Najważniejszy bowiem podział ze względu na prawo własności, jaki występuje w ustawie o lasach, to podział według osoby właściciela. Wyraźnie bowiem można odróżnić regulacje dotyczące lasów będących lasami Skarbu Państwa od lasów niebędących lasami Skarbu Państwa. W. Radecki za te drugie uznaje „lasy stanowiące własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych, związków wyznaniowych i organizacji społecznych”18.. Autor ten nie wymienia w tym gronie lasów jednostek samorządu teryto- rialnego. Takiej sytuacji nie można jednak wykluczyć19. Z cała pewnością prawo własności jednostek samorządu terytorialnego nie jest własnością Skarbu Państwa. Z drugiej natomiast strony jest to bez wątpienia własność publiczna, tak samo jak własność Skarbu Państwa. Jednak lasy jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na ich publicznoprawny charakter, traktować należy w świetle ustawy o lasach jak inne lasy niebędące włas- nością Skarbu Państwa. Tylko bowiem w stosunku do Skarbu Państwa można odnaleźć w ustawie o lasach odrębne regulacje, a nie w stosunku do wszystkich lasów należących do podmiotów publicznych20. Odrębnym problemem jest to, jaki jest status prawny lasu z punktu wi- dzenia prawa rzeczowego, ale rozważania te zostaną podjęte przy okazji analizy art. 3 ustawy o lasach. Art. 3. [Pojęcie lasu] Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: 1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony: a) przeznaczony do produkcji leśnej lub b) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo c) wpisany do rejestru zabytków; 18 W. Radecki, Ustawa o.lasach..., s. 24. 19 Na przykład nabycie własności w drodze spadkobrania. 20 Na przykład status Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe, ale już nie sa- morządowych osób prawnych czy samorządowych jednostek organizacyjnych. 2 Art. 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia me- lioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leś- ne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leś- ne i urządzenia turystyczne. 1. W komentowanym przepisie zawarta jest tylko jedna definicja – definicja lasu, choć słowniczek ustawowy zawarty jest w art. 6 ustawy o lasach. Pojęcie lasu zdefiniowane w art. 3 ustawy o lasach jest najistot- niejszym pojęciem w ustawie o lasach. Wokół tego pojęcia koncentrują się regulacje prawne całej ustawy. „Trafne zdefiniowanie lasu jest prob- lemem złożonym, uzależnionym od wielu czynników. Inne znaczenie ma las w ujęciu prywatnego gospodarstwa leśnego i inne w przypadku go- spodarstwa leśnego stanowiącego własność publiczną”21. Artykuł 2 ustawy o lasach należy raczej zakwalifikować nie tyle jako przepis zawierający słowniczek ustawowy, ale jako przepis doprecyzo- wujący zakres przedmiotowy aktu normatywnego, przecież jest to usta- wa o lasach. Zatem pojęcie lasu jest bardzo ważne z punktu widzenia re- gulacji aktu prawnego. 2. Pojęcia lasu nie należy utożsamiać z pojęciem nieruchomości grun- towej czy też gruntu leśnego. Są to bowiem różne pojęcia. Punktem wyj- ścia jest wskazanie przez prawodawcę, że las jest gruntem. Dalej pojęcie lasu.obejmuje.dwa.elementy.wymienione.w.pkt.1.i.2..Pierwszy.element. jest związany z określoną powierzchnią. Ustawodawca bowiem wyraź- nie wskazuje, że lasem jest określony grunt, który ma powierzchnię co najmniej 0,10 ha. Drugi element dotyczy związku tego gruntu z gospo- darką leśną, względnie wykorzystywania dla potrzeb gospodarki leśnej: budynków i budowli, urządzeń melioracji wodnych, linii podziału prze- strzennego lasu, dróg leśnych, terenów pod liniami energetycznymi, szkó- łek leśnych, miejsc składowania drewna, a także wykorzystywanych na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 21 M. Geszprych, Wpływ regulacji unijnych na kształtowanie gospodarki leśnej w.lasach prywatnych w.prawie polskim, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, nr 3–4, s. 118. 2 Pojęcie lasu Art. 3 W. Radecki zauważa, że ustawa o lasach wprowadza cztery kryteria uznawania.danego.gruntu.za.las..Pierwszym.kryterium.zdaniem.tego.Au- tora jest kryterium przyrodnicze: „pokrycie roślinnością leśną (uprawa- mi leśnymi), na którą składają się drzewa i krzewy oraz runo leśne, przy czym przejściowe pozbawienie roślinności leśnej nie pozbawia gruntu cechy lasu, jeśli spełnione są pozostałe kryteria, 2) kryterium przestrzen- ne – zwarta powierzchnia co najmniej 0,10 ha, 3) kryterium przeznacze- nia – do produkcji leśnej, chyba że chodzi o lasy w rezerwatach przyrody i w parkach narodowych bądź wpisane do rejestru zabytków, które z isto- ty swej nie są przeznaczone do produkcji leśnej, 4) kryterium związku z gospodarką leśną”22. 3. Podstawowym elementem definicji lasu jest odwołanie się do poję- cia gruntu. Pojęcie to należy odróżniać od pojęcia nieruchomości. Grunt bowiem oznacza fragment powierzchni ziemi w znaczeniu trójwymiaro- wym, który stanowi przedmiot określonych stosunków prawnych bądź to prawa prywatnego, bądź to prawa publicznego23. Powstaje zatem pytanie, jak ma się pojęcie lasu do pojęcia nieruchomości, a w konsekwencji do zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami? Jak stanowi art. 46 k.c.: § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowią- ce odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepi- sów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy. Podstawowym elementem pojęcia nieruchomości jest także pojęcie gruntu. W tym zakresie obie te definicje są zbieżne. M.A. Zalewski formułuje pogląd, że pojęcie lasu nie jest kategorią cy- wilnoprawną24. Autor ten uzasadnia swój pogląd tym, że ustawodawca cał- 22 W. Radecki, Ustawa o.lasach..., s. 25. 23 J. Piątowski, Zakres i.wykonywanie własności nieruchomości (w:) System prawa cywilnego, red. nacz. W. Czachórski, t. 2, Prawo własności i.inne prawa rzeczowe, red. tomu J. Ignatowicz, Ossolineum 1977, s. 108–109. 24 M.A. Zalewski, Przeniesienie własności lasu (w:) Prawo rolne. Problemy teorii i.praktyki, red. R. Budzinowski, A. Zieliński, Kluczbork 2002, s. 190. 2 Art. 4 Rozdział 1. Przepisy ogólne kowicie abstrahuje od pojęcia własności. Z kolei dla skonstruowania poję- cia lasu odwołuje się do powierzchni, cech przyrodniczych, przeznaczenia oraz.sposobu.zagospodarowania2. Dalej Autor ten konstatuje, że pojęcie lasu jest całkowicie niezależne i oderwane od pojęcia nieruchomości grun- towej2. Podsumowując swoje wywody, M.A. Zalewski zauważa: „W kon- sekwencji uznać należy, że pojęcie własności lasu nie jest ścisłe i jest w isto- cie pewnym skrótem myślowym, który odnosi się do szczególnego przy- padku stosunków prawa własności, których przedmiotem są: 1) nieruchomości leśne, to jest nieruchomości gruntowe spełniające równocześnie ustawowe przesłanki uznania za las, 2) nieruchomości, w skład których wchodzi las, to jest nieruchomości, w przypadku których jedynie pewna część gruntu spełnia przesłan- ki uznania za las, przy czym: b) grunty te są wydzielone geodezyjnie w odrębną działkę, c) grunty te nie stanowią oddzielnej działki ewidencyjnej”2. Art. 4. [Status Lasów Państwowych] 1. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Pań- stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej „Lasami Państwowymi”. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do lasów: 1) będących w zarządzie parków narodowych; 2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 3) będących w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych prze- pisów. 3. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowa- dzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość. 4. Nadzór nad Lasami Państwowymi sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 2 M.A. Zalewski, Przeniesienie własności lasu (w:) Prawo rolne..., s. 190. 2. Ibidem, s. 191. 2. Ibidem, s. 191–192. 28
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o lasach. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: