Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00470 008980 19943000 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0887-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce w sposób dogłębny omówiono przepisy ustawy o opłacie skarbowej. Dość prosta konstrukcja normatywna tej daniny publicznej powoduje w praktyce spore wątpliwości interpretacyjne, dlatego w komentarzu – oprócz dokonania wnikliwej analizy istoty konkretnych regulacji prawnych z wykorzystaniem poglądów doktryny – autorzy odnoszą się do bogatego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również do interpretacji indywidualnych.

Połączenie analizy regulacji prawnych składających się na opłatę skarbową z ich „odbiciem” w praktyce jest dobrym narzędziem do rozwiązywania problemów, jakie napotykają podmioty stosujące przepisy komentowanej ustawy.

Komentarz jest adresowany do pracowników organów podatkowych zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, notariuszy i radców prawnych zajmujących się sprawami podatkowymi w zakresie opłaty skarbowej, podatników, a także do przedstawicieli doktryny prawa podatkowego i studentów.

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego kierownik Podyplomowego Studium Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego PWSZ AS Wałbrzych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Jest autorem i współautorem wielu opracowań z zakresu ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego – monografii, komentarzy, artykułów i glos.

Agata Małecka – prawnik; od 3 lat ekspert podatkowy KPMG Tax M. Michna Sp.k. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie podatkiem od nieruchomości oraz prowadzeniem postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, których elementem są także praktyczne aspekty opłaty skarbowej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 9 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz 1282 ze zm ) ROZDZIAŁ 1. Przedmiot opłaty skarbowej (art 1–4) 11 Art 1 [Zakres przedmiotowy opłaty skarbowej] 11 Art 2 [Wyłączenia z zastosowania regulacji opłaty skarbowej] 48 Art 3 [Wyłączenia z art 3] 81 Art 3a [Wyłączenie z opłaty skarbowej w związku z czynnościami konsula] 90 Art 4 [Umieszczenie regulacji w załączniku] 95 ROZDZIAŁ 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej (art 5–7) 102 Art 5 [Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej] 102 Art 6 [Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej] 123 Art 7 [Zwolnienia od opłaty skarbowej] 142 ROZDZIAŁ 3. Zapłata i zwrot opłaty skarbowej (art 8–11) 165 165 Art 8 [Zapłata opłaty skarbowej] Art 9 [Zwrot opłaty skarbowej] 174 Art 10 [Delegacja ustawowa] 183 192 Art 11 [Obowiązek notyfikacyjny] ROZDZIAŁ 4. Właściwość organów podatkowych (art 12) 197 197 Art 12 [Właściwość rzeczowa i miejscowa] ROZDZIAŁ 5. Zmiany w przepisach obowiązujących (art 13–18) 202 ROZDZIAŁ 6. Przepisy przejściowe i końcowe (art 19–21) 203 5 Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie Spis treści skarbowej 205 241 Bibliografia Wykaz aktów prawnych 243 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów – „Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów” – Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Biul Skarb BOSA Dz Urz Woj Opol Dz Urz Woj Wielk – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Fin Kom k c – „Finanse Komunalne” – ustawa z  23  kwiet nia 1964  r – Kodeks cywilny (tekst jedn Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2  kwiet nia 1997  r Dz U z 2014 r , poz  121 ze zm ) k p a k p c Lex Lexis pl NSA o p (Dz U Nr 78, poz  483 ze zm ) – ustawa z  14  czerw ca 1960  r – Kodeks postępowania admini­ stracyjnego (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  267 ze zm ) – ustawa z 17 lis topada 1964 r – Kodeks postępowania cywilne­ go (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  101 ze zm ) – System Informacji Prawnej Wolters Kluwer Polska – Serwis Prawniczy Lexis Nexis Polska – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z  29  sierp nia 1997  r – Ordynacja podatkowa (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  749 ze zm ) OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy, OSNP PPLiFS pr en Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo­ łecznych i Spraw Publicznych – „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” – ustawa z 10 kwiet nia 1997 r – Prawo energetyczne (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1059 ze zm ) pr telekom – ustawa z  16  lipca 2004  r – Prawo telekomunikacyjne (tekst rozporządzenie u d j s t u d p p w jedn Dz U z 2014 r , poz  243) – rozporządzenie Ministra Finansów z  28  wrześ nia 2007  r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz U Nr 187, poz  1330) – ustawa z 13 lis topada 2003 r o dochodach jednostek samorzą­ du terytorialnego (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  1115) – ustawa z 24 kwiet nia 2003 r o działalności pożytku publiczne­ go i o wolontariacie (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  1118) 7 u f p u l u o p u o s u p c c u p r u p s u p t u u s d g u s u s WSA ZNSA – ustawa z  27  sierp nia 2009  r o  finansach publicznych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  885 ze zm ) – ustawa z  28  wrześ nia 1991  r o  lasach (tekst jedn Dz U z 2014 r , poz  1153 ze zm ) – ustawa z 16 kwiet nia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  627 ze zm ) – ustawa z 16 lis topada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1282 ze zm ) – ustawa z  9  wrześ nia 2000 o  podatku od czynności cywilno­ prawnych (tekst jedn Dz U z 2010 r Nr 101, poz  649 ze zm ) – ustawa z  15  lis topada 1984  r o  podatku rolnym (tekst jedn Dz U 2013 r , poz  1381 ze zm ) – ustawa z  12  marca 2004  r o  pomocy społecznej (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  182 ze zm ) – ustawa z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn Dz U z 2011 r Nr 177, poz  1054 ze zm ) – ustawa z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  672 ze zm ) – ustawa z 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń spo­ łecznych (tekst jedn Dz U z 2013 r , poz  1442 ze zm ) – wojewódzki sąd administracyjny – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” Uwaga: artykuły podawane bez oznaczenia to artykuły ustawy z 16 lis topada 2006 r o opłacie skarbowej www.lexisnexis.plWykaz skrótów Wprowadzenie Komentarz do ustawy z  16  lis topada 2006  r o  opłacie skarbowej (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1282 ze zm ) przedstawia w sposób analityczny po szczególne regulacje prawne składające się na kon­ strukcję normatywną tej daniny publicznej Sposób prezentowania po szczególnych unormowań prowadzi czytelnika od ogólnych zagad­ nień dotyczących istoty danej regulacji i jej znaczenia dla całej kon­ strukcji opłaty skarbowej do szczegółowych rozwiązań prawnych Dla przejrzystości opracowania autorzy wprowadzają śródtytuły w ra­ mach analizy danej regulacji prawnej, wskazując kierunek rozważań, a  także sposób interpretacji Cechą charakterystyczną rozważań za­ wartych w  tym opracowaniu jest konfrontowanie teorii z  praktyką Chodzi bowiem, po pierwsze, o  dostrzeżenie przez poglądy doktryny istoty danej regulacji tworzącej konstrukcję prawną opłaty skarbowej, a  po drugie – wskazanie na funkcjonowanie po szczególnych unor­ mowań w  praktyce na podstawie bogatego orzecznictwa wojewódz­ kich sądów administracyjnych i  Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również przykładów uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej, de­ cyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego czy rozstrzyg nięć nad­ zorczych wojewody Autorzy przywiązują także wagę do wskazywania funkcjonowania konkretnych regulacji opłaty skarbowej w  praktyce przez interpretacje indywidualne lub pisma Ministerstwa Finansów Z tego względu oddawany właś nie do rąk czytelników komentarz jest adresowany nie tylko do przedstawicieli praktyki (pracowników or­ ganów podatkowych zarówno pierwszej, jak i  drugiej instancji, do­ radców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych zajmu­ jących się sprawami podatkowymi w  zakresie opłaty skarbowej, 9 Wprowadzenie podatników), lecz także do przedstawicieli doktryny prawa podatko­ wego i studentów Autorzy, dostrzegając i prezentując syntetycznie problemy pojawiające się w  praktyce na tle stosowania przepisów ustawy o  opłacie skar­ bowej, wskazują również błędy, które pojawiają się w  konstrukcji tej daniny publicznej, postulując przyjęcie eliminujących je rozwiązań www.lexisnexis.pl USTAWA z dnia 16 lis topada 2006 r o opłacie skarbowej (tekst jedn Dz U z 2012 r , poz  1282; zm : z 2012 r , poz  1448, 1512; z 2013 r , poz  21, 455, 1650; z 2014 r , poz  312, 1101) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY OPŁATY SKARBOWEJ Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnic- twa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. 2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzę- dowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorzą- dowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administra- cji publicznej, a  także złożenie w  takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Paweł Borszowski 11 Art. 1 UWAGI OGÓLNE Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1. Przepis art   1 okreś la zakres przedmiotowy opłaty skarbowej W  pewnym uproszczeniu można przyjąć, że wyraża on odpłatność jako cechę opłaty skarbowej – w  odróżnieniu od podatku, który jest pozbawiony tej cechy W doktrynie podkreś la się, że cechą odróżnia­ jącą opłatę od podatku jest odpłatność „zakładająca wzajemne świad­ czenie lub zachowanie się ze strony podmiotu publicznoprawnego na rzecz wnoszącego opłatę” (E   Ruśkowski, w:  Finanse publiczne. Ko- mentarz praktyczny, red E  Ruśkowski, J M  Salachna, Gdańsk 2013, s  69; na cechę odpłatności wskazuje także m in J  Gliniecka, Opłaty publiczne, w:  System Prawa Finansowego, t   III, Prawo daninowe, red L   Etel, Warszawa 2010, s   885) Cechy tej nie należy identyfikować z ekwiwalentnością (E  Ruśkowski, w: Finanse publiczne…, s  69, jak również W  Nykiel, Pojęcie i konstrukcja podatku, w: System Prawa Fi- nansowego, t  III, Prawo daninowe, red L  Etel, Warszawa 2010, s  29) Cecha ekwiwalentności charakteryzuje bowiem stosunki prawne w  obszarze prawa prywatnego, gdzie podmioty­strony od momentu kreacji tych stosunków mają wpływ na ich kształt normatywny Stąd też ekwiwalentność jest konsekwencją ich wzajemnych relacji i  swo­ body wpływu na kształt danego zobowiązania W  prawie podat­ kowym regulującym stosunki publicznoprawne, gdzie regułą jest funkcjonowanie w zobowiązaniu podatkowym organu podatkowego, podmiot ten realizuje prawem przyznane kompetencje, dlatego jego pozycja ustrojowa i  organizacyjna jest wyznaczona normami prawa publicznego, bez możliwości bezpośredniego wpływu na kreowanie danego stosunku prawnego 2. Przy analizie odpłatności–wzajemności w  unormowaniu opłaty skar­ bowej należy mieć na względzie konsekwencje, jakie wynikają z norm prawa publicznego Jeżeli zatem podmiot uiszcza opłatę skarbową „w zamian za dokonanie czynności urzędowej”, cecha odpłatności po­ jawia się niewątp liwie w postaci okreś lonego świadczenia, tj  np  czyn­ ności urzędowej Jednakże jest to świadczenie, które możemy kwalifi­ kować w ramach wzajemności, a nie ekwiwalentności, gdyż wielkość tych dwóch świadczeń, tj  z jednej strony świadczenia podmiotu zobo­ wiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej, z drugiej zaś – organu ad­ 12 www.lexisnexis.pl Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1 ministracji publicznej realizującego okreś loną czynność, jest „narzu­ cona z  góry” Podmioty realizujące okreś lone świadczenie (podmiot zobowiązany – opłatę skarbową, podmiot mający status organu – okreś lone czynności) nie mają wpływu na tę cechę, przyjmując pewną „wycenę” wzajemności narzuconą przez ustawodawcę Należy także podkreś lić, że ustawodawca zgodnie z  przepisem art   1 ust   2 do­ puszcza realizację okreś lonych świadczeń przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej Warto zauważyć, że nie w  każdym przypadku wzajemność świad­ czenia będzie dostrzegalna Trudno ją bowiem uchwycić w przypadku, gdy chodzi o  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełno­ mocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z  zakresu administracji publicznej lub w  postępowaniu sądowym Można w tym zakresie przywołać także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 27 stycznia 2010 r , III SA/Po 608/09 (Lexis pl nr 2242402), w którym przyjęto, że: „1 Z charakteru praw­ nego opłaty skarbowej od zaświadczenia wynika, że jest to danina pu­ blicznoprawna, charakteryzująca się cechami podobnymi do po­ datków i ceł Z tym jednak, że w przeciwieństwie do podatków i ceł jest świadczeniem odpłatnym, co oznacza, że jest związana z  wza­ jemnym obliczalnym i konkretnym świadczeniem ze strony państwa, czyli z ekwiwalentem 2 Wartość opłaty skarbowej nie jest związana z wartością towaru, a stanowi koszt czynności dokonanej przez organ” Wydaje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny użył pewnego uprosz­ czenia, łącząc wzajemność z  ekwiwalentnością, gdyż dostrzegł pro­ blem różnicy między ekwiwalentnością a wzajemnością, wskazując na brak związku wysokości opłaty skarbowej z wartością towaru Cecha ekwiwalentności wymuszałaby dokonanie wyceny kosztu dokony­ wanej czynności urzędowej i powiązanie jej w sensie ekonomicznym (jako odpowiednika) z wysokością opłaty skarbowej 3. Problem charakteru prawnego opłaty (za wydanie zaświadczenia) po­ ruszył także Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku z  13  marca 2012  r , II  FSK 1805/10 (Lexis pl nr  3907586) Sąd stwierdził, że: „1  Opłata skarbowa uiszczona za wydanie zaświadczenia VAT­25 nie jest podatkiem 2 Uiszczając opłatę za wydanie zaświadczenia, można Paweł Borszowski 13 Art. 1 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oczekiwać konkretnego, wymiernego świadczenia ekwiwalentnego, rozumianego w  ten sposób, że wartość świadczenia administracyj­ nego odpowiada wysokości pobranej opłaty” Naczelny Sąd Admini­ stracyjny w  wyroku tym zdaje się dostrzegać problem relacji między ekwiwalentnością a  wzajemnością, podkreś lając brak ekwiwalent­ ności opłaty skarbowej do wartości świadczenia organu administracji publicznej, uznał bowiem, że: „Nawet jeśli opłata skarbowa nie jest ekwiwalentna do wartości świadczenia administracyjnego, to fakt, że została ona uregulowana w  odrębnej ustawie i  dotyczy wyłącznie okreś lonych w niej czynności i dokumentów, zaś jej przedmiot, stawkę i zwolnienia prawodawca zawarł w załączniku do ustawy, oznacza, że ma ona moc przepisu rangi ustawowej Tym samym przedmiot i stawki opłaty skarbowej wiążą podmioty stosujące prawo W  takiej sytuacji organy jak i sądy administracyjne nie są władne do tego, by kwestio­ nować przedmiot czy zasady ustalenia wysokości opłaty skarbowej” Rozważając problem odpłatności i  ekwiwalentności, należałoby po­ nadto poddać analizie cele, jakie zamierza zrealizować ustawodawca, wprowadzając okreś lone stawki opłaty skarbowej (na temat funkcji danin publicznych W  Wójtowicz, Daniny publiczne, w: System Prawa Finansowego, t   III, Prawo daninowe, red L   Etel, Warszawa 2010, s  21–22) Ustalenie tych stawek nie powinno opierać się wyłącznie na realizacji celów fiskalnych i  ich odniesieniu do celów gospodarczych w  sensie rodzajów czynności dotyczących szeroko rozumianego ob­ rotu gospodarczego Problem ekwiwalentności otwiera ewentualną dyskusję co do kształtu nie tylko opłaty skarbowej, lecz także innych opłat publicznoprawnych Warto zastanowić się nad wprowadzeniem pewnych mechanizmów uelastyczniających wysokość stawek opłaty skarbowej Zasadniczym problemem byłoby tu rozważenie zakresu udziału podmiotu zobowiązanego do uiszczenia tej opłaty PODSTAWOWY ZAKRES PRZEDMIOTOWY 4. Podstawowy zakres przedmiotowy został wyrażony w przepisie art  1 ust   1 komentowanej ustawy Okreś lając sytuacje podlegające obo­ wiązkowi opłaty skarbowej, ustawodawca posługuje się dwiema „me­ todami” Z jednej strony wskazuje indywidualne sprawy z zakresu ad­ 14 www.lexisnexis.pl Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1 ministracji publicznej, w  ramach których obowiązkowi opłaty skarbowej podlegają okreś lone działania­czynności (celowo unikam sformułowania „czynności”, ze względu na to, że ustawodawca posłu­ guje się pojęciem „czynności urzędowe”) Z  drugiej strony wskazuje konkretne działania­czynności, odnosząc je do indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej bądź postępowania sądowego Roz­ ważając podstawowy zakres przedmiotowy opłaty skarbowej, należy podkreś lić, że jest on także kształtowany przez wyłączenia z art  2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej (zob uwagi do tych regulacji) DOKONANIE CZYNNOŚCI URZĘDOWEJ NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA LUB NA WNIOSEK 5. W  pierwszej kolejności opłacie skarbowej poddaje ustawodawca w  sprawach indywidualnych z  zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek Jest to stosunkowo szeroko okreś lony obszar sytuacji podle­ gających obowiązkowi opłaty skarbowej Pojęcie bowiem sprawy in­ dywidualnej rozstrzyganej w  drodze decyzji, należącej do organów administracji publicznej, pojawia się w przepisach ustawy z 14 czerw ca 1960  r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn Dz U z  2013  r , poz   267 ze  zm ), która rozszerza zakres zastosowania do spraw indywidualnych rozstrzyganych w  drodze decyzji pozostającej we właś ciwości innych organów państwowych oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie po­ rozumień do załatwiania tych spraw Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca podatkowy wprowadza tu jednak pojęcie „sprawa indywidualna z  zakresu administracji pu­ blicznej”, różniące się od pojęcia, którym posługuje się Kodeks postę­ powania administracyjnego Niewątp liwie chodzi o sprawy dotyczące konkretnego podmiotu, przez to mające wymiar spraw indywidual­ nych, które mieszczą się w  szeroko zakreś lonym obszarze admini­ stracji publicznej W literaturze przyjmuje się, że pojęcie sprawy indy­ widualnej z  zakresu administracji publicznej w  obszarze regulacji opłaty skarbowej należy rozumieć szerzej niż w  Kodeksie postępo­ wania administracyjnego, kwalifikując nie tylko decyzje, lecz także Paweł Borszowski 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: