Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00417 011490 10697012 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The Corporate Income Tax Act - ebook/pdf
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The Corporate Income Tax Act - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 323
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2409-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych. Obejmuje ona nowelizacje Ustawy z 2011 roku.

Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej i opatrzone jest wyjaśnieniami terminów charakterystycznych dla polskiego systemu prawnego. Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.


This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into European languages, features an English translation of the Corporate Income Tax Act, incorporating the amendments in force since 2011.

The translation has been prepared incorporating the most current language trends in the doctrine and case law of the European Union and explanations of typically Polish legal constructs. This publication constitutes a valuable aid to international entrepreneurs operating within the Polish market as much as to Polish business entities engaging in commerce in foreign markets.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Corporate Income The Corporate Income Tax Act Tax Act Ustawa o podatku Ustawa o podatku dochodowym od osób dochodowym od osób prawnych prawnych T∏umaczenie Kasper Drà˝ewski Konsultacja j´zykowa James Atkins Nadzór opracowania Irena O˝óg The Corporate Income Tax Act Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T∏umaczenie / Translation Kasper Drà˝ewski Konsultacja j´zykowa / Language Editor James Atkins Nadzór opracowania / Supervising Editor Irena O˝óg e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Corporate Income Tax Act Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych h e Corporate Income Tax Act Stan prawny: maj 2011/Latest updating: May 2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska/Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-2055-7 ISBN e-book: 978-83-255-2409-8 Spis treści / Contents Wstęp ................................................................ VI Foreword ............................................................ VII Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. .................................................... h e Corporate Income Tax Act of 15th February 1992 .......... 2 3 V Wstęp Na przestrzeni lat po akcesji do Unii Europejskiej Polska dała się po- znać jako godne państwo członkowskie oraz stabilny rynek, dostarczają- cy nowych i interesujących możliwości inwestycji w Europie Środkowej. W dobie postępującej integracji europejskiej, dokonującej się zarówno w warstwie legislacyjnej oraz instytucjonalnej, jak i na poziomie codziennej współpracy biznesowej, zapotrzebowanie na przejrzyste i wiarygodne tłu- maczenia obowiązującego prawa nabiera szczególnej wagi. Niniejszy przekład Ustawy o podatku dochodowym od osób praw- nych powstał z myślą o potrzebach zagranicznego odbiorcy poszukującego bezpośredniego dostępu do polskiego prawa w zakresie istotnym dla jego działalności. Z jednej strony dbając o wierność semantyczną, a z drugiej podając wyjaśnienia terminologii prawnej charakterystycznej dla polskiego systemu prawnego, zapewnia praktyczny wgląd w materię przedmiotu nie wymagając jednocześnie wykształcenia w zakresie polskiego prawa. Nabie- ra to szczególnej wagi z racji cech języka oraz pojęć użytych w oryginalnej ustawie; niejednokrotnie przypisujących używanym terminom zawężające defi nicje. Godnym uwagi przykładem jest tu stosunek pojęć przychodu oraz dochodu, które, podobnie jak terminy użyte jako ich odpowiedniki, histo- rycznie używane były niemal synonimicznie. Inne godne uwagi przypadki dotyczą terminu wspólnik – który w języku polskim określać może zarówno wspólnika spółki osobowej jak i kapitało- wej, co wymusiło stosowanie w tłumaczeniu dwóch terminów – ogólnego interest holder oraz shareholder, w zależności od kontekstu. Nieuniknionym okazało się stosowanie terminu company – najbliższego polskiej spółce – w jego najszerszym znaczeniu, obejmującym zarówno spółki osobowe, którym polskie prawo nie przyznaje osobowości prawnej, jak i spółki kapitałowe. Niezależnie jednak od powyższego, przekład zawiera terminologię naj- VI Foreword It has been claimed that since the accession to the European Union, Po- land has proved to be a worthy member state and, at the same time, a steady and secure market providing new and interesting opportunities for invest- ment within Central Europe. With progressing European integration dem- onstrating itself not only at a legislative and institutional level, but also in the daily cooperation of businesses, the need for clear and reliable sources of translated law becomes increasingly important. h is translation of the Polish Corporate Income Tax Act has been cre- ated to meet the needs of the foreign reader seeking a direct insight into Polish legislation relevant to their business activities. By coupling semantic accuracy with explanations and clarifi cations of Polish-specifi c legal termi- nology, it gives a functional perspective without the need for a background in Polish law. h is is particularly important as the nature of the language and terms used in the original act include attributing specifi c defi nitions to com- monly used terms which narrow down their denotations. h e most notable example is the relationship between the terms of income and revenue, which – similarly to their Polish counterparts – have been, historically, almost syn- onymous. Other noteworthy cases include the term wspólnik – which in Polish may describe either a partner in a partnership or a shareholder in a corporation, hence the application of two diff erent terms, interest holder and shareholder, depending on the context, became unavoidable. Using the term company – being the closest equivalent to the Polish general term spółka – was un- avoidable and therefore it is used in its broadest meaning so as to include commercial entities operating in the form of partnerships which, under Pol- ish law, do not enjoy the status of legal persons, as well as corporations. VII bardziej powszechnie przyjętą i stosowaną, tak długo, jak zapewnia ona właściwe oddanie sensu oryginału. Kasper Drążewski James Atkins Warszawa 2011 VIII Notwithstanding the above, the terminology used in this translation is that most commonly accepted and applied, insofar as it remains accurate. Kasper Drążewski James Atkins Warsaw 2011 IX Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tekst jednolity z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 482) tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 654) h e Corporate Income Tax Act of 15th February 1992 ( J.L. No. 21, item 86) consolidated text of 9th November 1993 ( J.L. No. 106, item 482) consolidated text of 14th June 2000 ( J.L. No. 54, item 654) 1 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 86) tekst jednolity z dnia 9 listopada 1993 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 482) tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2000 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 654) (zm.: Dz.U. 2000 Nr 60, poz. 700, Nr 60, poz. 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315, Nr 122, poz. 1324; Dz.U. 2001, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363; Dz.U. 2002, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230, poz. 1922; Dz.U. 2003, Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124, Nr 223, poz. 2218; Dz.U. 2004, Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135, Nr 254, poz. 2533; Dz.U. 2005, Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419, Nr 169, poz. 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495, Nr 183, poz. 1538; Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589, Nr 251, poz. 1847; Dz.U. 2007, Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1238; Dz.U. 2008, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1316; Dz.U. 2009, Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; Dz.U. 2010, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 149, poz. 96, Nr 57, poz. 352, Nr 219, poz. 1442, Nr 226, poz. 1478, Nr 229, poz. 1496) 2 h e Corporate Income Tax Act of 15th February 1992 ( J.L.1 No. 21, item 86) * consolidated text of 9th November 1993 ( J.L. No. 106, item 482) consolidated text of 14th June 2000 ( J.L. No. 54, item 654) (as amended: J.L. 2000 No. 60, item 700, No. 60, item 703, No. 86, item 958, No. 103, item 1100, No. 117, item 1228, No. 122, item 1315, No. 122, item 1324; J.L. 2001, No. 106, item 1150, No. 110, item 1190, No. 125, item 1363; J.L. 2002, No. 25, item 253, No. 74, item 676, No. 93, item 820, No. 141, item 1179, No. 169, item 1384, No. 199, item 1672, No. 200, item 1684, No. 230, item 1922; J.L. 2003, No. 7, item 79, No. 45, item 391, No. 96, item 874, No. 137, item 1302, No. 180, item 1759, No. 202, item 1957, No. 217, item 2124, No. 223, item 2218; J.L. 2004, No. 6, item 39, No. 29, item 257, No. 54, item 535, No. 93, item 894, No. 121, item 1262, No. 123, item 1291, No. 146, item 1546, No. 171, item 1800, No. 210, item 2135, No. 254, item 2533; J.L. 2005, No. 25, item 202, No. 57, item 491, No. 78, item 684, No. 143, item 1199, No. 155, item 1298, No. 169, item 1419, No. 169, item 1420, No. 179, item 1484, No. 180, item 1495, No. 183, item 1538; J.L. 2006, No. 94, item 651, No. 107, item 723, No. 157, item 1119, No. 183, item 1353, No. 217, item 1589, No. 251, item 1847; J.L. 2007, No. 165, item 1169, No. 171, item 1208, No. 176, item 1238; J.L. 2008, No. 141, item 888, No. 209, item 1316; J.L. 2009, No. 3, item 11, No. 19, item 100, No. 42, item 341, No. 65, item 545, No. 69, item 587, No. 79, item 666, No. 125, item 1035, No. 127, item 1052, No. 157, item 1241, No. 165, item 1316, No. 215, item 1664; J.L. 2010, No. 75, item 473, No. 96, item 620, No. 127, item 857, No. 149, item 96, No. 57, item 352, No. 219, item 1442, No. 226, item 1478, No. 229, item 1496) 1 J.L. = Journal of Laws * 3 Spis treści Spis treści Podmiot i przedmiot opodatkowania ..................... Przychody ............................................................... 1–11 Rozdział 1. Rozdział 2. 12–14 Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów ................................ 15–16m Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe ...................................... 17 Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu ................... 17a–17l Podstawa opodatkowania i wysokość podatku ........ Rozdział 5. 18–24 Pobór podatku ........................................................ 25–28a Rozdział 6. Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących .................... 29–36 37–42 Przepisy przejściowe i końcowe .............................. Rozdział 8. Odnośnik 1. Załącznik 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik 2. Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 10 ust. 6, art. 12 ust. 11, art. 15 ust. 8, art. 16 ust. 9, art. 25a ust. 2 ustawy Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy Lista podmiotów, do których mają zastosowanie art. 21 ust. 8 ustawy Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. 4 Contents Contents Chapter 1 Subject of taxation and taxable entities........................ 1–11 Chapter 2 Revenues ..................................................................... 12–14 Chapter 3 Tax-deductible costs .................................................... 15–16m Chapter 4 Exempt income ........................................................... 17 Chapter 4a Taxation of parties to a leasing contract ...................... 17a–17l Chapter 5 Tax base and amounts of tax ........................................ 18–24 Chapter 6 Collection of tax .......................................................... 25–28a Chapter 7 Changes to other regulations ....................................... 249 Chapter 8 Transitional provisions and fi nal provisions ................. 37–42 Footnote 1. Schedule No. 1 Listing of annual depreciation rates Schedule No. 2 Table of types and scale of special sectors of agricultural production subject to corporate income tax Schedule No. 3 List of entities to whom article 10, paragraph 6, article 12, paragraph 11, article 15, paragraph 8, article 16, paragraph 9, article 25a, paragraph 2 apply Schedule No. 4 List of entities to whom article 20, paragraph 14 and article 22, paragraph 6 of this act apply Schedule No. 5 List of entities to whom article 21, paragraph 8 of this act applies 5 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Zakres podmiotowy i przedmiotowy 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „po- datnikami”. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organiza- cyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemają- cych osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są trakto- wane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatkowa grupa kapitałowa 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spół- ek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami ka- pitałowymi”. 2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające sie- dzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w art. 16 ust. 7, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł, 1–1a Artykuł 1 Artykuł 1a 6 Chapter 1. Subject of taxation and taxable entities Chapter 1. Subject of taxation and taxable entities Subject of taxation and taxable entities 1. h e Act regulates taxation of income of legal persons and corporations in the process of incorporation, hereinafter referred to as “taxpayers”. 2. h e provisions of this Act shall also apply to organisational entities without a legal personality1, except for companies2 without a legal per- sonality, subject to paragraphs 1 and 3. 3. h e provisions of this Act shall also apply to companies without a le- gal personality, which have their registered offi ce or management in a an- other state, where, under the tax law regulations of this state, they are treated as legal persons and are subject in such state to taxation on the entirety of their income irrespective of the place where it is earned. Tax capital group 1. Groups of at least two companies governed by commercial law having a legal personality, bound by ties on a capital level, may also be taxpayers (hereinafter referred to as “tax capital groups”. 2. A tax capital group shall be a taxpayer where the following conditions are met: 1) a tax capital group may only be formed by limited liability compa- nies or joint-stock companies3 having their registered offi ce within the territory of the Republic of Poland, where: a) the average share capital, determined in the manner set forth in Article 16, paragraph 7, per company is not lower than 1,000,000 Polish zloty, 1 Polish law distinguishes three types of entities: natural persons, legal persons (e.g. corporations) and organisations without legal personality, to whom an act of law grants the ability to acquire rights and assume obligations (e.g. registered partnerships). 2 h e term “company” is used herein in its broadest sense to encapsulate all com- panies governed by Polish commercial law, including registered partnerships, profes- sional partnerships etc. 3 h e terms limited liability company and joint-stock company have been used as both close and most commonly used equivalents to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (abbreviated sp. z o.o.) and spółka akcyjna (abbreviated SA) respectively, as defi ned in the Commercial Partnerships and Companies Code (Kodeks spółek handlowych). 1–1a Article 1 Article 1a 7 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania b) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bez- pośredni 95 udział w kapitale zakładowym lub w tej czę- ści kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komer- cjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasa- dach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Pań- stwa na cele reprywatyzacji, c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących tę grupę, d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podat- ków stanowiących dochód budżetu państwa, 2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarial- nego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego, 3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a)–c), a ponadto: a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na pod- stawie odrębnych ustaw, b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie okolicz- ności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku do- chodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapi- tałowej, 4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatko- wy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3 . 2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d) uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy ka- pitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korek- ty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami. 3. Umowa musi zawierać co najmniej: 1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wyso- kość ich kapitału zakładowego, 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, posiadających co najmniej 5 udziałów (akcji) tych spółek, 1a 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. The Corporate Income Tax Act
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: