Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 010275 20256902 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-537-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Komentarz do ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym dotychczasowe zmiany tej ustawy według stanu prawnego na 1 czerwca 2012 r. Autor komentuje ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych na szerokim tle normatywnym, zwłaszcza prawa ochrony środowiska i przyrody, uwzględniając przy tym regulacje dotyczące sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wykorzystuje dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, przywiązując szczególną wagę do instrumentów reglamentacyjnych i finansowych ochrony gruntów rolnych i leśnych.
Komentarz skierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy administracji publicznej podejmujących decyzje zezwalające na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a także do prawników praktyków – sędziów, prokuratorów, radców praw-nych i adwokatów.
Wojciech Radecki, prof. zw., dr hab. nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor bądź współautor ponad 2000 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym ponad 100 książek z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, m.in. komentarzy do ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, prawa łowieckiego i ustawy o rybactwie śródlądowym oraz studiów prawno-porównawczych nad prawem ochrony przyrody, łowieckim i rybackim polskim, czeskim i słowackim.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Komentarz Wojciech Radecki Wydanie 1 Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-537-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Część PieRWSzA Wprowadzenie 1. Rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce . . 15 2. Miejsce ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w polskim systemie prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Część dRugA uStAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. dz.u. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–5b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ograniczanie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze 45 i nieleśne (art. 6–10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rozdział 3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej (art. 11–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 4. zapobieganie degradacji gruntów (art. 15–19) . . . . . . . 166 Rozdział 5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów (art. 20–22a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5a. dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (art. 22b–22c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 223 5 Spis treści Rozdział 6 (uchylony) (art. 23–25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Rozdział 7. Kontrola wykonania przepisów ustawy (art. 26–31) . . . . . 227 Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 32–37) . . . . . . . . . 248 Wykaz wybranej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Akty prawne Kodeksy i ustawa egzekucyjna k.c. – ustawa z  23  kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (dz.u. Nr  16, k.k. k.p. k.p.a. k.w. u.p.e.a. poz. 93 ze zm.) – ustawa z  6  czerwca 1997  r. – Kodeks karny (dz.u. Nr  88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. dz.u. 1998, Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z  14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. dz.u. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. dz.u. 2010, Nr 46, poz. 275 ze zm.) – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (tekst jedn. dz.u. 2005, Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Ustawy podstawowe pr.bud. – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. dz.u. pr. geol. i górn. – ustawa z  9  czerwca 2011  r. – Prawo geologiczne i  górnicze 2010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.) pr.o.ś. pr.wod. u.f.p. (dz.u. Nr 163, poz. 981) – ustawa z  27  kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. dz.u. 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.) – ustawa z  18  lipca 2001  r. – Prawo wodne (tekst jedn. dz.u. 2012, poz. 145) – ustawa z  24  września 2009  r. o  finansach publicznych (dz.u. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) u.o.cz.i.porz. – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd- u.o.g.r.l. u.o.l. u.o.odp. ku w gminach (tekst jedn. dz.u. 2012, poz. 391) – ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. dz.u. 2004, Nr 121, poz. 1266 ze zm.) – ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. dz.u. 2011, Nr 12, poz. 59 ze zm.) – ustawa z  27  kwietnia 2001  r. o  odpadach (tekst jedn. dz.u. 2010, Nr 185, poz. 1243 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.o.p. u.p.z.p. – ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. dz.u. 2009, Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – ustawa z  27  marca 2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. dz.u. 2012, poz. 647) u.o.sz.w.ś. – ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środo- ustawa o ocenach oddziaływania wisku i ich naprawie (dz.u. Nr 75, poz. 493 ze zm.) – ustawa z  3  października 2008  r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro- nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (dz.u. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Ustawy ustrojowe u.s.g. – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. u.s.p. u.s.w. dz.u. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. dz.u. 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. dz.u. 2001, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) u.w.a.r.w. – ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzą- u.o.ś. z 1980 r. – ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środo- dowej w województwie (dz.u. Nr 31, poz. 206 ze zm.) wiska (tekst jedn. dz.u. 1994, Nr 49, poz. 196 ze zm.) u.o.iOś. – ustawa z 20 lipca 1991 r. o inspekcji Ochrony środowiska (tekst jedn. dz.u. 2007, Nr 44, poz. 287 ze zm.) Organy, instytucje i inne gdOś giOś iOś Lex LexPolonica MAgtiOś – generalny dyrektor Ochrony środowiska – główny inspektor Ochrony środowiska – inspekcja Ochrony środowiska – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – b. Minister Administracji, gospodarki terenowej i  Ochrony MF – Minister Finansów (minister właściwy do spraw finansów pu- środowiska blicznych) – Minister gospodarki (minister właściwy do spraw gospodarki) – b. Minister Leśnictwa – b. Minister Leśnictwa i Przemysłu drzewnego – Minister Obrony Narodowej – b. Minister Ochrony środowiska, zasobów Naturalnych i  Leś- nictwa – b. Minister Rolnictwa – b. Minister Rolnictwa i gospodarki Żywnościowej – b. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – b. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mg ML MLiPd MON MOśzNiL MR MRigŻ MRiRR MRiRW MRRiB 8 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów – b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Minister środowiska (minister właściwy do spraw środowiska) – Minister zdrowia – Naczelny Sąd Administracyjny – Okręgowy urząd górniczy – Państwowe gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” – Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych – Regionalny dyrektor Ochrony środowiska – Rada Ministrów – Sąd Najwyższy – trybunał Konstytucyjny – Wyższy urząd górniczy – Wojewódzki Sąd Administracyjny MSWiA Mś Mz NSA Oug PgLLP RdLP RdOś RM SN tK Wug WSA Organy publikacyjne, czasopisma, zbiory orzeczeń dz.u. dz.urz. ue dz.urz. We gP M.P. NP ONSA ONSAiWSA – dziennik ustaw – dziennik urzędowy unii europejskiej – dziennik urzędowy Wspólnot europejskich – „gazeta Prawnicza” – „Monitor Polski” – „Nowe Prawo” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i  Woje- OSN OSP OSPiKA OśPiP OtK PiP PK PS Pug RPeiS St wódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – „ Ochrona środowiska. Prawo i Polityka” – Orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego – „Państwo i Prawo” – „Przegląd Komunalny” – „Przegląd Sądowy” – „Przegląd ustawodawstwa gospodarczego” – „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny” – „Samorząd terytorialny” Uwaga: artykuły powołane w książce bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wstęp Po opublikowaniu w wydawnictwie LexisNexis Komentarza do ustawy o  lasach (Warszawa 2012) przystąpiłem do pracy nad kolejnym Ko- mentarzem do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jest w tym pewna logika, ponieważ druga z  tych ustaw – w  części, w  jakiej do- tyczy gruntów leśnych – stanowi swoiste dopełnienie pierwszej. We wczesnych latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia ustawo- dawca polski wyłączył problematykę ochrony gruntów leśnych z ówcze- snej ustawy z  1949  r. o  państwowym gospodarstwie leśnym i  wraz z  ochroną gruntów rolnych uczynił z  niej przedmiot odrębnej ustawy z  1971  r. o  ochronie gruntów rolnych i  leśnych oraz rekultywacji gruntów. taką koncepcję przyjął w kolejnej ustawie z 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w obowiązującej ustawie z 1995 r. pod tym samym tytułem. trzeba zauważyć, że nie jest to koncepcja jedynie możliwa, z inną spotykamy się na przykład za naszą południową gra- nicą, gdzie przepisy dotyczące ochrony gruntów leśnych znajdują się w pierwszych częściach ustaw leśnych – czeskiej z 1995 r. i słowackiej z  2005  r., podczas gdy ochrona gruntów rolnych jest przedmiotem ustaw o  ochronie rolniczych zasobów glebowych – czeskiej z  1992  r. i słowackiej z 2004 r. Nie jest łatwo ocenić, która z tych koncepcji jest właściwsza; można sądzić, że czeska i  słowacka, gdyż więzi łączące grunty leśne z lasami są chyba silniejsze niż łączące grunty leśne z grun- tami rolnymi. Niemniej jednak polski ustawodawca przyjął inne roz- wiązanie, legislacyjnie oddzielił ochronę gruntów leśnych od ochrony lasów i ujął ochronę gruntów rolnych i leśnych we wspólnej ustawie. Podstawowym przedmiotem moich wieloletnich badań naukowych jest problematyka prawnej ochrony środowiska, do której bezspornie Wojciech Radecki 11 Wstęp należy prawna ochrona lasów i gospodarki leśnej wynikająca z ustawy z 1991 r. o lasach (tekst jedn. dz.u. 2011, Nr 12, poz. 59 ze zm.), dla- tego zasadniczą wagę przywiązuję w komentarzu do ustawy o ochronie gruntów rolnych i  leśnych do gruntów leśnych. Ponieważ jednak ko- mentarz do ustawy o  ochronie gruntów rolnych i  leśnych nie może ograniczać się do fragmentu jej zawartości, obejmuję uwagami także przepisy dotyczące wyłącznie gruntów rolnych. Jest to już moje czwarte podejście komentatorskie do ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentowałem ją dwukrotnie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w Wydawnictwie to- warzystwa Naukowego Prawa Ochrony środowiska (Wrocław 1995 i 1998), po raz trzeci w Wydawnictwie „difin” (Warszawa 2009). Od ostatniego wydania minęły wprawdzie zaledwie trzy lata, ale istotne zmiany tak w samej ustawie o ochronie gruntów, jak i w jej otoczeniu prawnym skłoniły mnie do ponownego zajęcia się tą problematyką. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest dość krótkim aktem prawnym, liczącym niespełna 40 artykułów. zapewne w  kompleksie ustaw składających się na prawo ochrony środowiska jest to ustawa najkrótsza. Jednakże problematyka objęta ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest złożona, a moje wieloletnie doświadczenia także eksperckie przekonują mnie, że wbrew pozorom w  tych kilkudzie- sięciu przepisach kryje się wiele pułapek interpretacyjnych, a  wielo- krotne zmiany zarówno samej ustawy o  ochronie gruntów rolnych i leśnych, jak i jej otoczenia prawnego są źródłem dodatkowych kom- plikacji. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych pozostaje w wielorakich związkach z  innymi przepisami składającymi się na prawo ochrony środowiska w  szerokim rozumieniu, przede wszystkim z  następują- cymi aktami prawnym: 1) z ustawą z 1991 r. o lasach (tekst jedn. dz.u. 2011, Nr 12, poz. 59 ze zm.), 2) z  ustawą z  2003  r. o  planowaniu i  zagospodarowaniu prze- strzennym (tekst jedn. dz.u. 2012, poz. 647), 12 www.lexisnexis.pl Wstęp 3) z ustawą z 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. dz.u. 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.), 4) z ustawą z 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. dz.u. 2012, poz. 145), 5) z  ustawą z  2011  r. – Prawo geologiczne i  górnicze (dz.u. Nr  163, poz. 981), 6) z  ustawą z  2004  r. o  ochronie przyrody (tekst jedn. dz.u. 2009, Nr 151, poz. 1220 ze zm.), 7) z ustawą z 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich na- prawie (dz.u. Nr 75, poz. 493 ze zm.), 8) z  ustawą z  2001  r. o  odpadach (tekst jedn. dz.u. 2010, Nr  185, poz. 1243 ze zm.). W opracowaniu o charakterze komentatorskim stawiam przed sobą za- danie nie tylko wyjaśnienia treści i sensu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, lecz także i przede wszystkim pokazanie ich związku z  innymi aktami normatywnymi składającymi się na prawo ochrony środowiska. Komentarz kieruję przede wszystkim do organów administracji rzą- dowej i samorządowej odpowiedzialnych za stosowanie ustawy, pod- miotów gospodarujących na gruntach rolnych i  leśnych, organizacji ekologicznych oraz tych wszystkich, którym sprawa ochrony gruntów rolnych i leśnych nie jest obojętna. Część PieRWSzA Wprowadzenie 1. Rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce 1. Historia polskich regulacji prawnych o ochronie gruntów rolnych i leś- nych nie jest długa. znamienne, że zaczęło się od ochrony gruntów leśnych. Przepisy dotyczące tej ochrony pojawiły się w  ustawodaw- stwie leśnym okresu międzywojennego, natomiast pierwsze przepisy o  ochronie gruntów rolnych zostały wydane dopiero w  latach sześć- dziesiątych ubiegłego stulecia. Początkowo przepisy o  ochronie gruntów leśnych nie były wyodręb- niane z ogólnego ustawodawstwa leśnego. tak na przykład rozporzą- dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 r. o zagospoda- rowaniu lasów państwowych (dz.u. Nr 36, poz. 336) przyjęło w art. 2 zasadę, że wszystkie grunty leśne powinny być utrzymane pod uprawą leśną. Były Minister Rolnictwa mógł zarządzić zmianę uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w  lasach nieuznanych za ochronne je- dynie w czterech wypadkach: 1) jeżeli dokonanie takiej zmiany leżało w interesie należytego zago- spodarowania lasów lub też wynikało z potrzeb administrowania lasami, 2) przy regulowaniu ustroju rolnego, a w szczególności przy scalaniu gruntów, znoszeniu służebności oraz dokonywaniu zamiany gruntów, 3) w wypadkach przekazywania na cele reformy rolnej drobnych od- osobnionych obszarów leśnych, których utrzymanie pod uprawą leśną było z  punktu widzenia prawidłowej organizacji i  zarządu gospodarstwa leśnego niepożądane, 4) jeżeli dokonanie takiej zmiany leżało w  interesie publicznym, w szczególności zaś w interesie obrony Państwa. Wojciech Radecki 15 Korzystanie z poszczególnych terenów lasów państwowych przez inne działy administracji zasadniczo wymagało uchwały RM, z tym że po- zostały w mocy przepisy ustawowe umożliwiające przekazywanie leś- nych gruntów państwowych na cele specjalne. Kolejny dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z  30  września 1936  r. o państwowym gospodarstwie leśnym (dz.u. Nr 75, poz. 533 ze zm.) zawierał już odrębny rozdział o wyłączaniu obszarów leśnych z pań- stwowego gospodarstwa leśnego. zasadniczo wyłączenie takie było dopuszczalne tylko w razie konieczności przeznaczenia ich na: 1) terenowe cele wojskowe, jeśli osiągnięcie tych celów wymagało ob- jęcia zarządu tymi obszarami przez władze wojskowe, 2) potrzeby związane z ochroną wybrzeża morskiego, 3) potrzeby uzdrowisk mających charakter użyteczności publicznej. Wyłączenie następowało na mocy uchwały RM, jeżeli obszar wyłą- czany przekraczał 10 ha, a na mocy decyzji MRiRR, jeżeli nie przekra- czał 10 ha. Przepisy o  ochronie gruntów leśnych znajdowały się także w  rozpo- rządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 czerwca 1927 r. o ochronie lasów niestanowiących własności Państwa (tekst jedn. dz.u. 1932, Nr 111, poz. 932). Według art. 2 zmiana uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania mogła nastąpić jedynie w  lasach nieuznanych za ochronne na podstawie zezwolenia właściwej władzy. Właściwa władza mogła udzielać takiego zezwolenia jedynie w  następujących wypadkach: 1) jeżeli przez dokonanie takiej zmiany nastąpiłoby korzystniejsze wyzyskanie gruntów, 2) jeżeli w  zamian gruntu, który miał być wyłączony spod uprawy leśnej, zostałby zalesiony przynajmniej taki sam obszar innych użytków, 3) przy regulowaniu ustroju rolnego, a mianowicie: scalaniu gruntów, zamianie gruntów przy scalaniu, zamianie zastępującej scalenie, likwidacji służebności, zamianie gruntów przy likwidacji służeb- ności, podziale wspólnot, parcelacji i osadnictwie, 4) jeżeli dokonanie takiej zmiany leżało w szczególnym interesie pu- blicznym. 16 Część pierwsza. Wprowadzeniewww.lexisnexis.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: