Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 010119 10730789 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee - ebook/pdf
Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 518
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2826-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie francuskiego tłumaczenia polskiej Ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w zupełnie nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Niekwestionowana zaleta nowej profesjonalnej serii Wydawnictwa C.H. Beck są renomowani autorzy, gwarantujący wysoki językowy i merytoryczny poziom tłumaczeń, a także przejrzysta szata graficzna, która ułatwia korzystanie z przepisów.

Nous avons le plaisir de vous présenter la première édition de la traduction française de la loi polonaise sur la taxe sur la valeur ajoutée, publiée dans le cadre d’une serie entièrement nouvelle de transcriptions professionnelles de la législation polonaise, en langues européennes. L’avantage indéniable de cette nouvelle série de la maison d’édition C.H. Beck est de faire appel á des auteurs connus, garantissant ainsi des traductions de qualité sur le plan linguistique et terminologique, et de proposer une charte graphique claire, ce qui facilite la consultation des dispositions.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e u g n i l i b n o i t i d É e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W Loi sur la taxe sur Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée la valeur ajoutée Ustawa o podatku Ustawa o podatku od towarów i us∏ug od towarów i us∏ug T∏umaczenie Alexandre Rychel Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée Ustawa o podatku od towarów i us∏ug Je tiens ∫ remercier mon épouse, Joanna, pour l aide et le soutien qu elle m a apportés dans la réalisation de cette traduction. Chcia∏bym podzi´kowaç mojej ˝onie Joannie, za pomoc i wsparcie w wykonaniu tego t∏umaczenia. T∏umaczenie / Traduction Alexandre Rychel e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W e u g n i l i b n o i t i d É Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée Ustawa o podatku od towarów i us∏ug WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2011 Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée Ustawa o podatku od towarów i usług Stan prawny: wrzesień 2011 / Version en vigueur en septembre 2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Protection des droits d’auteur: les traductions des textes de loi ainsi que la rédaction de leur version consolidée sont protégées par le droit d’auteur national et international. Cette protection s’applique également aux titres des articles qui proviennent de l’éditeur et à ses travaux de rédaction. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Agnieszka Sielczak Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-2825-6 ISBN e-book: 978-83-255-2826-3 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en date du 11 mars 2004 (J.O. n° 54, position 535, ci-après « pos. ») 1 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) (Zmiany aktu: Dz.U. 2010, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. 2009, Nr 195, poz. 1504, Nr 215, poz. 1666; Dz.U. 2010, Nr 247, poz. 1652; Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679; Dz.U. 2010, Nr 75, poz. 473; Dz.U. 2010, Nr 57, poz. 357; Dz.U. 2009, Nr 116, poz. 979, (wyrok TK); Dz.U. 2009, Nr 195, poz. 1504, Nr 215, poz. 1666; Dz.U. 2009, Nr 3, poz. 11; Dz.U. 2008, Nr 209, poz. 1320; Dz.U. 2008, Nr 209, poz. 1320; Dz.U. 2008, Nr 141, poz. 888; Dz.U. 2008, Nr 130, poz. 826; Dz.U. 2008, Nr 74, poz. 444; Dz.U. 2007, Nr 192, poz. 1382; Dz.U. 2007, Nr 192, poz. 1382; Dz.U. 2007, Nr 168, poz. 1187, (wyrok TK); Dz.U. 2005, Nr 143, poz. 1199; Dz.U. 2006, Nr 143, poz. 1028, poz. 1029; Dz.U. 2005, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; Dz.U. 2005, Nr 90, poz. 756; Dz.U. 2005, Nr 90, poz. 756; Dz.U. 2005, Nr 14, poz. 113; Dz.U. 2005, Nr 14, poz. 113) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne .............................................................. 1–4 Dział II. Zakres opodatkowania .................................................. 5–14 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................... 5–6 Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług ................... 7–8 Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów............. 9–13 Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fi zyczną ............................................................... 14 Dział III. Podatnicy i płatnicy ..................................................... 15–18 Dział IV. Obowiązek podatkowy ................................................ 19–21 Rozdział 1. Zasady ogólne ......................................................... 19 2 Loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en date du 11 mars 2004 (J.O. n° 54, position 535, ci-après « pos.») (Amendements: J.O. 2010, n°226, pos. 1476, n° 238, pos. 1578, n° 247, pos. 1652, n° 257, pos. 1726 ; J.O. 2009, n° 195, pos. 1504, n°215, pos. 1666 ; J.O. 2010, n°247, pos. 1652 ; J.O. 2010, n°107, pos.679 ; J.O. 2010, n°75, pos. 473 ; J.O. 2010, n°57, pos. 357 ; J.O. 2009, n° 116, pos. 979 ( arrêt Cour Constitutionelle, ci-après « arrêt CC » ) ; J.O. 2009, n° 195, pos. 1504, n°215, pos. 1666 ; J.O. 2009, n°3, pos. 11; J.O. 2008, n° 209, pos. 1320 ; J.O. 2008, n° 209, pos. 1320 ; J.O. 2008, n° 141, pos. 888 ; J.O. 2008, n° 130, pos. 826 ; J.O. 2008, n° 74, pos. 444 ; J.O. 2007, n° 192, pos. 1382 ; J.O. 2007, n° 192, pos. 1382 ; J.O. 2007, n° 168, pos. 1187 (arrêt CC); J.O. 2005, n° 143, pos. 1199 ; J.O. 2006, n° 143, pos. 1028, pos. 1029 ; J.O. 2005, n° 143, pos. 1199, n° 179, pos. 1484 ; J.O. 2005, n° 90, pos. 756 ; J.O. 2005, n° 90, pos. 756 ; J.O. 2005, n° 14, pos. 113 ; J.O. 2005, n° 14, pos. 113.) Table des matières Partie I. Dispositions générales .................................................... 1–4 Partie II. Champ de l’imposition ................................................. 5–14 Chapitre 1. Dispositions générales ....................................... 5–6 Chapitre 2. Livraison de marchandises et prestation de services .............................................................. 7–8 Chapitre 3. Acquisitions et livraisons intracommunautaires de marchandises ............................................... 9–13 Chapitre 4. Imposition en cas de liquidation de l’activité de la société et de cessation d’activité par une personne physique ............................................ 14 Partie III. Assujettis et payeurs ................................................... 15–18 Partie IV. L’obligation fi scale ....................................................... 19–21 Chapitre 1. Principes généraux ............................................. 19 3 Rozdział 2. Obowiązek podatkowy Spis treści w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów .... 20–20b Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników ....... 21 Dział V. Miejsce świadczenia ...................................................... 22–28o Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów ......... 22–24 Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów ............ 25–26 Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ..... 27–28o Dział VI. Podstawa opodatkowania ............................................. 29–32 Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów ...................................................................... 33–40 Dział VIII. Wysokość opodatkowania ......................................... 41–85 Rozdział 1. Stawki ...................................................................... 41–42 Rozdział 2. Zwolnienia............................................................... 43–44 Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów .................... 45–82 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 ...... 83 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego .................................................. 84–85 Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe ......... 86–95 Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku ..................................... 86–89 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności............................. 89a–89b Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego ............................................... 90–95 Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku ............................................................ 96–105 Rozdział 1. Rejestracja ................................................................ 96–98 Rozdział 2. Deklaracje ................................................................ 99 Rozdział 3. Informacje podsumowujące .................................... 100–102 Rozdział 4. Zapłata podatku ...................................................... 103–105 Dział XI. Dokumentacja .............................................................. 106–112 Rozdział 1. Faktury..................................................................... 106–108 Rozdział 2. Ewidencje ................................................................ 109–110 Rozdział 3. Kasy rejestrujące ...................................................... 111 Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów ................ 112 4 Table des matières Chapitre 2. Obligation fi scale en cas de livraison ou d’acquisition intracommunautaire .................... 20–20b Chapitre 3. Obligation fi scale chez les petits assujettis ......... 21 Partie V. Lieu de prestation ......................................................... 22–28o Chapitre 1. Lieu de prestation concernant la livraison de biens .............................................................. 22–24 Chapitre 2. Lieu de prestation en cas d’acquisition intracommunautaire de biens ............................. 25–26 Chapitre 3. Lieu de prestation en cas de prestation de services .......................................................... 27–28o Partie VI. L’assiette d’imposition ................................................. 29–32 Partie VII. Principes de calcul et de perception de la taxe au titre des importations de biens .......................................... 33–40 Partie VIII. Montant de l’imposition........................................... 41–85 Chapitre 1. Taux d’imposition .............................................. 41–42 Chapitre 2. Exonérations ...................................................... 43–44 Chapitre 3. Exonérations au titre de l’importation de biens ......................................................... 45–82 Chapitre 4. Cas particuliers d’application du taux de 0 ..... 83 Chapitre 5. Cas particuliers de fi xation de la taxe due ......... 84–85 Partie IX. Déduction et remboursement de taxe. Déduction partielle ....................................................................... 86–95 Chapitre 1. Déduction et remboursement de taxe ................ 86–89 Chapitre 1a. Déclaration de la taxe concernant les créances irrécouvrables ..................................................... 89a–89b Chapitre 2. Déduction partielle de la taxe et rectifi cation de la taxe en amont ................................................. 90–95 Partie X. Enregistrement. Déclarations et états récapitulatifs. Paiement de la taxe ....................................................... 96–105 Chapitre 1. L’enregistrement ................................................ 96–98 Chapitre 2. Déclarations ...................................................... 99 Chapitre 3. Etats récapitulatifs ............................................. 100–102 Chapitre 4. Paiement de la taxe ............................................ 103–105 Partie XI. Documentation ........................................................... 106–112 Chapitre 1. Factures ............................................................. 106–108 Chapitre 2. Comptabilité ..................................................... 109–110 Chapitre 3. Caisses enregistreuses ........................................ 111 Chapitre 4. Délais d’archivage des documents ..................... 112 5 Spis treści Dział XII. Procedury szczególne ................................................. 113–138 Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców ....................................................... 113–114 Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych ............................................................ 115–118 Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki ................................................................... 119 Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków ..................................... 120 Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego......................................................... 121–125 Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym ....................... 126–130 Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Wspólnoty usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu............................ 131–134 Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona ......................................... 135–138 Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe ............................................... 139–176 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ................... 139–145 Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe .............................. 146–176 6 Table des matières Partie XII. Procédures particulières ............................................. 113–138 Chapitre 1. Procédures particulières relatives aux petits entrepreneurs ..................................................... 113–114 Chapitre 2. Procédures particulières relatives aux agriculteurs soumis au régime forfaitaire ........... 115–118 Chapitre 3. Procédures particulières en cas de prestation de services touristiques ........................................... 119 Chapitre 4. Procédures particulières en matière de livraison de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquités .................................... 120 Chapitre 5. Procédures particulières relatives à l’or d’investissement ................................................. 121–125 Chapitre 6. Système de remboursement de taxe en faveur des voyageurs ..................................................... 126–130 Chapitre 7. Procédures particulières relatives aux opérateurs étrangers qui réalisent des services électroniques dans l’Union pour le compte de personnes non soumises à imposition ........................................ 131–134 Chapitre 8. Opérations intracommunautaires tripartites – procedure simplifi ée ........................................ 135–138 Partie XIII. Modifi cations des dispositions en vigueur, des dispositions transitoires et des dispositions fi nales ... 139–176 Chapitre 1. Modifi cations des dispositions en vigueur ......... 139–145 Chapitre 2. Dispositions transitoires et fi nales ..................... 146–176 7 1–2 Artykuł 1 Artykuł 2 8 Europejskiej; Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Zakres przedmiotowy § 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. § 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Objaśnienie pojęć Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospo- litej Polskiej; 2) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo człon- kowskie Wspólnoty Europejskiej; 3) terytorium Wspólnoty – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z tym że na potrzeby sto- sowania tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjedno- czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, su- werenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki Cypru, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Wspólnoty Europej- skiej: – wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Fe- – Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii, – Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – – departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Repu- – Górę Athos – z Republiki Greckiej, – Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii, – Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego Królestwa c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty 4) terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to teryto- 5) terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium rium państwa wchodzące w skład terytorium Wspólnoty; państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty; Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, deralnej Niemiec, z Republiki Włoskiej, bliki Francuskiej, Partie I. Dispositions générales Partie I. Dispositions générales Champ d’application § 1. La loi régit l’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. § 2. La taxe sur la valeur ajoutée constitue une recette budgétaire de l’Etat. Défi nitions Les expressions ci-dessous utilisées dans la loi sur la TVA ont la signifi - cation suivante : 1) territoire national – le territoire de la République de Pologne ; 2) Etat membre – Etat membre de l’Union européenne ; 3) territoire de l’Union – territoire des Etats membres de la Commu- nauté européenne, étant précisé que pour les besoins de l’applica- tion de cette loi : a) la Principauté de Monaco est considérée comme un territoire de la République française, l’île de Man comme un territoire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, les zones de souveraineté d’Akrotiri et de Dhekelia sont consi- dérées comme un territoire de la République de Chypre, b) les territoires suivants d’Etats membres particuliers sont consi- dérés comme étant hors de l’Union européenne : – l’île d’Helgoland et le territoire de Busingen, pour la Répu- blique fédérale d’Allemagne ; – Ceuta, Melilla et les îles Canaries, pour le royaume d’Espa- gne ; – Livigno, Campione d’Italia et les eaux nationales du lac de Lugano, pour la République Italienne ; – les départements d’Outre-mer de la République française, pour la République française ; le mont Athos pour la République hellénique ; – les îles Aland pour la République de Finlande ; – – les îles Anglo-Normandes pour le Royaume-Uni de Gran- de-Bretagne et d’Irlande du Nord ; c) Gibraltar est considéré comme étant hors du territoire de 4) territoire d’un Etat membre – territoire d’un Etat faisant partie du 5) territoire d’un Etat tiers – territoire d’un Etat ne faisant pas partie l’Union européenne ; territoire de l’Union ; du territoire de l’Union ; 1–2 Article 1 Article 2 9 2 10 Dział I. Przepisy ogólne 6) towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; 7) imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z te- rytorium państwa trzeciego na terytorium kraju; 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekre- acyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transpor- tu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządze- niem nr 1777/2005”; 9) imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytu- łu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy więk- szej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obo- wiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za mo- ment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, Partie I. Dispositions générales 6) les biens – biens meubles ou les parties ainsi que tout forme d’énergie ; 7) l’importation de marchandises – importation de marchandises d’un Etat tiers vers le territoire national ; 8) l’exportation de marchandises – exportation des marchandises vi- sées dans les dispositions douanières, confi rmée par les autorités douanières, du territoire national vers un territoire hors commu- nauté, en exécution des opérations visées à l’article 7, si l’exporta- tion a été réalisée par : a) le fournisseur ou pour son compte, ou b) l’acquéreur ayant son siège en dehors du territoire national ou pour son compte, à l’exclusion des marchandises exportées par l’acquéreur lui-même à des fi ns d’équipement ou d’ap- provisionnement de bateaux de loisir et d’aéronefs privés ou d’autres moyens de transport privés, notamment des moyens de transport visés à l’article 16 du Règlement CE n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d’exécution de la directive CEE 77/388 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (J.O. UE L 288 du 29 octobre 2005, p. 1), ci-après le « règlement n° 1777/2005 » ; 9) l’importation de services – prestation de services dont l’assujetti 10) nouveaux moyens de transport – il s’agit des moyens suivants les véhicules terrestres propulsés par moteur d’une cylindrée su- périeure à 48 centimètres cubes ou d’une puissance supérieure à 7,2 kilowatts, s’ils ont parcouru moins de 6000 kilomètres ou si depuis leur admission à l’ usage, 6 mois au maximum se sont écoulés ; la date de première immatriculation du véhicule terres- tre aux fi ns de sa mise en circulation ou la date à laquelle il est soumis pour la première fois à l’obligation d’immatriculation sera réputée date d’admission à l’usage, étant précisé que c’est la date intervenant le plus tôt qui sera retenue ; s’il est impossible de dé- terminer la date de première immatriculation du véhicule terres- tre ou la date où il a été pour la première fois soumis à l’obligation d’immatriculation, c’est la date de livraison du véhicule par son producteur au premier acquéreur ou la date où le véhicule a été utilisé pour la première fois par le producteur à des fi ns de dé- monstration, qui sera retenue comme date d’admission à l’usage, est le bénéfi ciaire visé à l’article 17, paragraphe 1, point 4 ; destinés au transport de personnes ou de marchandises : a) 2 11 Dział I. Przepisy ogólne b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o któ- rych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstra- cyjnych przez producenta, c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1 550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upły- nęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu na- bywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta; 11) podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkow- skiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą; 12) obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfi kowane w Pol- skiej Klasyfi kacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; 13) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skar- bowego; 14) pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użyt- kowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozu- mieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co naj- mniej 30 wartości początkowej; 14a) wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 2 12 Partie I. Dispositions générales b) les véhicules maritimes et fl uviaux d’une longueur supérieure à 7,5 mètres, s’ils ont été utilisés moins de 100 heures ouvra- bles sur l’eau ou si depuis leur admission à l’usage, trois mois se sont écoulés au maximum, à l’exclusion des navires maritimes visés à l’article 83, paragraphe 1, point 1 ; la date à laquelle le véhicule a été livré par son producteur au premier acquéreur ou la date où son producteur l’a utilisé pour la première fois à des fi ns de démonstration sera réputée date d’admission à l’usage du véhicule maritime ou fl uvial, c) les aéronefs d’une masse maximale supérieure à 1550 kilogram- mes s’ils sont été utilisés au maximum 40 heures ouvrables ou si depuis leur date d’admission à l’usage, 3 mois au maximum se sont écoulés, à l’exclusion des aéronefs visés à l’article 83, paragraphe 1, point 6 ; la date où l’aéronef a été livré par son producteur au premier acquéreur ou la date où il a été utilisé pour la première fois à des fi ns de démonstration par son pro- ducteur sera réputée date d’admission à l’usage de l’aéronef ; 11) la taxe sur la valeur ajoutée – taxe sur la valeur ajoutée imposée sur le territoire d’un Etat membre à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée imposée sur le fondement de la présente loi ; 12) bâtiments résidentiels – bâtiments résidentiels pour résidence permanente, classés dans la rubrique n° 11 de la Nomenclature Polonaise des Constructions ; 13) le centre des impôts – centre des impôts dirigé par le directeur compétent pour l’assujetti ; 14) première occupation (zasiedlenie) – mise à disposition de bâti- ments, constructions ou de leurs parties en exécution d’opérations soumises à TVA, au premier acquéreur ou usager, suite à leur : a) construction ou leur b) amélioration si les frais supportés pour les améliorations au sens des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu se sont élevés au moins à 30 de leur valeur initiale ; 14a) la réalisation de biens immobiliers – signifi e la construction de bâtiments, de constructions ou de leurs parties, ou leur améliora- tion au sens des dispositions en matière d’impôt sur le revenu ; 2 13 2 14 Dział I. Przepisy ogólne 15) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślin- ną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fer- mowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, pro- wadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza go- spodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych; 16) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 17) gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to gospodarstwo pro- wadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; 18) gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie dzia- łalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; 19) rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalno- ści rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjąt- kiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych; 20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używa- nych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; 21) usługach rolniczych – rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy; 22) sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i od- płatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o podatku od towarów i usług Loi sur la taxe sur la valeur ajoutee
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: